Zarządzenie Nr 208/07 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 lipca 2007r na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kubaturowej tężni solankowej wód głębinowych z Geotermii przy ul. Ciepłowniczej w Pyrzycach.


Zarządzenie Nr 208/07

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 05 lipca 2007r

w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kubaturowej tężni solankowej wód głębinowych z Geotermii przy ul. Ciepłowniczej w Pyrzycach.

Na podstawie art.30 ust.1, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128) oraz na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 82, poz.560), Burmistrz Pyrzyc postanawia:

§ 1.

Przyjąć treść ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, stanowiącego załącznik Nr 1 oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kubaturowej tężni solankowej wód głębinowych z Geotermii przy ul. Ciepłowniczej w Pyrzycach.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej oraz Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Nr 208/07

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 05 lipca 2007r.

O G Ł O S Z E N I E

o przetargu nieograniczonym o wartości od 14.000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11, ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Burmistrz Pyrzyc,

Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce, tel. (0-91) 570 10 20

ogłasza przetarg nieograniczony na:

wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kubaturowej tężni solankowej wód głębinowych z Geotermii przy ul. Ciepłowniczej w Pyrzycach.

Termin realizacji zamówienia:

Pożądany przez Zamawiającego:

rozpoczęcie: 26 lipiec 2007r.

zakończenie: cztery miesiące od daty podpisania umowy.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są: Izabela Kozłowska-Gidyńska tel. 091/570-00-89, pok. nr 261 i Marlena Stempień, tel. 091/570-12-47, pok. nr 261 (II piętro).

W przetargu nieograniczonym mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

Wadium - 1.500,00 zł.

Kryteria oceny ofert: - cena - waga: 100%

Termin i miejsce składania ofert:

Siedziba Zamawiającego - sekretariat pok. nr 133, do dnia 17 lipca 2007r. do godz. 940

Termin i miejsce otwarcia ofert:

Siedziba Zamawiającego - sala 282, II piętro, w dniu 17 lipca 2007r. o godz. 1000

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kubaturowej tężni solankowej wód głębinowych z Geotermii przy ul. Ciepłowniczej w Pyrzycach

Zakres prac obejmuje wykonanie:

 1. Aktualizacja mapy do celów projektowych (posiadamy wtórnik aktualny na dzień 11.12.2006r )- 1 egz.

 2. Projekt budowlano - wykonawczy, część architektoniczna i konstrukcyjna - sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 września 2004 roku z późniejszymi zmianami). - 5 egz. plus wersja elektroniczna

 3. Projekt budowlano - wykonawczy, część sanitarna: instalacja wodociągowa, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, instalacja solankowa instalacja wentylacji mechanicznej, instalacja basenu.

 4. Projekt budowlano-wykonawczy, część elektryczna - sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 września 2004 roku z późniejszymi zmianami - 5 egz. plus wersja elektroniczna.

 5. Projekt budowlano - wykonawczy zewnętrznej sieci wodociągowej, sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 września 2004 roku z późniejszymi zmianami - 5 egz. plus wersja elektroniczna.

 6. Projekt budowlano - wykonawczy zewnętrznej sieci kanalizacyjnej, sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 września 2004 roku z późniejszymi zmianami - 5 egz. plus wersja elektroniczna.

 7. Projekt budowlano - wykonawczy drogi dojazdowej wraz z parkingami i chodnikami o nawierzchni rozbieralnej, sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 września 2004 roku z późniejszymi zmianami - 5 egz. plus wersja elektroniczna.

 8. Projekt budowlano - wykonawczy sieci energetycznej i oświetlenia terenu, sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 września 2004 roku z późniejszymi zmianami - 5 egz. plus wersja elektroniczna.

 9. Kosztorysy inwestorskie dla poszczególnych branż po 2 kpl. sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

 10. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 3 kpl oraz 1 kpl. w wersji elektronicznej sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 września 2004 roku z późniejszymi zmianami).

 11. Przedmiary robót - 3 kpl. plus 1 kpl. w wersji elektronicznej sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 września 2004 roku z późniejszymi zmianami).

 12. Kosztorys ofertowy, wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (DZ.U Nr 130 poz.1389 z późn. zm.) - 5 egz.

 13. Uzgodnienia z właścicielami terenów (między innymi w zakresie tras przebiegu sieci).

 14. Uzgodnienia branżowe dokumentacji.

 15. Przygotowanie informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

 16. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w przypadku, gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

 17. Opracowanie raportu oddziaływania na środowisko.

 18. Opracowanie studium wykonalności.

 19. Uzyskanie wszelkich uzgodnień, warunków.

 20. Uzyskanie pozwolenia na budowę.

Kod przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV (nomenklatura): 74222000, 74232000.

Projekty budowlano-wykonawcze winny być wykonane zgodnie z opracowaną koncepcją tężni solankowej.

Uwaga! Wykonawca zobowiązany jest, w ramach wykonania przedmiotu umowy, wykonać na własny koszt wszystkie niezbędne do wykonania przedmiotu umowy czynności i roboty, takie jak: wykonanie mapy zasadniczej do celów projektowych, uzgodnienia, sprawdzenia, dojazdy itp. - celem uzyskania pozwolenia na budowę.

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 261, II piętro w godz. od 700 do 1500 lub drogą pocztową - bezpłatnie.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej: www.bip.pyrzyce.um.gov.pl

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 20-07-2007 11:57:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Król 20-07-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 20-07-2007 11:57:52