Uchwała Nr VIII/56/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 marca 2007r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wartości jednego punktu w złotych dla potrzeb ustalenia wynagrodzenia zasadniczego


Uchwała Nr VIII/56/07

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 29 marca 2007r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wartości jednego punktu

w złotych dla potrzeb ustalenia wynagrodzenia zasadniczego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz § 3 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222, Nr 160, poz. 1343; z 2006r. Nr 38, poz. 261) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/204/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 października 2004 r. w sprawie ustalenia wartości jednego punktu w złotych dla potrzeb ustalenia wynagrodzenia za pracę w § 1 na końcu tabeli dodaje się:

Pyrzycka Szkoła Muzyczna I Stopnia

3,00

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc oraz dyrektorowi jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 1.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 kwietnia 2007 roku.

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 26-04-2007 13:42:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Krzysztoszek 25-04-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 26-04-2007 13:42:29