ZARZĄDZENIE Nr 164/2007 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 10 maja 2007r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na najem gruntów o pow. 14 m2 z części działki nr 144/7 położonej o obrębie wsi Żabów, gmina Pyrzyce z przeznaczeniem pod postawienie pawilonu handlowego


Z A R Z Ą D Z E N I E Nr ,164/07

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 10 maja 2007r.

w sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) w związku z art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 40 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603; Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2728; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459; z 2006 r. Nr 104 poz. 708) Burmistrz Pyrzyc zarządza co następuje:

§ 1

 1. Ogłosić ustny przetarg nieograniczony na najem gruntu o pow. 14 m2 z części działki nr 144/7 położonej w obrębie wsi Żabów, gmina Pyrzyce z przeznaczeniem pod postawienie pawilonu handlowego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 1. Przyjąć regulamin przetargu na najem gruntu. Regulamin przetargu stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej i Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza

Pyrzyc Nr 164 /07 z dnia 10 maja 2007 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Pyrzyc ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem gruntu o pow. 14 m2 z części działki nr 144/7 położonej w obrębie wsi Żabów, gmina Pyrzyce z przeznaczeniem pod postawienie pawilonu handlowego.

 • Przetarg odbędzie się w dniu 14 czerwca 2007 r. o godz. 10.00 w sali nr 282

( II piętro) Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1.

 • Cena wywoławcza czynszu miesięcznego z tytułu najmu wynosi 42,00

+ 22% podatek VAT co łącznie stanowi 51,24 zł.

 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 126,00zł + 22% VAT co stanowi łączną kwotę 154,00w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Pyrzycach nr konta 07 2030 0045 1110 0000 0112 5470, najpóźniej do dnia 11 czerwca 2007r., przy czym za datę wpływu, uznaje się dzień uznania rachunku tj. dzień wpływu środków na konto Urzędu lub w kasie.

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w Wydziale Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach w pok. 256 (II piętro), albo telefonicznie pod numerem 570-00-83 w godz. od 800 - 1500 od poniedziałku do piątku.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza

Pyrzyc Nr 164 /07 z dnia 10 maja 2007r.

R E G U L A M I N

ustnego przetargu nieograniczonego na najem gruntu o pow. 14 m2 z części działki nr 144/7 położonej w obrębie wsi Żabów, gmina Pyrzyce z przeznaczeniem pod postawienie pawilonu handlowego

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

 1. Przedmiotem przetargu jest najem gruntu o pow. 14 m2, z części działki nr 144/7 położonej w obrębie wsi Żabów gmina Pyrzyce, wskazanej w załączniku nr 3, na okres do 3 lat.

Grunt przeznaczony pod postawienie pawilonu handlowego.

3. Cena wywoławcza czynszu miesięcznego wynosi 42,00 zł + 22% podatek VAT.

 1. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej wartości nieruchomości z zaokrągleniem do pełnego złotego.

 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 126,00zł + 22% VAT, w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Pyrzycach nr konta 07 2030 0045 1110 0000 0112 5470, najpóźniej do dnia 11 czerwca 2007r., przy czym za datę wpływu, uznaje się dzień uznania rachunku tj. dzień wpływu środków na konto Urzędu lub w kasie.

 3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg przegrał podlega zwrotowi w ciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

 4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu najmu.

 5. Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku nie stawienia się do zawarcia umowy najmu, w terminie 10 dni od dnia zatwierdzenia protokółu z przetargu przez Burmistrza Pyrzyc.

 6. Cena osiągnięta w przetargu stanowi podstawę do naliczenia czynszu najmu.

 7. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy na okres do 3 lat.

 8. W razie potrzeby wykorzystania terenu, umowa ulega rozwiązaniu w ciągu trzech miesięcy, z wcześniejszym wypowiedzeniem.

 9. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu najmu reguluje umowa, z którą należy zapoznać się przed przystąpieniem do przetargu.

 10. Osoba, która wygra przetarg, we własnym zakresie i na własny koszt uzyska pozwolenia, opinie i zgody jeśli obowiązek ich uzyskania wynika z przepisów prawa budowlanego, przepisów sanitarnych oraz innych przepisów prawa a w szczególności decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwolenie na budowę.

Załączniki do pobrania

1 02.jpg (JPG, 47KB) 2007-05-11 13:59:58 101 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 11-05-2007 13:59:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Krzysztoszek 10-05-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 11-05-2007 13:59:58