Zarządzenie Nr 213 /2007 Burmistrza Pyrzyc z dnia 9 lipca 2007r. w sprawie: informowania o działaniu Burmistrza Pyrzyc poprzez wydawanie Biuletynu CZAS PYRZYC.


Zarządzenie Nr 213 /2007

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 9 lipca 2007r.

w sprawie: informowania o działaniu Burmistrza Pyrzyc poprzez wydawanie Biuletynu CZAS PYRZYC.

Na podstawie art. 11b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), oraz art. 3 ust 1, art. 4 ust 1 pkt 1, art. 11 pkt 1, art. 12 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Biuletyn Burmistrza „CZAS PYRZYC” będzie ukazywał się w wersji drukowanej, w nakładzie 1000 bezpłatnych egzemplarzy, w formie i z częstotliwością stosownie do zawartej z wykonawcą umowy.

§ 2. Celem przekazywania informacji w formie biuletynu jest:

 1. lepszy kontakt Burmistrza ze społecznością lokalną,

 2. dostarczanie pełnej i rzetelnej informacji o wydarzeniach, problemach, osiągnięciach i planach,

 3. dostarczanie ważnych informacji do dużej liczby mieszkańców w krótkim czasie,

 4. pełniejsze zrozumienie przez mieszkańców gminy inicjatyw podejmowanych przez samorząd,

 5. pozyskanie poparcia mieszkańców dla podejmowania działań,

 6. pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców.

§ 3. Określa się następujące procedury przygotowania materiałów informacyjnych do Biuletynu.

  1. Do przygotowania materiałów powołuje zespoły redakcyjne w składach:

   1. do działu AKTUALNOŚCI:

 • Aleksandra Wszoła - szef zespołu,

 • Justyna Król,

 • Beata Czarniewska,

   1. do działu GOSPODARKA:

    • Dorota Grzybowska - szef zespołu,

    • Danuta Marciniak,

    • Ewa Sikora,

    • Adam Kawczyński,

   1. do działu OŚWIATA, KULTURA I SPORT

 • Elżbieta Drapała - szef zespołu,

 • Aleksander Butkowski,

   1. do działu BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE

 • Waldemar Gredka - szef zespołu,

 • Renata Tudek,

 • Krzysztof Dębek,

   1. do działu OCZAMI MŁODYCH

 • Robert Krzysztoszek - szef zespołu,

 • Ilona Zielińska-Waszczyk,

 • Olimpia Huber,

 • Barbara Błażejewska,

 • Anna Korzeniewska,

   1. Kącik PYTAJ - ODPOWIEM poprowadzi Małgorzata Nowak.

Zapytania należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail czas.pyrzyc@pyrzyce.um.gov.pl, lub pisemnie składając zapytanie do skrzynki znajdującej się w Punkcie Informacyjnym na parterze Ratusza.

§ 4. W celu koordynacji prac nad przygotowaniem materiałów do Biuletynu powołuje zespół koordynacyjny w składzie:

     • Andrzej Ogrodowicz,

     • Urszula Bieńkowska,

     • Ewa Jędraszak.

§5. Osobą odpowiedzialną za koordynację spraw związanych z przygotowaniem i przekazywaniem informacji jest Andrzej Ogrodowicz - Sekretarz Gminy.

§ 6. 1. Materiały przeznaczone do publikacji powinny spełniać wymogi ustawy z dnia 26 stycznia 1984r. prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24 ze zm.), oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).

2.Autorzy artykułów zamieszczonych w biuletynie oznaczają je swoimi inicjałami.

§ 7. Szefowie zespołów, o których mowa w § 3 przekazują w formie pisemnej przygotowane materiały koordynatorowi w terminie każdorazowo przez niego określonym.

§ 8. Przed przekazaniem do wykonawcy materiały podlegają wstępnej akceptacji koordynatora i ostatecznej Burmistrza Pyrzyc.

§ 9. Zatwierdzone materiały w formie elektronicznej przekazywane są wykonawcy wykonującego skład i druk przez pracowników Kancelarii Burmistrza.

§ 10. Kierownicy Wydziałów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach oraz kierownicy
i dyrektorzy jednostek organizacyjnych mają obowiązek przygotowywać
i przekazywać szefom zespołów informacje na temat spraw, jakimi wydział, czy jednostka zajmowała się między kolejnymi wydaniami Biuletynu, a w szczególności jakie ma plany na przyszłość, zapowiedzi ważnych wydarzeń, relacje, ogłoszenia. Powyższe informacje należy przekazywać w formie pisemnej i elektronicznej.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w/z Burmistrza Pyrzyc

Teresa Jasińska

Z-ca Burmistrza

3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 20-07-2007 14:11:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Król 20-07-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 20-07-2007 14:11:06