Zarządzenie Nr 180/07 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 maja 2007r na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kubaturowej tężni solankowej wód głębinowych z Geotermii przy ul. Ciepłowniczej w Pyrzycach.


Zarządzenie Nr 180/07

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 23 maja 2007r

w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kubaturowej tężni solankowej wód głębinowych z Geotermii przy ul. Ciepłowniczej w Pyrzycach.

Na podstawie art.30 ust.1, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128) oraz na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658),

Burmistrz Pyrzyc postanawia:

§ 1.

Przyjąć treść ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, stanowiącego załącznik Nr 1 oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kubaturowej tężni solankowej wód głębinowych z Geotermii przy ul. Ciepłowniczej w Pyrzycach.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej oraz Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Nr 180/07

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 23 maja 2007r.

O G Ł O S Z E N I E

o przetargu nieograniczonym

o wartości do 60.000 Euro

Burmistrz Pyrzyc,

Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce, tel. (0-91) 570 10 20

ogłasza przetarg nieograniczony na:

wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kubaturowej tężni solankowej wód głębinowych z Geotermii przy ul. Ciepłowniczej w Pyrzycach.

Termin realizacji zamówienia:

Pożądany przez Zamawiającego:

rozpoczęcie: 18 czerwca 2007r.

zakończenie: cztery miesiące od daty podpisania umowy.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są: Izabela Kozłowska-Gidyńska tel. 091/570-00-89, pok. nr 261 i Marlena Stempień, tel. 091/570-12-47, pok. nr 261 (II piętro).

W przetargu nieograniczonym mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

Wadium - 1.500,00 zł.

Kryteria oceny ofert: - cena - waga: 100%

Termin i miejsce składania ofert:

Siedziba Zamawiającego - sekretariat pok. nr 133, do dnia 06 czerwca 2007r. do godz. 945

Termin i miejsce otwarcia ofert:

Siedziba Zamawiającego - sala 130, I piętro, w dniu 06 czerwca 2007r. o godz. 1000

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kubaturowej tężni solankowej wód głębinowych z Geotermii przy ul. Ciepłowniczej w Pyrzycach

Zakres prac obejmuje wykonanie:

 1. Aktualizacja mapy do celów projektowych (posiadamy wtórnik aktualny na dzień 11.12.2006r )- 1 egz.

 2. Projekt budowlano - wykonawczy, część architektoniczna i konstrukcyjna - sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 września 2004 roku z późniejszymi zmianami). - 5 egz. plus wersja elektroniczna

 3. Projekt budowlano - wykonawczy, część sanitarna: instalacja wodociągowa, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, instalacja solankowa instalacja wentylacji mechanicznej, instalacja basenu.

 4. Projekt budowlano-wykonawczy, część elektryczna - sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 września 2004 roku z późniejszymi zmianami - 5 egz. plus wersja elektroniczna.

 5. Projekt budowlano - wykonawczy zewnętrznej sieci wodociągowej, sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 września 2004 roku z późniejszymi zmianami - 5 egz. plus wersja elektroniczna.

 6. Projekt budowlano - wykonawczy zewnętrznej sieci kanalizacyjnej, sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 września 2004 roku z późniejszymi zmianami - 5 egz. plus wersja elektroniczna.

 7. Projekt budowlano - wykonawczy drogi dojazdowej wraz z parkingami i chodnikami o nawierzchni rozbieralnej, sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 września 2004 roku z późniejszymi zmianami - 5 egz. plus wersja elektroniczna.

 8. Projekt budowlano - wykonawczy sieci energetycznej i oświetlenia terenu, sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 września 2004 roku z późniejszymi zmianami - 5 egz. plus wersja elektroniczna.

 9. Kosztorysy inwestorskie dla poszczególnych branż po 2 kpl. sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

 10. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 3 kpl oraz 1 kpl. w wersji elektronicznej sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 września 2004 roku z późniejszymi zmianami).

 11. Przedmiary robót - 3 kpl. plus 1 kpl. w wersji elektronicznej sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 września 2004 roku z późniejszymi zmianami).

 12. Kosztorys ofertowy, wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (DZ.U Nr 130 poz.1389 z późn. zm.) - 5 egz.

 13. Uzgodnienia z właścicielami terenów (między innymi w zakresie tras przebiegu sieci.

 14. Uzgodnienia branżowe dokumentacji.

 15. Przygotowanie informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

 16. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w przypadku, gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

 17. Opracowanie raportu oddziaływania na środowisko.

 18. Uzyskanie pozwolenia na budowę.

Kod przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV (nomenklatura): 74222000, 74232000.

Projekty budowlano-wykonawcze winny być wykonane zgodnie z opracowaną koncepcją tężni solankowej.

Uwaga! Wykonawca zobowiązany jest, w ramach wykonania przedmiotu umowy, wykonać na własny koszt wszystkie niezbędne do wykonania przedmiotu umowy czynności i roboty, takie jak: wykonanie mapy zasadniczej do celów projektowych, uzgodnienia, sprawdzenia, dojazdy itp. - celem uzyskania pozwolenia na budowę.

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 261, II piętro w godz. od 700 do 1500 lub drogą pocztową - bezpłatnie.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej: www.bip.pyrzyce.um.gov.pl

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 20-07-2007 11:25:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Król 20-07-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 20-07-2007 11:25:41