Zarządzenie Nr 202/07 Burmistrza Pyrzyc z dnia 02 lipca 2007r. na „wykonanie przyłącza gazowego i zewnętrznej kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem bezodpływowym do świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowielin, gmina Pyrzyce”


Zarządzenie Nr 202/07

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 02 lipca 2007r.

W sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na „wykonanie przyłącza gazowego i zewnętrznej kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem bezodpływowym do świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowielin, gmina Pyrzyce”

Na podstawie art.30 ust.1, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128,Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327) oraz na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz.1163, Nr 170, poz.1217, Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 64 poz. 427, Nr 82, poz. 560), Burmistrz Pyrzyc postanawia:

§ 1.

Przyjąć treść ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, stanowiącego załącznik Nr 1 oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, na „wykonanie przyłącza gazowego i zewnętrznej kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem bezodpływowym do świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowielin, gmina Pyrzyce”

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej oraz Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Załącznik Nr 1 do

Zarządzenia 202/07

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 02 lipca 2007r.

O G Ł O S Z E N I E

o przetargu nieograniczonym

o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11, ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Burmistrz Pyrzyc,

Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce, tel. (0-91) 570 10 20

www.pyrzyce.um.gov.pl

e-mail: inwestycje@pyrzyce.um.gov.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na:

„wykonanie przyłącza gazowego i zewnętrznej kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem bezodpływowym do świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowielin, gmina Pyrzyce”

Termin realizacji zamówienia:

rozpoczęcie: 02 sierpień 2007r.

zakończenie: 20 sierpień 2007r.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Marlena Stempień, tel. 091/570-12-47, pok. nr 261 (II piętro),

W przetargu nieograniczonym mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Kryteria oceny ofert: - cena - waga: 100%

Termin i miejsce składania ofert:

Siedziba Zamawiającego - sekretariat pok. nr 133, do dnia 24 lipca 2007r.do godz. 945

Termin i miejsce otwarcia ofert:

Siedziba Zamawiającego - sala 282, II piętro, w dniu 24 lipca 2007r., o godz. 1000

Zakres prac:

  1. wykonanie przyłącza gazowego z rur de 25 PE - dł. ok.25 m.

  2. wykonanie zewnętrznej kanalizacji sanitarnej dł. 40,0 m z rur PE 160 ze zbiornikiem bezodpływowym o pojemności 7 m3.

Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

Kod przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV (nomenklatura): 45231110-3, 45231221-0, 45232150-8

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 261, II piętro w godz. od 700 do 1500 lub drogą pocztową - odpłatnie 10 zł +22%podatek VAT.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej: www.bip.pyrzyce.um.gov.pl

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 20-07-2007 11:56:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Król 20-07-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 20-07-2007 11:56:25