Zarządzenie Nr 182/07 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 maja 2007r. w sprawie zakładowego planu kont dla Budżetu Gminy Pyrzyce


Zarządzenie Nr 182/07

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 25 maja 2007r.

w sprawie zakładowego planu kont dla Budżetu Gminy Pyrzyce

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 3 z dnia 29 września 1994r. ustawy o rachunkowości

(Dz.U. z 2002r. Nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1

Gmina jako organ finansowy jest obowiązana prowadzić rachunkowość budżetową zgodnie z planem kont syntetycznych i zasadami ich funkcjonowania ustalonymi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U.Nr 142, poz. 1020).

§ 2

Dla Budżetu Gminy zarządza się wykaz kont księgi głównej stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia.

§ 3

Przyjmuje się także zasady funkcjonowania kont dla Budżetu Gminy stanowiące załącznik
nr 2 do
Zarządzenia.

§ 4

Przyjmuje się zasady prowadzenia i budowania kont analitycznych dla Budżetu Gminy stanowiące załącznik nr 3 do Zarządzenia.

§ 5

Przyjmuje się wykaz zbiorów komputerowych stanowiących księgi rachunkowe dla Budżetu Gminy stanowiących załącznik nr 4 do Zarządzenia.

§ 6

Dla Budżetu Gminy określa się zasady ochrony danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów stanowiące załącznik nr 5 do Zarządzenia.

§ 7

 1. Zmiany do niniejszego zakładowego planu kont wynikające z przedmiotowych zmian w obowiązujących przepisach oraz z innych przyczyn będą dokonywane na bieżąco.

 2. Do dokonywania zmian w wykazach kont (uaktualnianie) upoważnia się Skarbnika Gminy poprzez dopisywanie nowych kont do istniejącego wykazu lub sporządzenie nowego wykazu z podaniem daty dokonywania aktualizacji.

§ 8

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 9

Traci moc Uchwała Nr 456/2002 Zarządu Miejskiego w Pyrzycach z dnia 12 września 2002 r. oraz Zarządzenie Nr 590/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 stycznia 2006r. w sprawie zakładowego planu kont i jego zmian dla Budżetu Gminy Pyrzyce.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia
01 stycznia
2007r.

ZAKŁADOWY PLAN KONT

DLA BUDŻETU GMINY PYRZYCE

 1. Zakładowy Plan Kont dla Budżetu Gminy Pyrzyce został opracowany w oparciu o:

 1. Ustawa z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z póź. zm. ).

 2. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz.2104 z póź. zm.).

 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U.Nr 142, poz. 1020).

 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2006r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.Nr 112, poz. 761).

 5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U.Nr 115, poz. 781 z póź.zm.).

 6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.Nr 107 poz. 726 z póź. zm.).

 1. Ewidencja księgowa dla Budżetu Gminy Pyrzyce prowadzona jest przy użyciu

komputerów.

 1. Ewidencja księgowa dla Budżetu Gminy Pyrzyce prowadzona jest w siedzibie jednostki.

 2. Zakładowy Plan Kont ustala i wprowadza do niego zmiany Burmistrz Pyrzyc.

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Burmistrza

Pyrzyc Nr 182/07

z dnia 25 maja 2007r.

Wykaz kont dla budżetu gminy

Konta bilansowe

Konto 133 - „Rachunek budżetu”

Konto 134 - „Kredyty bankowe”

Konto 137 - ,,Rachunki środków funduszy pomocowych”

Konto 138 - ,,Rachunki środków na prefinansowanie

Konto 139 - ,,Inne rachunki bankowe”

Konto 140 - „Inne środki pieniężne”

Konto 222 - „Rozliczenie dochodów budżetowych”

Konto 223 - „Rozliczenie wydatków budżetowych”

Konto 224 - „Rozrachunki budżetu”

Konto 225 - „Rozliczenie niewygasających wydatków

Konto 227 -,, Rozliczenie dochodów ze środków funduszy pomocowych”

Konto 228 - ,,Rozliczenie wydatków ze środków funduszy pomocowych''

Konto 240 - ,,Pozostałe rozrachunki''

Konto 250 - ,,Należności finansowe''

Konto 257 - ,,Należności z tytułu prefinansowania''

Konto 260 - „Zobowiązania finansowe''

Konto 268 - ,, Zobowiązani z tytułu prefinansowania''

Konto 901 - „Dochody budżetu”

Konto 902- „Wydatki budżetu”

Konto 903 - Niewykonane wydatki

Konto 904 - „Niewygasające wydatki

Konto 907 - Dochody z funduszy pomocowych

Konto 908 - Wydatki z funduszy pomocowych

Konto 909 - Rozliczenia międzyokresowe

Konto 960- „Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu”

Konto 961 - Niedobór lub nadwyżka budżetu

Konto 962 - Wynik na pozostałych operacjach

Konto 967 - „Fundusze pomocowe”

Konto 968 - Prywatyzacja

Konta pozabilansowe

Konto 991- „Planowane dochody budżetu ”

Konto 992- „Planowane wydatki budżetu

Konto 993- „Rozliczenia z innymi budżetami

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Burmistrza

Pyrzyc Nr 182/07

z dnia 25 maja 2007r.

Zasady funkcjonowania kont dla budżetu Gminy Pyrzyce

Konta bilansowe:

Konto 133 - „Rachunek budżetu”

Konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowym rachunku bieżącym budżetu gminy, z wyłączeniem wpływów i rozchodów podlegających ujęciu na innych rachunkach bankowych (konta 137 i 139). Na koncie ujmuje się środki na niewygasające wydatki, które wyodrębnia się na rachunku budżetu 133 - subkonto niewygasających wydatków. Środki niewykorzystane w terminie określonym w uchwale Rady Miejskiej podlegają przekazaniu na konto budżetu z subkonta niewygasających wydatków. Na koncie ujmuje się również lokaty dokonywane ze środków rachunku budżetu .

Zapisy księgowe na tym koncie dokonywane są wyłącznie na podstawie dowodów bankowych, w związku z czym zapisy na koncie 133 (obroty i salda) muszą być zgodne z zapisami księgowości banku. W razie stwierdzenia błędu w dowodzie bankowym, księguje się sumy zgodnie z wyciągiem, natomiast różnicę wynikającą z błędu odnosi się na konto 240 jako „sumy do wyjaśnienia”. Różnice te wyksięgowuje się na podstawie dokumentu bankowego zawierającego sprostowanie błędu.

Na stronie Wn konta 133 ujmuje się wpływy środków pieniężnych na rachunek bieżący budżetu, w tym również wpływy dotyczące kredytu udzielonego gminie przez bank na rachunku bieżącym budżetu gminy, w korespondencji z kontem 134, pożyczki udzielone gminie przez inne podmioty i jednostki oraz wyemitowane papiery wartościowe (obligacje i inne papiery dłużne) w korespondencji z kontem 260 ,oraz spłaty pożyczek udzielonych przez gminę własnym oraz obcym jednostkom i podmiotom oraz wykup przez emitentów papierów wartościowe (obligacje i innych papierów dłużnych) w korespondencji z kontem 250.

