Uchwała Nr VIII/50/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 marca 2007r. w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej na terenie przeznaczonym pod kiermasz w czasie trwania XXVIII Pyrzyckich Spotkań z Folklorem


Uchwała Nr VIII/50/07

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 29 marca 2007r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej na terenie przeznaczonym pod kiermasz w czasie trwania XXVIII Pyrzyckich Spotkań z Folklorem

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337) oraz art. 19, pkt.1 lit. „a” ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz.844, Nr 220, poz.1601, Nr 225, poz.1635, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz.1828, Nr 251, poz.1847) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się stawki opłaty targowej obowiązujące na terenie przeznaczonym pod kiermasz w czasie trwania XXVIII Pyrzyckich Spotkań z Folklorem, które odbędą się

w dniach 24 - 27 maj 2007 roku - w wysokości 30 zł/m2.

2. Opłata dzienna nie może przekroczyć 618,33 zł.

§ 2. Opłata nie obejmuje kosztu dostawy energii elektrycznej oraz wody.

§ 3. Teren zajęty przez jedną firmę lub osobę pod stoisko z zapleczem nie może przekroczyć 25 m2.

§ 4. 1. Opłatę pobiera inkasent Wilhelm Walkarz - instruktor Pyrzyckiego Domu Kultury.

2. Z tytułu poboru inkasa, o którym mowa w ust.1 osoba wykonująca te czynności otrzyma prowizję w wysokości 8 % wpływów z pobranej opłaty.

3. Wpływy z tytułu opłaty po pomniejszeniu o poniesione koszty związane z ich pozyskaniem postanawia się przeznaczyć na powiększenie dotacji dla Pyrzyckiego Domu Kultury na XXVIII Pyrzyckie Spotkania z Folklorem.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 26-04-2007 13:17:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Krzysztoszek 25-04-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 26-04-2007 13:17:01