Zarządzenie Nr 183/07 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 maja 2007r. w sprawie zakładowego planu kont dla jednostek budżetowych i zakładów budżetowych


Zarządzenie Nr 183/07

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 25 maja 2007r.

w sprawie zakładowego planu kont dla jednostek budżetowych i zakładów budżetowych

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 3 z dnia 29 września 1994r. ustawy o rachunkowości

(Dz.U. z 2002r. Nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1

Jednostki budżetowe i zakłady budżetowe jako organ finansowy są obowiązane prowadzić rachunkowość budżetową zgodnie z planem kont syntetycznych i zasadami ich funkcjonowania ustalonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U.Nr 142, poz. 1020).

§ 2

Dla jednostek budżetowych i zakładów budżetowych zarządza się wykaz kont księgi głównej stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia.

§ 3

Przyjmuje się także zasady funkcjonowania kont dla jednostek budżetowych i zakładów budżetowych stanowiące załącznik nr 2 do Zarządzenia.

§ 4

Przyjmuje się zasady prowadzenia i budowania kont analitycznych dla jednostek budżetowych i zakładów budżetowych stanowiące załącznik nr 3 do Zarządzenia.

§ 5

Przyjmuje się wykaz zbiorów komputerowych stanowiących księgi rachunkowe dla jednostek budżetowych i zakładów budżetowych stanowiących załącznik nr 4 do Zarządzenia.

§ 6

Dla jednostek budżetowych i zakładów budżetowych określa się zasady ochrony danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów stanowiące załącznik nr 5 do Zarządzenia.

§ 7

 1. Ewidencję analityczną środków trwałych o wartości powyżej 3.500 zł, a także środków trwałych o wartości niższej, a zaliczanych do konta 011 np. zestawy komputerowe, budynki, grunty - zaliczanych bezpośrednio w koszty - prowadzi się w ujęciu ilościowo-wartościowym, w programie SIGID - ewidencja środków trwałych i przedmiotów w ewidencji - z podziałem wg miejsc użytkowania z wyszczególnieniem osób materialnie odpowiedzialnych oraz grup rodzajowych klasyfikacji środków trwałych.

 2. Pozostałe środki trwałe o charakterze wyposażenia w cenie zakupu powyżej 100 zł do 3.500 zł oraz o wartości niższej składników majątkowych typu: meble, dywany, sprzęt radiotechniczny, elektryczny, pomoce naukowe o okresie używalności powyżej 1 roku ewidencjonuje się na koncie 013 w ujęciu ilościowo-wartościowym. Na koncie tym nie ewidencjonuje się składników majątkowych typu: zabawki, sprzęt kuchenny, narzędzia gospodarcze, które to są ujmowane w ewidencji ilościowej.

 3. Pozostałe składniki majątku rzeczowego o wartości poniżej 100 zł ujmowane są w ewidencji ilościowej, a jeżeli są to składniki podlegające zamontowaniu albo wymianie - co należy odnotować na fakturze lub rachunku - zaliczane są bezpośrednio w koszty.

 4. Ewidencję wartości niematerialnych prowadzi się na kontach 020/071 - jeżeli wartość przekracza 3.500,00zł..Wartość ta umarzana jest stopniowo, a wskaźniki umorzenia określa kierownik jednostki.

Natomiast na kontach 020/072 o wartości poniżej 3.500,00 zł. zalicza się bezpośrednio

w koszty.

§ 8

 1. Materiały zakupione do działalności inwestycyjnej i opał podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 310 z wyszczególnieniem osób materialnie odpowiedzialnych wg miejsc użytkowania. Artykuły żywnościowe ewidencjonowane są na koncie 310 wartościowo oraz ilościowo-wartościowo na kartotekach magazynowych i raportach żywnościowych według osób materialnie odpowiedzialnych i miejsc użytkowania.

 2. Materiały biurowe i piśmienne podlegają zaliczeniu w koszty bezpośrednio po ich zakupie. Zapasy tych materiałów ewidencjonuje się pozabilansowo.

§ 9

Ewidencję kosztów prowadzi się w układzie kosztów rodzajowych w/g podziałek klasyfikacji budżetowej.

§ 10

Książki w bibliotekach szkolnych i przedszkolnych ewidencjonuje się ilościowo-wartościowo w/g miejsc użytkowania i osób materialnie odpowiedzialnych. Zapisy przychodów ujmuje się w księgach przychodów , a rozchody w księgach ubytków.

§ 11

Ewidencję podatków i opłat prowadzi się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów
z dnia 21 czerwca 2006r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.Nr 112, poz. 761).

§ 12

 1. Zmiany do niniejszego zakładowego planu kont wynikające z przedmiotowych zmian
  w obowiązujących przepisach oraz z innych przyczyn będą dokonywane na bieżąco.

 2. Do dokonywania zmian w wykazach kont (uaktualnianie) upoważnia się Skarbnika Gminy poprzez dopisywanie nowych kont do istniejącego wykazu lub sporządzenie nowego wykazu z podaniem daty dokonywania aktualizacji.

§ 13

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 14

Traci moc Uchwała Nr 457/2002 Zarządu Miejskiego w Pyrzycach z dnia 12 września 2002 r. oraz Zarządzenie Nr 591/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 stycznia 2006r. w sprawie zakładowego planu kont jednostek budżetowych i zakładów budżetowych i jego zmian.

§ 15

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia
01 stycznia 2007r.

ZAKŁADOWY PLAN KONT

DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
I ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

 1. Zakładowy Plan Kont dla jednostek budżetowych i zakładów budżetowych został opracowany w oparciu o:

 1. Ustawa z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z póź. zm. ).

 2. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz.2104 z póź. zm.).

 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U.Nr 142, poz. 1020).

 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2006r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.Nr 112, poz. 761).

 5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U.Nr 115, poz. 781 z póź. zm.).

 6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.Nr 107 poz. 726 z póź. zm.).

 1. Ewidencja księgowa dla jednostek budżetowych i zakładów budżetowych prowadzona jest przy użyciu komputerów.

 2. Ewidencja księgowa jednostek budżetowych i zakładów budżetowych prowadzona jest w siedzibie jednostki.

 3. Zakładowy Plan Kont ustala i wprowadza do niego zmiany Burmistrz Pyrzyc.

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Burmistrza

Pyrzyc Nr 183/07

z dnia 25 maja 2007r.

Wykaz kont dla jednostek budżetowych i zakładów budżetowych

Konta bilansowe

Zespół 0 - Majątek trwały

Konto 011 - „Środki trwałe”

Konto 013 - „Pozostałe środki trwałe”

Konto 014 - „Zbiory biblioteczne”

Konto 015 - „Mienie zlikwidowanych jednostek”

Konto 020 - „Wartości niematerialne i prawne”

Konto 030 - „Długoterminowe aktywa finansowe”

Konto 071 - „Umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych

i prawnych”

Konto 072 - „Umorzenia pozostałych środków trwałych oraz wartości

niematerialnych i prawnych”

Konto 080 - „Inwestycje (środki trwałe w budowie)”

Zespół 1 - Środki pieniężne i rachunki bankowe

Konto 101 - „Kasa”

Konto 130 - „Rachunki bieżące jednostek budżetowych”

Konto 131 - „Rachunki bieżące”

Konto 132 - „Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych”

Konto 134 - „Kredyty bankowe”

Konto 135 - ,,Rachunki środków funduszy specjalnych”

Konto 137 - „Rachunki środków funduszy pomocowych”

Konto 138 - „Rachunki środków na prefinansowanie”

Konto 139 - „Inne rachunki bankowe”

Konto 140 -,,Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki pieniężne”

Zespół 2 - Rozrachunki i roszczenia

Konto 201 - „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”

Konto 221 - „Należności z tytułu dochodów budżetowych”

Konto 222 - „Rozliczenie dochodów budżetowych”

Konto 223 - „Rozliczenie wydatków budżetowych”

Konto 224 - „Rozliczenie udzielonych dotacji wydatków budżetowych”

Konto 225 - „Rozrachunki z budżetami”

Konto 226 - „Długoterminowe należności budżetowe”

Konto 227 - „Rozliczenie dochodów ze środków funduszy pomocowych

Konto 228 - „Rozliczenie wydatków ze środków funduszy pomocowych

Konto 229 - „Pozostałe rozrachunki publicznoprawne”

Konto 231 - ,,Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”

Konto 234 - „Pozostałe rozrachunki z pracownikami”

Konto 240 - ,,Pozostałe rozrachunki''

Konto 257 - „Należności z tytułu prefinansowania”

Konto 268 - „Zobowiązania z tytułu prefinansowania”

Konto 290 - ,,Odpisy aktualizujące należności''

Zespół 3 - Materiały i towary

Konto 310 - „Materiały''

Konto 340 - „Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów”

Zespół 4 - Koszty według rodzajów i ich rozliczenie

Konto 400 - „Koszty według rodzajów”

Konto 401 - „Amortyzacja”

Zespół 7 - Przychody i koszty ich uzyskania

Konto 700 - „Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia”

Konto 740 - „Dotacje i środki na inwestycje”

Konto 750 - „Przychody i koszty finansowe”

Konto 760 - „Pozostałe przychody i koszty”

Konto 761 - „Pokrycie amortyzacji”

Zespół 8 -Fundusze, rezerwy i wynik finansowy

Konto 800 - „Fundusz jednostki”

Konto 810 - „Dotacje budżetowe oraz środki z budżetu na inwestycje”

Konto 820 - „Rozliczenie wyniku finansowego”

Konto 840 - „Rezerwy i rozliczenie międzyokresowe przychodów”

Konto 851 - „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Konto 853 - „Fundusze pozabudżetowe”

Konto 855 - „Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek”

Konto 860 - „Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy”

Konto 870 - „Podatki i obowiązkowe rozliczenia z budżetem obciążające

wynik finansowy”

Konta pozabilansowe

Konto 980 - „Plan finansowy wydatków budżetowych ”

Konto 981 - „Plan finansowy niewygasających wydatków”

Konto 995 - „Zaangażowanie środków zakładów budżetowych i gospodarstw

pomocniczych”

Konto 996 - „Zaangażowanie dochodów własnych jednostek budżetowych”

Konto 997 - „Zaangażowanie środków funduszy pomocowych”

Konto 998 - „Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego ”

Konto 999 - „Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat”

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Burmistrza

Pyrzyc Nr 183/07

z dnia 25 maja 2007r.

Zasady funkcjonowania kont

KONTA BILANSOWE

Zespół 0 - „Majątek trwały”

Konta zespołu 0 „Majątek trwały” służą do ewidencji:

- rzeczowego majątku trwałego,

- wartości niematerialnych i prawnych,

- finansowego majątku trwałego,

- umorzenia majątku,

- inwestycji.

Konto 011 - „Środki trwałe”

Konto 011 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej wła-snych środków trwałych służących działalności podstawowej jednostki oraz jej działalności finansowo-wyodrębnionej, które nie podlegają ujęciu na kontach 012, 013, 014 i 016.

Na stronie Wn konta 011 ujmuje się wszelkie zwiększenia, a na stronie Ma - wszelkie zmniejszenia stanu i wartości początkowej środków trwałych (z wyjątkiem umorzenia środków trwałych, które ujmuje się na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”).

Na stronie Wn konta 011 ujmuje się w szczególności:

- przychody nowych lub używanych środków trwałych pochodzących z zakupu gotowych

środków trwałych lub inwestycji oraz wartość ulepszeń zwiększających wartość początkową

środków trwałych,

- przychody środków trwałych nowo ujawnionych,

- nieodpłatne przyjęcie środków trwałych,

- zwiększenie wartości początkowej środków trwałych dokonywane na skutek aktualizacji ich

wyceny.

Na stronie Ma konta 011 ujmuje się w szczególności:

- wycofanie środków trwałych z używania na skutek ich likwidacji z powodu zniszczenia lub

zużycia, sprzedaży oraz nieodpłatnego przekazania,

- ujawnione niedobory środków trwałych,

- zmniejszenie wartości początkowej środków trwałych dokonywane na skutek aktualizacji

ich wyceny.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 011 powinna umożliwić:

- ustalenie wartości początkowej poszczególnych obiektów środków trwałych,

- ustalenie osób lub komórek organizacyjnych, którym powierzono środki trwałe,

- należyte obliczenie umorzenia od środków trwałych podlegających umorzeniu.

Konto 011 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków trwałych w wartości początkowej.

Konto 013 - „ Pozostałe środki trwałe

Konto 013 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej pozostałych środków trwałych, nie podlegających ujęciu na kontach 011 i 014, wydanych do używania na potrzeby działalności podstawowej jednostki lub działalności finansowo-wyodrębnionej, które podlegają umorzeniu w pełnej wartości w miesiącu wydania do używania.

Na stronie Wn konta 013 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu wartości początkowej pozostałych środków znajdujących się w używaniu, z wyjątkiem umorzenia ujmowanego na koncie 072.

Na stronie Wn konta 013 ujmuje się w szczególności:

- środki trwałe przyjęte do używania z zakupu lub inwestycji,

- nadwyżki środków trwałych w używaniu,

- nieodpłatne otrzymanie środków trwałych

Na stronie Ma konta 013 ujmuje się w szczególności:

- wycofanie środków trwałych z używania na skutek likwidacji, zniszczenia lub zużycia sprzedaży, nieodpłatnego przekazania oraz zdjęcia z ewidencji syntetycznej,

- ujawnione niedobory środków trwałych w używaniu

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 013 powinna umożliwić ustalenie wartości początkowej środków trwałych oddanych do używania oraz osób lub komórek organizacyjnych, u których znajdują się środki trwałe.

Konto 013 może wykazywać saldo Wn, które wyraża wartość środków trwałych znajdujących się w używaniu w wartości początkowej.

Konto 014 - „Zbiory biblioteczne”

Konto 014 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości zbiorów bibliotecznych, fachowych, szkolnych i pedagogicznych oraz bibliotek publicznych.

Na stronie Wn konta 014 ujmuje się wszelkie zwiększenia, a na stronie Ma - wszelkie zmniejszenia stanu i wartości początkowej zbiorów bibliotecznych (z wyjątkiem umorzenia, które ujmuje się na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”).

Na stronie Wn konta 014 ujmuje się w szczególności:

 • przychód zbiorów bibliotecznych pochodzących z zakupu lub nieodpłatnie otrzymanych,

 • nadwyżki zbiorów bibliotecznych.