Na stronie Ma konta 133 ujmuje się wypłaty z rachunku bieżącego budżetu, w tym również wypłaty dokonane w ramach kredytu udzielonego gminie przez bank na rachunku bieżącym budżetu (saldo kredytowe konta 133) oraz wypłaty z tytułu spłaty kredytu przelanego gminie przez bank na rachunek bieżący budżetu gminy, w korespondencji z kontem 134.

Konto 133 może wykazywać saldo Wn lub saldo Ma.

Saldo Wn konta 133 oznacza stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, a saldo Ma konta 133 - kwotę wykorzystanego kredytu bankowego udzielonego gminie przez bank na rachunku bieżącym.

Konto 134 - „Kredyty bankowe”

Konto 134 służy do ewidencji kredytów bankowych zaciągniętych przez gminę na finansowanie budżetu i przelanych przez bank na rachunek bieżący budżetu.

Na stronie Wn konta 134 ujmuje się spłatę kredytu bankowego, w korespondencji z kontem 133 lub umorzenie kredytu przez bank w korespondencji z kontem 961.

Na stronie Ma konta 134 ujmuje się:

 • kredyt bankowy na dofinansowanie budżetu gminy przelany na rachunek bieżący budżetu, w korespondencji z kontem 133,

 • odsetki od kredytu bankowego doliczone przez bank do wysokości kredytu, w korespondencji z kontem 260 ; w momencie spłaty kredytu kwotę spłaconych odsetek przenosi się z konta 260 na konto 902, dopuszcza się bezpośrednie obciążenie konta 902 jako wydatku budżetu jeżeli naliczenie odsetek dokonuje urząd prowadzący obsługę księgową,

Konto 134 może wykazywać saldo Ma oznaczające stan udzielonego gminie przez bank, lecz nie spłaconego kredytu przeznaczonego na finansowanie budżetu według wartości nominalnej.

Konto 137 - „Rachunki środków funduszy pomocowych"

Konto 137 służy do ewidencji wpływów i wypłaty środków pieniężnych związanych z finansowaniem zadań z otrzymanych w funduszy pomocowych, w zakresie których umowa lub przepis określają konieczność wydzielenia środków pomocowych na odrębnym rachunku bankowym.

Na stronie Wn konta 137 ujmuje się wpływy środków, a na stronie Ma wypłaty środków.

Ewidencja szczegółowa do konta 137 powinna umożliwić ustalenie stanu środków każdego wyodrębnionego funduszu pomocowego, z ewentualnym dalszym podziałem wpływów i wydatków oraz stanów środków według zasad wynikających dla danego funduszu pomocowego.

Konto 137 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pochodzących z funduszy pomocowych na rachunkach bankowych.

Konto 138 - „Rachunki środków na prefinansowanie”

Konto służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na wyodrębnionych rachunkach bankowych otwartych dla potrzeb operacji finansowych dotyczących refinansowania w ramach pożyczek zaciągniętych z budżetu państwa na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu państwa na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Na stronie Wn konta 138 ujmuje się wpływy zaciągniętych pożyczek oraz środki przeznaczone na ich spłatę.

Na stronie Ma ujmuje się wypłaty na cele określone w umowie pożyczki oraz zwroty pożyczek.

Konto 138 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych znajdujących się na wydzielonych rachunkach bankowych na prefinansowanie.

Konto 139 - „Inne rachunki bankowe"

Konto 139 służy do ewidencji operacji dotyczących wydzielonych zgodnie z odrębnymi przepisami środków pieniężnych innych niż środki budżetu i środki pochodzące z funduszy pomocowych. . Na koncie ujmuje się wpływy i wypływy środków z prywatyzacji oraz środków gromadzonych i wydatkowanych na podstawie odrębnych przepisów.

Na stronie Wn konta 139 ujmuje się wpływy wydzielonych środków pieniężnych.

Na stronie Ma konta 139 ujmuje się wypłaty środków pieniężnych dokonane z wydzielonych rachunków bankowych. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 139 powinna zapewnić podział wydzielonych środków na ich rodzaje.

Konto 139 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych znajdujących się na innych rachunkach bankowych.

Konto 140 - „Inne środki pieniężne”

Konto 140 służy do ewidencji środków pieniężnych w drodze, tj.:

 • środków otrzymanych z innych budżetów w wypadku, gdy środki te zostały przekazane w poprzednim okresie sprawozdawczym i są objęte wyciągiem bankowym z datą następnego okresu sprawozdawczego,

 • kwot wypłaconych przez inkasentów za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio do banku z tytułu dochodów budżetowych, w wypadku potwierdzenia wpłaty przez bank w następnym okresie sprawozdawczym,

 • przelewów dochodów budżetowych zrealizowanych przez bank płatnika w okresie sprawozdawczym i objętych wyciągami bankowymi z rachunku bieżącego budżetu w następnym okresie sprawozdawczym.

Środki pieniężne w drodze mogą winne być ewidencjonowane bieżąco jednak nie rzadziej jak na przełomie okresów sprawozdawczych.

Na stronie Wn konta 140 ujmuje się kwoty środków pieniężnych w drodze, a na stronie Ma - wpływ środków pieniężnych w drodze na rachunek bieżący budżetu.

Saldo Wn konta 140 oznacza stan środków pieniężnych w drodze.

Konto 222 - „Rozliczenie dochodów budżetowych”

Konto 222 służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami budżetowymi z tytułu zrealizowanych przez te jednostki dochodów budżetowych oraz z urzędami obsługującymi organy podatkowe z tytułu realizowanych przez nie dochodów budżetu państwa.

Na stronie Wn konta 222 ujmuje się dochody budżetowe zrealizowane przez jednostki budżetowe i urzędy obsługujące organy podatkowe w wysokości wynikającej z okresowych sprawozdań jednostek, w korespondencji z kontem 901.

Na stronie Ma konta 222 ujmuje się przelewy dochodów budżetowych na rachunek budżetu, dokonane przez jednostki budżetowe i urzędy obsługujące organy podatkowe, w korespondencji z kontem 133.

Ewidencję szczegółową konta 222 prowadzi się w sposób umożliwiający ustalenie stanu rozliczeń z poszczególnymi jednostkami budżetowymi oraz urzędami obsługującymi organy podatkowe z tytułu zrealizowanych przez nie dochodów budżetowych.

Konto 222 może wykazywać dwa salda.

Saldo Wn konta 222 oznacza stan zrealizowanych dochodów budżetowych objętych okresowymi sprawozdaniami, lecz nie przekazanych na rachunek budżetu.

Saldo Ma konta 222 oznacza stan dochodów budżetowych przekazanych przez jednostki budżetowe i urzędy obsługujące organy podatkowe na rachunek budżetu, lecz nieobjętych okresowymi sprawozdaniami.

