Zarządzenie Nr 228 /2007 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 lipca 2007r. w sprawie: ogłoszenia postępowania w sprawie zlecenia obsługi prawnej


Zarządzenie Nr 228 /2007

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 23 lipca 2007r.

w sprawie: ogłoszenia postępowania w sprawie zlecenia obsługi prawnej

Na podstawie 30 ust. 2 pkt3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23,
poz. 220
, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.
Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203;
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327) oraz art. 5 ust. 1 pkt. 6 ustawy dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006.r Nr 64, poz.1163, Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, Dz. U. z 2007r. Nr 64, poz. 427, Nr 82, poz. 560), zarządzam co następuje:

§ 1. Ogłosić postępowanie w sprawie wyłonienia osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, która będzie świadczyć obsługę prawną Urzędu Miejskiego w Pyrzycach oraz jednostek organizacyjnych gminy (z wyłączeniem gminnych osób prawnych) w zakresie ich działalności,

.

§ 2. Ogłoszenie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Załącznik do Zarządzenia

Nr 228/2007 Burmistrza Pyrzyc

z dnia 23 lipca 2007r.

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt. 6 ustawy dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006.r Nr 64, poz.1163 z póź. zm.),

0x01 graphic
BURMISTRZ PYRZYC ZLECI OBSŁUGĘ PRAWNĄ Urzędu Miejskiego w Pyrzycach oraz gminnych jednostek organizacyjnych z wyłączeniem gminnych osób prawnych w zakresie zgodnym z ustawą z dnia 16 lipca 1982r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059 z póż .zm.).

1.Obsługa prawna obejmuje:

a) udzielanie porad i konsultacji prawnych pracownikom Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych gminy (z wyłączeniem gminnych osób prawnych) w zakresie ich działalności,

b) wydawanie ustnych i pisemnych opinii prawnych,

c) pomoc prawną podczas sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach wraz z opiniowaniem przygotowywanych projektów uchwał, średnio raz w miesiącu,

d) obsługę prawną Rady Miejskiej i komisji stałych Rady Miejskiej,

e) prowadzenie spraw sądowych, zastępstwo prawne i procesowe,

f) opiniowanie umów, w tym umów z zakresu zamówień publicznych pod względem formalno - prawnym i ich parafowanie,

g) zastępstwo podczas dłuższej nieobecności (urlop, zwolnienie lekarskie ) Radcy Prawnego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

2. Obsługa prawna powinna być wykonywana w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach w uzgodnionych dniach, co najmniej 2 razy w tygodniu w godzinach pracy Urzędu (2 x 8 godzin).

3. W postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą wziąć udział wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego określone w ustawie z dnia 16 lipca 1982r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2002 r Nr 123, poz. 1059 z póż .zm.).

4. Oferta powinna zawierać:

a) określenie ceny (brutto) za świadczenie obsługi prawnej za okres jednego miesiąca,

b) opis doświadczenia zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia w zakresie obsługi prawnej samorządu terytorialnego,

c) do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego oraz o formie wykonywania tego zawodu.

5. Umowa z wybranym oferentem zostanie zawarta na okres trzech lat.

6. Miejsce i termin składania ofert:

URZĄD MIEJSKI W PYRZYCACH, PL . RATUSZOWY 1 POK. NR 133.

KOPERTA WINNA BYĆ OZNACZONA: „ OFERTA NA OBSŁUGĘ PRAWNĄ

termin składania ofert upływa dnia 6 sierpnia 2007 r. godz. 12.00.

7. Osoba uprawniona do kontaktu:

ANDRZEJ OGRODOWICZ- Sekretarz Gminy - nr tel. 091 5 700 503.

8. Wybór oferty nastąpi w terminie 7 dni od dnia upływu składania ofert. 

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 23-07-2007 09:37:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Ogrodowicz 20-07-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 23-07-2007 09:37:04