Uchwała Nr VIII/57/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 marca 2007r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ogłoszenia konkursu i powołania komisji do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej w Pyrzycach


Uchwała Nr VIII/57/07

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 29 marca 2007r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ogłoszenia konkursu i powołania komisji do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej w Pyrzycach

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) w związku z art.16 ust. 1 oraz art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123; z 2002r. Nr 41, poz.364; z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz.1568, Nr 213, poz.2081; z 2004r. Nr 11 poz.96, Nr 261, poz. 2598;

z 2005r. Nr 131, poz.1091, Nr 132, poz.1111; z 2006r. Nr 227, poz. 1658) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.W uchwale Nr VI/28/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 22 lutego 2007r. w sprawie ogłoszenia konkursu i powołania komisji do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej w Pyrzycach w § 2 dodaje się punkt 7 i 8 w brzmieniu:

„7. Aleksandra Solarska - członek

8. Joanna Cieplak - członek.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 26-04-2007 13:44:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Krzysztoszek 25-04-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 26-04-2007 13:44:18