Zarządzenie Nr 190/2007 Burmistrza Pyrzyc z dnia 06 czerwca 2007r na wykonanie dokumentacji projektowej kuchni wraz z zapleczem w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Poznańskiej w Pyrzycach.


Zarządzenie Nr 190/2007

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 06 czerwca 2007r

w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie dokumentacji projektowej kuchni wraz z zapleczem w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Poznańskiej w Pyrzycach.

Na podstawie art.30 ust.1, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327) oraz na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658 z 2007r. Nr 64, poz. 427), Burmistrz Pyrzyc postanawia:

§ 1.

Przyjąć treść ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, stanowiącego załącznik Nr 1 oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, na wykonanie dokumentacji projektowej kuchni wraz z zapleczem w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Poznańskiej w Pyrzycach.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej oraz Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Nr 190/2007

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 06 czerwca 2007r.

O G Ł O S Z E N I E

o przetargu nieograniczonym o wartości do 60.000 Euro

Burmistrz Pyrzyc,

Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce, tel. (0-91) 570 10 20

ogłasza przetarg nieograniczony na:

wykonanie dokumentacji projektowej kuchni wraz z zapleczem w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Poznańskiej w Pyrzycach.

Termin realizacji zamówienia:

Pożądany przez Zamawiającego:

rozpoczęcie: 29 czerwiec 2007r.

zakończenie: 10 wrzesień 2007r.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są: Izabela Kozłowska-Gidyńska tel. 091/570-00-89, pok. nr 261 i Marlena Stempień, tel. 091/570-12-47, pok. nr 261 (II piętro).

W przetargu nieograniczonym mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

Wadium - 1.500,00 zł.

Kryteria oceny ofert: - cena - waga: 100%

Termin i miejsce składania ofert:

Siedziba Zamawiającego - sekretariat pok. nr 133, do dnia 21 czerwca 2007r. do godz. 1045

Termin i miejsce otwarcia ofert:

Siedziba Zamawiającego - sala 282, II piętro, w dniu 21 czerwca 2007r. o godz. 1100

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej na przebudowę i dostosowanie kuchni w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Poznańskiej w Pyrzycach do wymogów systemu HACCP oraz uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót.

Dokumentacja powinna posiadać wszelkie niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiary i kosztorysy inwestorskie powinny być opracowane w sposób umożliwiający etapową realizację robót.

Wszelkie niezbędne materiały potrzebne do realizacji zamówienia np. inwentaryzację budowlaną projektant wykona na własny koszt i we własnym zakresie.

Dokumentacja winna zawierać:

1) projekty technologii kuchni z wyposażeniem urządzeń i budowlano-wykonawczy (wraz z

uzgodnieniami)- 5 egzemplarzy.

Projekt budowlano- wykonawczy winien składać się z: architektury i konstrukcji, instalacji wodno-

kanalizacyjnej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej, instalacji wentylacji

mechanicznej, instalacji gazowej.

2) kosztorysy inwestorskie + przedmiary robót - po 2 egzemplarze (wersja papierowa i na CD)

3) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robot - 2 egzemplarze( wersja papierowa i na CD)

4) skuteczne zgłoszenie zamiaru wykonania robót do Wydziału Architektury i Budownictwa

Starostwa Powiatowego w Pyrzycach wraz z uzyskaniem zaświadczenia lub uzyskanie

prawomocnego pozwolenia na budowę.

Kod przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV (nomenklatura): 74222000, 74224000.

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 261, II piętro w godz. od 700 do 1500 lub drogą pocztową - odpłatnie: 10 zł netto.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej: www.bip.pyrzyce.um.gov.pl

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Nr 190/07

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 06 czerwca 2007r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w trybie przetargu nieograniczonego do wartości 60.000,- euro

Przedmiot zamówienia:

„Wykonanie dokumentacji projektowej kuchni wraz z zapleczem w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Poznańskiej w Pyrzycach”.

Zamawiający:

Gmina Pyrzyce reprezentowana przez Burmistrza Pyrzyc.

Nazwa zamawiającego GMINA PYRZYCE

Ulica, Plac Ratuszowy 1

Kod, miejscowość 74-200 Pyrzyce

Strona www.pyrzyce.um.gov.pl

E-mail inwestycje@pyrzyce.um.gov.pl

Godz. urzędowania 700 - 1500

 1. INFORMACJA O WARUNKACH PRZETARGU

1. Przedmiot zamówienia:

„Wykonanie dokumentacji projektowej kuchni wraz z zapleczem w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Poznańskiej w Pyrzycach”.

