Uchwała Nr IX/67/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie zmiany do głównych kierunków działań Burmistrza Pyrzyc na lata 2007 – 2010 określonych Uchwałą Nr VI/27/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 22 lutego 2007 roku


Uchwała Nr IX/67/07

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 26 kwietnia 2007r.

w sprawie zmiany do głównych kierunków działań Burmistrza Pyrzyc na lata 2007 - 2010 określonych Uchwałą Nr VI/27/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 22 lutego 2007 roku

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Po pkt V § 1 Uchwały Nr VI/27/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 22 lutego 2007r. w sprawie ustalenia głównych kierunków działań Burmistrza na lata 2007 - 2010 wprowadza się pkt VI w brzmieniu:

„ VI. Zadania wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Pyrzyce, przyjętego uchwałą Nr LIV/439/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 września 2006r. oraz z Programu Rozwoju Lokalnego dla Gminy Pyrzyce przyjętego Uchwałą Nr XXIX/222/04 z dnia 29 listopada 2004r.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 14-05-2007 12:00:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Krzysztoszek 14-05-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 14-05-2007 12:00:01