PROTOKÓŁ Nr I/06 z obrad I (inauguracyjnej) sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 listopada 2006 r.


PROTOKÓŁ Nr I/06

z obrad I (inauguracyjnej) sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 27 listopada 2006 r.

godzina rozpoczęcia - 10:00;

godzina zakończenia - 11:45;

Do punktu 1 porządku

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Zgodnie z art. 20 ust. 2c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym I - inauguracyjną sesję Rady Miejskiej V kadencji w Pyrzycach otworzył i prowadził do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej najstarszy wiekiem radny - Pan Jan Utnik. Przywitał Radnych, zaproszonych gości oraz wszystkich przybyłych na obrady sesji.

 • Lista obecności sołtysów stanowi zał. Nr 1 do protokołu;

 • Lista obecności dyrektorów szkół i przedszkoli stanowi zał. Nr 2 do protokołu;

 • Lista obecności zaproszonych gości stanowi zał. Nr 3 do protokołu.

Przewodniczący obrad - J. Utnik - Poprosił Pana Zdzisława Wiśniewskiego - Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Pyrzycach o wręczenie Zaświadczeń wybranym Radnym potwierdzającym ich wybór na Radnego Gminy Pyrzyce.

Do punktu 2 porządku

Złożenie ślubowania przez radnych.

Przewodniczący GKW - Z. Wiśniewski - W imieniu Gminnej Komisji Wyborczej w Pyrzycach powołanej przez Komisarza Wojewódzkiego w Szczecinie do przeprowadzenia wyborów na terenie MiG Pyrzyce, pragnę wręczyć Państwu zaświadczenia. W dniu 12 listopada br. społeczeństwo Ziemi Pyrzyckiej powierzyło Waszej piętnastce losy naszej Gminy na najbliższe 4 lata. Wręczając te zaświadczenia chciałbym zauważyć, że wolą mieszkańców było, żebyście mogli stanowić o losach naszej Ziemi i jej mieszkańców.

Złożył radnym serdeczne gratulacje, jednocześnie życząc, żeby w podejmowaniu decyzji Radni kierowali się nie tylko dobrem samej Rady, ale głównie dobrem tej Ziemi, żeby mogła się ona rozwijać a mieszkańcom żyło się lepiej, żeby decyzje, które będą podejmowali były podejmowane dla dobra naszej Ziemi. Życzył, aby w kadencji 2006 - 2010 układała się dobrze współpraca między samorządami lokalnymi i żeby wszystkie działania były ukierunkowane na to, żeby mogli służyć nam - mieszkańcom.

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej wręczył Radnym zaświadczenia o wyborze na radnego Rady Miejskiej w Pyrzycach.

Dalszą część sesji Rady prowadził do chwili wyboru Przewodniczącego RM najstarszy wiekiem Radnym J. Utnik zgodnie ze scenariuszem, który stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

Zgodnie z art. 23a.1 ustawy o samorządzie gminnym każdy z Radnych złożył ślubowanie. Po odczytaniu przez Przewodniczącego obrad Pana Jana Utnika, Roty Ślubowania o brzmieniu: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.”, wywołani kolejno radni przez najmłodszą wiekiem Radną Panią Joannę Kołatkiewicz wypowiedzieli słowo „ślubuję”, a co niektórzy z dodatkiem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”.

Przewodniczący obrad - J. Utnik - Na podstawie listy obecności stwierdził, iż na stan 15 Radnych obecni są wszyscy, co stanowi odpowiednie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

 • Lista obecności radnych stanowi zał. Nr 5 do protokołu;

Przewodniczący obrad - J. Utnik - Odczytał porządek obrad, który stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

Do punktu 3 porządku

Wybór Przewodniczącego Rady V kadencji.

 1. wybór Komisji Skrutacyjnej;

Przewodniczący obrad - J. Utnik - Zwrócił się z prośbą o zgłaszanie kandydatów do składu Komisji Skrutacyjnej, która przeprowadzi głosowanie.

Radny M. Osękowski - Do składu Komisji Skrutacyjnej zgłosił Radnego Andrzeja Jakieła.

  • Radny A. Jakieła wyraził zgodę.

Radny W. Tołoczko - Do składu Komisji Skrutacyjnej zgłosił Radnego Mariusza Majaka.

  • Radny M. Majak wyraził zgodę.

Radna Z. Leszczyńska - Do składu Komisji Skrutacyjnej zgłosiła Radną Joannę Kołatkiewicz.

  • Radna J. Kołatkiewicz wyraziła zgodę.

Radny M. Osękowski - Poprosił o zamknięcie listy.

Przewodniczący obrad - J. Utnik - Poddał pod głosowanie Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: 1. Radny A. Jakieła.

2. Radny M. Majak.

3. Radna J. Kołatkiewicz.

WYNIK GŁOSOWANIA: ZA - 15 (jednogłośnie);

Skład Komisji Skrutacyjnej został zaakceptowany przez Radę.

 1. zgłaszanie kandydatów;

Przewodniczący obrad - radny J. Utnik - Zwrócił się z prośbą do radnych o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pyrzycach.