2. Tryb zamówienia

Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 euro.

3. Opis przedmiotu oraz wielkości zakresu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej na przebudowę i dostosowanie kuchni w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Poznańskiej w Pyrzycach do wymogów systemu HACCP oraz uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót.

Dokumentacja powinna posiadać wszelkie niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiary i kosztorysy inwestorskie powinny być opracowane w sposób umożliwiający etapową realizację robót.

Wszelkie niezbędne materiały potrzebne do realizacji zamówienia np. inwentaryzację budowlaną projektant wykona na własny koszt i we własnym zakresie.

Dokumentacja winna zawierać:

1) projekty technologii kuchni z wyposażeniem urządzeń i budowlano-wykonawczy (wraz z

uzgodnieniami)- 5 egzemplarzy.

Projekt budowlano- wykonawczy winien składać się z: architektury i konstrukcji, instalacji wodno-

kanalizacyjnej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej, instalacji wentylacji

mechanicznej, instalacji gazowej.

2) kosztorysy inwestorskie + przedmiary robót - po 2 egzemplarze (wersja papierowa i na CD)

3) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robot - 2 egzemplarze( wersja papierowa i na CD)

4) skuteczne zgłoszenie zamiaru wykonania robót do Wydziału Architektury i Budownictwa

Starostwa Powiatowego w Pyrzycach wraz z uzyskaniem zaświadczenia lub uzyskanie

prawomocnego pozwolenia na budowę.

Kod przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV (nomenklatura): 74222000, 74224000.

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.

Wadium - 1.500,00 zł.

4. Podstawa prawna

Przetarg przeprowadzony będzie w oparciu o:

 • Ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz.1163 z późn. zmianami),

 • Ustawę z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.1118 z późn. zmianami)

5. Termin wykonania

Pożądany przez Zamawiającego:

rozpoczęcie: 29 czerwiec 2007r

zakończenie: 10 wrzesień 2007r.

6. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 261, II piętro w godz. od 700 do 1500 lub drogą pocztową - odpłatnie: 10 zł netto.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej: www.bip.pyrzyce.um.gov.pl

7. Opis warunków udziału w postępowaniu

W przetargu nieograniczonym mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Warunki, których spełnienie wymagane jest od Wykonawców:

- Oferent składający ofertę musi być uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi i prowadzić działalność tożsamą z niniejszym zamówieniem.

- Oferent składający ofertę musi nie zalegać z opłatami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz do Urzędu Skarbowego.

- Oferent musi dysponować wiedzą i doświadczeniem do wykonania niniejszego zamówienia tj. projektował w ciągu ostatnich 3 lat (lata 2004 - 2006) minimum 2 zadanie inwestycyjne o zakresie odpowiadającym charakterem i złożonością przedmiotowi zamówienia.

- Oferent musi dysponować wykwalifikowanym personelem z odpowiednimi uprawnieniami wynikającymi z prawa budowlanego do realizacji zamówienia - osoby uprawnione do sporządzania i sprawdzania projektów budowlanych o specjalności: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie: instalacji elektrycznej, wentylacji i klimatyzacji, instalacji co,

- Oferent musi znajdować się w sytuacji finansowej gwarantującej realizację zamówienia,

- Oferent musi przyjąć obowiązki określone w projekcie umowy.

Na spełnienie powyższych warunków wymagane są oświadczenia oferenta ( załączniki do SIWZ).

Niespełnienie któregokolwiek z warunków udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej spowoduje wykluczenie Wykonawcy.

II. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Przygotowanie materiałów ofertowych

1. Oferta powinna zawierać:

 1. nazwę i dokładny adres oferenta,

b) termin rozpoczęcia i zakończenia prac licząc od momentu podpisania umowy,

c) ogólną kwotę wynagrodzenia ryczałtowego cyfrowo i słownie - netto, plus
należny podatek VAT, całego zakresu zamówienia.

d) warunki płatności,

e) dowód wniesienia wadium,

2. Do oferty winny być załączone wszystkie dokumenty wymienione w części
III oraz XIII niniejszej Specyfikacji.

3. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia oferenta winny być
podpisane przez oferenta lub jego upoważnionego przedstawiciela.

