Uchwała Nr IX/70/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2007


Uchwała Nr IX/70/07

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 26 kwietnia 2007r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2007

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VII/37/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 8 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na 2007rok - załącznik Nr 3, o którym mowa w § 2 ust.2 Uchwały - otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

Załączniki do pobrania

1 70-IX-26-04-2007r.-za_.xls (XLS, 39KB) 2007-05-14 12:13:40 137 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 14-05-2007 12:13:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Krzysztoszek 14-05-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 14-05-2007 12:13:40