Burmistrz Pyrzyc ogłasza przetarg nieograniczony na obsługę Gminy Pyrzyce w latach 2005-2006 z zakresu szacowania nieruchomości ujętych w poszczególnych grupach tematycznych


Zarządzenie Nr 355/05

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 26 stycznia 2005 roku

w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i przyjęcia istotnych warunków przetargu nieograniczonego na obsługę Gminy Pyrzyce w zakresie szacowania nieruchomości w latach 2005 - 2006.

Na podstawie art. 30, ust.2, pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 15 ust.1 i art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177; Nr 96, poz. 959; Nr 116, poz. 1207; Nr 145, poz.1537) zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjąć treść ogłoszenia, stanowiącego załącznik Nr 1 oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, na obsługę Gminy Pyrzyce w latach 2005-2006, w zakresie szacowania nieruchomości w poszczególnych grupach tematycznych- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 355/05

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 26 stycznia 2005 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Pyrzyc ogłasza przetarg nieograniczony na obsługę Gminy Pyrzyce w latach 2005-2006 z zakresu szacowania nieruchomości ujętych w poszczególnych grupach tematycznych.

 • GRUPA I

 1. wycena i inwentaryzacja lokalu mieszkalnego (wykonanie rzutu lokalu mieszkalnego i pomieszczeń przynależnych wewnątrz i poza budynkiem mieszkalnym wraz z wyliczeniem udziału w gruncie), położonych na terenia miasta, zapewniająca otrzymanie zaświadczenia o samodzielności tego lokalu,

 1. wycena i inwentaryzacja lokalu mieszkalnego (wykonanie rzutu lokalu mieszkalnego i pomieszczeń przynależnych wewnątrz i poza budynkiem mieszkalnym wraz z wyliczeniem udziału w gruncie), położonych na terenie wiejskim, zapewniająca otrzymanie zaświadczenia o samodzielności tego lokalu,

 1. przeliczenie udziałów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, a w przypadku istnienia takich z pomieszczeniami przynależnymi, położonych na terenie miasta i gminy w zależności od ilości lokali:

  1. do 10 lokali mieszkalnych,

  2. od 11 do 30 lokali mieszkalnych,

  3. powyżej 30 lokali mieszkalnych,

 1. wycena i inwentaryzacja budynków gospodarczych położonych na terenie miasta i gminy Pyrzyce,

 1. wycena lokali użytkowych położonych na terenie miasta i gminy Pyrzyce,

 1. wycena udziału we współwłasności zabudowanej budynkami mieszkalnymi wraz z pomieszczeniami przynależnymi,

 1. aktualizacja operatów szacunkowych.

 • GRUPA II

 1. wycena do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie:

  • wiejskim,

  • miejskim,

 1. wycena i inwentaryzacja do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanych położonych na terenie:

  • wiejskim,

  • miejskim,

 1. wycena nieruchomości do aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu,

 1. wycena do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste działek pod garażami, pojedynczych lub w kompleksie:

  • do 5 sztuk,

  • powyżej 5 sztuk,

 1. wycena i inwentaryzacja do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste garaży oraz budynków gospodarczych wraz z działką, pojedynczych lub w kompleksie:

  • do 5 sztuk,

  • powyżej 5 sztuk,

 1. wycena nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym do przeniesienia na własność:

  • pojedynczych nieruchomości,

  • współwłasności do 5 lokali,

  • współwłasności powyżej 5 lokali,

 1. wycena całej nieruchomości do przeniesienia prawa współużytkowania wieczystego w prawo własności przy postępowaniu spadkowym,

 1. wycena nieruchomości w celu naliczenia opłaty adiacenckiej,

 1. wycena nieruchomości do wywłaszczenia,

 1. aktualizacja operatów szacunkowych.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać za odpłatnością 20 zł w siedzibie zamawiającego pok. Nr 255 lub 258 II piętro, albo za zaliczeniem pocztowym.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:

Urząd Miejski, Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce, pokój, nr 133 (I piętro)

do dnia 17 lutego 2005 r. do godz. 11.30

Otwarcie ofert będzie miało charakter publiczny i nastąpi w dniu 17 lutego 2005 roku o godz 12.00 w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1, pok. Nr 282 (II piętro).

Warunki oceny ofert w poszczególnych grupach tematycznych:

  1. za najkorzystniejszą cenę w danej grupie tematycznej maksymalnie można uzyskać 80 pkt.,

  2. za najkrótszy termin wykonania wycen w danej grupie tematycznej maksymalnie można uzyskać 15 pkt.,

  3. za terminowość wykonania opracowań (referencje) - maksymalnie można uzyskać 5 punktów.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych), które należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Nr 46 1240 3897 1111 0000 4479 9980 lub w kasie urzędu, w terminie do dnia 17 lutego 2005 r. do godz. 11.30.

Termin związania z ofertą upływa z dniem 18 marca 2005r.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład Komisji Przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom.

Ogłoszenie i specyfikacja istotnych warunków przetargu podlegają wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pyrzycach oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pyrzycach www.pyrzyce.um.gov.pl ponadto informacja o wywieszeniu ogłoszenia zostaje podana w prasie lokalnej.

Wszelkich informacji w sprawie przetargu można zasięgnąć w Wydziale Rozwoju Gminy:

  • w pokoju nr 255 (II piętro) lub telefonicznie pod numerem 5700071 w. 348 bądź 5793259 w sprawie GRUPY I

  • w pokoju nr 258 (II piętro) bądź telefonicznie pod numerem 5700071 w. 343 lub 5793268 w sprawie GRUPY II.

UZUPEŁNIENIE

Na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych ( Dz.U. Nr 19, poz. 177 z póź.zm.) Zamawiający wprowadza UZUPEŁNIENIE do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na obsługę Gminy Pyrzyce w latach 2005-2006 z zakresu szacowania nieruchomości ujętych w poszczególnych grupach tematycznych załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 355/05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 stycznia 2005 roku

GRUPA I - pkt. 1 przyjmuje brzmienie:

1a. Inwentaryzacja lokalu mieszkalnego ( wykonanie rzutu lokalu mieszkalnego i pomieszczeń przynależnych wewnątrz i poza budynkiem mieszkalnym położonych na terenie miasta) zapewniająca otrzymanie zaświadczenia o samodzielności tego lokalu.

1b. Wycena lokalu mieszkalnego zgodnie z § 32 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 .09.2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatów szacunkowych wraz z udziałem w częściach wspólnych i gruncie położonych na terenie miasta.

GRUPA I - pkt. 2 przyjmuje brzmienie:

2a. Inwentaryzacja lokalu mieszkalnego ( wykonanie rzutu lokalu mieszkalnego i pomieszczeń przynależnych wewnątrz i poza budynkiem mieszkalnym położonych na terenie wiejskim) zapewniająca otrzymanie zaświadczenia o samodzielności tego lokalu.

2b. Wycena lokalu mieszkalnego zgodnie z § 32 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 .09.2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatów szacunkowych wraz z udziałem w częściach wspólnych i gruncie położonych na terenie wiejskim

Pozostałe zapisy zamieszczone w ogłoszeniu pozostają bez zmian.

Pyrzyce 1.02. 2005 roku

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 01-02-2005 10:27:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 01-02-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 01-02-2005 10:27:12