Konto 223 - „Rozliczenie wydatków budżetowych”

Konto 223 służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami budżetowymi z tytułu dokonanych przez te jednostki wydatków budżetowych za wyjątkiem wydatków realizowanych ze środków pomocowych.

Na stronie Wn konta 223 ujmuje się środki przelane z rachunku bieżącego budżetu na pokrycie wydatków jednostek budżetowych, w korespondencji z kontem 133.

Na stronie Ma konta 223 ujmuje się wydatki dokonane przez jednostki budżetowe w wysokości wynikającej z okresowych sprawozdań tych jednostek, w korespondencji z kontem 902.

Ewidencję szczegółową do konta 223 prowadzi się w sposób umożliwiający ustalenie stanu rozliczeń z poszczególnymi jednostkami budżetowymi z tytułu przelanych na ich rachunki bieżące środków budżetowych przeznaczonych na pokrycie realizowanych przez nie wydatków budżetowych.

Saldo Wn konta 223 oznacza stan przelanych środków na rachunki bieżące jednostek budżetowych, lecz nie wykorzystanych na pokrycie wydatków budżetowych.

Konto 224 - „Rozrachunki budżetu”

Konto 224 służy do ewidencji wszelkich pozostałych rozrachunków dotyczących budżetu gminy, a w szczególności:

 • rozliczeń dochodów budżetowych realizowanych przez urzędy skarbowe na rzecz budżetu gminy, dla których organem podatkowym nie są jednostki organizacyjne gminy a w szczególności ;

a/ karta podatkowa,

b/ podatek od spadków,

c/ podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych,

d/ odsetki od nieterminowych wpłat w/w podatków,

 • rozrachunków z tytułu udziałów w dochodach innych budżetów - podatek od osób fizycznych i od osób prawnych,

 • rozrachunków z tytułu dotacji i subwencji,

 • rozrachunków z tytułu dochodów pobranych na rzecz budżetu państwa,

Ewidencja szczegółowa do konta 224 powinna umożliwić ustalenie stanu należności i zobowiązań według poszczególnych tytułów oraz według dłużników i wierzycieli.

Konto 224 może wykazywać dwa salda.

Saldo Wn konta 224 oznacza stan należności, a saldo Ma konta 224 - stan zobowiązań budżetu gminy z tytułu pozostałych rozrachunków.

Konto 225 - „Rozliczenie niewygasających wydatków"

Konto 225 służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami budżetowymi z tytułu zrealizowanych przez te jednostki niewygasających wydatków.

Na stronie Wn konta 225 ujmuje się środki przelane z rachunku budżetu na pokrycie niewygasających wydatków jednostek budżetowych.

Na stronie Ma konta 225 ujmuje się wydatki realizowane przez jednostki budżetowe oraz przelewy środków niewykorzystanych.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 225 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu rozliczeń z poszczególnymi jednostkami budżetowymi z tytułu przekazanych im środków na realizację niewygasających wydatków.

Konto 225 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan nierozliczonych środków przekazanych jednostkom budżetowym na realizację niewygasających wydatków.

Konto 227 - „Rozliczenie dochodów ze środków funduszy pomocowych"

Konto 227 służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami z tytułu zrealizowanych dochodów dotyczących funduszy pomocowych.

Na stronie Wn konta 227 ujmuje się dochody zrealizowane przez jednostkę w wysokości wynikającej z okresowych sprawozdań jednostek, w korespondencji z kontem 907.

Na stronie Ma konta 227 ujmuje się przelewy dochodów na rachunek środków funduszy pomocowych, dokonane przez jednostki, które zrealizowały dochody, w korespondencji z kontem 137.

Ewidencję szczegółową do konta 227 prowadzi się w sposób umożliwiający ustalenie stanu rozliczeń z poszczególnymi jednostkami z tytułu zrealizowanych przez nie dochodów.

Konto 227 może wykazywać dwa salda.

Saldo Wn konta 227 oznacza stan dochodów zrealizowanych przez jednostki i objętych okresowymi sprawozdaniami, lecz nieprzekazanych na rachunek środków funduszy pomocowych.

Saldo Ma konta 227 oznacza stan dochodów przekazanych przez jednostki na rachunek środków funduszy pomocowych, lecz nieobjętych okresowymi sprawozdaniami.

Konto 228 - "Rozliczenie wydatków ze środków funduszy pomocowych"

Konto 228 służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami z tytułu dokonywanych przez te jednostki wydatków ze środków funduszy pomocowych.

Na stronie Wn konta 228 ujmuje się środki przelane z rachunków środków funduszy pomocowych na pokrycie wydatków jednostek w korespondencji z kontem 137.

Na stronie Ma konta 228 ujmuje się wydatki dokonane przez jednostki w wysokości wynikającej z okresowych sprawozdań tych jednostek, w korespondencji z kontem 908.

Ewidencję szczegółową do konta 228 prowadzi się w sposób umożliwiający ustalenie stanu rozliczeń z poszczególnymi jednostkami z tytułu przelanych na rachunki środków przeznaczonych na pokrycie realizowanych przez nie wydatków ze środków funduszy pomocowych.

Saldo Wn konta 228 oznacza stan przelanych środków funduszy pomocowych na rachunki jednostek, lecz jeszcze niewykorzystanych na pokrycie wydatków.

Konto 240 - "Pozostałe rozrachunki"

Konto 240 służy do ewidencji innych rozrachunków związanych z realizacją budżetu, z wyjątkiem rozrachunków i rozliczeń ujmowanych na kontach 222, 223, 224, 225, 227, 228, 250, 260.

A w szczególności pomyłki bankowe, kwoty które wpłynęły na rachunek budżetu bez tytułu prawnego lub które zostały przekazane na niewłaściwe konto bankowe stanowiąc wpływy jednostek organizacyjnych gminy. Na koncie ewidencjonuje się również wpływ środków depozytów budżetu.

Ewidencja szczegółowa do konta 240 powinna umożliwić ustalenie stanu rozrachunków według poszczególnych tytułów oraz według kontrahentów.

Konto 240 może wykazywać dwa salda.

Saldo Wn konta 240 oznacza stan należności, a saldo Ma konta 240 stan zobowiązań z tytułu

pozostałych rozrachunków.

Konto 250 - "Należności finansowe"

Konto 250 służy do ewidencji należności zaliczanych do należności finansowych, a w szczególności z tytułu udzielonych pożyczek, zakupionych przez budżet obligacji lub innych papierów wartościowych. Zobowiązań innych jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów, których zobowiązania zostały poręczone przez gminę a zostały postawione w stan wymagalności i będą stanowiły zobowiązanie gminy.

Na stronie Wn konta 250 ujmuje się powstanie i zwiększenie należności finansowych, a na stronie Ma - ich zmniejszenie.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 250 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu należności z poszczególnymi kontrahentami według tytułów należności.

Konto 250 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności finansowych, a saldo Ma stan nadpłat z tytułu należności finansowych lub nieuregulowanych zobowiązań.

