Uchwała Nr VIII/48/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 marca 2007r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2007


Uchwała Nr VIII/48/07

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 29 marca 2007r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2007

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 210 000 zł

z tego:

- dochody własne o kwotę 210 000 zł

w tym:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 210 000 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami

i nieruchomościami o kwotę 210 000 zł

§ 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa

użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 210 000 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 210 000 zł

z tego:

- wydatki na zadania własne o kwotę 210 000 zł

w tym:

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport o kwotę 210 000 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność o kwotę 210 000 zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne o kwotę 210 000 zł.

§ 3. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

Dochody ogółem 33 858 789 zł

- dochody własne 28 056 583 zł

Wydatki ogółem 38 789 863 zł

- zadania własne 28 056 583 zł.

§ 4.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

2

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 26-04-2007 13:12:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Krzysztoszek 25-04-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 26-04-2007 13:12:04