Radny W. Tołoczko - Zgłosił kandydaturę radnego Andrzeja Gumowskiego na Przewodniczącego Rady Miejskiej. Uzasadnił, iż radny A. Gumowski ma 51 lat, żona Zofia, córka Katarzyna, syn Piotr, którzy pracują. Znany jest z pracy w Radzie Miejskiej, osobiście zna jego z członkostwa w Platformie Obywatelskiej i są przyjaciółmi. Przez ostatnie 8 lat był radnym Rady Miejskiej, członkiem K. Budżetu, a w ostatniej kadencji Przewodniczącym K. Budżetu. Jego kompetencje, wiedza, doświadczenie jest bardzo duże, jego umiejętności w kierowaniu pracą Komisji również są bardzo wysoko oceniane. W związku z tym ma pewność, że radny A. Gumowski poprowadzi bardzo dobrze pracami Rady Miejskiej i prosi o poparcie jego kandydatury i wybranie go na przewodniczącego RM.

Radni nie zgłosili więcej kandydatów.

Przewodniczący obrad - J. Utnik - Zamknął listę kandydatów.

  • Radny A. Gumowski wyraził zgodę.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym wybór przewodniczącego RM następuje bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.

W celu przeprowadzenia głosowania Komisja Skrutacyjna udała się do Biura Rady, aby przygotować odpowiednie karty do głosowania.

Przewodniczący obrad - najmniej. Utnik - Ogłosił 10 minut przerwy.

Po przerwie.

 1. przeprowadzenie głosowania;

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej M. Majak - wyjaśnił zasady głosowania oraz ważność oddanego głosu.

Każdy z Radnych wyczytany kolejno wg listy obecności dokonał wyboru, po czym Komisja Skrutacyjna przeszła do Biura Rady w celu przeliczenia głosów i sporządzenia protokołu.

 1. podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.

Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej M. Majak ogłosił wyniki głosowania. W głosowaniu oddano: - głosów ważnych -15;

- głosów nieważnych - 0;

- głosów za - 14;

- głosów przeciw - 1;

Karty do głosowania stanowią załącznik Nr 7 do protokołu.

Na podstawie wyników głosowania Komisja stwierdziła, iż Przewodniczącym Rady Miejskiej w Pyrzycach został radny Andrzej Gumowski.

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący obrad - J. Utnik - Odczytał podjęta uchwałę.

Uchwała Nr I/1/06 stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący obrad - J. Utnik - Życząc sukcesów i owocnej pracy przekazał uroczyście łańcuch Przewodniczącego Rady oraz dalsze prowadzenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej - A. Gumowski - Zwrócił się do wszystkich zebranych na sali z podziękowaniami za obdarzone zaufanie zapewniając, że swoim doświadczeniem i zaangażowaniem uczyni wszystko (na ile pozwoli zdrowie), aby organizować pracę Rady tak, aby odbywało się to bez żadnych konfliktów, problemów, żeby praca była jasna, prosta i merytoryczna.

Przeprosił obecną na sali małżonkę za to, że będzie w domu już tylko „gościem”.

Zaproszeni goście złożyli Przewodniczącemu Rady serdeczne gratulacje oraz wręczyli kwiaty, m.in. Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński, Przewodniczący Rady IV kadencji - A. Marcinkiewicz.

Do punktu 5 porządku

Wybór Wiceprzewodniczącego Rady.

 1. wybór Komisji Skrutacyjnej;

Przewodniczący Rady Miejskiej - A. Gumowski - Wniósł o to, aby powołana do tej pory Komisja Skrutacyjna, która działała przy wyborze Przewodniczącego, również pracowała w podobnym składzie jak do tej pory, czyli:

- Przewodniczący - M. Majak;

- członek - J. Kołatkiewicz;

- członek - A. Jakieła.

Radni nie zgłosili żadnego sprzeciwu.

Przewodniczący Rady Miejskiej - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie skład Komisji Skrutacyjnej do wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w następującym składzie: 1) Przewodniczący - M. Majak;

2) członek - J. Kołatkiewicz;

3) członek - A. Jakieła.

WYNIK GŁOSOWANIA: ZA - 15 (jednogłośnie);

Skład Komisji Skrutacyjnej został zaakceptowany przez Radę.

Przewodniczący Rady Miejskiej - A. Gumowski - Poinformował, że zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym „Rada gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego i 1-3 wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.” W związku z tym oczekuję decyzji i zgłaszania wniosków w jakiej liczbie będziemy wybierali wiceprzewodniczących?

Radny W. Tołoczko - Wnioskuje, aby wybrać dwóch wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.

Radni nie zgłosili innych wniosków.

Przewodniczący Rady Miejskiej - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie wniosek radego W. Tołoczko.

WYNIK GŁOSOWANIA: ZA - 15 (jednogłośnie);

Przewodniczący Rady Miejskiej - A. Gumowski - Stwierdził, że Rada Miejska wybierze dwóch wiceprzewodniczących i poprosił o zgłaszanie kandydatów.