 1. Oferent może złożyć tylko jedna ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.

 2. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

III. OFERTA WINNA ZAWIERAĆ:

 1. Formularz ofertowy zgodnie z załączonym wzorem.

 2. Dowód wniesienia wadium.

 3. Informacja ogólną o Wykonawcy wg załącznika nr 1 do oferty

 4. Oświadczenie oferenta, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na
  podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2 do oferty.

 5. Oświadczenie, że oferent w wypadku pozytywnego rozstrzygnięcia - wyboru jego
  oferty zobowiązuje się do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, lecz nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania o wyborze oferty.

 6. Oświadczenie, zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2 do oferty.

 7. Oświadczenie, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia - załącznik nr 4 do oferty.

 8. Wykaz osób przewidzianych do realizacji zadania, formę zatrudnienia, ich doświadczenie i uprawnienia wraz z kserokopią ich uprawnień i zaświadczeniem odpowiedniej Izby Inżynierów Budownictwa o przynależności i posiadanych uprawnieniach, wg załącznika nr 4 do oferty,

9. Informacja o wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat pracach o profilu podobnym do

przedmiotowego z podaniem lokalizacji załącznik nr 5.

10. Kopia (potwierdzona za zgodność z oryginałem) odpisu z właściwego rejestru albo
kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania
ofert.

11. Dokumenty (referencje) potwierdzające, że wykazane w załączniku nr 5 do oferty zadania

zostały wykonane z należytą starannością.

 1. Oświadczenie oferenta, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne - załącznik nr 3 do ofert.

IV. INNE INFORMACJE

1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponoszą oferenci.

2. Oferent winien dokonać wizji lokalnej w miejscu planowanych robót.

3. Wszelkie kwestie proceduralne nie ujęte w niniejszej specyfikacji reguluje ustawa -
Prawo zamówień publicznych oraz ustawa - Prawo budowlane.

V. Wymagania dotyczące wadium

1. Wadium.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium

2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 1.500,00 pln., słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100

3. Wykonawca wnosi wadium:

a) w pieniądzu, sposób przekazania:

na konto zamawiającego - 07 2030 0045 1110 0000 0112 5470

wraz z upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego.

b) lub w jednej z poniżej podanych form:

 • w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

 • w gwarancjach bankowych,

- w gwarancjach ubezpieczeniowych,

- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275),

zdeponowanych u Skarbnika Gminy.

VI. PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONY DO BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTOWANIA SIĘ Z OFERENTAMI

Ze strony Zamawiającego pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są: Izabela Kozłowska-Gidyńska, tel. 0-91/570-00-89, pok. nr 261 i Marlena Stempień, tel. 091/570-12-47, pok. nr 261 (II piętro).

VII. SKŁADANIE OFERT

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie jej treści jako poufnej, do terminu otwarcia ofert.

Koperta zawierająca dokumenty ofertowe, oznaczona pełnymi danymi oferenta (nazwa i adres) tak, aby można było odesłać bez otwierania, jeśli wpłynie po terminie, zaadresowana na adres Zamawiającego i oznakowana: wykonanie dokumentacji projektowej kuchni wraz z zapleczem w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Poznańskiej w Pyrzycach.

Nie otwierać przed dniem 2007-06-21, do godz. 1100.

0x08 graphic

  1. Oferta musi być złożona w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach, 74-200 Pyrzyce, Plac Ratuszowy 1, do dnia 2007-06-21 do godz. 1045 w sekretariacie, I piętro, pokój nr 133.

2. Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

VIII. OTWARCIE I OCENA OFERT

1. Komisja Przetargowa.

Oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego.

2. Otwarcie ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2007- 06- 21 o godz.1100 w siedzibie Zamawiającego, w sali 282,

II piętro.

3. Wybór najkorzystniejszej oferty - kryterium cena - waga 100%

3.1. Sposób oceny i wyboru ofert.

Kryterium - cena waga: 100%

cena brutto najtańszej oferty

------------------------------------------- x 100 pkt. x 100 % = max. do 100 pkt.

cena brutto wg danego Oferenta

IX. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

  1. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

  2. Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcy, jeżeli pisemna prośba o wyjaśnienie SIWZ wpłynie do Zamawiającego na nie mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

  3. Zamawiający prześle jednocześnie wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali nieodpłatnie niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz umieści na własnej stronie internetowej.

