Uchwała Nr VIII/51/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 marca 2007r. w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Pyrzyce


Uchwała Nr VIII/51/07

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 29 marca 2007r.

w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Pyrzyce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) Rada Miejska uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na nabycie na własność Gminy Pyrzyce od Marty i Wojciecha Kaniewskich nieruchomości nie zabudowanej, położonej

w obrębie 7 miasta Pyrzyce, oznaczonej nr 64/5 o pow. 0,0431 ha, z przezna- czeniem na poszerzenie gminnej drogi dojazdowej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 72, obciążonej służebnością gruntową zgodnie z księgą wieczystą KW Nr 19212.

2. Wyraża się zgodę na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej,

obciążającej działkę nr 64/5 na rzecz każdorazowego właściciela działki nr 64/3

polegającą na dostępie do sieci wodnej celem usuwania awarii, konserwacji

i modernizacji bądź wymiany podziemnej sieci wodnej w działce nr 64/5.

§ 2. Traci moc uchwała NR XXXIX/309/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Pyrzyce.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 26-04-2007 13:18:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Krzysztoszek 25-04-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 26-04-2007 13:18:24