Na stronie Ma konta 014 ujmuje się w szczególności:

 • rozchód zbiorów bibliotecznych na skutek likwidacji, sprzedaży lub nieodpłatnego przekazania,

 • niedobory zbiorów bibliotecznych.

Przychody i rozchody zbiorów bibliotecznych wycenia się według cen nabycia.

Przychody z tytułu nieodpłatnego otrzymania lub nadwyżki wycenia się zgodnie z komisyjnym oszacowaniem ich wartości.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 014 powinna umożliwić ustalenie osób odpowiedzialnych za stan poszczególnych zbiorów bibliotecznych z dalszym podziałem określonym w przepisach szczególnych.

Konto 014 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan zbiorów bibliotecznych znajdujących się w jednostce.

Konto 015 - „Mienie zlikwidowanych jednostek”

Konto 015 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości mienia przejętego przez organ założycielski lub nadzorujący po zlikwidowanym przedsiębiorstwie państwowym, komunalnym lub innej podległej jednostce organizacyjnej (np. zakładzie budżetowym lub gospodarstwie pomocniczym).

Na stronie Wn konta 015 organ założycielski lub nadzorujący ujmuje w szczególności:

 • wartość mienia przejętego po zlikwidowanym przedsiębiorstwie lub innej jednostce organizacyjnej, według wartości wynikającej z bilansu zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub jednostki,

 • korektę wartości mienia stanowiącą różnicę pomiędzy wartością mienia wynikającą z bilansu zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub jednostki a wartością mienia przekazanego spółce, innej jednostce organizacyjnej lub sprzedanego,

 • wartość mienia zwróconego przez spółkę lub pozostającego po zlikwidowanej innej jednostce organizacyjnej, która zostaje przyjęta na stan składników majątkowych organu założycielskiego lub nadzorującego.

Na stronie Ma konta 015 organ założycielski lub nadzorujący ujmuje w szczególności:

 • wartość mienia pozostającego po zlikwidowanym przedsiębiorstwie lub innej jednostce organizacyjnej, a przekazanego w spółce, w wysokości wynikającej z umowy ze spółką, lub przekazanego jako udział Skarbu Państwa do spółki, wartość mienia sprzedanego lub przekazanego innym jednostkom,

 • korektę wartości mienia stanowiącą różnicę pomiędzy wartością mienia wynikającą z bilansu zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub innej jednostki organizacyjnej a wartością mienia przekazanego spółce lub innym jednostkom.

Ewidencję szczegółową do konta 015 może stanowić bilans zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub innej jednostki organizacyjnej wraz z załącznikami.

Konto 015 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan mienia zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub innej jednostki organizacyjnej według wartości wynikającej z bilansu tego przedsiębiorstwa lub jednostki, będącego w dyspozycji organu założycielskiego lub nadzorującego, a nie przekazanego spółkom, innym jednostkom organizacyjnym lub nie podjętego na własne potrzeby, albo też zagospodarowanego w inny sposób.

Konto 020 - „Wartości niematerialne i prawne”

Konto 020 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, do którego zalicza się w szczególności programy komputerowe o przewidywanym okresie używania dłuższym niż 1 rok, nabyte spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz inne nabyte prawa majątkowe.

Na stronie Wn konta 020 ujmuje się wszelkie zwiększenia, a na stronie Ma - wszelkie zmniejszenia stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, z wyjątkiem umorzenia ujmowanego na koncie 071 „ Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” lub 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 020 powinna umożliwić należyte obliczanie umorzenia wartości niematerialnych i prawnych, podział według ich tytułów lub osób odpowiedzialnych.

Konto 020 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan wartości niematerialnych i prawnych w wartości początkowej.

Konto 030 - „Długoterminowe aktywa finansowe

Konto 030 służy do ewidencji długotrwałych aktywów finansowych, a w szczególności:

- akcji i udziałów w obcych podmiotach gospodarczych,

- akcji i innych długoterminowych papierów wartościowych, traktowanych jako lokaty o terminie wykupu dłuższym niż rok,

- innych długotrwałych aktywów finansowych.

Na stronie Wn konta 030 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu długoterminowych aktywów finansowych.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 030 powinna zapewnić ustalenie wartości poszczególnych składników długoterminowych aktywów finansowych, według tytułów.

Konto 030 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość długoterminowych aktywów finansowych.

Konto 071 - „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”

Konto 071 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które podlegają umorzeniu według stawek amortyzacyjnych stosowanych przez jednostkę.

Odpisy amortyzacyjne są dokonywane w korespondencji z kontem 401.

Na stronie Ma konta 071 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Wn - zmniejszenia umorzenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Ewidencję szczegółową do konta 071 prowadzi się według zasad podanych w wyjaśnieniach do kont 011 i 020. Do kont 011, 020 i 071 można prowadzić wspólną ewidencję szczegółową.

Konto 071 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan umorzenia wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Konto 072 - „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych

i prawnych”

Konto 072 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, podlegających umorzeniu w pełnej wartości, w miesiącu wydania ich do używania.

Umorzenie księgowane jest w korespondencji z kontem 400.

Na stronie Ma konta 072 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Wn - zmniejszenia umorzenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Na stronie Wn konta 072 ujmuje się umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zlikwidowanych z powodu zużycia lub zniszczenia, sprzedanych, przekazanych nieodpłatnie oraz zdjętych z ewidencji syntetycznej, a także stanowiących niedobór lub szkodę.

Na stronie Ma konta 072 ujmuje się odpisy umorzenia nowych, wydanych do używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obciążające odpowiednie koszty dotyczące nadwyżek środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie.

Konto 072 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan umorzenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych umorzonych w pełnej wartości w miesiącu wydania ich do używania.

Konto 080 - „Inwestycje”

Konto 080 służy do ewidencji kosztów inwestycji rozpoczętych oraz rozliczenia kosztów inwestycji na uzyskane efekty.

Na stronie Wn konta 080 ujmuje się w szczególności:

- poniesione koszty dotyczące inwestycji prowadzonych zarówno przez obcych wykonawców, jak i we własnym zakresie,

- poniesione koszty dotyczące przekazanych do montażu, lecz jeszcze nieoddanych do używania, maszyn, urządzeń oraz innych przedmiotów, zakupionych od kontrahentów oraz wytworzonych w ramach własnej działalności gospodarczej,

- poniesione koszty ulepszenia środka trwałego (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, adaptacja lub modernizacja), które powodują zwiększenie wartości użytkowej środka trwałego,

- rozliczenie nadwyżki zysków inwestycyjnych nad stratami inwestycyjnymi.

Na stronie Ma konta 080 ujmuje się wartość uzyskanych efektów inwestycyjnych, a w szczególności:

- środków trwałych,

- wartości niematerialnych i prawnych,

- wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych inwestycji,

- rozliczenie nadwyżki strat inwestycyjnych nad zyskami inwestycyjnymi.

Na koncie 080 można księgować również rozliczenie kosztów dotyczących zakupów gotowych środków trwałych.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 080 powinna zapewnić co najmniej wyodrębnienie kosztów inwestycji według poszczególnych rodzajów efektów inwestycyjnych oraz skalkulowanie ceny nabycia lub kosztu wytworzenia poszczególnych obiektów środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Konto 080 może wykazywać saldo Wn, które oznacza koszty inwestycji nie zakończonych.

Zespół 1 - „Środki pieniężne i rachunki bankowe”

Konta zespołu 1 „Środki pieniężne i rachunki bankowe” służą do ewidencji:

- krajowych i zagranicznych środków pieniężnych przechowywanych w kasach,

- krótkoterminowych papierów wartościowych,

- krajowych i zagranicznych środków pieniężnych, lokowanych na rachunkach w bankach,

- udzielanych przez banki kredytów w krajowych i zagranicznych środkach pieniężnych,

- innych krajowych i zagranicznych środków pieniężnych.

Konta zespołu 1 mają odzwierciedlać operacje pieniężne oraz obroty i stany środków pieniężnych oraz krótkoterminowych papierów wartościowych.

Konto 101 - „Kasa”

Konto 101 służy do ewidencji krajowej i zagranicznej gotówki znajdującej się w kasach jednostki.

Na stronie Wn konta 101 ujmuje się wpływy gotówki oraz nadwyżki kasowe, a na stronie Ma - rozchody gotówki i niedobory kasowe.

Wartości konta 101 koryguje się o różnice kursowe dotyczące gotówki w obcej walucie.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 101 powinna umożliwić ustalenie:

- stanu gotówki w walucie polskiej,

- wyrażonego w walucie polskiej i obcej stanu gotówki w walucie zagranicznej, z podziałem na poszczególne waluty obce,

- wartość gotówki powierzonej poszczególnym osobom za nią odpowiedzialnym.

Konto 101 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan gotówki w kasie.

Konto 130 - „Rachunki bieżące jednostek budżetowych”

Konto 130 służy do ewidencji stanu środków budżetowych oraz obrotów na rachunku bankowym jednostki budżetowej z tytułu wydatków i dochodów (wpływów) budżetowych objętych planem finansowym.

Na stronie Wn konta 130 ujmuje się wpływy środków budżetowych:

- otrzymanych na realizację wydatków budżetowych zgodnie z planem finansowym oraz dla dysponentów niższego stopnia, w korespondencji z kontem 223 „Rozliczenie wydatków budżetowych”,

- z tytułu zrealizowanych przez jednostkę budżetową dochodów budżetowych (ewidencja szczegółowa według podziałek klasyfikacji dochodów budżetowych), w korespondencji z kontem 101, 221 lub właściwym kontem.

Na stronie Ma konta 130 ujmuje się:

- zrealizowane wydatki budżetowe zgodnie z planem finansowym jednostki budżetowej, w tym również środki pobrane do kasy na realizację wydatków budżetowych (ewidencja szczegółowa według podziałek klasyfikacji wydatków budżetowych), w korespondencji z właściwymi kontami zespołu 1, 2, 3, 4 lub 8,

- okresowe przelewy dochodów budżetowych do budżetu w korespondencji z kontem 222 „Rozliczenie dochodów budżetowych”,

- okresowe przelewy środków budżetowych dla dysponentów niższego stopnia (ewidencja szczegółowa według dysponentów, którym przelano środki budżetowe), w korespondencji z kontem 223 „Rozliczenie wydatków budżetowych”.

Zapisy na koncie 130 są dokonywane na podstawie wyciągów bankowych, w związku z czym musi zachodzić pełna zgodność zapisów między jednostką a bankiem.

Na koncie 130 obowiązuje zachowanie zasady czystości obrotów, co oznacza, że do błędnych zapisów, zwrotów nadpłat, korekt wprowadza się dodatkowo techniczny zapis ujemny.

Konto 130 może służyć również do ewidencji dochodów i wydatków realizowanych bezpośrednio z rachunku bieżącego budżetu. Saldo konta 130 w zakresie zrealizowanych wydatków podlega kresowemu przeksięgowaniu na podstawie sprawozdań budżetowych na stronę Ma konta 800, a w zakresie dochodów na stronę Wn konta 800 .

Konto 130 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków budżetowych na rachunku bieżącym jednostki budżetowej. Saldo konta 130 równe jest saldu sald wynikających z ewidencji szczegółowych prowadzonej dla kont:

- wydatków budżetowych; konto 130 w zakresie wydatków budżetowych może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków budżetowych otrzymanych na realizację wydatków budżetowych, a nie wykorzystanych do końca roku,

- dochodów budżetowych; konto 130 w zakresie dochodów budżetowych może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków budżetowych z tytułu zrealizowanych dochodów budżetowych, które do końca roku nie zostały przelane do budżetu.

Saldo konta 130 ulega likwidacji poprzez księgowanie przelewu:

- środków budżetowych niewykorzystanych do końca roku, w korespondencji z kontem 223 „Rozliczenie wydatków budżetowych”,

- do budżetu dochodów budżetowych pobranych lecz nie przelanych do końca roku, w korespondencji z kontem 222 „Rozliczenie dochodów budżetowych”.

Konto 131 - „Rachunki bieżące”

Konto 131 służy do ewidencji środków pieniężnych działalności podstawowej zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych znajdujących się na rachunku bankowym.

Na stronie Wn konta 131 ujmuje się wpływy środków na rachunek bankowy, a na stronie Ma - wypłaty środków z rachunku bankowego.

Ewidencja szczegółowa do konta 131 powinna zapewniać podział środków według rachunków bankowych oraz według podziałek klasyfikacji.

Konto 131 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych na rachunku bankowym.

Konto 132 - „Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych”

Konto służy do ewidencji środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych dochodów własnych jednostek budżetowych.

Na stronie Wn konta 132 ujmuje się wpływy środków pobranych tytułem dochodów własnych na rachunek bankowy , a na stronie Ma - wypłaty środków z rachunku bankowego na realizację wydatków finansowanych dochodami własnymi jednostki budżetowej.

Ewidencja szczegółowa do konta 132 powinna zapewniać podział środków według rachunków bankowych oraz według pozycji klasyfikacyjnych planu finansowego każdego tytułu dochodów własnych.

Konto 132 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych dochodów własnych.

Konto 134 - „Kredyty bankowe”

Konto 134 służy do ewidencji kredytów bankowych przeznaczonych na finansowanie działalności podstawowej i inwestycji, przelanych przez bank na rachunki bieżące lub inwestycyjne.

Na stronie Wn konta 134 ujmuje się spłatę kredytów, a na stronie Ma - kredyty udzielone jednostce przez bank i przelane na rachunek bieżący lub inwestycyjny.

Konto 134 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan kredytów udzielonych przez bank oraz przelanych na rachunki jednostki.

Konto 135 -Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia

Konto 135 służy do ewidencji środków specjalnego przeznaczenia, a w szczególności zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, funduszy celowych i innych funduszy, którymi dysponuje jednostka.

Na stronie Wn konta 135 ujmuje się wpływy środków na rachunki bankowe, a na stronie Ma - wypłaty środków z rachunków bankowych.

Ewidencja szczegółowa do konta 135 powinna umożliwić ustalenie stanu środków każdego funduszu.

Konto 135 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych funduszy.

Konto 137 - „Rachunki środków funduszy pomocowych”

Konto 137 służy do ewidencji środków pieniężnych otrzymanych w walucie polskiej lub obcej na realizację wyodrębnionych zadań, projektów lub programów, a w szczególności środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, wydzielonych na odrębnych rachunkach bankowych.