  4. Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami następującą osobę: Panią Izabelę Kozłowską - Gidyńską i Marlenę Stempień tel./(0-91) 570-12-47 od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania 700 - 1500

X. PRAWO ZAMAWIAJĄCEGO DO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU.

1. Zamawiający unieważni przetarg w przypadkach określonych w art. 93 ustawy Prawo Zamówień

Publicznych.

2. W zawiadomieniu o unieważnieniu przetargu Zamawiający poda uzasadnienie faktyczne i prawne

unieważnienia. Zawiadomienie zostanie przesłane do wszystkich Wykonawców.

XI. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

1. Zamawiający udzieli zamówienia, poprzez zawarcie umowy z Wykonawcą, którego oferta będzie

najkorzystniejsza, odpowiadać będzie zasadom określonym w ustawie Prawo Zamówień

Publicznych sporządzona będzie ściśle według niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia.

2. Przed upływem okresu związania ofertą Zamawiający powiadomi Wykonawcę o przyznaniu mu

zamówienia. W powiadomieniu zostanie podany termin zawarcia umowy oraz wynagrodzenie

ryczałtowe brutto podane w ofercie.

3. O wyniku przetargu Zamawiający zawiadomi niezwłocznie pozostałych Wykonawców.

4. Zamawiający ogłosi wyniki postępowania na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz na własnej stronie internetowej

XII. ŚRODKI ODWOŁAWCZE.

1. Wykonawcy, których interes prawny doznał uszczerbku lub może doznać uszczerbku w wyniku

czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania

przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień

publicznych oraz naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w niniejszej Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia przysługują środki odwoławcze i skarga przewidziane cytowaną

wyżej ustawą.

2. Wykonawca ma prawo złożyć protest do Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia, w którym powziął

lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

3. Protest dotyczący treści ogłoszenia lub postanowień niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Urzędu Zamówień

Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej

zamawiającego.

4. Wniesienie protestu dopuszczalne jest tylko przed zawarciem umowy.

5. Protest wniesiony po terminie lub przez podmiot nie uprawniony Zamawiający odrzuca.

6. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także

zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych

uzasadniających wniesienie protestu.

7. Rozstrzygnięcie protestu przez Zamawiającego następuje nie później niż w terminie 5 dni od dnia

jego wniesienia. Brak rozstrzygnięcia protestu w przewidzianym terminie uznaje się za jego oddalenie.

XIII. ZAŁĄCZNIKI:

1. Formularz ofertowy

2. Informacja ogólna o wykonawcy - załącznik nr 1

3. Oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki określone w art.22 ust. 1 oraz, że nie

podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z

art.24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2

4. Oświadczenie wykonawcy, że nie zalega z opłatami w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i Urzędzie Skarbowym - załącznik nr 3.

5. Wykaz osób - załącznik nr 4.

6. Wykaz robót - załącznik nr 5

7. Założenia projektowe - załącznik nr 6

8. Projekt umowy.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

F O R M U L A R Z O F E R T O W Y.

..........................................

(Oznaczenie Oferenta)

Gmina Pyrzyce

Plac Ratuszowy 1

74-200 Pyrzyce

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na wykonanie przedmiotu zamówienia:

wykonanie dokumentacji projektowej kuchni wraz z zapleczem w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Poznańskiej w Pyrzycach.

o f e r u j e m y:

 1. Wykonanie przedmiotu zamówienia za wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

Cena netto ………………………………………………………………………….zł

(słownie zł: …………………………………………………………………………............)

Podatek VAT ………………………………………………………………………..zł

(słownie zł: …………………………………………………………………………............)

Cena brutto ………………………………………………………………………….zł

(słownie zł: …………………………………………………………………………............)

Termin płatności: ……………… dni

Zobowiązuję się wykonać zamówienie do dnia …………………….

 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania, nie wnosimy do niej zastrzeżeń, posiadamy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i wykonania przedmiotu zamówienia oraz dokonaliśmy wizji lokalnej w miejscu planowanych prac.

 2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 1. Załącznikami do niniejszej oferty są1:

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

..............................dnia ........................

..........................................................................

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Uwaga:

  1. należy zamieścić załączniki, zaświadczenia i dokumenty wymagane w części III i XIII SIWZ

................................................