Konto 257 - „Należności z tytułu prefinansowania”

Konto 257 służy do ewidencji należności z tytułu pożyczek udzielonych z budżetu państwa w ramach prefinansowania na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Na stronie Wn konta 257 ujmuje się powstawanie i zwiększenie należności w ramach prefinansowania a na stronie Ma ich zmniejszenie.

Konto 257 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności z tytułu pożyczek udzielonych w ramach prefinansowania a saldo Ma stan nadpłat w należności z tytułu pożyczek dotyczących refinansowania.

Konto 260 - "Zobowiązania finansowe"

Konto 260 służy do ewidencji zobowiązań zaliczanych do zobowiązań finansowych, z wyjątkiem kredytów bankowych, a w szczególności z tytułu zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych instrumentów finansowych (obligacji, akcji, i innych papierów wartościowych ) związanych w szczególności z finansowaniem deficytu budżetowego, oraz z tytułu zobowiązań innych jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów, które zostały poręczone przez Gminę a zostały postawione w stan wymagalności i są spłacane,. Zobowiązania ewidencjonuje się według wartości nominalnej, powiększonej o naliczone i nie spłacone odsetki jeśli umowa lub przepisy prawa tak przewidują.

Na stronie Wn konta 260 ujmuje się wartość spłaconych zobowiązań finansowych, a na stronie Ma ujmuje się wartość zaciągniętych zobowiązań finansowych.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 260 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu zobowiązań z poszczególnymi kontrahentami według tytułów zobowiązań.

Konto 260 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan nadpłaconych zobowiązań finansowych, a saldo Ma stan zaciągniętych zobowiązań finansowych.

Konto 268 - „Zobowiązania z tytułu prefinansowania”

Konto 268 służy do ewidencji zobowiązań z tytułu pożyczek udzielonych z budżetu państwa w ramach prefinansowania na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Na stronie Wn konta 268 ujmuje się wartość spłaconych zobowiązań zaciągniętych z tytułu pożyczek w ramach prefinansowania, a na stronie Ma ujmuje się wartość zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w ramach prefinansowania.

Konto 268 może wykazywać stan nadpłaconych zobowiązań, saldo Ma stan zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek na prefinansowanie.

Konto 901 - „Dochody budżetu”

Konto 901 służy do ewidencji osiągniętych dochodów budżetu.

Na stronie Wn konta 901 ujmuje się przeniesienie, w końcu roku sumy osiągniętych dochodów budżetu na konto 961.

Na stronie Ma konta 901 ujmuje się dochody budżetu:

 • na podstawie sprawozdań budżetowych jednostek budżetowych, a w zakresie dochodów budżetu państwa również na podstawie sprawozdań budżetowych urzędów obsługujących organy podatkowe, w korespondencji z kontem 222.

 • na podstawie sprawozdań innych organów w zakresie dochodów budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w korespondencji z kontem 224,

 • inne dochody budżetowe, w szczególności subwencje i dotacje , w korespondencji z kontem 133,

 • z tytułu rozrachunków z innymi budżetami za dany rok budżetowy, w korespondencji z kontem 224,

 • własne , w korespondencji z kontem 133.

Ewidencja szczegółowa do konta 901 powinna umożliwić ustalenie stanu poszczególnych dochodów budżetu według podziałek klasyfikacji.

Saldo Ma konta 901 oznacza sumę osiągniętych dochodów budżetu za dany rok.

Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta 901 przenosi się na konto 961.

Konto 902 - „Wydatki budżetu”

Konto 902 służy do ewidencji dokonanych wydatków budżetowych budżetu gminy.

Na stronie Wn konta 902 ujmuje się wydatki:

 • jednostek budżetowych na podstawie ich sprawozdań finansowych, w korespondencji z kontem 223,

 • z tytułu rozrachunków z innymi budżetami, w korespondencji z kontem 224,

Na stronie Ma konta 902 ujmuje się przeniesienie, w końcu roku, sumy dokonanych przez gminę wydatków budżetowych na konto 961.

Ewidencja szczegółowa do konta 902 musi umożliwić ustalenie stanu poszczególnych wydatków budżetu według podziałek klasyfikacji budżetowej.

Saldo Wn konta 902 oznacza sumę dokonanych wydatków budżetu gminy za dany rok w ujęciu kasowym i memoriałowym.

Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta 902 przenosi się na konto 961 „Niedobór lub nadwyżka budżetu”.

Konto 903 - "Niewykonane wydatki"

Konto 903 służy do ewidencji niewykonanych wydatków zatwierdzonych do realizacji w latach następnych.

Na stronie Wn konta 903 ujmuje się wartość niewykonanych wydatków zatwierdzonych do realizacji w latach następnych w korespondencji z kontem 904.

Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta 903 przenosi się na konto 961.

Konto 904 - "Niewygasające wydatki"

Konto 904 służy do ewidencji niewygasających wydatków.

Na stronie Wn konta 904 ujmuje się:

- wydatki jednostek budżetowych dokonane w ciężar planu niewygasających wydatków, na

podstawie ich sprawozdań budżetowych w korespondencji z kontem 225,

- przeniesienie niewygasających wydatków na dochody budżetowe, przeniesienia dokonuje

się po upływie terminu ustalonego przez Radę Miejską ,

Na stronie Ma konta 904 ujmuje się wielkość zatwierdzonych przez Radę Miejską niewygasających wydatków.

Konto 904 może wykazywać saldo Ma do czasu zrealizowania planu niewygasających wydatków lub do czasu wygaśnięcia planu niewygasających wydatków.

Konto 907 - "Dochody z funduszy pomocowych"

Konto 907 służy do ewidencji osiągniętych dochodów z tytułu realizacji funduszy pomocowych.

Na stronie Wn konta 907 ujmuje się przeniesienie, w końcu roku, sumy osiągniętych dochodów na konto 967.

Na stronie Ma konta 907 ujmuje się dochody osiągnięte z tytułu realizacji funduszy pomocowych.

Ewidencja szczegółowa do konta 907 powinna umożliwiać ustalenie stanu poszczególnych dochodów poszczególnych funduszy według ich rodzajów.

Saldo Wn konta 907 oznacza sumę dokonanych wydatków budżetu gminy za dany rok.

Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta 902 przenosi się na konto 960 „Niedobór lub nadwyżka budżetu”.

Konto 908 - "Wydatki z funduszy pomocowych"

Konto 908 służy do ewidencji dokonywanych wydatków w ciężar środków funduszy pomocowych.

Na stronie Wn konta 908 ujmuje się wydatki na podstawie sprawozdań jednostek z realizacji wydatków ze środków funduszy pomocowych.

Na stronie Ma konta 908 ujmuje się przeniesienie, w końcu roku, sumy dokonanych wydatków na konto 967.

Ewidencja szczegółowa do konta 908 umożliwiać musi ustalenie stanu poszczególnych wydatków z poszczególnych funduszy pomocowych.

Saldo Wn konta 907 oznacza sumę dokonanych wydatków budżetu gminy ze środków pomocowych za dany rok.

Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta 908 przenosi się na konto 967 „Fundusze pomocowe”.

