Uchwała Nr IX/62/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie sprzedaży działki numer 126/11 położonej w obrębie nr 10 miasta Pyrzyce


 Uchylona Uchwałą Nr XXIV/204/08 z dnia 27 marca

Uchwała Nr IX/62/07

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 26 kwietnia 2007r.

 

w sprawie sprzedaży działki numer 126/11 położonej w obrębie nr 10 miasta Pyrzyce

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” i art. 45 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r.

Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,

z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 126/11.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

Andrzej Gumowski

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 14-05-2007 11:43:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Krzysztoszek 14-05-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 08-03-2013 07:57:14