Uchwała Nr VIII/53/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 marca 2007r. o uchyleniu uchwały w sprawie określenia inkasentów opłaty skarbowej oraz wynagrodzenia za inkaso


Uchwała Nr VIII/53/07

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 29 marca 2007r.

o uchyleniu uchwały w sprawie określenia inkasentów opłaty skarbowej

oraz wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr VI/29/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 22 lutego 2007r. w sprawie określenia inkasentów opłaty skarbowej oraz wynagrodzenia za inkaso.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia

w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 26-04-2007 13:23:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Krzysztoszek 25-04-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 26-04-2007 13:23:20