Konto 909 - "Rozliczenia międzyokresowe"

Konto 909 służy do ewidencji rozliczeń międzyokresowych.

Ewidencja szczegółowa do konta 909 powinna umożliwiać ustalenie stanu rozliczeń międzyokresowych według ich tytułów. Na koncie tym ewidencjonuje się wpływ środków z tytułu dochodów i wydatków przyszłych okresów a w szczególności ;

- subwencję oświatowa, która wpływa na przełomie roku budżetowego t.j. za m-c styczeń roku

następnego w m-cu grudniu roku poprzedniego,

- inne dotacje i subwencje, których wpływ występuje na przełomie roku budżetowego.

Konto 909 może wykazywać saldo Wn i Ma.

Konto 960 - "Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu"

Konto 960 służy do ewidencji stanu skumulowanych niedoborów lub nadwyżek budżetów z lat ubiegłych.

W ciągu roku konto 960 przeznaczone jest do ewidencji operacji dotyczących zmniejszenia lub zwiększenia skumulowanych niedoborów lub nadwyżek budżetu.

W szczególności na stronie Wn lub Ma konta 960 ujmuje się, pod datą zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, odpowiednio przeniesienie sald kont 961 i 962.

Konto 960 może wykazać saldo Wn lub saldo Ma.

Saldo Wn konta 960 oznacza stan skumulowanego niedoboru budżetu, a saldo Ma konta 960 - stan skumulowanej nadwyżki budżetu.

Konto 961 - "Niedobór lub nadwyżka budżetu"

Konto 961 służy do ewidencji wyniku wykonania budżetu, czyli deficytu lub nadwyżki, z wyjątkiem części dotyczące finansowania programów ze środków pomocowych.

Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego na stronie Wn konta 961 ujmuje się przeniesienie poniesionych w ciągu roku wydatków budżetu, w korespondencji z kontem 902, oraz niewykonanych wydatków, w korespondencji z kontem 903.

Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego na stronie Ma konta 961 ujmuje się przeniesienie zrealizowanych w ciągu roku dochodów budżetu, w korespondencji z kontem 901.

W ewidencji szczegółowej do konta 961 wyodrębnia się źródła zwiększeń i rodzaje zmniejszeń wyniku wykonania budżetu stosownie do potrzeb sprawozdawczości.

Na koniec roku konto 961 może wykazywać saldo Wn lub Ma. Saldo Wn oznacza stan deficytu budżetu, a saldo Ma stan nadwyżki.

W roku następnym, pod datą zatwierdzenia sprawozdania z budżetu, saldo konta 961 przenosi się na konto 960.

Konto 962 - "Wynik na pozostałych operacjach"

Konto 962 służy do ewidencji pozostałych operacji niekasowych wpływających na wynik wykonania budżetu.

Na stronie Wn konta 962 ujmuje się w szczególności koszty finansowe oraz pozostałe koszty operacyjne związane z operacjami budżetowymi.

Na stronie Ma konta 962 ujmuje się w szczególności przychody finansowe oraz pozostałe przychody operacyjne związane z operacjami budżetowymi.

Na koniec roku konto 962 może wykazywać saldo Wn oznaczające nadwyżkę kosztów nad przychodami lub saldo Ma oznaczające nadwyżkę przychodów nad kosztami.

Pod datą zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu saldo konta 962 przenosi się na konto 960.

Konto 967 - "Fundusze pomocowe"

Konto 967 służy do ewidencji stanu funduszy pomocowych.

Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego na stronie Wn konta 967 ujmuje się saldo konta 908, a na stronie Ma saldo konta 907.

Ewidencję szczegółową do konta 967 prowadzi się dla poszczególnych funduszy pomocowych według zasad określonych w przepisach dotyczących każdego funduszu.

Konto 967 może wykazywać saldo Wn lub Ma oznaczające stan zaangażowania funduszy pomocowych.

Konto 968 - "Prywatyzacja"

Konto służy do ewidencji przychodów i rozchodów dotyczących prywatyzacji.

Na stronie Wn ujmuje się rozchody pokryte środkami z prywatyzacji, a na stronie Ma przychody z tytułu prywatyzacji.

Ewidencję szczegółową do konta 968 prowadzi się według podziałek klasyfikacji i tytułów prywatyzacji.

Konto 968 może wykazywać saldo Ma oznaczające stan środków z prywatyzacji.

Konta pozabilansowe

Konto 991 - „Planowane dochody budżetu”

Konto 991 służy do ewidencji planu dochodów budżetu gminy oraz jego zmian.

Na stronie Wn konta 991 ujmuje się zmiany budżetu zmniejszające plan dochodów budżetu.

Na stronie Ma konta 991 ujmuje się planowane dochody budżetu oraz zmiany budżetu zwiększające planowane dochody. Saldo Ma konta 991 określa w ciągu roku wysokość planowanych dochodów budżetu gminy.

Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego sumę równą saldu konta ujmuje się na stronie Wn konta 991.

Konto 992 - „Planowane wydatki budżetu”

Konto 992 służy do ewidencji planu wydatków budżetu gminy oraz jego zmian.

Na stronie Wn konta 992 ujmuje się planowane wydatki budżetu oraz zmiany budżetu zwiększające planowane wydatki. Na stronie Ma konta 992 ujmuje się zmiany budżetu zmniejszające plan wydatków budżetu.

Saldo Wn konta 992 określa w ciągu roku wysokość planowanych wydatkó budżetu gminy.

Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego sumę równą saldu konta ujmuje się na stronie Ma konta 992.

Konto 993 - „Rozliczenia z innymi budżetami”

Konto 993 służy do pozabilansowej ewidencji rozliczeń z innymi budżetami w ciągu roku, które nie podlegają ewidencji na koncie 224. Na stronie Wn ujmuje się należności od innych budżetów oraz spłatę zobowiązań wobec innych budżetów.

Na stronie Ma konta 993 ujmuje się zobowiązania wobec innych budżetów oraz wpłaty należności otrzymane od innych budżetów.

Konto 993 może wykazywać dwa salda.

Saldo Wn konta 993 oznacza stan należności od innych budżetów, a saldo Ma konta 993 - stan zobowiązań.

Załącznik nr 3

do Zarządzenia Burmistrza

Pyrzyc Nr 182/07

z dnia 25 maja 2007r.

Zasady tworzenia kont analitycznych

Pierwsze trzy znaki określają konto syntetyczne, pozostałe służą do ustalania analityki kont. Konta tworzy się poprzez dodatnie do kont syntetycznych następnych symboli liczbowych oraz opisu słownego definiującego określone operacje gospodarcze.

Konto 133 - „Rachunek budżetu”

Konta analityczne tworzy się dla operacji bankowych związanych z :

- bieżącymi operacjami bankowymi związanymi z realizacją budżetu

 • lokatami nocnymi

 • lokatami terminowymi

przez nadanie 2 cyfrowego wyróżnika budżetu gminy i 2 cyfrowego wyróżnika nazwy rachunku;

133- XX-01 - rachunek podstawowy budżetu gminy

133- XX-02 - lokaty nocne ze środków budżetu gminy,

133- XX-03 - lokaty terminowe ze środków budżetu gminy,

133- XX-XX i następne.

