Zarządzenie Nr 184/07 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 maja 2007r. w sprawie dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości


Zarządzenie Nr 184/07

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 25 maja 2007r.

w sprawie dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości

Na podstawie:

- art. 10 Ustawy z dnia 29 września 1994r. ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2002r.

Nr 76 poz. 694 z póź. zm.),

- art. 17 ust.1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249,

poz.2104 z póź. zm.),

- § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2006r. w sprawie zasad

rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych

należności budżetowych dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego

(Dz.U.Nr 112, poz. 761 z póź. zm.).

zarządzam i wprowadzam do stosowania u Urzędzie Miejskim w Pyrzycach dokumentację opisującą przyjęte zasady rachunkowości.

§ 1

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

2. W skład roku obrotowego wchodzą okresy sprawozdawcze charakterystyczne dla

poszczególnych sprawozdań, deklaracji i innych rozliczeń, których obowiązek

sporządzenia wynika m.in. z przepisów podatkowych, o ubezpieczeniu społecznym oraz

w zakresie sprawozdawczości budżetowej tj.:

a) miesiąc,

b) kwartał,

c) półrocze,

d) rok.

§ 2

Wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego odbywa się w sposób następujący:

a) inwestycje rozpoczęte - według cen nabycia lub wytworzenia,

b) udziały gminy w innych jednostkach oraz długoterminowe papiery wartościowe /lokaty/,

- według cen nabycia pomniejszone o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości,

c) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia lub kosztu

wytworzenia lub wartości po aktualizacji wyceny pomniejszonych o odpisy umorzeniowe,

d) zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego - według cen nabycia,

e) należności i zobowiązania, w tym również z tytułu pożyczek - w kwocie wymagającej

zapłaty,

f) środki pieniężne, fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa - według wartości nominalnej.

g) ustalanie wyniku finansowego - zgodnie z zapisem księgowym konta 860.

§ 3

Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera w systemie informatycznym:

I. SIGID Poznań: w pakiecie programów:

Kadry i płace,

Program obsługi fiskalnej,

Program obsługi kasy,

Ewidencja i drukowanie faktur,

Podatek od nieruchomości dla osób fizycznych,

Podatek od nieruchomości dla osób prawnych,

Podatek rolny/leśny od osób fizycznych,

Podatek rolny/leśny od osób prawnych,

Podatek od środków transportowych,

Ewidencja opłat dzierżawnych,

Ewidencja opłat za wieczyste użytkowanie,

Ewidencja środków trwałych i przedmiotów w ewidencji.

II. CLANET Systemy informatyczne GLIWICE:

Ewidencja ludności.

III. TECHNIKA GLIWICE:

Rejestracja aktów USC.

IV. ZETO OLSZTYN:

Ewidencja działalności gospodarczej.

V. UNIT SZCZECIN:

System Finansowo - Księgowy S-Finks,

Ewidencja Środków Trwałych,

Kadry i Płace.

VI. SOFT SERWIS ŁÓDŻ:

Gmina 2001.

VII. PROFICE OMIKRON SYSTEM HEUS.

VIII. BECKAP EXEC.

§ 4

1. Dokumentacja systemu przetwarzania danych przy użyciu komputera zawiera:

a) wykaz programów,

b) opis przeznaczenia każdego programu, sposób działania,

c) ochronę danych,

d) sposoby zapewnienia właściwego stosowania programów,

e) zasady ewidencji przebiegu przetwarzania danych.

Dopuszcza się do stosowania w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach następujące programy:

 • System Finansowo-Księgowy S-FINKS,

 • Ewidencja Środków Trwałych,

 • Kadry i Płace,

 • Podatek od nieruchomości dla osób fizycznych i prawnych,

 • Podatek rolny dla osób fizycznych i prawnych,

 • Podatek od środków transportowych,

 • Ewidencja opłat dzierżawnych,

 • Ewidencja opłat za wieczyste użytkowanie,

 • Rejestracja aktów USC,

 • Ewidencja ludności,

 • Ewidencja działalności gospodarczej,

 • SIT Gmin,

 • Becka Exec,

 • Homebanking BGŻ S.A.,

 • Alfa TV Sp. z o.o. Szczecin - elektroniczny obieg dokumentów,

 • BESTIA - system sprawozdawczy.

2. Wprowadza się instrukcje przeznaczenia każdego programu, sposobu jego działania,

zapewnienia właściwego stosowania tych programów, zasad ewidencji przebiegu,

przetwarzanie danych według instrukcji dotyczących programów:

 • Ewidencja środków trwałych i przedmiotów w ewidencji,

 • Gmina 2001,

 • Program obsługi kasy,

 • Program obsługi fiskalnej,

 • Ewidencja i drukowanie faktur,

 • Proofice Omikron,

 • Homebanking BGŻ S.A.,

 • Alfa TV Sp. z o.o. Szczecin - elektroniczny obieg dokumentów,

 • BESTIA - system sprawozdawczy.

§ 5

Ewidencję podatków i opłat prowadzi się zgodnie rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2006r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.Nr 112, poz. 761 z póź. zm.).

§ 6

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 7

Traci moc Zarządzenie Nr 10/OP/1999 Burmistrza Miasta i Gminy Pyrzyce z dnia

14 grudnia 1999 z późniejszymi zmianami oraz Zarządzenie Nr 37/07 Burmistrza Pyrzyc

z dnia 12 stycznia 2007r.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia
01 stycznia
2007r.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 20-07-2007 11:28:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Król 20-07-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 20-07-2007 11:28:30