Na koncie 137 dokonuje się księgowań wyłącznie na podstawie dowodów bankowych, w związku z czym musi zachodzić pełna zgodność zapisów konta 137 między księgowością jednostki a księgowością banku.

Na stronie Wn konta 137 ujmuje się wpływy środków, a na stronie Ma - wypłaty środków.

Ewidencja szczegółowa do konta 137 powinna zapewnić podział środków według rachunków bankowych oraz sposobu ich wykorzystania.

Konto 137 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pochodzących z funduszy pomocowych na wyodrębnionych rachunkach bankowych.

Konto 138 - „Rachunki środków na prefinansowanie”

Konto 138 służy do ewidencji operacji dokonywanych na wyodrębnionych rachunkach bankowych otwartych na potrzeby operacji finansowych dotyczących prefinansowania w ramach pożyczek zagranicznych z budżetu państwa na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Na koncie 138 ujmuje się operacje dotyczące w szczególności:

- wpływu pożyczek zaciągniętych z budżetu państwa,

- wykorzystania pożyczek,

- zwrotu pożyczek.

Na koncie 138 dokonuje się księgowań wyłącznie na postawie dowodów bankowych, w związku z czym musi zachodzić pełna zgodność zapisów konta 138 miedzy księgowością jednostki a księgowością banku.

Na stronie Wn konta 138 ujmuje się wpływy zaciągniętych pożyczek oraz środki przeznaczone na ich spłatę.

Na stronie Ma konta 138 ujmuje się wypłaty na cele określone w umowie pożyczki oraz zwroty pożyczek.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 138 powinna zapewnić podział środków według rachunków bankowych oraz sposobu ich wykorzystania.

Konto 138 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych znajdujących się na wydzielonych rachunkach bankowych pożyczek na prefinansowanie.

Konto 139 - „ Inne rachunki bankowe”

Konto 139 służy do ewidencji operacji dotyczących środków pieniężnych wydzielonych na innych rachunkach bankowych niż rachunki bieżące i specjalnego przeznaczenia.

W szczególności na koncie139 prowadzi się ewidencję obrotów na wyodrębnionych rachunkach bankowych:

- akredytyw bankowych otwartych przez jednostkę budżetową,

- czeków potwierdzonych,

- sum depozytowych,

- sum na zlecenie,

- środków obcych na inwestycje.

Na koncie 139 dokonuje się księgowań wyłącznie na podstawie dowodów bankowych, w związku z czym musi zachodzić pełna zgodność zapisów konta 139 między księgowością jednostki a księgowością banku.

Na stronie Wn konta 139 ujmuje się wpływy wydzielonych środków pieniężnych z rachunków bieżących oraz sum depozytowych i na zlecenie.

Na stronie Ma konta 139 ujmuje się wypłaty środków pieniężnych dokonane z wydzielonych rachunków bankowych.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 139 powinna zapewnić podział wydzielonych środków na rodzaje, a także według kontrahentów.

Konto 139 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych znajdujących się na innych rachunkach bankowych.

Konto 140 - Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki pieniężne”

Konto 140 służy do ewidencji krótkoterminowych papierów wartościowych i innych środków pieniężnych, których wartość wyrażona jest zarówno w walucie polskiej, jak i w walucie obcej (w tym czeki i weksle obce), a także środków pieniężnych w drodze.

Na stronie Wn konta 140 ujmuje się zwiększenia stanu krótkoterminowych papierów wartościowych i innych środków pieniężnych, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu krótkoterminowych papierów wartościowych i innych środków pieniężnych.

Ewidencja szczegółowa do konta 140 powinna umożliwić ustalenie:

- poszczególnych składników krótkoterminowych papierów wartościowych i innych środków pieniężnych,

- wyrażonego w walucie polskiej i obcej stanu poszczególnych krótkoterminowych papierów wartościowych i innych środków pieniężnych z podziałem na poszczególne waluty obce,

- wartości krótkoterminowych papierów wartościowych i innych środków pieniężnych powierzonych poszczególnym osobom za nie odpowiedzialnym.

Konto 140 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan krótkoterminowych papierów wartościowych i innych środków pieniężnych.

Zespół 2 - „Rozrachunki i roszczenia”

Konta zespołu 2 „Rozrachunki i roszczenia” służą do ewidencji wszelkich krajowych i zagranicznych rozrachunków oraz roszczeń.

Konta zespołu 2 służą także do ewidencji rozliczeń środków budżetowych , wynagrodzeń, rozliczeń niedoborów, szkód i nadwyżek oraz wszelkich innych rozliczeń związanych z rozrachunkami i roszczeniami spornymi.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do kont zespołu 2 powinna umożliwić wyodrębnienia grup rozrachunków, rozliczeń i roszczeń spornych, ustalenie przebiegu ich rozliczeń oraz stanu należności, rozliczeń, roszczeń spornych i zobowiązań z podziałem według kontrahentów oraz jeśli dotyczą rozliczeń w walutach obcych - według poszczególnych walut.

Konto 201 - „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”

Konto 201 służy do ewidencji wszelkich rozrachunków i roszczeń krajowych i zagranicznych z tytułu dostaw, robót i usług, w tym również zaliczek na poczet dostaw, robót i usług oraz kaucji gwarancyjnych, a także należności z tytułu przychodów finansowych. Na koncie 201 nie ujmuje się należności jednostek budżetowych zaliczanych do dochodów budżetowych, które ujmowane są na koncie 221.

Konto 201 obciąża się za powstałe należności i roszczenia oraz spłatę i zmniejszenie zobowiązań, a uznaje za powstałe zobowiązania oraz spłatę i zmniejszenie należności i roszczeń.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 201 powinna zapewnić możliwość ustalenia należności i zobowiązań krajowych i zagranicznych wg poszczególnych kontrahentów.

Konto 201 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, a saldo Ma - stan zobowiązań.

Konto 221 - „Należności z tytułu dochodów budżetowych”

Konto 221 służy do ewidencji należności jednostek budżetowych z tytułu dochodów budżetowych, których termin płatności przypada na dany rok budżetowy.

Na stronie Wn konta 221 ujmuje się ustalone na dany rok budżetowy należności z tytułu dochodów budżetowych i zwroty nadpłat.

Na stronie Ma konta 221 ujmuje się wpłaty należności z tytułu dochodów budżetowych oraz odpisy (zmniejszenia) należności.

Na koncie 221 ujmuje się również należności z tytułu podatków pobieranych przez właściwe organy. Zapisy z tego tytułu mogą być dokonywane na koniec okresów sprawozdawczych na podstawie sprawozdań z ewidencji podatkowej (zaległości i nadpłaty).

Na koncie 221 nie ujmuje się należnych subwencji i dotacji zaliczanych do dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Ewidencja szczegółowa do konta 221 powinna być prowadzona według dłużników i podziałek klasyfikacji budżetowej.

Konto 221 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności z tytułu dochodów budżetowych, a saldo Ma - stan zobowiązań jednostki budżetowej z tytułu nadpłat w tych dochodach.

Konto 222 - „Rozliczenie dochodów budżetowych”

Konto 222 służy do ewidencji rozliczenia zrealizowanych przez jednostkę budżetową dochodów budżetowych.

Na stronie Wn konta 222 ujmuje się dochody budżetowe przelane do budżetu, w korespondencji z kontem 130.

Na stronie Ma konta 222 ujmuje się w ciągu roku budżetowego okresowe lub roczne przeksięgowania zrealizowanych dochodów budżetowych na konto 800 na podstawie sprawozdań budżetowych.

Konto 222 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan dochodów budżetowych zrealizowanych, lecz nieprzelanych do końca roku, w korespondencji z kontem 130.

Saldo konta 222 ulega likwidacji poprzez księgowanie przelewu do budżetu dochodów budżetowych pobranych, lecz nieprzelanych do końca roku, w korespondencji z kontem 130.

Konto 223 - „Rozliczenie wydatków budżetowych”

Konto 223 służy do ewidencji rozliczenia zrealizowanych przez jednostkę budżetową wydatków budżetowych.

Na stronie Wn konta 223 ujmuje się:

- w ciągu roku budżetowego okresowe lub roczne przeniesienia, na podstawie sprawozdań budżetowych zrealizowanych wydatków budżetowych na konto 800,

- okresowe przelewy środków budżetowych dysponentom niższego stopnia na pokrycie wydatków budżetowych, w korespondencji z kontem 130.

Na stronie Ma konta 223 ujmuje się okresowe wpływy środków budżetowych otrzymanych na pokrycie wydatków budżetowych jednostki oraz przeznaczonych dla dysponentów niższego stopnia, w korespondencji z kontem 130.

Konto 223 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan środków budżetowych otrzymanych na pokrycie wydatków budżetowych, lecz nie wykorzystanych do końca roku.

Saldo konta 223 ulega likwidacji poprzez księgowanie przelewu na rachunek dysponenta wyższego stopnia środków budżetowych niewykorzystanych do końca roku, w korespondencji z kontem 130.

Konto 224 - „Rozliczenie udzielonych dotacji budżetowych

Konto 224 służy do ewidencji rozliczenia przez organ dotujący udzielonych dotacji budżetowych.

Na stronie Wn konta 224 ujmuje się wartość dotacji przekazanych przez organ dotujący, a na stronie Ma wartość dotacji uznanych za wykorzystane i rozliczone, w korespondencji z kontem 810.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 224 powinna zapewnić możliwość ustalenia wartości przekazanych dotacji, według jednostek oraz przeznaczenia dotacji.

Saldo Wn konta oznacza wartość niewykorzystanych, nierozliczonych dotacji lub wartość dotacji należnych do zwrotu w roku, w którym zostały przekazane.

Rozliczone i przypisane do zwrotu dotacje, które organ dotujący zalicza do dochodów budżetowych, są ujmowane na koncie 221.

Konto 225 - „Rozrachunki z budżetami”

Konto 225 służy do ewidencji rozrachunków z budżetami, w szczególności z tytułu dotacji, podatków, nadwyżek środków obrotowych, wpłaty zysku do budżetu, nadpłat w rozliczeniach z budżetami.

Na stronie Wn konta 225 ujmuje się nadpłaty oraz wpłaty do budżetu, a na stronie Ma - zobowiązania wobec budżetów i wpłaty od budżetów.

Ewidencja szczegółowa do konta 225 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu należności i zobowiązań według każdego z tytułów rozrachunków z budżetem odrębnie.

Konto 225 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma - stan zobowiązań wobec budżetów.

Konto 226 - „Długoterminowe należności budżetowe”

Konto 226 służy do ewidencji długoterminowych należności lub długoterminowych rozliczeń z budżetem, a w szczególności należności z tytułu mienia likwidowanych, prywatyzowanych lub sprzedawanych przedsiębiorstw innych podległych jednostek, należności zahipotekowanych oraz należności długoterminowych, których termin zapłaty ustalony w decyzji o ich powstaniu przypada na lata następujące po roku, w którym dokonywane są księgowania.

Na stronie Wn konta 226 ujmuje się w szczególności:

- wartość mienia przekazanego spółkom do odpłatnego używania lub sprzedanego w wysokości ustalonej w umowie, w korespondencji z kontem 015,

- inne długoterminowe należności, w korespondencji z kontem 840.

Na stronie Ma konta 226 ujmuje się w szczególności:

- równowartość mienia zwróconego przez spółki w korespondencji z kontem 015 lub zlikwidowanego, w korespondencji z kontem 855,

- przeniesienie należności długoterminowych do krótkoterminowych w wysokości raty należnej na dany rok oraz ustanie hipoteki, w korespondencji z kontem 221.

Konto 226 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość mienia zlikwidowanych przedsiębiorstw, przekazanego do odpłatnego korzystania oraz wartość należności zahipotekowanych, oraz wartość długoterminowych należności.

Konto 227 - „Rozliczenie dochodów ze środków funduszy pomocowych”

Konto 227 służy do ewidencji rozliczenia zrealizowanych przez jednostkę dochodów dotyczących funduszy pomocowych.

Na stronie Wn konta 227 ujmuje się przelewy dochodów na odpowiednie rachunki środków funduszy pomocowych lub zaliczenie dochodów na zwiększenie środków funduszy pomocowych.

Na stronie Ma konta 227 ujmuje się zrealizowane przez jednostkę dochody dotyczące funduszy pomocowych.

Ewidencję szczegółową do konta 227 prowadzi się w sposób umożliwiający ustalenie stanu rozliczeń dla poszczególnych programów pomocowych z tytułu zrealizowanych dochodów.

Konto 227 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan dochodów zrealizowanych przez jednostki.

Saldo konta 227 ulega likwidacji poprzez księgowanie przelewu zrealizowanych dochodów na rachunek środków funduszy pomocowych lub zaliczeniu dochodów na zwiększenie środków funduszy pomocowych.

Konto 228 - „Rozliczenie wydatków ze środków funduszy pomocowych”

Konto 228 służy do ewidencji rozliczania wydatków dokonanych przez jednostkę ze środków funduszy pomocowych lub środków otrzymanych tytułem prefinansowania lub innych środków, z których dokonane wydatki podlegają refundacji ze środków funduszy pomocowych, a w szczególności z budżetu Unii Europejskiej albo ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Na stronie Wn konta 228 ujmuje się okresowe lub roczne przeksięgowanie wydatków dokonanych, w korespondencji z kontem 800, oraz środki przekazane innym jednostkom, w korespondencji z kontem 137 lub 138.

Na stronie Ma konta 228 ujmuje się środki otrzymane na pokrycie wydatków dokonywanych przez jednostkę na realizację programu oraz przeznaczonych dla innych jednostek.

Ewidencję szczegółową do konta 228 prowadzi się w sposób umożliwiający ustalenie stanu rozliczeń środków poszczególnych funduszy pomocowych.

Konto 228 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan otrzymanych środków z funduszy pomocowych, tytułem prefinansowania lub innych na wyodrębnione rachunki jednostki, lecz jeszcze niewykorzystanych na pokrycie wydatków.