(oznaczenie Wykonawcy)

INFORMACJA OGÓLNA O WYKONAWCY

Załącznik nr 1 do oferty

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

wykonanie dokumentacji projektowej kuchni wraz z zapleczem w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Poznańskiej w Pyrzycach.

przedkładam następujące informacje:

 1. Nazwa Oferenta: ...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

 1. Siedziba (adres) ..........................................................................................................................................

 2. tel. ........................................ fax. ................................. e-mail ........................................

 3. NIP ........................................ REGON ..........................................

 4. Osoby upoważnione do reprezentowania oferenta ........................................................................

........................................................................

 1. Rodzaj przedsiębiorstwa (indywidualne, spółka cywilna, spółka kapitałowa, inne) ......................................................................................................................................................................................................................................................................................

 2. Ilość lat działalności jako wykonawca ............................................................................................

W przypadku podmiotów występujących wspólnie - Konsorcja, należy załączyć dodatkowo informacje określone w pkt od 1 do 6 odrębnie dla każdego podmiotu.

........................................................ (miejscowość i data) ...................................................................

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

...............................................

(oznaczenie Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Załącznik nr 2

do oferty

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

wykonanie dokumentacji projektowej kuchni wraz z zapleczem w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Poznańskiej w Pyrzycach.

Oświadczam, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tzn.:

1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia,

3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia,

4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

...........................................dnia.....................................

....................................................................................

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

……...........................................

(oznaczenie Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Załącznik nr 3

do oferty

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

wykonanie dokumentacji projektowej kuchni wraz z zapleczem w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Poznańskiej w Pyrzycach.

 1. Oświadczam, że nie zalegam z opłatami w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

 2. Oświadczam, że nie zalegam z opłatami w Urzędzie Skarbowym.

.........................................dnia..................................

.................................................................................................

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

................................................

(oznaczenie Wykonawcy)

WYKAZ OSÓB

Załącznik nr 4 do oferty

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

wykonanie dokumentacji projektowej kuchni wraz z zapleczem w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Poznańskiej w Pyrzycach.

oświadczam, że uprawnionymi osobami do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie posiadającymi odpowiednie kwalifikacje do projektowania robót budowlanych w specjalnościach: architektoniczno-konstrukcyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, ,instalacji elektrycznych, które będą wykonywać zamówienie lub uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia są:

Lp.

Nazwisko i imię

Proponowana funkcja

w zespole

Forma zatrudnienia

Lata doświadczeń

Wykształcenie, rodzaj

i nr uprawnień

1.

2.

3.

4.

5.

.........................................dnia....................................

....................................................................................

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Uwaga: należy załączyć dokumenty potwierdzające uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji oraz zaświadczenie odpowiedniej Izby Inżynierów Budownictwa

................................................

(oznaczenie Wykonawcy)

WYKAZ ROBÓT

Załącznik nr 5

do oferty

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

wykonanie dokumentacji projektowej kuchni wraz z zapleczem w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Poznańskiej w Pyrzycach.

oświadczam, że sporządzałem projekty budowlane w ciągu ostatnich 3 lat (lata 2004 - 2006) o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zadania będącego przedmiotem zamówienia są:

Rodzaj zamówienia

(zakres rzeczowy)

Wartość brutto
(z podatkiem VAT)

Lata

realizacji

Miejsce realizacji

1

2

3

4

..............................dnia..................................

…….....................................................................

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE do opracowania dokumentacji załącznik nr 6

1. Należy wykonać inwentaryzację pomieszczeń kuchni i zaplecza.

2. Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego z technologią kuchni wraz z wyposażeniem

urządzeń z dostosowaniem do wymogów systemu HACCP.

3. Orientacyjna ilość wydawanych posiłków - 700

- projekt umowy -

Umowa

zawarta w dniu ................... 2007r. pomiędzy Gminą Pyrzyce z siedzibą w Pyrzycach przy Placu Ratuszowym 1,

reprezentowaną przez:

Burmistrza - mgr Kazimierza Lipińskiego

zwaną dalej Zamawiającym

a Firmą: …………..................................................................................................................................

………………………………………………………….………………………………………………………….

wpisaną do ................................................................................................................................................

Numer identyfikacyjny REGON ........................................, NIP ..............................

reprezentowaną przez:

1. ……………………………………………………………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………………………………………………………………

zwaną dalej Wykonawcą

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej kuchni wraz z zapleczem w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Poznańskiej w Pyrzycach, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie dokumentacji projektowej kuchni wraz z zapleczem w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Poznańskiej w Pyrzycach.

