Burmistrz Pyrzyc ogłasza przetarg nieograniczony na wyłączność do wykonywania przeglądów i regeneracji gaśnic oraz badań, przeglądów i konserwacji hydrantów w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach oraz w jedn


Zarządzenie Nr 390/2005

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 25 kwietnia 2005r.

w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wyłączność do wykonywania przeglądów i regeneracji gaśnic oraz badań, przeglądów i konserwacji hydrantów w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Pyrzyce.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o prawie zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Pyrzyc zarządza co następuje:

§ 1.

Przyjąć treść ogłoszenia o przetargu, stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia załącznik Nr 2, na wyłączność do wykonywania przeglądów i regeneracji gaśnic oraz badań, przeglądów i konserwacji hydrantów w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Pyrzyce.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej oraz Kierownikowi Wydziału Organizacyjno-Prawnego i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Nr 390/2005

Burmistrza Pyrzyc

Z dnia 25 kwietnia 2005r.

O G Ł O S Z E N I E

o przetargu nieograniczonym

Gmina Pyrzyce reprezentowana przez Burmistrza Pyrzyc, Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce, tel. 091/ 570-12-06

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wyłączność do wykonywania przeglądów i regeneracji gaśnic oraz badań, przeglądów i konserwacji hydrantów w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Pyrzyce.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest: Beata Wiwała, tel. 091/ 570-12-06, pok. 149 w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1.

W przetargu nieograniczonym mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 i 2 i art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które można pobierać w pokoju nr 149, I piętro Urzędu Miejskiego w Pyrzycach lub ze strony internetowej www.pyrzyce.um.gov.pl

Miejsce i termin składania ofert:

Siedziba Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1, I piętro pokój nr 133 (sekretariat) do dnia 12.05.2005r. do godz. 1100

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Siedziba Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1, sala nr 130 (USC) I piętro, termin: 12.05.2005r. godz. 1130

                                                                  Plik z wszystkimi załącznikami

Załączniki do pobrania

1 zaz390.plus_za__czniki.doc (DOC, 92KB) 2005-04-25 11:04:13 112 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 25-04-2005 11:04:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 25-04-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 25-04-2005 11:04:13