Konto 229 - „Pozostałe rozrachunki publicznoprawne”

Konto 229 służy do ewidencji, innych niż z budżetami, rozrachunków publicznoprawnych, a w szczególności z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

Na stronie Wn konta 229 ujmuje się należności oraz spłatę i zmniejszenie zobowiązań, a na stronie Ma - zobowiązania, spłatę i zmniejszenie należności z tytułu rozrachunków publicznoprawnych.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 229 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu należności i zobowiązań z tytułu rozrachunków oraz podmiotów, z którymi dokonywane są rozliczenia.

Konto 229 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma - stan zobowiązań.

Konto 231 - „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”

Konto 231 służy do ewidencji rozrachunków z pracownikami jednostki i innymi osobami fizycznymi z tytułu wypłat pieniężnych i świadczeń rzeczowych zaliczonych, zgodnie z odrębnymi przepisami, do wynagrodzeń, a w szczególności należności za pracę wykonywaną na podstawie stosunku pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej.

Na stronie Wn konta 231 ujmuje się w szczególności:

 • wypłaty pieniężne lub przelewy wynagrodzeń,

 • wypłaty zaliczek na poczet wynagrodzeń,

 • wartość wydanych świadczeń rzeczowych zaliczanych do wynagrodzeń,

 • potrącenia wynagrodzeń obciążające pracownika.

Na stronie Ma konta 231 ujmuje się zobowiązania jednostki z tytułu wynagrodzeń.

Konto 231 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma - stan zobowiązań jednostki z tytułu wynagrodzeń.

Konto 234 - „Pozostałe rozrachunki z pracownikami”

Konto 234 służy do ewidencji należności, roszczeń i zobowiązań wobec pracowników z wszelkich innych tytułów niż wynagrodzenia.

Na stronie Wn konta 234 ujmuje się w szczególności:

 • wypłacone pracownikom zaliczki i sumy do rozliczenia na wydatki obciążające jednostkę,

 • należności od pracowników z tytułu dokonanych przez jednostkę świadczeń odpłatnych,

 • należności z tytułu pożyczek z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

 • należności i roszczenia od pracowników z tytułu niedoborów i szkód,

 • zapłacone zobowiązania wobec pracowników.

Na stronie Ma konta 234 ujmuje się w szczególności:

 • wydatki wyłożone przez pracowników w imieniu jednostki,

 • rozliczone zaliczki i zwroty środków pieniężnych,

 • wpływy należności od pracowników.

Zaliczki wypłacone pracownikom w walutach obcych można ujmować, do czasu ich rozliczenia, w równowartości waluty polskiej ustalonej przy wypłacie zaliczki.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 234 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu należności, roszczeń i zobowiązań z poszczególnymi pracownikami według tytułów rozrachunków.

Konto 234 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, a saldo Ma - stan zobowiązań wobec pracowników.

Konto 240 - „Pozostałe rozrachunki”

Konto 240 służy do ewidencji krajowych i zagranicznych należności i roszczeń oraz zobowiązań nie objętych ewidencją na kontach 201 - 234. Konto 240 może być używane również do ewidencji pożyczek i różnego rodzaju rozliczeń, a także krótko - i długoterminowych należności funduszy celowych.

Na stronie Wn konta 240 ujmuje się powstałe należności i roszczenia oraz spłatę i zmniejszenie zobowiązań, a na stronie Ma - powstałe zobowiązania oraz spłatę i zmniejszenie należności i roszczeń.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 240 powinna zapewnić ustalenie rozrachunków, roszczeń i rozliczeń z poszczególnych tytułów.

Konto 240 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, a saldo Ma - stan zobowiązań.

Konto 257 - „Należności z tytułu prefinansowania”

Konto 257 służy do ewidencji należności z tytułu pożyczek udzielonych z budżetu państwa w ramach prefinansowania na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Na stronie Wn konta 257 ujmuje się powstanie i zwiększenie należności w ramach prefinansowania a na stronie Ma ich zmniejszenie.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 257 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu należności z poszczególnymi kontrahentami według tytułów należności.

Konto 257 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności z tytułu pożyczek udzielonych w ramach prefinansowania, a saldo Ma stan nadpłat w należnościach z tytułu pożyczek dotyczących prefinansowania.

Konto 268 - „Zobowiązania z tytułu prefinansowania”

Konto 268 służy do ewidencji zobowiązań z tytułu pożyczek otrzymanych z budżetu państwa w ramach prefinansowania na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Na stronie Wn konta 268 ujmuje się wartość spłaconych zobowiązań zaciągniętych tytułem pożyczek w ramach prefinansowania, a na stronie Ma ujmuje się wartość zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w ramach prefinansowania.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 268 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu zobowiązań z poszczególnymi kontrahentami według tytułów zobowiązań.

Konto 268 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan nadpłaconych zobowiązań z tytułu pożyczek zaciągniętych w ramach prefinansowania, a saldo Ma stan zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek na refinansowanie.

Konto 290 - „Odpisy aktualizujące należności

Konto 290 służy do ewidencji odpisów aktualizujących należności wątpliwe i odsetek od należności przypisanych, a niewpłaconych.

Saldo konta 290 oznacza wartość odpisów aktualizujących należności oraz wartość należnych, a jeszcze niezapłaconych przez kontrahentów jednostki .

Zespół 3 - „Materiały i towary”

Konta zespołu 3 „Materiały i towary” służą do ewidencji zapasów materiałów (konta 310 i 340) i towarów (konta 330 i 340) oraz rozliczenia zakupów materiałów, towarów i usług (konto 300).

Na kontach 310 i 330 prowadzi się ewidencję zapasów materiałów i towarów znajdujących się w magazynach własnych i obcych jednostki w cenach ewidencyjnych określonych w zakładowym planie kont. Jednostki mogą prowadzić ewidencję materiałów i towarów w cenach zakupu, jeżeli koszty związane bezpośrednio z zakupem odnoszone są w koszty w okresie ich poniesienia.

Przychody, rozchody oraz stany zapasów materiałów i towarów na kontach 310 i 330 wycenia się według cen ewidencyjnych. Gdy cena ewidencyjna różni się od ceny rzeczywistej, należy wyodrębnić odchylenia od cen rzeczywistych na koncie 340. Rozliczenie odchyleń następuje według zasad określonych w zakładowym planie kont.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do kont 310 i 330 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu zapasów według miejsc ich znajdowania się i osób, którym powierzono pieczę nad nimi, a w odniesieniu do zapasów materiałów i towarów objętych ewidencją ilościowo - wartościową - także według ich poszczególnych rodzajów i grup.

Konto 310 - „Materiały”

Konto 310 służy do ewidencji zapasów materiałów, w tym także opakowań i odpadków, znajdujących się w magazynach własnych i obcych oraz we własnym i obcym przerobie.

Na stronie Wn konta 310 ujmuje się zwiększenie ilości i wartości stanu zapasu materiałów, a na stronie Ma - jego zmniejszenia.

Konto 310 może wykazywać saldo Wn, które wyraża stan zapasów materiałów, w cenach zakupu, nabycia lub w stałych cenach ewidencyjnych.

Konto 340 - „Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów

Konto 340 służy do ewidencji różnic pomiędzy ceną ewidencyjną materiałów, towarów i artykułów spożywczych ustaloną na poziomie cen zakupu, nabycia lub sprzedaży a ich rzeczywista ceną zakupu lub nabycia.

Na stronie Wn konta 340 ujmuje się odchylenia debetowe i rozliczenie odchyleń kredytowych, a na stronie Ma - odchylenia kredytowe i rozliczenie odchyleń debetowych.

Ewidencja szczegółowa do konta 340 powinna zapewnić co najmniej podział odchyleń na dotyczące materiałów, towarów i artykułów spożywczych, z ewentualnym dalszym podziałem na grupy zapasów.

W jednostkach handlu detalicznego oraz zakładach gastronomicznych będących podatnikami podatku VAT, prowadzących wyłącznie ewidencję wartościową zapasów według cen sprzedaży, należy w ewidencji szczegółowej wyodrębnić odchylenia kredytowe z tytułu planowanej marży oraz z tytułu planowanej marży oraz z tytułu zarezerwowanego podatku VAT.

Konto 340 może wykazywać saldo Wn i Ma, które oznacza stan odchyleń dotyczących zapasów materiałów i towarów ujętych na kontach 310 i 330.

Zespół 4 - „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”

Konta zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie” służą do ewidencji kosztów w układzie rodzajowym i ich rozliczenia.

Na kontach zespołu 4 ujmuje się również koszty finansowe z dochodów własnych jednostek budżetowych.

Nie księguje się na kontach zespołu 4 kosztów finansowych - zgodnie z odrębnymi przepisami - z funduszy celowych i innych oraz kosztów inwestycji, pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów operacji finansowych i strat nadzwyczajnych.

Konto 400 - „Koszty według rodzajów”

Konto 400 służy do ewidencji kosztów prostych według rodzaju.

Na stronie Wn konta 400 ujmuje się poniesione koszty, a na stronie Ma - ich zmniejszenia.

Ewidencję szczegółową prowadzi się według pozycji planu finansowego oraz w przekrojach dostosowanych do potrzeb planowania, analizy i sprawozdawczości.

Konto 400 może wykazywać w ciągu roku obrotowego saldo Wn, które wyraża wysokość poniesionych kosztów. Saldo konta 400 przenosi się w końcu roku obrotowego na konto 860.

Konto 401 - „Amotyzacja

Konto 401 służy do ewidencji kosztów amortyzacji od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, od których odpisy umorzeniowe są dokonywane stopniowo według stawek amortyzacyjnych.

Na stronie Wn konta 401 ujmuje się odpisy amortyzacyjne, a na stronie Ma - przeniesienie kosztów amortyzacji na wynik finansowy.

Konto 401 może wykazywać w ciągu roku obrotowego saldo Wn, które wyraża wysokość poniesionych kosztów amortyzacji. Saldo konta 401 przenosi się w końcu roku obrotowego na konto 860.

Zespół 7 - „Przychody i koszty ich uzyskania”

Konta zespołu 7 „Przychody i koszty ich uzyskania” służą do ewidencji:

 • przychodów i kosztów ich uzyskania z tytułu sprzedaży produktów, towarów, przychodów i kosztów operacji finansowych oraz pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych,

 • podatków nieujętych na koncie 400,

 • dotacji i subwencji otrzymanych, które wpływają na wynik finansowy oraz dotacji przekazanych.

Na kontach zespołu 7 ujmuje się również przychody realizowane przez jednostki budżetowe w ramach dochodów własnych.

Za moment sprzedaży w kraju uważa się datę wykonania świadczenia zgodnie z umową kupna - sprzedaży (a w szczególności wysyłki, odbioru usługi), a w eksporcie wyrobów i towarów - datę przewiezienia ich przez granicę, potwierdzoną przez graniczny urząd celny.

Ewidencję szczegółową prowadzi się według pozycji planu finansowego oraz stosownie do potrzeb planowania, analizy i sprawozdawczości oraz obliczenia podatków.

Konto 700 - „Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia

Konto 700 służy do ewidencji sprzedaży produktów /wyrobów gotowych i półfabrykatów oraz robót i usług/ własnej działalności na rzecz obcych jednostek oraz działalności finansowo wyodrębnionej własnej jednostki oraz kosztu ich wytworzenia.

Na stronie Wn konta 700 ujmuje się koszt wytworzenia sprzedanych wyrobów, obejmujący rzeczywisty koszt wytworzenia, za który uważa się również wartość produktów w cenach ewidencyjnych, skorygowaną o odchylenia, w korespondencji z kontami 500, 530, 580, 600, 620 lub 490.

Na stronie Ma konta 700 ujmuje się przychody ze sprzedaży , w korespondencji z kontami z kontami przede wszystkim zespołu 1 i 2 oraz ewentualnie 0 i 8 oraz 4 bądź 5.

Ewidencja szczegółowa do konta 700 powinna zapewnić podział sprzedaży dostosowany do zasad wymiaru podatków oraz należnych dotacji oraz według przedmiotów i kiernków sprzedaży.

W końcu roku obrotowego przenosi się:

 • przychody ze sprzedaży na stronę Ma konta 860,

 • koszt sprzedanych produktów na stronę Wn konta 490, uznając konto 700.

Na koniec roku konto 700 nie wykazuje salda.

Konto 740 - „Dotacje i środki na inwestycje

Konto 740 służy do ewidencji dotacji otrzymywanych z budżetu, środków pozabudżetowych, funduszy celowych oraz innych jednostek na finansowanie działalności podstawowej finansowej gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych.

Na koncie 740 nie ujmuje się dotacji otrzymanych na finansowanie inwestycji.

Na stronie Wn konta 740 ujmuje się:

- dotacje przekazane na finansowanie działalności podstawowej samodzielnie bilansującym oddziałom zakładów budżetowych, w korespondencji z kontem 131 lub 240,

- środki pieniężne zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych wykorzystane lub przeznaczone na finansowanie inwestycji, w korespondencji z kontem 800 lub kontem 840,

- zwroty dotacji nie wykorzystanych, nadmiernie pobranych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, w korespondencji z kontem 131 lub 225 (z wyjątkiem zwrotów otrzymywanych przez jednostki budżetowe, które podlegają ujęciu Wn konto 221, Ma konto 750).

Na stronie Ma konta 740 ujmuje się:

- w ciągu roku - dotacje rzeczywiście otrzymane, w korespondencji z kontem 131 lub dotacje należne, jeżeli ich wysokość wynika z przepisów, w korespondencji z kontem 225,

- na koniec roku sprawozdawczego - dotacje należne, wynikające z przepisów prawa lub potwierdzone przez organ dotujący, albo jeżeli należna dotacja za dany rok wpłynęła na rachunek jednostki w okresie następnym do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego, w korespondencji z kontem 225.

Ewidencja szczegółowa powinna zapewnić możliwość ustalenia wysokości dotacji przypadających na poszczególne tytuły rozliczeń.

W końcu roku obrotowego saldo konta 740 zamyka się dwoma saldami, które przenosi się:

- saldo Wn oznaczające wartość dotacji przekazanych na finansowanie działalności podstawowej samodzielnie bilansujących oddziałów oraz środków wykorzystanych lub przeznaczonych na inwestycje w zakładach budżetowych i dochodach własnych jednostek budżetowych - na stronę Wn konta 860,

- saldo Ma oznaczające wartość dotacji otrzymanych na finansowanie działalności podstawowej - na stronę Ma konta 860.

Na koniec roku konto 740 nie wykazuje salda.

