Uchwała Nr XI/85/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2007


Uchwała Nr XI/85/07

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 27 czerwca 2007r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2007

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VII/37/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 8 marca 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na 2007rok wprowadza się następujące zmiany:

  1. W paragrafie 1 zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 23 760,00zł, tj. do kwoty 34 542 458,35zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

  2. W paragrafie 2 zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 24 705,00zł oraz na skutek przesunięć między rozdziałami zmniejsza o kwotę 945,00zł tj. do kwoty 39 473 532,35zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Andrzej Gumowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 12-07-2007 10:54:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 12-07-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 12-07-2007 10:54:21