Gdzie:

XX - kod budżetu Gminy

XX - oznaczenie rachunków bankowych

Konto 134 - „Kredyty bankowe”

Konta analityczne tworzy się dla każdego kredytu bankowego z podziałem na banki przez nadanie 2 cyfrowego wyróżnika budżetu gminy i 2 cyfrowego wyróżnika nazwy banku;

134 -XX- 01- kredyt bankowy w rachunku bieżącym budżetu gminy,

134 -XX-02 - kredyt bankowy z banku ....

134- XX -XX- i następne.

Gdzie:

XX - kod budżetu Gminy

XX - oznaczenie kredytów bankowych

Konto 137 - „Rachunki środków funduszy pomocowych”

Konta analityczne tworzy się dla operacji bankowych związanych z bieżącymi operacjami bankowymi związanymi z realizacją budżetu finansowanych ze środków pomocowych, przez nadanie 2 cyfrowego wyróżnika budżetu gminy i 2 cyfrowego wyróżnika nazwy rachunku;

137-XX-01 - rachunek funduszy pomocowych,

137- XX-02 - rachunek funduszu pomocowego ........,

137- XX-XX i następne.

Gdzie:

XX - kod budżetu Gminy

XX - oznaczenie kolejnych rachunków środków funduszy pomocowych

Konto 138 - „Rachunki środków na prefinasowanie

Konta analityczne tworzy się dla potrzeb operacji finansowych dotyczących prefinansowania w ramach pożyczek zaciągniętych z budżetu państwa na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu państwa i środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, przez nadanie 2 cyfrowego wyróżnika budżetu gminy i 2 cyfrowego wyróżnika jednostki, która realizuje zadanie:

138- XX-XX - rachunki środków na prefinasowanie

Gdzie:

XX - kod budżetu Gminy

XX - oznaczenie zadania realizowanego przez jednostkę

Konto 139 - „Inne rachunki bankowe ”

Konta analityczne tworzy się dla operacji bankowych związanych z bieżącymi operacjami bankowymi służącymi do przechowywania środków innych jak środki

przeznaczone na wydatki gminy w roku budżetowym,

przez nadanie 2 cyfrowego wyróżnika budżetu gminy i 2 cyfrowego wyróżnika nazwy

rachunku;

139- XX-01 - rachunek bankowy ,

139- XX-02 - rachunek bankowy środków ,

139- XX-XX i następne.

Gdzie:

XX - kod budżetu Gminy

XX - oznaczenie nazwy innych rachunków bankowych

Konto 140 - „Inne środki pieniężne”

Na koncie analitycznym ewidencjonuje się środki pieniężne w drodze według tytułów i

podmiotów przekazujących środki przez nadanie minimum przez nadanie 2 cyfrowego

wyróżnika budżetu gminy i 2 cyfrowego wyróżnika w/g tytułu należności;

140 - XX-XX - i następne.

Gdzie:

XX - kod budżetu Gminy

XX - oznaczenie innych środków pieniężnych

Konto 222 - „Rozliczenie dochodów budżetowych”

Konta analityczne tworzy się przez nadanie 2 cyfrowego wyróżnika budżetu gminy i 2 cyfrowego wyróżnika jednostki.

222 - XX-01 - rozliczenie z urzędem miejskim,

222 - XX-02 - rozliczenie z PG (Publiczne Gimnazjum),

222 - XX-XX - i następne.

Gdzie:

XX - kod budżetu Gminy

XX - kod jednostki

Konto 223 - „Rozliczenie wydatków budżetowych”

Konta analityczne tworzy się przez nadanie 2 cyfrowego wyróżnika budżetu gminy i
2 cyfrowego wyróżnika jednostki .

223 - XX-01 - rozliczenie z urzędem miejskim,

223 - XX-02 - rozliczenie z PG (Publiczne Gimnazjum),

223 - XX-XX i następne.

Gdzie:

XX - kod budżetu Gminy

XX - kod jednostki

Konto 224 - „Rozrachunki budżetu”

Konta analityczne tworzy się przez nadanie 2 cyfrowego wyróżnika budżetu Gminy
i 2 cyfrowego wyróżnika urzędu skarbowego lub wierzycieli, dłużników według rodzaju tytułu należności.

224 - XX - 01 - rozliczenia z tytułu subwencji z Ministerstwem Finansów

224 - XX - 02 - rozliczenia z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych z Ministerstwem Finansów,

224 - XX - 03 - rozliczenia z tytułu dotacji z budżetem wojewody,

224 - XX - 04 - inne rozliczenia z budżetem państwa lub wojewody,

224 - XX - 05 - urząd skarbowy w Pyrzycach ,

224 - XX- XX - i następne.

Gdzie:

XX - kod budżetu Gminy

XX - oznaczenie wierzycieli i dłużników w/g poszczególnych nazw.

Konto 225 - „Rozliczenie niewygasających wydatków

Konta analityczne tworzy się przez nadanie 2 cyfrowego wyróżnika budżetu Gminy
i 2 cyfrowego wyróżnika jednostki

225-XX-XX

Gdzie:

XX - kod budżetu Gminy

XX - kod jednostki

Konto 227 -,, Rozliczenie dochodów ze środków funduszy pomocowych

Konta analityczne tworzy się przez nadanie 2 cyfrowego

wyróżnika budżetu gminy i 2 cyfrowego wyróżnika jednostki;

227 - XX-01 - rozliczenie z urzędem miejskim,

227 - XX-02 - rozliczenie z PG (Publiczne Gimnazjum),

227 - XX-XX - i następne.

Gdzie:

XX - kod budżetu Gminy

XX - kod jednostki

Konto 228 - ,,Rozliczenie wydatków ze środków funduszy pomocowych''

Konta analityczne tworzy się przez nadanie 2 cyfrowego

wyróżnika budżetu gminy i 2 cyfrowego wyróżnika jednostki budżetowej .

228 - XX-01 - rozliczenie z urzędem miejskim,

228 - XX-02 - rozliczenie z PG (Publiczne Gimnazjum),

228 - XX-XX - i następne.

Gdzie:

XX - kod budżetu Gminy

XX - kod jednostki

Konto 240 - ,,Pozostałe rozrachunki'

Konta analityczne tworzy się przez nadanie 2 cyfrowego

wyróżnika budżetu gminy i 2 cyfrowego wyróżnika wierzyciela lub dłużnika .

240 - XX-01 - rozrachunki z bankiem prowadzącym rachunki bankowe budżetu gminy

240 - XX-02 - rozrachunki z urzędem miejskim ,

240 - XX-XX - inne następne rozrachunki,

Gdzie:

XX - kod budżetu Gminy

XX - oznaczenie wierzyciela lub dłużnika.