Konto 750 -„Przychody i koszty finansowe”

Konto 750 służy do ewidencji przychodów z tytułu dochodów budżetowych oraz operacji finansowych i kosztu operacji finansowych.

Na stronie Wn konta 750 ujmuje się odpisy przychodów z tytułu dochodów budżetowych oraz koszty operacji finansowych, a w szczególności wartość sprzedanych udziałów, akcji i papierów wartościowych, odsetki od obligacji, odsetki od kredytów i pożyczek, odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań z wyjątkiem obciążających inwestycje w okresie realizacji, dyskonto przy sprzedaży weksli, czeków obcych i papierów wartościowych, ujemne różnice kursowe z wyjątkiem obciążających inwestycje w okresie realizacji.

Na stronie Ma konta 750 ujmuje się przychody z tytułu dochodów budżetowych oraz kwoty należne z tytułu operacji finansowych, a w szczególności przychody ze sprzedaży papierów wartościowych, przychody z udziałów i akcji, dywidendy oraz odsetki od udzielanych pożyczek, dyskonto przy zakupie weksli, czeków obcych i papierów wartościowych oraz

Dochody finansowe, których ewidencja jest prowadzona według przepisów o rachunkowości podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetowych, mogą być ujmowane na koncie 750 okresowo, na podstawie danych z ewidencji podatkowej.

Ewidencja szczegółowa do konta 750 powinna zapewnić wyodrębnienie przychodów z tytułu dochodów budżetowych według pozycji planu finansowego lub:

- w zakresie przychodów finansowych - przychody z tytułu udziałów w innych podmiotach gospodarczych, należne jednostce odsetki od pożyczek i zapłacone odsetki za zwłokę od należności,

- w zakresie kosztów operacji finansowych - zarachowane odsetki od pożyczek i odsetki za zwłokę od zobowiązań.

W zakresie podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetowych ewidencja szczegółowa prowadzona jest według zasad rachunkowości podatkowej, natomiast w zakresie podatków pobieranych przez inne organy ewidencję szczegółową stanowią sprawozdania o dochodach budżetowych sporządzane przez te organy.

W końcu roku obrotowego przenosi się:

- przychody z tytułu dochodów budżetowych oraz przychody finansowe na stronę Ma konta 860 (Wn konto 750),

- koszty operacji finansowych na stronę Wn konta 860 (Ma konto 750).

Na koniec roku konto 750 nie wykazuje salda.

Konto 760 - „Pozostałe przychody i koszty”

Konto 760 służy do ewidencji przychodów i kosztów niezwiązanych bezpośrednio ze zwykłą działalnością jednostki, w tym wszelkich innych przychodów niż podlegające ewidencji na kontach 700, 730, 740, 750.

W szczególności na koncie 760 ujmuje się:

- na stronie Ma przychody ze sprzedaży materiałów, a na stronie Wn koszty osiągnięcia tych przychodów, w tym wartość w cenach zakupu lub nabycia tych materiałów,

- na stronie Ma przychody ze sprzedaży środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i inwestycji w jednostkach budżetowych, a w zakładach budżetowych i gospodarstwach pomocniczych przychody ze sprzedaży tych składników w części nie podlegającej przekazania do budżetu,

- na stronie Ma pozostałe przychody operacyjne, do których zalicza się w szczególności odpisane przedawnione zobowiązania, otrzymane odszkodowania, kary i grzywny, darowizny i nieodpłatnie otrzymane środki obrotowe, a na stronie Wn pozostałe koszty operacyjne, do których zalicz się w szczególności kary, grzywny, odpisane przedawnione, umorzone i nieściągalne należności, utworzone rezerwy na należności od dłużników, koszty postępowania spornego i egzekucyjnego oraz nieodpłatnie przekazane środki obrotowe.

Ponadto konto 760 służy również - w jednostkach ewidencjonujących koszty na kontach 400, 490 oraz zespołu 5 - do ewidencji zapisów uzupełniających, dokonanych na kontach zespołu 5 i 6 z tytułu zwiększeń bądź zmniejszeń stanu produktów (w tym także rozliczeń międzyokresowych kosztów) w korespondencji z innymi kontami niż konto 490, konta zespołu 5 lub 6 oraz konta kosztu własnego sprzedaży w zespole 7. Na stronie Wn konta 760 (w korespondencji ze stroną Ma konta 490) ujmuje się zwiększenia stanu produktów, a na stronie Ma konta 760 (w korespondencji ze stroną Wn konta 490) ujmuje się zmniejszenie stanu produktów.

W końcu roku obrotowego przenosi się:

- na stronę Wn konta 490 - koszty związane z zakupem i sprzedażą składników majątku i jeśli zostały ujęte na koncie 760, w korespondencji ze stroną Ma konta 760,

- na stronę Wn konta 860 - wartość sprzedanych materiałów w cenach zakupu lub nabycia oraz pozostałe koszty operacyjne, w korespondencji ze stroną Ma konta 760,

- na stronę Ma konta 860 - przychody ze sprzedaży składników majątkowych ujmowanych na koncie 760 oraz pozostałe przychody operacyjne w korespondencji ze stroną Wn konta 760.

Na koniec roku konto 760 nie wykazuje salda.

Konto 761 - „Pokrycie amortyzacji”

Konto 761 służy do ewidencji wartości amortyzacji ujętej na koncie 401.

Na stronie Wn konta 761 ujmuje się przeniesienie salda konta na wynik finansowy, a na stronie Ma - równowartość amortyzacji ujętej na koncie 401, w korespondencji z kontem 800.

W końcu roku obrotowego saldo konta 761 przenosi się na konto 860.

Zespół 8 - „Fundusze, rezerwy i wynik finansowy”

Konta zespołu 8 służą do ewidencji funduszy, wyniku finansowego i jego rozliczenia, dotacji z budżetu rezerwy i rozliczeń międzyokresowych przychodów.

Konto 800 - „Fundusz jednostki”

Konto 800 służy do ewidencji równowartości majątku trwałego i obrotowego jednostki i ich zmian.

Na stronie Wn konta 800 ujmuje się zmniejszenia funduszu, a na stronie Ma - jego zwiększenia, zgodnie z odrębnymi przepisami regulującymi gospodarkę finansową jednostki.

Na stronie Wn konta 800 ujmuje się w szczególności:

- przeksięgowanie w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego, straty bilansowej roku ubiegłego z konta 860,

- przeksięgowanie, pod datą przyjęcia sprawozdania budżetowego, zrealizowanych dochodów budżetowych z konta 222,

- przeksięgowanie, w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego rozliczenia wyniku finansowego z konta 820,

- przeksięgowanie w końcu roku obrotowego dotacji z budżetu i środków budżetowych wykorzystanych na inwestycje z konta 810,

- pokrycie amortyzacji podstawowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

- różnice z aktualizacji środków trwałych,

- wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych podstawowych środków trwałych i inwestycji,

Na stronie Ma konta 800 ujmuje się w szczególności:

- przeksięgowanie, w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego, zysku bilansowego roku ubiegłego z konta 860,

- przeksięgowanie, pod datą sprawozdania finansowego zrealizowanych wydatków budżetowych z konta 223,

- wpływ dotacji i środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji,

- różnice z aktualizacji środków trwałych,

- nieodpłatne otrzymanie środków trwałych i inwestycji,

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 800 powinna zapewnić możliwość ustalenia przyczyn zwiększeń i zmniejszeń funduszu jednostki. W przypadku prowadzenia scentralizowanej księgowości obejmującej różne jednostki, dla których ustala się odrębnie wynik finansowy i według odmiennych zasad dokonuje się jego podziału, ewidencję szczegółową prowadzi się według poszczególnych jednostek.

Konto 800 wykazuje na koniec roku saldo Ma, które oznacza stan funduszu jednostki.

Konto 810 - „Dotacje budżetowe oraz środki z budżetu na inwestycje”

Konto 810 służy do ewidencji:

- dotacji przekazywanych z budżetu przez dysponentów środków budżetu w części uznanej za wykorzystane lub rozliczone,

- równowartości wydatków dokonanych przez jednostki budżetowe ze środków budżetu na finansowanie inwestycji,

Na stronie Wn konta 810 ujmuje się dotacje przekazane przez dysponentów środków budżetu w części uznanej za wykorzystane lub rozliczone oraz równowartość środków budżetowych wykorzystanych na finansowanie inwestycji jednostek budżetowe na finansowanie środków obrotowych i inwestycji oraz inne dotacje przekazane z budżetu.

Na stronie Ma konta 810 ujmuje się przeksięgowanie, w końcu roku obrotowego salda konta 810 na konto 800 „Fundusz jednostki”.

Na koniec roku konto 810 nie wykazuje salda.

Konto 820 - „Rozliczenie wyniku finansowego”

Konto 820 służy do ewidencji rozliczenia wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych pozostającego do ich dyspozycji oraz nadwyżki środków obrotowych w zakładach budżetowych i nadwyżki dochodów własnych jednostek budżetowych.

Na stronie Wn konta 820 ujmuje się podział wyniku finansowego oraz należne lub dokonane wpłaty do budżetu z tytułu nadwyżki środków obrotowych nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych i nadwyżki dochodów własnych jednostek budżetowych .

Na stronie Ma konta 820 ujmuje się przeniesienie salda konta w roku następnym, pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego, na konto 800.

Konto 840 - „Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów

Konto 840 służy do ewidencji przychodów zaliczanych do przyszłych okresów oraz innych rozliczeń międzyokresowych i rezerw.

Na stronie Ma konta 840 ujmuje się utworzenie i zwiększenie rezerwy, a na stronie Wn - ich zmniejszenie lub rozwiązanie.

Na stronie Ma konta 840 ujmuje się również powstanie i zwiększenie rozliczeń międzyokresowych przychodów, a na stronie Wn - ich rozliczenie poprzez zaliczenie ich do przychodów roku obrotowego lub zysków nadzwyczajnych.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 840 powinna zapewnić możność ustalenia stanu:

- rezerwy oraz przyczyn jej zwiększeń i zmniejszeń,

- rozliczeń międzyokresowych przychodów z poszczególnych tytułów oraz przyczyn ich zwiększeń i zmniejszeń.

Konto 840 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan rezerw i rozliczeń międzyokresowych przychodów .

Konto 851 - „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”

Konto 851 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Środki pieniężne tego funduszu, wyodrębnione na specjalnym rachunku bankowym, ujmuje się na koncie 135 „Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia”. Pozostałe środki majątkowe ujmuje się na odpowiednich kontach działalności podstawowej jednostki (z wyjątkiem kosztów i przychodów podlegających sfinansowaniu z funduszu).

Ewidencja szczegółowa do konta 851 powinna pozwolić na wyodrębnienie:

- stanu, zwiększeń i zmniejszeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z podziałem według źródeł zwiększeń i kierunków zmniejszeń,

- wysokości poniesionych kosztów i wysokości uzyskanych przychodów przez poszczególne rodzaje działalności socjalnej.

Saldo Ma konta 851 wyraża stan zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Konto 853 - „Fundusze pozabudżetowe”

Konto 853 służy do ewidencji stanu, zwiększeń i zmniejszeń funduszy celowych, funduszy motywacyjnych oraz innych funduszy specjalnego przeznaczenia.

Na stronie Wn konta 853 ujmuje się koszty oraz inne niż koszty zmniejszenia funduszy, a na stronie Ma - przychody oraz pozostałe zwiększenia funduszy.

Ewidencja szczegółowa do konta 853 powinna pozwolić na ustalenie zwiększeń i zmniejszeń oraz stanu każdego z funduszy oddzielnie.

Konto 855 - „Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek”

Konto 855 służy do ewidencji równowartości mienia zlikwidowanych przedsiębiorstw państwowych, komunalnych lub innych jednostek organizacyjnych, przejętego przez organy założycielskie i nadzorujące.

Na stronie Wn ujmuje się zmniejszenia funduszy z tytułu sprzedaży mienia lub jego likwidacji, a na stronie Ma - stan funduszu i jego zwiększenia o równowartość mienia zlikwidowanych przedsiębiorstw lub innych jednostek organizacyjnych , ustaloną na podstawie bilansów tych jednostek, w korespondencji z kontem 015.

Saldo Ma konta 855 wyraża stan funduszu mienia zlikwidowanych przedsiębiorstw lub innych jednostek organizacyjnych, przejętego przez organ założycielski lub nadzorujący, a nie przekazanego spółkom, innym jednostkom organizacyjnym lub nie przejętego na własne potrzeby lub nie przejętego na własne potrzeby, lub wartość mienia sprzedanego, ale jeszcze niespłaconego.

Konto 860 - „Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy”

Konto 860 służy do ustalania wyniku finansowego jednostki oraz bieżącej ewidencji strat i zysków nadzwyczajnych.

W ciągu roku obrotowego jednostki ujmują na stronie Wn konta 860 straty nadzwyczajne, a na stronie Ma - zyski nadzwyczajne.

W końcu roku obrotowego na stronie Wn konta 860 ujmuje się sumę:

- poniesionych kosztów, w korespondencji z kontem 400 i 401,

- zmniejszeń stanu produktów oraz rozliczeń międzyokresowych w stosunku do stanu na początek roku, w korespondencji z kontem 490, w jednostkach stosujących to konto,

- wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu lub nabycia, w korespondencji z kontem 730 oraz materiałów, w korespondencji z kontem 760,

- dotacji przekazanych na finansowanie działalności podstawowej samodzielnie bilansujących oddziałów oraz na inwestycje w zakładach budżetowych i na inwestycje w dochodach własnych jednostek budżetowych, w korespondencji z kontem 740,

- kosztów operacji finansowych, w korespondencji z kontem 750 oraz pozostałych kosztów operacyjnych, w korespondencji z kontem 760,

- obowiązkowych zmniejszeń wyniku finansowego, w korespondencji z kontem 870.

Na stronie Ma konta 860 ujmuje się w końcu roku obrotowego sumę:

- uzyskanych przychodów, w korespondencji z poszczególnymi kontami zespołu 7,

- zwiększeń stanu produktów oraz rozliczeń międzyokresowych w stosunku do stanu na początek roku, w korespondencji z kontem 490,

- dotacji otrzymanych na finansowanie działalności podstawowej, w korespondencji z kontem 740,

- pokrycia kosztów amortyzacji w korespondencji z kontem 761.

