Uchwała Nr X/74/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 maja 2007r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Pyrzyce udziału w wysokości 3/20 w nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 813 o pow. 0,1685 ha, położonej w obrębie Brzesko Gmina Pyrzyce


Uchwała Nr X/74/07

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 31 maja 2007r.

w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Pyrzyce udziału w wysokości 3/20 w nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 813 o pow. 0,1685 ha, położonej w obrębie Brzesko Gmina Pyrzyce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne przejęcie od Państwa Danuty i Zygmunta Koterbów do zasobu nieruchomości Miasta i Gminy Pyrzyce udziału w wysokości 3/20 w nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 813 o pow. 0,1685 ha, położonej w obrębie Brzesko Gmina Pyrzyce.

§ 2. Nieruchomość, o której mowa w § 1 przejmuje się w celu dokonania rozbiórki posadowionych na przedmiotowej nieruchomości obiektów.

§ 3. Nieruchomość , o której mowa w § 1 przejęta zostanie na podstawie aktu notarialnego. Koszty przejęcia nieruchomości ponosi Miasto i Gmina Pyrzyce.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 21-06-2007 12:12:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 21-06-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 21-06-2007 12:12:52