Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 223/07 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 lipca 2007r w sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu na dzierżawę gruntu stanowiącego część działki nr 188/13 o pow. 361,00 m2; położonej w obrębie wsi Okunica gmina Pyrzyce


Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 223/07

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 16 lipca 2007r.

w sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) w związku z art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 40 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603; Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2728; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459; z 2006 r. Nr 104 poz. 708; z 2007 r. Nr 69, poz. 468) Burmistrz Pyrzyc zarządza co następuje:

§ 1

 1. Ogłosić ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntu stanowiącego część działki nr 188/13 o pow. 361,00 m2; położonej w obrębie wsi Okunica gmina Pyrzyce, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 1. Przyjąć regulamin przetargu na dzierżawę działki. Regulamin przetargu stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej i Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza

Pyrzyc Nr 223/07 z dnia 16 lipca 2007 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Pyrzyc ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntu stanowiącego część działki nr 188)13 o pow. 361,00 m2; położonej w obrębie wsi Okunica gmina Pyrzyce.

Okres dzierżawy - do 3 lat.

 • Przetarg odbędzie się w dniu 31 lipca 2007 r. o godz. 11.30 w sali nr 282

( II piętro) Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1.

 • Cena wywoławcza czynszu rocznego z tytułu dzierżawy wynosi 43,32 zł.

 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 130,00 w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Pyrzycach nr konta 07 2030 0045 1110 0000 0112 5470, najpóźniej do dnia 27 lipca 2007r., przy czym za datę wpływu, uznaje się dzień uznania rachunku tj. dzień wpływu środków na konto Urzędu lub w kasie.

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w Wydziale Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach w pok. 256 (II piętro), albo telefonicznie pod numerem 570-00-83 w godz. od 8.00 - 15.00 od poniedziałku do piątku.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza

Pyrzyc Nr 223 /07 z dnia 16 lipca 2007r

R E G U L A M I N

ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę gruntu stanowiącego część działki nr 188/13 o pow. 361,00 m2; położonej w obrębie wsi Okunica gmina Pyrzyce.

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

 1. Przedmiotem przetargu jest dzierżawa gruntu stanowiącego część działki nr 188/13 o pow. 361,00 m2 w obrębie wsi Okunica gmina Pyrzyce, wykazanej w załączniku nr 3, na okres do 3 lat. Działka stanowi grunt rolny, przeznaczony na ogródek ogrodniczo - warzywny.

3. Cena wywoławcza czynszu rocznego wynosi 43,32 zł.

 1. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej wartości nieruchomości z zaokrągleniem do pełnego złotego.

 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 130,00 zł; w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Pyrzycach nr konta 07 2030 0045 1110 0000 0112 5470, najpóźniej do dnia 27 lipca 2007 r., przy czym za datę wpływu, uznaje się dzień uznania rachunku tj. dzień wpływu środków na konto Urzędu lub w kasie.

 3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg przegrał podlega zwrotowi w ciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

 4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

 5. Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku nie stawienia się do zawarcia umowy dzierżawy, w terminie 10 dni od dnia zatwierdzenia protokółu z przetargu przez Burmistrza Pyrzyc.

 6. Cena osiągnięta w przetargu stanowi podstawę do naliczenia czynszu dzierżawnego.

 7. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy na okres do trzech lat.

 8. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu dzierżawy reguluje umowa, z którą należy zapoznać się przed przystąpieniem do przetargu.

 9. W razie potrzeby wykorzystania terenu, umowa ulega rozwiązaniu z wcześniejszym wypowiedzeniem.

 10. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne dzierżawiące nieruchomości stanowiące własność Gminy Pyrzyce, ale nie posiadające zaległości w opłatach czynszu dzierżawnego i czynszu najmu.

 11. Osoba, która wygra przetarg, we własnym zakresie i na własny koszt uzyska pozwolenia, opinie i zgody jeśli obowiązek ich uzyskania wynika z przepisów prawa budowlanego, przepisów sanitarnych oraz innych przepisów prawa.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 17-07-2007 09:56:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Tytoń 17-07-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 17-07-2007 09:56:10