Saldo konta 860 wyraża na koniec roku obrotowego wynik finansowy jednostki, saldo Wn - stratę netto, saldo Ma - zysk netto. Saldo przenoszone jest w roku następnym, pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego na konto 800.

Konto 870 - „Podatki i obowiązkowe rozliczenia z budżetem obciążające wynik finansowy”

Konto 870 służy do ewidencji obowiązkowych zmniejszeń wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego oraz wpłaty z zysku do budżetu w gospodarstwach pomocniczych.

Na stronie Wn konta 870 ujmuje się zarachowane zmniejszenia wyniku, w korespondencji ze stroną Ma konta 225.

Ewidencję szczegółową do konta 870 prowadzi się według poszczególnych rozliczeń z budżetem.

W końcu roku saldo konta 870 podlega przeksięgowaniu na stronę Wn konta 860.

KONTA POZABILANSOWE

Konto 980 - „Plan finansowy wydatków budżetowych”

Konto 980 służy do ewidencji planu finansowego wydatków budżetowych dysponenta środków budżetowych.

Na stronie Wn konta 980 ujmuje się plan finansowy wydatków budżetowych oraz jego korekty.

Na stronie Ma konta 980 ujmuje się:

- równowartość zrealizowanych wydatków budżetowych,

- wartość planu niewygasających wydatków budżetowych do realizacji w roku następnym,

- wartość planu niezrealizowanego i wygasłego.

Ewidencja szczegółowa do konta 980 jest prowadzona w szczegółowości planu finansowego wydatków budżetowych .

Konto 980 nie wykazuje na koniec roku salda.

Konto 981 - „Plan finansowy niewygasających wydatków”

Konto 981 służy do ewidencji planu finansowego niewygasających wydatków budżetowych dysponenta środków budżetowych.

Na stronie Wn konta 981 ujmuje się plan finansowy niewygasających wydatków budżetowych.

Na stronie Ma konta 981 ujmuje się:

- równowartość zrealizowanych wydatków budżetowych obciążających plan finansowy niewygasających wydatków budżetowych,

- wartość planu niewygasających wydatków budżetowych w części niezrealizowanej lub wygasłej.

Ewidencję szczegółową do konta 981 prowadzi się w szczegółowości planu finansowego niewygasających wydatków budżetowych .

Konto 981 nie powinno wykazywać salda na koniec roku.

Konto 995 -„Zaangażowanie środków zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych”

Konto 995służy do ewidencji prawnego zaangażowania środków finansowych dotyczących realizacji planu finansowego zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej, niezależnie od tego, w którym roku budżetowym nastąpi wydatek finansowy tymi środkami.

Na koncie 995 ewidencjonuje się równowartość zawartych umów, porozumień lub wydanych decyzji, których realizacja spowoduje wydatkowanie środków finansowych dotyczących realizacji planu finansowego.

Na stronie Wn konta 995 ujmuje się równowartość wydatków sfinansowanych środkami zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego.

Na stronie Ma konta 995 ujmuje się zaangażowanie środków finansowych zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego dotyczących realizacji planu finansowego, czyli wartość umów, decyzji i innych porozumień lub postanowień, których wykonanie spowoduje wykorzystanie środków na cele wskazane w przepisie lub umowie.

Ewidencja szczegółowa do konta 995 powinna umożliwić ustalenie zaangażowania środków zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego z podziałem na lata finansowania i według podziałek klasyfikacyjnych planu finansowego zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego.

Na koniec roku konto 995 może wykazywać saldo Ma oznaczajace zaangażowanie środków zakładów budżetowych lub gospodarstw pomocniczych.

Konto 996 -„Zaangażowanie dochodów własnych jednostek budżetowych”

Konto 996 służy do ewidencji prawnego zaangażowania dochodów własnych jednostek budżetowych niezależnie od tego, w którym roku budżetowym nastąpi wydatek finansowy dochodami własnymi.

Na stronie Wn konta 996 ujmuje się równowartość zawartych umów, porozumień lub wydanych decyzji, których realizacja spowoduje wydatkowanie dochodów własnych.

Na stronie Wn konta 996 ujmuje się równowartość wydatków sfinansowanych dochodami własnymi.

Na stronie Ma konta 996 ujmuje się zaangażowanie dochodów własnych czyli wartość umów, decyzji i innych porozumień, których wykonanie spowoduje wykorzystanie dochodów własnych. Na cele wskazane w przepisie lub umowie.

Ewidencja szczegółowa do konta 996 powinna umożliwić ustalenie zaangażowania dochodów własnych z podziałem na lata finansowania i według podziałek klasyfikacyjnych planu finansowego wydatków.

Na koniec roku konto 996 może wykazywać saldo Ma, oznaczające zaangażowanie dochodów własnych do sfinansowania w przyszłych latach.

Konto 997 - „Zaangażowanie środków funduszy pomocowych”

Konto 997 służy do ewidencji prawnego zaangażowania środków funduszy pomocowych, a szczególnie środków Unii Europejskiej, niezależnie od tego, w którym roku budżetowym nastąpi wydatek.

Na koncie 997 ewidencjonuje się równowartość tej części umów, porozumień lub wydanych decyzji, których realizacja spowoduje wydatkowanie środków funduszy pomocowych, a szczególnie środków Unii Europejskiej. Zapisy na tym koncie są dokonywane również wtedy, gdy zaliczkowo finansowanie następuje ze środków własnych jednostki, środków otrzymanych tytułem prefinansowania lub innych środków krajowych, natomiast zgodnie z przepisami lub umową nastąpi refundacja ze środków pomocowych. W projektach współfinansowanych środkami z budżetu jednostki budżetowe ujmują część podlegającą współfinansowaniu lub zaliczkowemu finansowaniu ze środków ujętych w planie na wydatki budżetowe na koncie 998 - „Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego” lub 999 - „Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat”.

Na stronie Wn konta 997 ujmuje się:

- równowartość wydatków sfinansowanych środkami funduszy pomocowych,

- równowartość wydatków dokonanych ze środków krajowych, które będą podlegały refundacji ze środków funduszy pomocowych.

Na stronie Ma konta 997 ujmuje się zaangażowanie środków funduszy pomocowych, czyli tę część wartości umów, decyzji i innych porozumień lub postanowień, których wykonanie spowoduje wykorzystanie środków funduszy pomocowych na cele wskazane w przepisie lub umowie.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 997 powinna umożliwić ustalenie zaangażowania środków każdego projektu z dalszym podziałem na lata finansowania i podziałki klasyfikacyjne planu finansowego.

Na koniec roku konto 997 może wykazywać saldo Ma oznaczające zaangażowanie środków funduszy pomocowych każdego programu.

Konto 998 -„Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego

Konto 998 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych ujętych w planie finansowym jednostki budżetowej danego roku budżetowego oraz w planie finansowym niewygasających wydatków budżetowych ujętych do realizacji w danym roku budżetowym.

Na stronie Wn konta 998 ujmuje się:

- równowartość sfinansowanych wydatków budżetowych w danym roku budżetowym,

- równowartość zaangażowanych wydatków, które będą obciążały wydatki roku następnego.

Na stronie Ma konta 998 ujmuje się zaangażowanie wydatków, czyli wartość umów, decyzji i innych postanowień, których wykonanie spowoduje konieczność dokonania wydatków budżetowych w roku bieżącym.

Ewidencja szczegółowa do konta 998 prowadzona jest według podziałek klasyfikacyjnych planu finansowego z wyodrębnieniem planu niewygasających wydatków.

Na koniec roku konto 998 nie wykazuje salda.

Konto 999 -„Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat

Konto 999 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych przyszłych lat oraz niewygasających wydatków, które mają być zrealizowane w latach następnych.

Na stronie Wn konta 999 ujmuje się równowartość zaangażowanych wydatków budżetowych w latach poprzednich, a obciążających plan finansowy roku bieżącego jednostki budżetowej lub plan finansowy niewygasających wydatków przeznaczony do realizacji w roku bieżącym.

Na stronie Ma konta 999 ujmuje się wysokość zaangażowanych wydatków lat przyszłych.

Ewidencja szczegółowa do konta 999 prowadzona jest według podziałek klasyfikacyjnych planu finansowego z wyodrębnieniem planu niewygasających wydatków.

Na koniec roku konto 999 może wykazywać saldo Ma oznaczające zaangażowanie wydatków budżetowych lat przyszłych.

Załącznik nr 3

do Zarządzenia Burmistrza

Pyrzyc Nr 183/07

z dnia 25 maja 2007r.

Zasady tworzenia kont analitycznych

Pierwsze trzy znaki określają konto syntetyczne, pozostałe służą do ustalania analityki kont. Konta tworzy się poprzez dodanie do kont syntetycznych następnych symboli liczbowych oraz opisu słownego definiującego określone operacje gospodarcze.

ZESPÓŁ 0 - „Majątek trwały”

Konto 011 - „Środki trwałe”

Konto analityczne tworzy się do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych, przez nadanie 2 cyfrowego wyróżnika jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego i 2 cyfrowego wyróżnik środka trwałego.

011-XX-01 - środki trwałe - grunty,

011-XX-02 - środki trwałe - budynki, lokale i obiekty,

011-XX-03 - środki trwałe - środki transportu,

011-XX-04 - środki trwałe - inne środki trwałe.

Gdzie:

XX - kod jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego,

XX - nazwa środka trwałego.

Konto 013 - „Pozostałe środki trwałe”

Konto analityczne służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych o charakterze wyposażenia nie podlegającym ujęciu na koncie 011, przez nadanie 2 cyfrowego wyróżnika jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego i 2 cyfrowego wyróżnik środka trwałego danej jednostki.

013-XX-01 - pozostałe środki trwałe - UM,

013-XX-02 - pozostałe środki trwałe - Szkoła Podstawowa Nr 2,

013-XX-03 - pozostałe środki trwałe - Przedszkole 4,

013-XX-04 - pozostałe środki trwałe - Rady Sołeckie,

013-XX-XX - i następne.

Gdzie:

XX - kod jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego,

XX - oznaczenie środka trwałego nazwą jednostki.

Konto 014 - „Zbiory biblioteczne”

Konto analityczne tworzy się do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości zbiorów bibliotecznych, przez nadanie 2 cyfrowego wyróżnika jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego i 2 cyfrowego wyróżnik nazwy jednostki.

014-XX-01 - zbiory biblioteczne - SP Nr 2 Pyrzyce,

014-XX-XX - i następne.

Gdzie:

XX - kod jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego,

XX - nazwa jednostki.

Konto 015 - „Mienie zlikwidowanych jednostek”

Konto analityczne tworzy się przez nadanie 2 cyfrowego wyróżnika jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego i 2 cyfrowego wyróżnika nazwy mienia zlikwidowanych jednostek.

015-XX-XX

Gdzie:

XX - kod jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego,

XX - oznaczenie mienia zlikwidowanych jednostek.

Konto 020 - „Wartości niematerialne i prawne”

Konto analityczne służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowych wartości niematerialnych i prawnych, tworzy się je przez nadanie 2 cyfrowego wyróżnika jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego i 2 cyfrowego wyróżnika wartości niematerialnych i prawnych.

020-XX-XX

Gdzie:

XX - kod jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego,

XX - wartości niematerialne i prawne.

Konto 030 - „Długoterminowe aktywa finansowe”

Konto analityczne tworzy się przez nadanie 2 cyfrowego wyróżnika jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego i 2 cyfrowego wyróżnika nazwy przedsiębiorstwa.

030-XX-01 - Uchwała PPK Pyrzyce,

030-XX-02 - Uchwała PPM Pyrzyce,

030-XX-XX - i następne.

Gdzie:

XX - kod jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego,

XX - nazwa przedsiębiorstwa.

Konto 071 - „Umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”

Konto analityczne tworzy się przez nadanie 2 cyfrowego wyróżnika jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego i 2 cyfrowego wyróżnika umorzenia.

071-XX-XX - umorzenia...

Gdzie:

XX - kod jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego,

XX - oznaczenie umorzenia.

Konto 072 - „Umorzenia pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych”

Konto analityczne tworzy się przez nadanie 2 cyfrowego wyróżnika jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego i 2 cyfrowego wyróżnika umorzenia pozostałych środków trwałych.

072-XX-XX - umorzenie pozostałych środków trwałych.

Gdzie:

XX - kod jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego,

XX - oznaczenie umorzenia pozostałych środków trwałych.

Konto 080 - „Inwestycje (środki trwałe w budowie)”

Konto analityczne tworzy się przez nadanie rodzaju i źródła wydatku stosując symbole klasyfikacji budżetowej z podziałem na rozdział i paragraf.

080-XX-XXXXX-XXXX-X

Gdzie:

XX - kod jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego,

XXXXX - rozdział,

XXXX - paragraf,

X - zadanie.

ZESPÓŁ 1 - „Środki pieniężne i rachunki bankowe”

Konto 101 - „Kasa”

Konto analityczne tworzy się przez nadanie 2 cyfrowego wyróżnika jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego i 2 cyfrowego wyróżnika nazwy jednostki.

101-XX-XX

Gdzie:

XX - kod jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego,

XX - oznaczenie nazwy kasy przez jednostkę.

Konto 130 - „Rachunki bieżące jednostek budżetowych”

Konto analityczne tworzy się przez nadanie rodzaju i źródła dochodu stosując symbole klasyfikacji budżetowej z podziałem na rozdział i paragraf.

130- XX-XXXXX-XXXX - dochody

Gdzie:

XX - kod jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego,

XXXXX - rozdział,

XXXX - paragraf

130 - XX-XXXXX-XXXX - wydatki

Gdzie:

XX - kod jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego,

XXXXX - rozdział,

XXXX - paragraf

Konto 131 - „Rachunki bieżące”

Konto analityczne tworzy się przez nadanie rodzaju i źródła dochodu stosując symbole klasyfikacji budżetowej z podziałem na rozdział i paragraf.

131 - XX-XXXXX-XXXX - dochody

XX - kod jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego,

XXXXX - rozdział,

XXXX - paragraf

131 - XX-XXXXX-XXXX - wydatki

XX - kod jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego,

XXXXX - rozdział,

XXXX - paragraf

Konto 132 - „Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych”

Konto analityczne tworzy się przez nadanie rodzaju i źródła dochodu stosując symbole klasyfikacji budżetowej z podziałem na rozdział i paragraf.

