Uchwała Nr VIII/49/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 marca 2007r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pyrzyce na 2007 rok


Uchwała Nr VIII/49/07

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 29 marca 2007r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Pyrzyce na 2007 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VII/37/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 08 marca 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na 2007 rok - załącznik Nr 3, o którym mowa w § 2 ust.2 Uchwały - otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

1

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 26-04-2007 13:13:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Krzysztoszek 25-04-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 26-04-2007 13:13:50