ZARZĄDZENIE Nr 204/2007 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 03 lipca 2007r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko Inspektora w Wydziale Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.


ZARZĄDZENIE Nr 204/2007

BURMISTRZA PYRZYC

z dnia 03 lipca 2007r.

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko Inspektora w Wydziale Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r.
Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) oraz art. 3 a ust 2 ustawy z dnia 22 marca 1990r.
o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593, Dz.U. z 2002r.
Nr 113,poz.984 i Nr 214, poz. 1806; z 2005r. Nr 10, poz. 71. Nr 23, poz. 192 i Nr 122,
poz. 1020 z 2006r. Nr 79,poz. 549, Nr 169,poz. 1201 i Nr 170, poz. 1218) zarządzam
co następuje:

§ 1. Ogłaszam nabór na stanowisko Inspektora w Wydziale Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.Do rozstrzygnięcia w/w naboru powołuję Komisję Konkursową w składzie:

 1. Teresa Jasińska - Przewodnicząca

 2. Izabela Kozłowska-Gidyńska- członek

 3. Andrzej Ogrodowicz- członek

 4. Radca Prawny- członek

 5. Grażyna Wojciechowska- sekretarz komisji

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez:

 1. Wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

 2. Wywieszenie na tablicy ogłoszeń Powiatowego Urzędu Pracy Pyrzycach.

 3. Opublikowanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Burmistrz Pyrzyc

(-) Kazimierz Lipiński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 204/2007

Burmistrza Pyrzyc z dnia 03 lipca 2007r.
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne
stanowisko Inspektora w Wydziale Rozwoju Gminy

Urzędu Miejskiego w Pyrzycach

BURMISTRZ PYRZYC

Ogłasza nabór

na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Wydziale Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1.

 1. Wykształcenie:

Wyższe kierunek budownictwo lub architektura.

 1. Wymagania niezbędne:

     1. Co najmniej 3 letni staż pracy

     2. Nieposzlakowana opinia.

     3. Uprawnienia budowlane w zakresie kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi lub wykonywanie nadzoru budowlanego lub sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych w specjalnościach; architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej.

     4. Znajomość prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych, ustawy o planowaniu
      i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego.

     5. Umiejętność analizy dokumentów.

     6. Umiejętność biegłej obsługi programów Word, Excel.

     7. Komunikatywność oraz życzliwość w kontaktach z interesantami.

     8. Umiejętność pracy w zespole.

III. Opis stanowiska:

Do głównych zadań pracownika będzie należało wykonywanie następujących obowiązków:

 1. Opracowywanie wieloletniego planu inwestycyjnego.

 2. Przygotowywanie i prowadzenie procesu inwestycji i remontów.

 3. Przygotowywanie terenów, zleceń, przetargów dotyczących inwestycji

 4. Rozliczanie dotacji celowych wspólnie z Wydz. Budżetu i Finansów.

 5. Prowadzenie inwestycji i remontów.

 6. Sporządzanie informacji, analiz i sprawozdań w zakresie powierzonych spraw.

 7. Przygotowywanie uchwał (projektów) z zakresu prowadzonych spraw.

 8. Praca w zespole ds. pozyskiwania środków pomocowych.

 9. Współpraca z Biurem Zarządzania Funduszami Europejskimi w zakresie sporządzania wniosków o dofinansowanie.

  1. Wymagania dodatkowe

      • Preferowany staż pracy na podobnych stanowiskach pracy.

      • Mile widziana znajomość języka angielskiego lub niemieckiego.

  1. Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy.

 2. List motywacyjny.

 3. Życiorys (CV).

 4. Kserokopia trzech stron dowodu osobistego lub kserokopia nowego dowodu.

 5. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

 6. Oświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku.

 7. Oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej.

 8. Oświadczenie o niekaralności.

 9. Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły.

 10. Kserokopie świadectw pracy.

 11. Kserokopie posiadanych dodatkowych kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy sporządzone
  w języku polskim lub też przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego).

Nie dostarczenie powyższych dokumentów będzie uznane za odmowę zawarcia stosunku pracy.

W przypadku wyboru kandydata na stanowisko Inspektora, uczestnik konkursu zobowiązany jest do przedłożenia zaświadczenia o stanie zdrowia od lekarza medycyny pracy, jak również dostarczyć informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Kandydat będzie zatrudniony w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach na czas nieokreślony.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy składać do dnia 16 lipca 2007r. do godz. 15:00 decyduje data wpływu w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Ofertę należy złożyć
w zamkniętej kopercie dopiskiem „ Nabór na stanowisko Inspektora w Wydziale Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach”

Na adres:

Urząd Miejski w Pyrzycach

Ul. Plac Ratuszowy 1

74-200 Pyrzyce

Kandydaci zakwalifikowani, zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Złożonych dokumentów nie odsyłamy, chyba, że na pisemny wniosek oferenta.

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi w terminie do dnia 19 lipca 2007r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).”

3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 03-07-2007 14:07:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Krzysztoszek 02-07-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 03-07-2007 14:07:47