132- XX-XXXXX-XXXX - dochody

Gdzie:

XX - kod jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego,

XXXXX - rozdział,

XXXX - paragraf.

132 - XX-XXXXX-XXXX - wydatki

XX - kod jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego,

XXXXX - rozdział,

XXXX - paragraf

Konto 134 - „Kredyty bankowe”

Konta analityczne tworzy się dla każdego kredytu bankowego z podziałem na banki przez nadanie 2 cyfrowego wyróżnika budżetu gminy i 2 cyfrowego wyróżnika nazwy

banku;

134 -XX- 01- kredyt bankowy w rachunku bieżącym jednostki budżetowej,

134- XX -XX- i następne.

Gdzie:

XX - kod jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego,

XX - oznaczenie kredytów bankowych.

Konto 135 - „Rachunki środków funduszy specjalnych

Konto analityczne służy do ewidencji środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i środków funduszy celowych oraz innych funduszy, tworzy się je przez nadanie 2 cyfrowego wyróżnika jednostki budżetowej i 2 cyfrowego wyróżnika danego zadania jednostki.

135-XX-01 - środki UM Pyrzyce,

135-XX-02 - środki Szkoła Podstawowa Nr 2,

135-XX-XX - i następne.

Gdzie:

XX - kod jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego,

XX - nazwa zadania (jednostki).

Konto 137 - „Rachunki środków funduszy pomocowych”

Konto analityczne tworzy się dla ewidencji środków funduszy pomocowych stosując symbole klasyfikacji budżetowej z podziałem na rozdział i paragraf.

137- XX-XXXXX-XXXX - dochody

Gdzie:

XX - kod jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego,

XXXXX - rozdział,

XXXX - paragraf.

137 - XX-XXXXX-XXXX - wydatki

Gdzie:

XX - kod jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego,

XXXXX - rozdział,

XXXX - paragraf.

Konto 138 - „Rachunki środków na prefinasowanie”

Konto analityczne tworzy się dla ewidencji środków na prefinansowanie stosując symbole klasyfikacji budżetowej z podziałem na rozdział i paragraf.

138- XX-XXXXX-XXXX - dochody

Gdzie:

XX - kod jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego,

XXXXX - rozdział,

XXXX - paragraf.

138 - XX-XXXXX-XXXX - wydatki

Gdzie:

XX - kod jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego,

XXXXX - rozdział,

XXXX - paragraf.

Konto 139 - „Inne rachunki bankowe ”

Konta analityczne tworzy się dla operacje bankowych związanych z bieżącymi operacjami bankowymi służącymi do przechowywania środków innych jak środki przeznaczone na wydatki gminy w roku budżetowym, przez nadanie 2 cyfrowego wyróżnika jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego i 2 cyfrowego wyróżnika nazwy rachunku.

139- XX-01 - rachunek bankowy ,

139- XX-02 - rachunek bankowy środków,

139- XX-XX i następne.

Gdzie:

XX - kod jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego,

XX - nazwa rachunku bankowego.

Konto 140 - „Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki pieniężne

Na koncie analitycznym ewidencjonuje się środki pieniężne w drodze według tytułów i podmiotów przekazujących środki przez nadanie 2 cyfrowego wyróżnika jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego i 2 cyfrowego wyróżnika tytułu w/g należności;

140 - XX-XX - i następne.

Gdzie:

XX - kod jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego,

XX - tytuł należności.

ZESPÓL 2 - „Rozrachunki i roszczenia”

Konto 201 - „Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami”

Konto analityczne obciąża się za pozostałe należności i roszczenia oraz spłatę i zmniejszenie zobowiązań a uznaje za powstałe zobowiązania oraz spłatę i zmniejszenie należności i roszczeń.

Ewidencja szczegółowa prowadzona powinna zapewnić możliwość ustalenia należności i zobowiązań w/g poszczególnych kontrahentów przez nadanie 2 cyfrowego wyróżnika jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego i 2 cyfrowego wyróżnika w/g kontrahenta.

201-XX-XX

Gdzie:

XX - kod jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego,

XX - oznaczenie kontrahenta.

Konto 221 - „Należności z tytułu dochodów budżetowych”

Ewidencja szczegółowa powinna być prowadzona wg dłużników.

Konto analityczne tworzy się przez nadanie rodzaju i źródła dochodu stosując symbole klasyfikacji budżetowej z podziałem na rozdział i paragraf.

221- XX-XXXXX-XXXX

Gdzie:

XX- kod jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego,

XXXXX - rozdział,

XXXX - paragraf

Konto 222 - „Rozliczenie dochodów budżetowych”

Konta analityczne tworzy się przez nadanie 2 cyfrowego wyróżnika jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego i 2 cyfrowego wyróżnika jednostki.

222-XX-01 - rozliczenie ze Szkołą Podstawową Nr 2,

222-XX-02 - rozliczenie z OPS,

222-XX-XX - i następne.

Gdzie:

XX - kod jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego,

XX - nazwa jednostki.

Konto 223 - „Rozliczenie wydatków budżetowych”

Konta analityczne tworzy się przez nadanie 2 cyfrowego wyróżnika jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego i 2 cyfrowego wyróżnika jednostki.

223-XX-01 - rozliczenie ze Szkołą Podstawową Nr 2,

223-XX-02 - rozliczenie z OPS,

223-XX-XX i następne.

Gdzie:

XX - kod jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego,

XX - nazwa jednostki.

Konto 224 - „Rozliczenie udzielonych dotacji budżetowych”

Konta analityczne tworzy się przez nadanie 2 cyfrowego wyróżnika jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego i 2 cyfrowego wyróżnika jednostki.

224-XX-XX

Gdzie:

XX - kod jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego,

XX - nazwa jednostki.

Konto 225 - „Rozrachunki z budżetem”

Ewidencja szczegółowa powinna zapewnić możliwość ustalenia rozrachunków z budżetami przez nadanie 2 cyfrowego wyróżnika jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego oraz stosując symbole klasyfikacji budżetowej z podziałem na rozdział i paragraf.

225-XX-XXXXX-XXXX

Gdzie:

XX - kod jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego,

XXXXX - rozdział,

XXXX - paragraf.

Konto 226 - „Długoterminowe należności budżetowe”

Konto analityczne tworzy się przez nadanie 2 cyfrowego wyróżnika jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego i 2 cyfrowego wyróżnika nazwy w/g danej należności.

226-XX-01 - spłaty z tyt. mieszkań,

226-XX-02 - sieć wodociągowa Mechowo,

226-XX-XX - i następne.

Gdzie:

XX - kod jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego,

XX - nazwa należności.

Konto 227 - „Rozliczenie dochodów ze środków funduszy pomocowych”

Konta analityczne tworzy się przez nadanie 2 cyfrowego wyróżnika jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego i 2 cyfrowego wyróżnika nazwy zadania.

227-XX-XX

Gdzie:

XX - kod jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego,

XX - nazwa zadania.

Konto 228 - „Rozliczenie wydatków ze środków funduszy pomocowych”

Konta analityczne tworzy się przez nadanie 2 cyfrowego wyróżnika jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego i 2 cyfrowego wyróżnika nazwy zadania.

228-XX-XX

Gdzie:

XX - kod jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego,

XX - nazwa zadania.

Konto 229 - „Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne”

Ewidencja szczegółowa powinna zapewnić ustalenia stanu należności i zobowiązań z tytułu rozrachunków oraz instytucji.

Konto analityczne tworzy się przez nadanie 2 cyfrowego wyróżnika jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego oraz stosując symbole klasyfikacji budżetowej z podziałem na rozdział i paragraf.

229-XX-XXXXX-XXXX

Gdzie:

XX - kod jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego,

XXXXX - rozdział,

XXXX - paragraf.

Konto 231 - „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”

Konto analityczne tworzy się przez nadanie 2 cyfrowego wyróżnika jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego i 2 cyfrowego wyróżnika danego wynagrodzenia.

231-XX-01 - wynagrodzenia osobowe,

231-XX-02 wynagrodzenia umowy - zlecenie,

231-XX-XX - i następne.

Gdzie:

XX - kod jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego,

XX - oznaczenie wynagrodzenia.

Konto 234 - „Pozostałe rozrachunki z pracownikami”

Konto analityczne służy do ewidencji należności, roszczeń i zobowiązań wobec pracowników z wszelkich innych tytułów niż wynagrodzenia.

Tworzy się je przez nadanie 2 cyfrowego wyróżnika jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego i 2 cyfrowego wyróżnika danego pracownika.

234-XX-XX

Gdzie:

XX - kod jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego,

XX - nazwisko pracownika.

Konto 240 - ,,Pozostałe rozrachunki”

Ewidencja szczegółowa powinna zapewnić ustalenie rozrachunków, roszczeń i rozliczeń z poszczególnych tytułów.

Konta analityczne tworzy się przez nadanie 2 cyfrowego wyróżnika jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego i 2 cyfrowego wyróżnika w/g poszczególnych tytułów.

240 - XX-01 - PKO Pyrzyce wynagrodzenia,

240 - XX-02 - PZU Pyrzyce składki pracowników,

240 - XX-XX - i następne.

Gdzie:

XX - kod jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego,

XX - oznaczenie w/g poszczególnych tytułów.

Konto 257 - „Należności z tytułu prefinasowania”

Konta analityczne tworzy się przez nadanie 2 cyfrowego wyróżnika jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego i 2 cyfrowego wyróżnika nazwy zadania.

257-XX-XX

Gdzie:

XX - kod jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego,

XX - nazwa zadania.

Konto 268 - „Zobowiązania z tytułu prefinasowania”

Konta analityczne tworzy się przez nadanie 2 cyfrowego wyróżnika jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego i 2 cyfrowego wyróżnika nazwy zadania.

268-XX-XX

Gdzie:

XX - kod jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego,

XX - nazwa zadania.

Konto 290 - „Odpisy aktualizujące należności”

Konto analityczne tworzy się przez nadanie 2 cyfrowego wyróżnika jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego i 2 cyfrowego wyróżnika kontrahenta jednostki.

290-XX-XX

Gdzie:

XX - kod jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego,

XX - oznaczenie kontrahenta jednostki.

ZESPÓŁ 3 - „Materiały i towary”

Konto 310 - „Materiały”

Ewidencja szczegółowa prowadzona jest jako ewidencja ilościowo-wartościowa oraz w/g osób odpowiedzialnych za powierzone im zapasy.

Konto analityczne tworzy się przez nadanie 2 cyfrowego wyróżnika jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego i 2 cyfrowego wyróżnika osoby materialnie odpowiedzialnej.

310-XX-XX

Gdzie:

XX - kod jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego,

XX - nazwisko osoby materialnie odpowiedzialnej.

Konto 340 - „Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów”

Ewidencja szczegółowa powinna zapewnić podział odchyleń na dotyczące materiałów, towarów i artykułów spożywczych.

Konta analityczne tworzy się przez nadanie 2 cyfrowego wyróżnika jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego i 2 cyfrowego wyróżnika odchyleń.

340-XX-01 - odchylenia od cen materiałów,

340-XX-02 - odchylenia od cen towarów,

340-XX-03 - odchylenia od cen artykułów spożywczych,

340-XX-XX - i następne.

Gdzie:

XX - kod jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego,

XX - oznaczenie odchylenia cen.

ZESPÓŁ 4 - „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”

Konto 400 - „Koszty według rodzajów”

Konta analityczne tworzy się przez nadanie rodzaju i źródła wydatku stosując symbole klasyfikacji budżetowej z podziałem na rozdział i paragraf.

400- XX-XXXXX-XXXX

Gdzie:

XX- kod jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego,

XXXXX - rozdział,

XXXX - paragraf

Konto 401 - „Amortyzacja”

Konto analityczne tworzy się przez nadanie 2 cyfrowego wyróżnika jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego i 2 cyfrowego wyróżnika ewidencji konta amortyzacji od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

401-XX-XX

Gdzie:

XX - kod jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego,

XX - oznaczenie amortyzacji od środków trwałych.

ZESPÓŁ 7 - „Przychody i koszty ich uzyskania”

Konto 700 - „Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia”

Konto analityczne tworzy się przez nadanie symbolu klasyfikacji budżetowej z podziałem na rozdział i paragraf.

700- XX-XXXXX-XXXX - przychody

Gdzie:

XX- kod jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego,

XXXXX - rozdział,

XXXX - paragraf

Konto 740 - „Dotacje i środki na inwestycje”

Konto analityczne tworzy się przez nadanie rodzaju i źródła dotacji stosując symbole klasyfikacji budżetowej z podziałem na rozdział i paragraf.

740- XX-XXXXX-XXXX - dochody

Gdzie:

XX- kod jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego,

XXXXX - rozdział,

XXXX - paragraf

Konto 750 - „Przychody i koszty finansowe”

Konto analityczne tworzy się przez nadanie rodzaju i źródła dotacji stosując symbole klasyfikacji budżetowej z podziałem na rozdział i paragraf.

750- XX-XXXXX-XXXX - przychody

Gdzie:

XX- kod jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego,

XXXXX - rozdział,

XXXX - paragraf

Konto 760 - „Pozostałe przychody i koszty”

Konto analityczne tworzy się przez nadanie rodzaju i źródła dotacji stosując symbole klasyfikacji budżetowej z podziałem na rozdział i paragraf.

760- XX-XXXXX-XXXX - przychody

Gdzie:

XX- kod jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego,

XXXXX - rozdział,

XXXX - paragraf

Konto 761 - „Pokrycie amortyzacji”

Konto analityczne tworzy się przez nadanie 2 cyfrowego wyróżnika jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego i 2 cyfrowego wyróżnika ewidencji wartości amortyzacji.

761-XX-XX

Gdzie:

XX - kod jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego,

XX - oznaczenie wartości amortyzacji.

ZESPÓŁ 8 - „Fundusze, rezerwy i wynik finansowy”

Konto 800 - „Fundusz jednostki”

Konto analityczne służy do ewidencji majątku trwałego i obrotowego jednostki i ich zmian.

Tworzy się przez nadanie 2 cyfrowego wyróżnika jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego i 2 cyfrowego wyróżnika poszczególnej jednostki.

800-XX-01 - fundusz środków trwałych,

800-XX-02 - fundusz Urzędu Miejskiego,

800-XX-XX - i następne.