Konto 250 - ,,Należności finansowe''

Konta analityczne tworzy się przez nadanie 2 cyfrowego wyróżnika

budżetu gminy i 2 cyfrowego wyróżnika dłużnika .

250 - XX-01 - należności od z ......

250 - XX-XX - inne następne należności ,

Gdzie:

XX - kod budżetu Gminy

XX - oznaczenie dłużnika

Konto 257 - „Należności z tytułu prefinansowania

Konta analityczne tworzy się przez nadanie 2 cyfrowego wyróżnika budżetu gminy i 2 cyfrowego wyróżnika jednostki, która realizuje zadanie;

257 - XX-XX - należności z tytułu prefinansowania,

Gdzie:

XX - kod budżetu Gminy

XX - oznaczenie zadania realizowanego przez jednostkę

Konto 260 -,,, Zobowiązania finansowe''

Konta analityczne tworzy się przez nadanie 2 cyfrowego wyróżnika budżetu gminy i 2

cyfrowego wyróżnika wierzyciela;

260 - XX-01 - zobowiązania wobec ......

260 - XX-XX - inne następne zobowiązania ,

Gdzie:

XX - kod budżetu Gminy

XX - oznaczenie wierzyciela

Konto 268 - „Zobowiązania z tytułu prefinansowania”

Konta analityczne tworzy się przez nadanie 2 cyfrowego wyróżnika budżetu gminy i 2 cyfrowego wyróżnika jednostki, która realizuje zadanie;

268 - XX-XX - zobowiązania z tytułu prefinansowania,

Gdzie:

XX - kod budżetu Gminy

XX - oznaczenie zadania realizowanego przez jednostkę

Konto 901- „Dochody budżetu”

Konta analityczne tworzy się przez nadanie rodzaju i źródła dochodu stosując symbole klasyfikacji budżetowej z podziałem na rozdział i paragraf .

901- XX-XXXXX-XXXX - dochody .........

Gdzie:

XX - kod budżetu Gminy

XXXXX - rozdział

XXXX - paragraf

Konto 902- „Wydatki budżetu”

Konta analityczne tworzy się przez nadanie rodzaju i źródła wydatku stosując symbole klasyfikacji budżetowej z podziałem na rozdział i paragraf .

902- XX-XXXXX-XXXX - wydatki .........

Gdzie:

XX - kod budżetu Gminy

XXXXX - rozdział

XXXX - paragraf

Konto 903 - „Niewykonane wydatki''

Konta analityczne tworzy się przez nadanie rodzaju i źródła wydatku stosując symbole klasyfikacji budżetowej z podziałem na rozdział i paragraf .

903- XX-XXXXX-XXXX-X - wydatki .. .......

Gdzie:

XX - kod budżetu Gminy

XXXXX - rozdział

XXXX - paragraf

X - zadanie

Konto 904 - „ Nie wygasające wydatki''

Konta analityczne tworzy się przez nadanie rodzaju i źródła wydatku stosując symbole klasyfikacji budżetowej z podziałem na rozdział i paragraf .

904- XX-XXXXX-XXXX-X - wydatki .. .......

Gdzie:

XX - kod budżetu Gminy

XXXXX - rozdział

XXXX - paragraf

X - zadanie

Konto 907 - „Dochody z funduszy pomocowych''

Konta analityczne tworzy się przez nadanie rodzaju i źródła dochodu stosując symbole klasyfikacji budżetowej z podziałem na rozdział i paragraf .

907- XX-XXXXX-XXXX-X - dochody .........

Gdzie:

XX - kod budżetu Gminy

XXXXX - rozdział

XXXX - paragraf

X - zadanie

Konto 908 - „Wydatki z funduszy pomocowych”

Konta analityczne tworzy się przez nadanie rodzaju i źródła wydatku stosując symbole klasyfikacji budżetowej z podziałem na rozdział i paragraf .

908- XX-XXXXX-XXXX-X - wydatki .. .......

Gdzie:

XX - kod budżetu Gminy

XXXXX - rozdział

XXXX - paragraf

X - zadanie

Konto 909 - „Rozliczenia międzyokresowe''

Konta analityczne tworzy się przez nadanie rodzaju i źródła wydatku stosując symbole klasyfikacji budżetowej z podziałem na rozdział i paragraf .

909- XX-XXXXX-XXXX-X - wydatki .. .......

Gdzie:

XX - kod budżetu Gminy

XXXXX - rozdział

XXXX - paragraf

X - zadanie

Konto 960- „Skumulowana nadwyżka lub niedobór budżetu”

Nie dokonuje się budowy analityki do konta syntetycznego

960 - 00 .......

Konto 961 - „Niedobór lub nadwyżka budżetu''

Nie dokonuje się budowy analityki do konta syntetycznego

Konto 962 - „Wynik na pozostałych operacjach''

Konto 967 - „Fundusze pomocowe''

Konto 968 - „Prywatyzacja''

Konto 991- „Planowane dochody budżetu ”

Konta analityczne tworzy się przez nadanie rodzaju i źródła dochodu stosując symbole klasyfikacji budżetowej z podziałem na rozdział i paragraf .

991- XX-XXXXX-XXXX - dochody .........

Gdzie:

XX - kod budżetu Gminy

XXXXX - rozdział

XXXX - paragraf

Konto 992- „Planowane wydatki budżetu ”

Konta analityczne tworzy się przez nadanie rodzaju i źródła wydatku stosując symbole klasyfikacji budżetowej z podziałem na rozdział i paragraf .

992- XX-XXXXX-XXXX - wydatki .........

Gdzie:

XX - kod budżetu Gminy

XXXXX - rozdział

XXXX - paragraf

Konto 993- „Rozliczenia z innymi budżetami budżetu ”

Konta analityczne tworzy się przez nadanie rodzaju i źródła wydatku stosując symbole klasyfikacji budżetowej z podziałem na rozdział i paragraf .

903- XX-XXXXX-XXXX-X - wydatki .. .......

Gdzie:

XX - kod budżetu Gminy

XXXXX - rozdział

XXXX - paragraf

X - zadanie

Załącznik nr 4

do Zarządzenia Burmistrza

Pyrzyc Nr 182/07

z dnia 25 maja 2007r.

WYKAZ ZBIORÓW KOMPUTEROWYCH STANOWIĄCYCH KSIĘGI RACHUNKOWE

Szczegółowe informacje techniczne dotyczące struktur baz danych ZSI SIGID udostępnia informatykom urzędu na pisemny wniosek kierownictwa urzędu (jednostki budżetowej). Poniżej wymienione są w skrócie zbiory używane przez program księgowości, zgodnie z art. 10. Ustawy o rachunkowości.

