Uchwała Nr X/73/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 maja 2007r. w sprawie emisji obligacji Gminy Pyrzyce oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez gminę


Uchwała Nr X/73/07

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 31 maja 2007r.

w sprawie emisji obligacji Gminy Pyrzyce oraz zasad ich zbywania, nabywania

i wykupu przez gminę

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) art. 82 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.

o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319) oraz art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach (Dz. U. z 2001r. Nr 120, poz. 1300, z 2002r. Nr 216, poz. 1824, z 2003r. Nr 217, poz. 2124, z 2005r. Nr 157, poz. 1316, Nr 183, poz.1538, Nr 184, poz. 1539, Nr 249, poz. 2104) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.1. Gmina Pyrzyce wyemituje 6.000 obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda na łączną kwotę 6.000.000 zł (słownie: sześć milionów złotych).

2.Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną

do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 100 osób.

3.Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4.Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

5.Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2. Środki uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych 2007r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań przez Gminę Pyrzyce.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

a) seria P o wartości 500.000 zł,

b) seria Q o wartości 500.000 zł,

c) seria R o wartości 500.000 zł,

d) seria S o wartości 500.000 zł,

e) seria T o wartości 500.000 zł,

f) seria U o wartości 500.000 zł,

g) seria W o wartości 500.000 zł,

h) seria X o wartości 500.000 zł,

i) seria Y o wartości 1.000.000 zł,

j) seria Z o wartości 1.000.000 zł.

2.Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2007 r.

3.Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4.Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów    własnych gminy w 2007 r.

§ 4.1. Wykup obligacji nastąpi po upływie:

a) 4 lat od daty emisji dla obligacji serii P,

b) 5 lat od daty emisji dla obligacji serii Q,

c) 6 lat od daty emisji dla obligacji serii R i S,

d) 7 lat od daty emisji dla obligacji serii T i U,

e) 8 lat od daty emisji dla obligacji serii W i X,

f) 9 lat od daty emisji dla obligacji serii Y,

g) 10 lat od daty emisji dla obligacji serii Z.

2.Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3.Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień    ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

4.Dopuszcza się nabycie przez Gminę Pyrzyce obligacji przed terminem    wykupu w celu umorzenia.

§ 5.1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach rocznych liczonych od daty emisji.

2.Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe średniej arytmetycznej z opublikowanych średnich ważonych stóp rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych z dwóch ostatnich przetargów poprzedzających rozpoczęcie każdego okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów.

3.Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.

4.Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

5.Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

§ 6. Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów gminy pochodzących z dochodów własnych w latach 2008-2017.

§ 7. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc, który jest upoważniony do dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem emisji obligacji oraz do wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

2.Czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania zostaną powierzone w drodze umowy bankowi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 21-06-2007 12:10:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 21-06-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 21-06-2007 12:11:38