§ 2.

Na przedmiot umowy określony w § 1 składa się następujący zakres rzeczowy prac:

1) projekty technologii kuchni z wyposażeniem urządzeń i budowlano-wykonawczy (wraz z

uzgodnieniami)- 5 egzemplarzy.

Projekt budowlano- wykonawczy winien składać się z: architektury i konstrukcji, instalacji wodno-

kanalizacyjnej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej, instalacji wentylacji

mechanicznej, instalacji gazowej.

2) kosztorysy inwestorskie + przedmiary robót - po 2 egzemplarze (wersja papierowa i na CD)

3) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robot - 2 egzemplarze( wersja papierowa i na CD)

4) skuteczne zgłoszenie zamiaru wykonania robót do Wydziału Architektury i Budownictwa

Starostwa Powiatowego w Pyrzycach wraz z uzyskaniem zaświadczenia lub uzyskanie

prawomocnego pozwolenia na budowę.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej na przebudowę i dostosowanie kuchni w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Poznańskiej w Pyrzycach do wymogów systemu HACCP oraz uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót.

Dokumentacja powinna posiadać wszelkie niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiary i kosztorysy inwestorskie powinny być opracowane w sposób umożliwiający etapową realizację robót.

Wszelkie niezbędne materiały potrzebne do realizacji zamówienia np. inwentaryzację budowlaną projektant wykona na własny koszt i we własnym zakresie.

Kod przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV (nomenklatura): 74222000, 74224000.

§ 3.

Termin wykonania zamówienia:

Pożądany przez Zamawiającego:

rozpoczęcie: 29 czerwiec 2007r.

zakończenie: 10 wrzesień 2007r.

§ 4.

 1. Do kierowania pracami wymienionymi w § 2 niniejszej umowy Wykonawca wyznacza Pana …………………………………………………………………………………………………………….….

 2. Jako koordynatora Zamawiającego w zakresie obowiązków wynikających z niniejszej umowy wyznacza się ……………………………………………………………………………………….

§ 5.

 1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia za całość zadania będzie wynagrodzenie w formie ryczałtu.

 2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy wyraża się kwotą : ……………. złotych brutto. (słownie : ……………………………………………....złotych brutto )

Należność za wykonane roboty będzie uregulowana z konto Zamawiającego w formie przelewu na rachunek Wykonawcy .

§ 6.

Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury końcowej w terminie ………………. dni od jej doręczenia wraz z wykonanym przez Wykonawcę przedmiotem zamówienia określonego w § 2.

§ 7.

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonane prace projektowe na okres

gwarancji i rękojmi na wykonane w ramach tego projektu prace budowlane.

§ 8.

 1. Strony ustalają , że wiążącą ich formą odszkodowania będzie stanowiło odszkodowanie na ogólnych zasadach określonych w art. 471 K.C.

 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne;

a/. za zwłokę w wykonaniu określonych w umowie przedmiotów robót w wysokości 0,15 % wynagrodzenia ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki.

b/. za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 0,15 % za każdy dzień przerwy,

c/. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego,

d/. Całkowita wartość kar umownych nie przekroczy 10 % wartości umowy.

 1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne :

a/. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego.

b/. Za zwłokę w zapłacie faktury odsetki w wysokości 0,05 % wynagrodzenia określonego tą fakturą za każdy dzień zwłoki.

§ 9.

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w

formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

2. Nieważna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie do niej nowych

postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić

treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność

wprowadzenia takich zmian jest następstwem okoliczności, których nie można było przewidzieć

przy zawieraniu umowy.

§ 10.

Do rozpatrzenia sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego

§ 12.

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z tego 1 egz. dla Wykonawcy i 2 egz. dla Zamawiającego.

Z A M A W I A J Ą C Y : W Y K O N A W C A :

pełne dane oferenta

(nazwa i adres)

Gmina Pyrzyce

Plac Ratuszowy 1,

74-200 Pyrzyce

PRZETARG NIEOGRANICZONY

wykonanie dokumentacji projektowej kuchni wraz z zapleczem w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Poznańskiej w Pyrzycach.

Nie otwierać przed dniem 2007-06-21 do godz.1100.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 20-07-2007 11:35:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Król 20-07-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 20-07-2007 11:35:24