Podstawowe informacje, wprowadzane w postaci dziennika o zawartości:

Konto Wn, kwota Wn, konto Ma, kwota Ma, data operacji, opis operacji

trafią po zaksięgowaniu do zbioru „Operacji” za dany miesiąc w danym roku o nazwie:

OPErrmm.DBF

gdzie:

OPE - początek nazwy zbioru

DBF - rozszerzenie pliku

rr - np. w roku 2007 = A7

mm - miesiąc np. 01, 02,……12

oraz w postaci narastających sum (obrotów za dany miesiąc) do zbioru „Obrotów i Sald”

o nazwie:

OISrr.DBF

gdzie:

OIS - początek nazwy zbioru

DBF - rozszerzenie pliku

rr - np. w roku 2007 = A7

mm - miesiąc np. 01

Zbiory te są nieusuwalne, i po zamknięciu miesiąca/roku stają się zbiorami archiwalnymi w rozumieniu braku zapisów do nich.

Zakładane są przez program dynamicznie w miarę pracy programu (użytkownika), w kolejnych okresach księgowych.

Przed zaksięgowaniem dzienniki rezydują w zbiorach roboczych o nazwach:

Xrrnnnn.DBF

gdzie:

X = kod dziennika np. W

rr = rok np. A7

nnnn = nr kolejny np. 0011

Informacja nagłówkowa o dzienniku, jego status (zaksięgowany, do rejestracji, do zaksięgowania), sumy kontrolne, zapisywane są w zbiorze o nazwie:

KATrr.DBF

gdzie:

rr = rok np. A7

KAT - początek nazwy zbioru

Kody dzienników i ich numeracja narastająca przechowywana jest w zbiorze o nazwie:

J_ NAZPL.DBF

Po zaksięgowaniu program rekonfiguracji kopiuje zawartość zbiorków roboczych Xrrnnnn.DBF (np. WA70011.DBF) do zbioru archiwalnego o nazwie:

KSrrZBT.DBF gdzie rr = rok np.A7

Jest to nadzwyczajne archiwum, z którego można odtworzyć prawie całą księgowość i z którego drukowane są rejestry dzienników.

Aktualny w danym roku księgowym plan kont zapisywany jest w kilku zbiorach o nazwach:

KONTA.DBF

NAZWYK.DBF

KLASF.DBF

DZIALY.DBF

ROZDZ.DBF

PARAG.DBF

Jednostki Organizacyjne zapisywane są w zbiorze o nazwie:

WYDZIALY.DBF lub WYDJO.DBF

Plan budżetowy zapisywany jest do zbioru o nazwie:

PLAN_rr.DBF

gdzie:

rr = rok np. A7 itd.

PLAN- początek nazwy zbioru

Bilans otwarcia zapisywany jest do zbioru o nazwie:

BOrr.DBF

gdzie

rr = rok np. A7 itd.

BO - początek nazwy zbioru

Lista kontrahentów obsługiwana jest w zbiorze:

ROZRAH.DBF

Dane pomocnicze do obsługi kontrahentów przechowywane są w pomocniczych zbiorach:

ROZNAD.DBF - zawierającego dane nadawcy - urzędu

ROZTXT.DBF - zawierającego teksty uzasadnienia prawnego wezwania do potwierdzenia zgodności sald.

Po zamknięciu roku księgowego plan kont za rok miniony zostanie skopiowany jako archiwalny o nazwach:

KONTAx.DBF gdzie: x = oznacza literę

NAZWYKxDBF A dla 2007 r.

KLASFx.DBF B dla 2008 r.

DZIALYx.DBF C dla 2009 r. itd.

ROZDZx.DBF

PARAGx.DBF

Także lista kontrahentów uzyska status archiwalny w zbiorze:

ROZRAHx.DBF (gdzie x = j/w)

Program korzysta ze zbiorów będących wzorcami struktur przy zakładaniu właściwych zbiorów miesięcznych i rocznych. Są to zbiory wzorcowe:

BOWZOR.DBF

KATWZOR.DBF

AAWZOR.DBF

OISWZOR.DBF

OPEWZOR.DBF

PLAN_WZ.DBF

Wszystkie w/w zbiory bazy danych należą do standardu dBase III + i są zbiorami niekodowanymi.

Załącznik nr 5

do Zarządzenia Burmistrza

Pyrzyc Nr 182/07

z dnia 25 maja 2007r.

OCHRONA DANYCH I SPOSOBU PRZETWARZANIA

W systemie SIGID, w programie KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA są zastosowane mechanizmy ochrony dostępu do danych w bazach danych i ochrony przed uruchomieniem określonych zadań przez nieupoważnione osoby.

System Księgowości Budżetowej jest zainstalowany z opcją pracy programu kontrolującego hasła podawane przez użytkowników i przypisane im uprawnienia na wykonywanie określonych zadań. Dana osoba z listy jest wprowadzana do komputera z indywidualnym hasłem i indywidualnymi uprawnieniami. Dane te są KODOWANE w sposób znany tylko w ZSI SIGID, i odczytać je (zmodyfikować) można tylko w programie SIGID, o ile osoba, która chciałaby to zrobić ma wcześniej wpisane uprawnienia na wykonywanie zmian z listach uprawnień.

Na życzenie użytkowników programu KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA SIGID można uruchomić kodowanie wystawcy dokumentu księgowego tym samym drukowanie nazwiska osoby wystawiającej dokument księgowy.

Pracownicy mogą uzyskać następujące prawa:

- całego systemu SIGID i w nim samym całego programu Księgowości Budżetowej,

- całego programu Księgowości Budżetowej,

a w nim:

a) przeglądanie planu kont,

b) zmiany w planie kont i słownikach,

c) drukowanie planu kont,

d) usuwanie blokada konta,

e) obsługa planu budżetowego,

f) obsługa bilansu otwarcia,

g) zamykanie miesiąca i roku,

h) rejestracja i zmiana kodów dzienników,

i) księgowanie dzienników na kontach,

j) przeglądanie danych księgowych,

k) drukowanie danych księgowych

Wprowadzono także zakazy na szczegółowe zadania, które nadawane są dla wybranego użytkownika. Zakazy te są mocniejsze od uprawnienia.

Nie ma możliwości ograniczenia dostępu pracownika do np. części planu kont lub części planu budżetowego, świadomie zrezygnowano przy projektowaniu systemu z takich mechanizmów. Zastosowanie powyższych uprawnień dla wybranych pracowników z rzeczywiście poufnymi hasłami, skutkuje właściwą eksploatacją programu księgowości i prawidłowym przetwarzaniem danych.

Używany w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach system KB SIGID to instalacja sieciowa w środowisku systemu operacyjnego NetWare firmy Novell Inc. Na zabezpieczenia wewnętrzne programu są nałożone zabezpieczenia zawarte w samym sieciowym systemie operacyjnym, w postaci uprawnień w dostępie do ścieżek dyskowych i haseł poszczególnych użytkowników.

Użytkownik ma dostęp jedynie do niezbędnych danych. Kopie systemu (danych) wykonuje codziennie administrator (steamer) oraz raz w tygodniu na płycie CD.

Dodatkowym zabezpieczeniem danych jest administracyjne uregulowanie dostępu do pomieszczeń, w których zlokalizowane są komputery, zwłaszcza po godzinach pracy.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 20-07-2007 11:26:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Król 20-07-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 20-07-2007 11:26:48