Uchwała Nr IX/69/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2007


Uchwała Nr IX/69/07

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 26 kwietnia 2007r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2007

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy

o kwotę

194 161 zł

z tego:

dochody własne

o kwotę

194 161 zł

w tym:

Dział 600 - Transport i łączność - Urząd Miejski

o kwotę

192 161 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

o kwotę

192 161 zł

§ 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

o kwotę

192 161 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

o kwotę

2 000 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

o kwotę

1 625 zł

§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej

o kwotę

1 625 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

o kwotę

375 zł

§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej

o kwotę

375 zł

§ 2 Zmniejsza się dochody budżetu gminy

o kwotę

15 714 zł

z tego:

dochody własne

o kwotę

15 714 zł

w tym:

Dział 758 - Różne rozliczenia - Urząd Miejski

o kwotę

15 714 zł

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

o kwotę

15 714 zł

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

o kwotę

15 714 zł

§ 3 Zmniejsza się wydatki budżetu gminy

o kwotę

1 500 zł

z tego:

wydatki na zadania własne

o kwotę

1 500 zł

w tym:

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

o kwotę

1 500 zł

przeciwpożarowa - Urząd Miejski

Rozdział 75414 Obrona cywilna

o kwotę

1 500 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę

1 500 zł


§ 4 Zwiększa się wydatki budżetu gminy

o kwotę

179 947 zł

z tego:

wydatki na zadania własne

o kwotę

179 947 zł

w tym:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - Urząd Miejski

o kwotę

70 000 zł

Rozdział 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

o kwotę

70 000 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy

o kwotę

70 000 zł

Dział 600 - Transport i łączność - Urząd Miejski

o kwotę

106 447 zł

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

o kwotę

106 447 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę

106 447 zł

Dział 758 Różne rozliczenia - Urząd Miejski

o kwotę

1 500 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

o kwotę

1 500 zł

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

o kwotę

1 500 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

o kwotę

1 625 zł

- Urząd Miejski

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

o kwotę

1 625 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę

1 565 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę

60 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - Urząd Miejski

o kwotę

375 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

o kwotę

375 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę

375 zł

§ 5 Budżet gminy po zmianach wynosi:

Dochody ogółem

34 195 735 zł

dochody - zadania własne

28 377 245 zł

Wydatki ogółem

39 126 809 zł

wydatki na zadania własne

33 308 319 zł

§ 6 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczące Rady

Andrzej Gumowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 14-05-2007 12:11:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Krzysztoszek 14-05-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 14-05-2007 12:11:13