Uchwała Nr XI/80/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie zmiany zasad udzielania stypendium Burmistrza Pyrzyc dla uczniów


Uchwała Nr XI/80/07

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 27 czerwca 2007r.

w sprawie zmiany zasad udzielania stypendium Burmistrza Pyrzyc dla uczniów

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W zasadach udzielania stypendiów Burmistrza Pyrzyc dla uczniów - stanowiących załącznik do uchwały Nr XXX/241/04 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie zasad udzielania stypendium Burmistrza Pyrzyc dla uczniów:

- § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Stypendium Burmistrza Pyrzyc przyznawane jest spełniającym szczegółowe warunki uczniom, którzy ukończyli klasę IV, V, VI szkoły podstawowej lub klasę I, II gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pyrzyce oraz uczniom Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej I Stopnia.

Stypendium może również otrzymać uczeń pierwszej klasy szkoły ponadgimnazjalnej będący absolwentem gimnazjum prowadzonego przez Gminę Pyrzyce.”

- Wzór wniosku stanowiącego załącznik do Zasad otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

Załączniki do pobrania

1 zal80.doc (DOC, 68KB) 2007-07-12 10:03:46 157 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 12-07-2007 10:03:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 12-07-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 12-07-2007 10:03:46