Zarządzenie Nr 207/2007 Burmistrza Pyrzyc z dnia 04 lipca 2007 r. w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu „Najładniejsze otoczenie - 2007”


Zarządzenie Nr 207/2007

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 04 lipca 2007 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu „Najładniejsze otoczenie - 2007”

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. z 2006 Nr 17, poz. 178 )

oraz * 2 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pyrzyce, stanowiącego załącznik do uchwały Nr LII/417/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pyrzyce Burmistrz Pyrzyc zarządza co następuje:

* 1.

Ogłaszam konkurs pod nazwą „Najładniejsze otoczenie - 2007” i zatwierdzam regulamin konkursu, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzania.

* 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

* 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

* 4.

Traci moc Zarządzenie Nr 683/06 Burmistrz Pyrzyc z dnia 05 maja 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu „Najładniejsze otoczenie 2006”.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Załącznik do Zarządzenia

Burmistrza Pyrzyc Nr .......

z dnia ...............

REGULAMIN KONKURSU

„Najładniejsze otoczenie - 2007”

1. CEL KONKURSU

Celem konkursu jest propagowanie zachowań proekologicznych ludności, dążenie do podniesienia poziomu czystości i estetyki ulic, osiedli i posesji poprzez wyzwolenie u mieszkańców miasta i wsi potrzeby dbania czystość swojego otoczenia, które jest miejscem przebywania i odpoczynku.

2. ORGANIZACJA KONKURSU

Konkurs organizowany jest w następujących kategoriach:

 • najładniejsze osiedle mieszkaniowe

 • najładniejsza wieś w gminie

 • najładniejsza posesja z ogrodem przydomowym

 • najładniejszy obiekt użyteczności publicznej wraz z użytkowanym terenem

3. UCZESTNICY KONKURSU

3.1. Uczestnikami konkursu mogą być właściciele i użytkownicy posesji zagród z terenu miasta i wsi, w tym:

 • osoby fizyczne

 • wspólnoty mieszkaniowe

 • spółdzielnie mieszkaniowe

 • rady sołeckie

 • firmy produkcyjne, usługowe i handlowe

 • instytucje użyteczności publicznej

3.2. Zainteresowani wzięciem udziału w VIII edycji konkursu proszeni są o zgłaszanie kandydatów poszczególnych kategorii w terminie do dnia 29.06.2007 r.

3.3 Zgłoszenia powinny zawierać imię i nazwisko oraz adres właściciela bądź administratora zgłaszanej do konkursu posesji. Mogą one być składane pisemnie, osobiście w pokoju nr 276 Urzędu Miejskiego lub telefonicznie pod nr tel. 091/5793254

4. KRYTERIA OCENY

Każda z kategorii oceniana będzie wg punktów w skali od 0 do 6. O zajęciu nagrodzonych miejsc w konkursie decyduje łączna liczba uzyskanych punktów. W przypadku równej ilości punktów decydującym będzie sposób prowadzenia gospodarki odpadami na terenie nieruchomości (posesji).

5. NAGRODY

Dla uczestników zgłoszonych w poszczególnych kategoriach przewidziane są nagrody i wyróżnienia.

6. KOMISJA KONKURSOWA

W skład komisji wchodzą:

 1. Barbara Błażejewska

 2. Maciej Herman

 1. Dorota Kanderska

 2. Sołtysi poszczególnych wsi

7. OCENA BIORĄCYCH UDZIAŁ W KONKURSIE

W miesiącu lipcu komisja dokona przeglądu i oceny obiektów i terenów.

8. OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas Gminnych Dożynek 2007.

9. PROMOCJA WYNIKÓW KONKURSU

Wyniki konkursu będą popularyzowane w lokalnej prasie oraz telewizji kablowej w mieście Pyrzyce.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Pyrzyc

ogłasza VIII edycję konkursu pod nazwą „Najładniejsze otoczenie 2007”

Zgodnie z regulaminem konkursu w miesiącu lipcu będą przeprowadzone oceny poszczególnych posesji i całych miejscowości w kategoriach określonych w regulaminie konkursu.

W szczególności oceniane będą postanowienia zawarte w Uchwale Nr LII/417/06 z dnia 29 czerwca 2006 r. Rady Miejskiej w Pyrzycach w sprawie ustalenia zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pyrzyce dotyczące gospodarki odpadami.

Celem konkursu jest poprawa estetyki naszego otoczenia i wizerunku naszych miejscowości, osiedli, posesji poprzez szerokie zaangażowanie społeczeństwa naszej gminy w propagowaniu działań proekologicznych. Łącznie z ogłoszeniem publikowany jest regulamin konkursu „Najładniejsze otoczenie 2007”.

Uczestnikom konkursu życzę osiągnięcia zamierzonych efektów.

Z wyrazami szacunku

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 20-07-2007 11:57:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Król 20-07-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 20-07-2007 11:57:22