Gdzie:

XX - kod jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego.

XX - oznaczenie poszczególnej jednostki.

Konto 810 - „Dotacje budżetowe oraz środki z budżetu na inwestycje”

Ewidencję analityczną prowadzi się według podziałek klasyfikacji jednostek, którym dotacje przekazano.

810-XX-XXXXX-XXXX

Gdzie:

XX - kod jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego,

XXXXX - rozdział,

XXXX - paragraf.

Konto 820 - „Rozliczenie wyniku finansowego”

Konto analityczne służy do rozliczenia nadwyżki środków obrotowych w zakładach budżetowych i środkach specjalnych jednostek budżetowych.

Tworzy się je przez nadanie 2 cyfrowego wyróżnika jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego i 2 cyfrowego wyróżnika rozliczenia wyniku finansowego.

820-XX-XX

Gdzie:

XX - kod jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego,

XX - rozliczenie wyniku finansowego.

Konto 840 - „Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów”

Konto analityczne służy do ewidencji przychodów zaliczanych do przyszłych okresów oraz innych rozliczeń międzyokresowych i rezerw.

Tworzy się je przez nadanie 2 cyfrowego wyróżnika jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego i 2 cyfrowego wyróżnika rozliczeń międzyokreowych przychodów.

840-XX-XX

Gdzie:

XX - kod jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego,

XX - oznaczenie rozliczeń międzyokresowych przychodów.

Konto 851 - „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”

Konto analityczne służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Tworzy się je przez nadanie 2 cyfrowego wyróżnika jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego i 2 cyfrowego wyróżnika danego zadania (jednostki).

851-XX-01 - środki Urzędu Miejskiego Pyrzyce,

851-XX-02 - środki Szkoły Podstawowej Nr 2,

851-XX-XX - i następne.

Gdzie:

XX - kod jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego,

XX - nazwa zadania (jednostki).

Konto 853 - „Fundusze pozabudżetowe”

Konto analityczne służy do ewidencji stanu, zwiększeń i zmniejszeń funduszy celowych. Ewidencja szczegółowa powinna pozwolić na ustalenie stanu każdego funduszu oddzielnie.

853-XX-XXXX-XX

Gdzie:

XX- kod jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego,

XXXX - paragraf,

XX - nazwa funduszu celowego.

Konto 855 - „Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek”

Konto analityczne tworzy się przez nadanie 2 cyfrowego wyróżnika jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego i 2 cyfrowego wyróżnika mienia zlikwidowanych jednostek.

855-XX-XX

Gdzie:

XX - kod jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego,

XX - oznaczenie mienia zlikwidowanych jednostek.

Konto 860 - „Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy”

Konto analityczne służy do ustalenia wyniku finansowego oraz bieżącej ewidencji strat i zysków nadzwyczajnych.

Tworzy się je przez nadanie 2 cyfrowego wyróżnika jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego i 2 cyfrowego wyróżnika wyniku finansowego.

860-XX-XX

Gdzie:

XX - kod jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego,

XX - oznaczenie wyniku finansowego.

Konto 870 - „Podatki i obowiązkowe rozliczenia z budżetem obciążające wynik finansowy”

Ewidencję szczegółową prowadzi się według poszczególnych rozliczeń z budżetem przez nadanie 2 cyfrowego wyróżnika jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego i 2 cyfrowego wyróżnika nazwy budżetu.

870-XX-XX

Gdzie:

XX - kod jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego,

XX - oznaczenie nazwy budżetu.

ZESPÓŁ 9 - „Konta pozabilansowe”

Konto 980 - „Plan finansowy wydatków budżetowych”

Konto analityczne tworzy się przez nadanie rodzaju i źródła wydatku stosując symbole klasyfikacji budżetowej z podziałem na rozdział i paragraf.

980 - XX-XXXXX-XXXX - wydatki

Gdzie:

XX - kod jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego,

XXXXX - rozdział,

XXXX - paragraf

Konto 981 - „Plan finansowy niewygasających wydatków ”

Konto analityczne tworzy się przez nadanie rodzaju i źródła niewygasających wydatków stosując symbole klasyfikacji budżetowej z podziałem na rozdział i paragraf.

981 - XX-XXXXX-XXXX - wydatki

Gdzie:

XX - kod jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego,

XXXXX - rozdział,

XXXX - paragraf

Konto 995 - „Zaangażowanie środków zakładów budżetowych gospodarstw

pomocniczych”

Konto analityczne tworzy się dla ewidencji prawnego zaangażowania środków finansowych dotyczących realizacji planu finansowego stosując symbole klasyfikacji budżetowej z podziałem na rozdział i paragraf.

995- XX-XXXXX-XXXX

Gdzie:

XX- kod jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego,

XXXXX - rozdział,

XXXX - paragraf

Konto 996 - „Zaangażowanie dochodów własnych jednostek budżetowych ”

Konto analityczne tworzy się dla ewidencji prawnego zaangażowania dochodów własnych stosując symbole klasyfikacji budżetowej z podziałem na rozdział i paragraf.

996- XX-XXXXX-XXXX - dochody

Gdzie:

XX - kod jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego,

XXXXX - rozdział,

XXXX - paragraf.

996- XX-XXXXX-XXXX - wydatki

Gdzie:

XX - kod jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego,

XXXXX - rozdział,

XXXX - paragraf.

Konto 997- „Zaangażowanie środków funduszy pomocowych”

Konto analityczne tworzy się dla ewidencji zaangażowania środków funduszy pomocowych stosując symbole klasyfikacji budżetowej z podziałem na rozdział i paragraf.

997- XX-XXXXX-XXXX - dochody

Gdzie:

XX - kod jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego,

XXXXX - rozdział,

XXXX - paragraf.

997 - XX-XXXXX-XXXX - wydatki

Gdzie:

XX - kod jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego,

XXXXX - rozdział,

XXXX - paragraf.

Konto 998 - „Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego

Ewidencję szczegółową prowadzi się według podziałek klasyfikacyjnych planu finansowego.

998- XX-XXXXX-XXXX - wydatki

Gdzie:

XX- kod jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego,

XXXXX - rozdział,

XXXX - paragraf

Konto 999 - „Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat”

Ewidencję szczegółową prowadzi się według podziałek klasyfikacyjnych planu finansowego.

999- XX-XXXXX-XXXX - wydatki

Gdzie:

XX- kod jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego,

XXXXX - rozdział,

XXXX - paragraf”

Załącznik nr 4

do Zarządzenia Burmistrza

Pyrzyc Nr 183/07

z dnia 25 maja 2007r.

WYKAZ ZBIORÓW KOMPUTEROWYCH STANOWIĄCYCH KSIĘGI RACHUNKOWE

Szczegółowe informacje techniczne dotyczące struktur baz danych ZSI SIGID udostępnia informatykom urzędu na pisemny wniosek kierownictwa urzędu (jednostki budżetowej). Poniżej wymienione są w skrócie zbiory używane przez program księgowości, zgodnie z art. 10. Ustawy o rachunkowości.

Podstawowe informacje, wprowadzane w postaci dziennika o zawartości:

Konto Wn, kwota Wn, konto Ma, kwota Ma, data operacji, opis operacji

trafią po zaksięgowaniu do zbioru „Operacji” za dany miesiąc w danym roku o nazwie:

OPErrmm.DBF

gdzie:

OPE - początek nazwy zbioru

DBF - rozszerzenie pliku

rr - np. w roku 2007 = A7

mm - miesiąc np. 01, 02,…….12

oraz w postaci narastających sum (obrotów za dany miesiąc) do zbioru „Obrotów i Sald”

o nazwie:

OISrr.DBF

gdzie:

rr = rok np. A7

OIS - początek nazwy zbioru

DBF - rozszerzenie pliku

rr - np. w roku 2007 = A7

mm - miesiąc np. 01

Zbiory te są nieusuwalne, i po zamknięciu miesiąca/roku stają się zbiorami archiwalnymi w rozumieniu braku zapisów do nich.

Zakładane są przez program dynamicznie w miarę pracy programu (użytkownika), w kolejnych okresach księgowych.

Przed zaksięgowaniem dzienniki rezydują w zbiorach roboczych o nazwach:

Xrrnnnn.DBF

gdzie:

X = kod dziennika np. W

rr = rok np. A7

nnnn = nr kolejny np. 0011

Informacja nagłówkowa o dzienniku, jego status (zaksięgowany, do rejestracji, do zaksięgowania), sumy kontrolne, zapisywane są w zbiorze o nazwie:

KATrr.DBF

gdzie:

rr = rok np. A7

KAT - początek nazwy zbioru

Kody dzienników i ich numeracja narastająca przechowywana jest w zbiorze o nazwie:

J_ NAZPL.DBF

Po zaksięgowaniu program rekonfiguracji kopiuje zawartość zbiorków roboczych Xrrnnnn.DBF (np. WA70011.DBF) do zbioru archiwalnego o nazwie:

KSrrZBT.DBF

gdzie rr = rok np.A7

Jest to nadzwyczajne archiwum, z którego można odtworzyć prawie całą księgowość i z którego drukowane są rejestry dzienników.

Aktualny w danym roku księgowym plan kont zapisywany jest w kilku zbiorach o nazwach:

KONTA.DBF

NAZWYK.DBF

KLASF.DBF

DZIALY.DBF

ROZDZ.DBF

PARAG.DBF

Jednostki Organizacyjne zapisywane są w zbiorze o nazwie:

WYDZIALY.DBF lub WYDJO.DBF

Plan budżetowy zapisywany jest do zbioru o nazwie:

PLAN_rr.DBF

gdzie rr = rok np. A7 itd.

PLAN- początek nazwy zbioru

Bilans otwarcia zapisywany jest do zbioru o nazwie:

BOrr.DBF

gdzie rr = rok np. A7 itd.

BO - początek nazwy zbioru

Lista kontrahentów obsługiwana jest w zbiorze:

ROZRAH.DBF

Dane pomocnicze do obsługi kontrahentów przechowywane są w pomocniczych zbiorach:

ROZNAD.DBF - zawierającego dane nadawcy - urzędu

ROZTXT.DBF - zawierającego teksty uzasadnienia prawnego wezwania do potwierdzenia zgodności sald.

Po zamknięciu roku księgowego plan kont za rok miniony zostanie skopiowany jako archiwalny o nazwach:

KONTAx.DBF gdzie: x = oznacza literę

NAZWYKxDBF A dla 2007 r.

KLASFx.DBF B dla 2008 r.

DZIALYx.DBF C dla 2009 r. itd.

ROZDZx.DBF

PARAGx.DBF

Także lista kontrahentów uzyska status archiwalny w zbiorze:

ROZRAHx.DBF

(gdzie x = j/w)

Program korzysta ze zbiorów będących wzorcami struktur przy zakładaniu właściwych zbiorów miesięcznych i rocznych. Są to zbiory wzorcowe:

BOWZOR.DBF

KATWZOR.DBF

AAWZOR.DBF

OISWZOR.DBF

OPEWZOR.DBF

PLAN_WZ.DBF

Wszystkie w/w zbiory bazy danych należą do standardu dBase III + i są zbiorami niekodowanymi.

Załącznik nr 5

do Zarządzenia Burmistrza

Pyrzyc Nr 183/07

z dnia 25 maja 2007r.

OCHRONA DANYCH I SPOSOBU PRZETWARZANIA

W systemie SIGID, w programie KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA są zastosowane mechanizmy ochrony dostępu do danych w bazach danych i ochrony przed uruchomieniem określonych zadań przez nieupoważnione osoby.

System Księgowości Budżetowej jest zainstalowany z opcją pracy programu kontrolującego hasła podawane przez użytkowników i przypisane im uprawnienia na wykonywanie określonych zadań. Dana osoba z listy jest wprowadzana do komputera z indywidualnym hasłem i indywidualnymi uprawnieniami. Dane te są KODOWANE w sposób znany tylko w ZSI SIGID, i odczytać je (zmodyfikować) można tylko w programie SIGID, o ile osoba, która chciałaby to zrobić ma wcześniej wpisane uprawnienia na wykonywanie zmian z listach uprawnień.

Na życzenie użytkowników programu KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA SIGID można uruchomić kodowanie wystawcy dokumentu księgowego tym samym drukowanie nazwiska osoby wystawiającej dokument księgowy.

Pracownicy mogą uzyskać następujące prawa:

- całego systemu SIGID i w nim samym całego programu Księgowości Budżetowej,

- całego programu Księgowości Budżetowej,

a w nim:

a) przeglądanie planu kont,

b) zmiany w planie kont i słownikach,

c) drukowanie planu kont,

d) usuwanie blokada konta,

e) obsługa planu budżetowego,

f) obsługa bilansu otwarcia,

g) zamykanie miesiąca i roku,

h) rejestracja i zmiana kodów dzienników,

i) księgowanie dzienników na kontach,

j) przeglądanie danych księgowych,

k) drukowanie danych księgowych

Wprowadzono także zakazy na szczegółowe zadania, które nadawane są dla wybranego użytkownika. Zakazy te są mocniejsze od uprawnienia.

Nie ma możliwości ograniczenia dostępu pracownika do np. części planu kont lub części planu budżetowego, świadomie zrezygnowano przy projektowaniu systemu z takich mechanizmów. Zastosowanie powyższych uprawnień dla wybranych pracowników z rzeczywiście poufnymi hasłami, skutkuje właściwą eksploatacją programu księgowości i prawidłowym przetwarzaniem danych.

Używany w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach system KB SIGID to instalacja sieciowa w środowisku systemu operacyjnego NetWare firmy Novell Inc. Na zabezpieczenia wewnętrzne programu są nałożone zabezpieczenia zawarte w samym sieciowym systemie operacyjnym, w postaci uprawnień w dostępie do ścieżek dyskowych i haseł poszczególnych użytkowników.

Użytkownik ma dostęp jedynie do niezbędnych danych. Kopie systemu (danych) wykonuje codziennie administrator (steamer) oraz raz w tygodniu na płycie CD.

Dodatkowym zabezpieczeniem danych jest administracyjne uregulowanie dostępu do pomieszczeń, w których zlokalizowane są komputery, zwłaszcza po godzinach pracy.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 20-07-2007 11:27:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Król 20-07-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 20-07-2007 11:27:48