 1. zgłaszanie kandydatów;

Radna Z. Leszczyńska - W imieniu PiS zgłosiła kandydaturę radnego Damiana Błażejewskiego na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. Uzasadniła, iż ma 39 lat, żonaty, dwójka dzieci, cechuje go wysoka kultura osobista, jest radnym I-kadencji, cieszy się zaufaniem kolegów i koleżanek PiS-u, którzy uważają, że będzie dobrym wiceprzewodniczącym RM.

Radny J. Kubajek - W imieniu PSL zgłosił kandydaturę radnego Mirosława Gryczkę na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. Uzasadnił, iż ma 58 lat, radny II i IV kadencji, były przewodniczący K. Statutowej, członek K. Rolnictwa i K. Rewizyjnej. Zawodowo przepracował 38 lat w tym 11 lat w samorządach. Obecnie pełni funkcję Sekretarza Powiatu Pyrzyckiego - Dyrektora Wydziału OP, żonaty, mieszkaniec Pyrzyc, czworo dzieci i czworo wnucząt. Uważa, że jest to dobry kandydat, który będzie wspomagał Pana Przewodniczącego w prowadzeniu pracy Rady Miejskiej.

Radni nie zgłosili więcej kandydatów.

  • Radny D. Błażejewski wyraził zgodę na kandydowanie na wiceprzewodniczącego RM.

  • Radny M. Gryczka wyraził zgodę na kandydowanie na wiceprzewodniczącego RM.

Przewodniczący Rady Miejskiej - A. Gumowski - Poprosił Komisję Skrutacyjną o przejście do Biura Rady w celu przygotowania kart do głosowania i ogłosił 10 minut przerwy.

Po przerwie.

 1. przeprowadzenie głosowania;

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej M. Majak - wyjaśnił zasady głosowania oraz ważność oddanego głosu.

Każdy z Radnych wyczytany kolejno wg listy obecności dokonał wyboru, po czym Komisja Skrutacyjna przeszła do Biura Rady w celu przeliczenia głosów i sporządzenia protokołu.

 1. podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.

Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej M. Majak ogłosił wyniki głosowania. W głosowaniu oddano: - głosów ważnych -15;

- głosów nieważnych - 0;

Kandydaci na wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Pyrzycach otrzymali następującą ilość głosów:

1) Błażejewski Damian - głosów za - 14;

- głosów przeciw - 0;

- wstrzymało się - 1;

2) Mirosław Gryczka - głosów za - 13;

- głosów przeciw - 1;

- wstrzymało się - 1;

Karty do głosowania stanowią załącznik Nr 10 do protokołu.

Na podstawie wyników głosowania Komisja stwierdziła, iż wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej w Pyrzycach zostali:

radny Błażejewski Damian

radny Mirosław Gryczka

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik Nr 11 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej - A. Gumowski - Odczytał podjęta uchwałę.

Uchwała Nr I/2/06 stanowi załącznik Nr 12 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej - A. Gumowski - Zaprosił do stołu prezydialnego wybranych wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.

Wiceprzewodniczący RM - M. Gryczka - Podziękował wszystkim za wysoki mandat zaufania i zwróciła się do Pani Sołtys Letnina, że zauważa wszystkich, że będzie służył swoim doświadczeniem, znajomością tematu (na ile zdrowie pozwoli). Zapewnił, że na pewno Pan Przewodniczący będzie miał orędownika i pomocnika w wykonywaniu tej zaszczytnej funkcji - wiceprzewodniczącego RM w Pyrzycach.

Wiceprzewodniczący RM - D. Błażejewski - Podziękował za okazane zaufanie, oznajmił, że jest debiutantem w Radzie, ale jest dużym człowiekiem, który ma duże serce i z całego serca będzie się starał, żeby nasza Rada pracowała na rzecz naszego miasta i naszej Gminy, a współpraca, żeby układała się bardzo dobrze.

Przewodniczący Rady Miejskiej - A. Gumowski - Poinformował, że wszyscy Radni otrzymali koperty z oświadczeniami majątkowymi, które należy złożyć do dnia 27 grudnia 2006 r. w BRM.

- Poinformował, że przed Radnymi jest wybór Komisji i wybór Przewodniczących poszczególnych Komisji. Zwrócił się z prośbą, aby do czwartku (tj. 30. 11. 2006 r.) każdy z Radnych zgłosił w BRM swoje propozycje i zapisy udziału w poszczególnych Komisjach, tj. K. Edukacji, K. Budżetu, K. Rolnictwa i Ekologii.

- Poinformował, że następna sesja zostanie ustalona w terminie 7 dni od czasu ogłoszenia wyników wyboru na burmistrza przez Państwową Komisję Wyborczą w Dzienniku Ustaw.

Radni nie wnieśli żadnych uwag.

Do punktu 6 porządku

Zamknięcie obrad I sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Podziękował obecnym za przybycie i zamknął obrady I sesji Rady Miejskiej.

Protokołowała

Anna Piotrowska

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Gumowski

7

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 10-08-2007 08:59:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 09-08-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 10-08-2007 08:59:28