Burmistrz Pyrzyc ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Pyrzyce


ZARZĄDZENIE NR 359/2005

BURMISTRZA PYRZYC

z dnia 31 stycznia 2005r.

w sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art.37 ust. 1, art. 38, oraz. art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603) oraz § 3 ust. 1 i § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108), zarządzam co następuje:

§ 1

 1. Ogłosić ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek stanowiących własność gminy Pyrzyce - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 1. Przyjąć regulamin przetargu na sprzedaż nieruchomości. Regulamin stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej i Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Sporządziła: J. Dobiszewska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Pyrzyc Nr 359/2005

z dnia 31 stycznia 2005 roku

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Pyrzyc ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Pyrzyce.

Przetarg odbędzie się w dniu 03 marca 2005 r. w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach w sali nr 282 ( II piętro ).

 • działka niezabudowana numer 258/8 o powierzchni 0,1780 ha,

położona w obrębie 9 miasta Pyrzyce przy ul. Ciepłowniczej -

wartość działki 27.608 zł Wadium wynosi 3.000,- zł.

Może być wykorzystana pod zabudowę. godz. 10:00

 • działka niezabudowana numer 236 o powierzchni 0,2372 ha,

położona w obrębie 8 miasta Pyrzyce przy ul. Szkolnej -

wartość działki 110.606 zł Wadium wynosi 12.000,- zł.

Przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową z możliwością

wprowadzenia usług nieuciążliwych: handlu, gastronomii,

kultury i zdrowia. godz. 11:00

 • działka niezabudowana numer 178 o powierzchni 1,46 ha,

położona w obrębie Pstrowice gmina Pyrzyce -

wartość działki 18.463 zł. Wadium wynosi 2.000,- zł.

Działka rolna nie posiadająca planu zagospodarowania

przestrzennego. godz. 11:40

 • działka zabudowana numer 317/1 o powierzchni 0,1150 ha,

położona w obrębie Mielęcin gmina Pyrzyce -

wartość działki 28.893 zł Wadium wynosi 3.000,- zł.

Nie posiadająca planu zagospodarowania przestrzennego,

może być wykorzystana pod zabudowę mieszkaniową godz. 12:20

 • działka niezabudowana numer 288 o powierzchni 0,0033 ha,

położona w obrębie 10 miasta Pyrzyce przy ul. Ciepłowniczej -

wartość działki 516 zł Wadium wynosi 60,- zł.

Przeznaczona pod budowę garażu godz. 13:00

Do ustalonych w przetargu cen zbycia działek nr 258/8, 236, 317/1 i 288, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (Dz.U.nr 54, poz. 535) zostanie doliczony podatek w wysokości 22%.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kasie Urzędu Miejskiego w Pyrzycach lub na konto 46 1240 3897 1111 0000 4479 9980 PEKAO S.A. Oddział Pyrzyce w terminie do 28 lutego 2005 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w Wydziale Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach w pok. 258 lub telefonicznie pod numerem 579-32-68 w godz. od 7:00- 15:00.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Burmistrza Pyrzyc Nr 359/2005

z dnia 31 stycznia 2005 roku

Regulamin

Ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Pyrzyce.

 1. W przetargu mają prawo wziąć udział osoby prawne i fizyczne

 2. Przedmiotem przetargu są działki:

 • niezabudowana nr 258/8 o powierzchni 0,1780 ha, położona w obrębie 9 miasta Pyrzyce przy ul. Ciepłowniczej,

 • niezabudowana numer 236 o powierzchni 0,2372 ha, położona w obrębie 8 miasta Pyrzyce przy ul. Szkolnej,

 • niezabudowana numer 178 o powierzchni 1,46 ha, położona w obrębie Pstrowice gmina Pyrzyce,

 • zabudowana numer 317/1 o powierzchni 0,1150 ha, położona w obrębie Mielęcin gmina Pyrzyce,

 • niezabudowana numer 288 o powierzchni 0,0033 ha, położona w obrębie 10 miasta Pyrzyce przy ul. Ciepłowniczej.

 1. Przetarg wygrywa ten uczestnik, który zgłosi najwyższą cenę działki.

 2. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej działki z zaokrągleniem wzwyż do pełnych dziesiątek złotych.

 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto 461240 3897 1111 0000 4479 9980 PEKAO S.A. Oddział Pyrzyce do dnia 28 lutego 2005r.

 4. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

 5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg przegrał, podlega zwrotowi w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu, w kasie urzędu po dokonaniu adnotacji przez Przewodniczącego Komisji Przetargowej "zwrot wadium, data i podpis".

 6. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia działki.

 7. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

 8. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości i płatna jest w całości przed zawarciem aktu notarialnego.

 9. Uczestnik, który wygrał przetarg nabywa nieruchomość będącą przedmiotem przetargu na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

 10. Opłaty notarialne nabycia nieruchomości pokrywa nabywca.

13. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży.

 1. Przetarg może być odwołany zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz.U.Nr 261, poz. 2603).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 03-02-2005 14:17:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 03-02-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 03-02-2005 14:17:36