PROTOKÓŁ Nr II/06 z obrad II sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 5 grudnia 2006 r.


PROTOKÓŁ Nr II/06

z obrad II sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 5 grudnia 2006 r.

godzina rozpoczęcia - 14:00;

godzina zakończenia - 15:42;

Do punktu 1 porządku

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Otworzył obrady II Sesji Rady Miejskiej i stwierdził, że na 15 Radnych obecni są wszyscy.

Przywitał wszystkich Radnych, zaproszonych gości, nowo wybranego Starostę Pana Wiktora Tołoczko, członków Zarządu, Pana Burmistrza, Panią Burmistrz, Sołtysów, media.

 • Lista obecności radnych stanowi zał. Nr 1 do protokołu;

 • Lista obecności sołtysów stanowi zał. Nr 2 do protokołu;

 • Lista obecności dyrektorów szkół i przedszkoli stanowi zał. Nr 3 do protokołu;

 • Lista obecności zaproszonych gości stanowi zał. Nr 4 do protokołu.

Do punktu 2 porządku

Zgłaszanie zmian do porządku obrad sesji.

Porządek obrad stanowi zał. Nr 5 do protokołu.

Wiceprzewodniczący RM - M. Gryczka - Wnioskuje o wprowadzenie do porządku obrad punktu: „Powołanie doraźnej Komisji Statutowej”. Nie ma tego w porządku, natomiast jest potrzeba, żeby Komisja Statutowa doraźna funkcjonowała w Radzie do czasu doprowadzenia do zgodności z prawem Statutu Gminy Pyrzyce.

W §34 z inicjatywą uchwałodawczą nie ma wymienionego Pana Przewodniczącego, który miałby taką inicjatywę, również w nazewnictwie jest w Rozdziale IV zapis Burmistrz Miasta i Gminy, natomiast wiemy, że poprawne nazewnictwo brzmi: „Burmistrz Pyrzyc”. Są to dwa przykłady za tym, żeby taka Komisja funkcjonowała.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Dodam, że w naszym Statucie również Komisja Statutowa występuje jako stała Komisja Rady i to też musi ulec zmianie.

Zaproponował przesunięcie punktu 8 na punkt 7, a punktu 7 na punkt 8, żeby najpierw wybrać Przewodniczącego K. Rewizyjnej, a później dołączyć skład pozostałych Radnych.

Poddał pod głosowanie wniosek Pana Wiceprzewodniczącego M. Gryczki, aby jako punkt 9 dzisiejszego posiedzenia wprowadzić wybór Komisji Statutowej.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 15; za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 0; 1. osoba nie głosowała;

Została zmieniona kolejność punktów.

Poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez siebie, aby punkt 8 zamienić na punkt 7, natomiast punkt 7 stanie się punktem 8.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 15; za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 0; 1. osoba nie głosowała;

Punkt został wprowadzony do porządku obrad

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Stwierdził, że porządek łącznie z przegłosowanymi wnioskami został przyjęty.

Radny W. Tołoczko - Odczytał oświadczenie w sprawie zrzeknięcia się mandatu radnego Rady Miejskiej w Pyrzycach, którego powodem jest wybór przez Radę Powiatu na Starostę Pyrzyckiego. Oświadczenie złożył na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej A. Gumowskiego, które stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - W imieniu Rady złożył gratulacje nowo wybranemu Staroście, życząc sukcesów, wspaniałej współpracy między Radami, Burmistrzem a Powiatem Pyrzyckim mając nadzieję, że współpraca będzie układała się bezkonfliktowo. Życząc dużo zdrowia, Prezydium Rady wręczyło Panu Staroście wiązankę kwiatów.

