Zarządzenie Nr 98/07 Burmistrza Pyrzyc z dnia 4 kwietnia 2007 r..w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na „Remont chodnika przy pawilonach handlowych pomiędzy ul. 1-go Maja a ul. Jana Kilińskiego w Pyrzycach”


Zarządzenie Nr 98/07

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 4 kwietnia 2007 r..

w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na „Remont chodnika przy pawilonach handlowych pomiędzy ul. 1-go Maja a ul. Jana Kilińskiego w Pyrzycach”

Na podstawie art.30 ust.1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17,poz.128, Nr 181, poz.1337) oraz na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658),

Burmistrz Pyrzyc postanawia:

§ 1.

Przyjąć treść ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, stanowiącego załącznik Nr 1 oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, na „Remont chodnika przy pawilonach handlowych pomiędzy ul. 1-go Maja a ul. Jana Kilińskiego w Pyrzycach”.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej oraz Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 31-05-2007 10:27:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Krzysztoszek 25-05-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 31-05-2007 10:27:53