Zarządzenie Nr 212/1/07 Burmistrza Pyrzyc z dnia 06 lipca 2007r na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na naprawie dachu na hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pyrzycach.


Zarządzenie Nr 212/1/07

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 06 lipca 2007r

w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na naprawie dachu na hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pyrzycach.

Na podstawie art.30 ust.1, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128) oraz na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 82, poz.560), Burmistrz Pyrzyc postanawia:

§ 1.

Przyjąć treść ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, stanowiącego załącznik Nr 1 oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na naprawie dachu na hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pyrzycach.

.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej oraz Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Nr 212/1/07

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 06 lipca 2007r.

O G Ł O S Z E N I E

o przetargu nieograniczonym o wartości od 14.000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11, ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Burmistrz Pyrzyc,

Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce, tel. (0-91) 570 10 20

ogłasza przetarg nieograniczony na:

zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na naprawie dachu na hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pyrzycach.

Termin realizacji zamówienia:

Pożądany przez Zamawiającego:

rozpoczęcie: 09 sierpień 2007r.

zakończenie: trzy miesiące od daty podpisania umowy.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są: Izabela Kozłowska-Gidyńska tel. 091/570-00-89, pok. nr 261 i Marlena Stempień, tel. 091/570-12-47, pok. nr 261 (II piętro).

W przetargu nieograniczonym mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

Wadium - 3.000,00 zł.

Kryteria oceny ofert: - cena - waga: 100%

Termin i miejsce składania ofert:

Siedziba Zamawiającego - sekretariat pok. nr 133, do dnia 31 lipca 2007r. do godz. 1000

Termin i miejsce otwarcia ofert:

Siedziba Zamawiającego - sala 282, II piętro, w dniu 31 lipca 2007r. o godz. 1020

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na

naprawie dachu na hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Pyrzycach.

Zakres prac określono w programie funkcjonalno-użytkowym - załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kod przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV (nomenklatura): 74222100 - 2, 45000000 - 7, 45260000 - 7.

Uwaga! Wykonawca zobowiązany jest, w ramach wykonania przedmiotu umowy, wykonać na własny koszt wszystkie niezbędne do wykonania przedmiotu umowy czynności i roboty, takie jak: uzgodnienia, sprawdzenia, dojazdy itp.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 261, II piętro w godz. od 700 do 1500 lub drogą pocztową - bezpłatnie.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej: www.bip.pyrzyce.um.gov.pl

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 20-07-2007 11:59:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Król 20-07-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 20-07-2007 11:59:03