Starosta Pyrzycki - W. Tołoczko - Jest mi bardzo przyjemnie i z ogromnym zaszczytem przyjąłem pełnienie funkcji Starosty Pyrzyckiego. Nabrałem pewnego doświadczenia w pracy Rady Miejskiej poprzedniej kadencji. Na wczorajszej sesji Powiatowej, na której zostałem wybrany Starostą Pyrzyckim deklarowałem współpracę i mogę potwierdzić słowa, które przed chwilą wypowiedział Przewodniczący Rady - Andrzej Gumowski. Deklaruję bezkonfliktową współpracę z Radą Miejską, z Burmistrzem Pyrzyc, ze wszystkimi Wójtami i Burmistrzami Powiatu Pyrzyckiego. Mówiłem o tym, że jest bardzo dobre przełożenie na współpracę z Radą Miejska wybraną w tej kadencji i Radą Powiatu wybraną w tej kadencji, ale również z Sejmikiem Wojewódzkim wybranym w tej kadencji. Obiecuję, że nie będę szczędził sił, żeby ta współpraca była bardzo konstruktywna, merytoryczna i przynosiła pozytywne efekty dla mieszkańców miasta i gminy Pyrzyce, ale też dla wszystkich Gmin naszego Powiatu, nazywam to Ziemią Pyrzycką. Jeszcze raz bardzo dziękuję za gratulacje z okazji wyboru na tą zaszczytną funkcję Starosty Pyrzyckiego, ale też dziękuję - zwracam się do Burmistrza Pyrzyc Kazimierza Lipińskiego - za tą rywalizację o fotel Burmistrza Pyrzyc. Myślę, że ta rywalizacja zostawiła pewien ślad, ale była prowadzona fair. Na Sesji Rady Powiatu wspominałem, że wygrałeś, i wygrałeś zdecydowanie, są tu reprezentanci środowiska wiejskiego, którzy dokładnie wiedzą, że w zdecydowany sposób poparli Twoją kandydaturę i myślę, że nie zawiedziesz tych mieszkańców i mieszkańców całej Gminy Pyrzyce. Jeszcze raz deklaruję konstruktywną i merytoryczną współpracę.

Do punktu 3 porządku

Wręczenie zaświadczenia o wyborze na Burmistrza.

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej - Z. Wiśniewski - W imieniu Gminnej Komisji Wyborczej wręczył zaświadczenie, że w dniu 26 listopada br. w wyborach bezpośrednich Burmistrzem Pyrzyc został Pan KAZIMIERZ LIPIŃSKI.

(Zaświadczenie stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.) Wręczając to zaświadczenie wyrażam przekonanie, że w kadencji 2006 - 2010, gdy się ona skończy i obrócimy się wstecz, to powiesz „Ja Kazimierz i mieszkańcy Pyrzyc przez te 12 lat mojej działalności na tej ziemi, zrobiliśmy dużo, bardzo dużo” i tego Ci życzę.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poprosił Burmistrza Pyrzyc o złożenie ślubowania.

Do punktu 4 porządku

Złożenie ślubowania przez Burmistrza.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Odczytał treść ślubowania: „Obejmując urząd Burmistrza Miasta i Gminy Pyrzyce, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta i gminy”. - Tekst ślubowania stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - W imieniu całej Rady złożył gratulacje Panu Burmistrzowi z okazji wyboru na III kadencję Burmistrza Pyrzyc licząc na bardzo dobrą współpracę i mając nadzieję, że swoim zaangażowaniem przyczyni się do znacznego rozwoju miasta i Gminy. Życząc samych sukcesów, dużo radości w wykonywaniu tych obowiązków i znakomitej współpracy, wręczył Panu Burmistrzowi wiązankę kwiatów.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Przed chwilą złożyłem ślubowanie z wielką wrażliwością i z wielkim poczuciem obowiązku. Chciałbym w mojej pracy kierować się drogowskazami dobrego życia, a są to: cierpliwość, czy też wytrwałość, radość, mądrość, dziecięctwo, miłość, ufność i modlitwa. Matma Gandhi powiedział, że „w modlitwie lepiej mieć serce bez słów niż słowa bez serca”. Analizowałem długo zdania i sądzę, że one są bardzo adekwatne do tej sytuacji, nie tylko w naszej Gminie, ale również i w kraju.

Szanowni Państwo, wybory samorządowe 2006 to już historia. Wybraliśmy władze samorządowe zgodnie z ordynacją wyborczą, ale czy wszyscy jej przestrzegaliśmy? Powaga tej sali oraz powaga tego miejsca nie może i nie powinna być zakłócona wystąpieniami politycznymi i nie tylko dzisiaj. Refleksje po wyborcze zostawiam na inny czas i w innym miejscu. Tym niemniej pozwolę sobie na cytat znanej redaktorki Janiny Paradowskiej: „Gdy konkurent głośno tupie, wszyscy zaczynają tak samo głośno tupać w nadziei, że komuś uda się głośniej i tak się tym tupaniem wzajemnie ogłuszają, że nie dociera do nich już nic z prawdziwego życia. Życia, które po prostu jest już gdzie indziej, które poszło na przód nie czekając na przewodników, którzy już na przewodników coraz mniej się nadają”. Przed pierwszą, drugą turą nie reagowałem na tupanie. Słuchałem ludzi i z nimi rozmawiałem. Przepraszam tych, którzy czekali na spotkanie ze mną 23 listopada w Publicznym Gimnazjum, ale ze względu na ogłoszoną żałobę, do tego spotkania nie doszło. Spotkanie odwołałem.

Panie Przewodniczący po zakończeniu mojego wystąpienia złożę na Pana ręce projekt budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2007. Dokument (jak Radni przeczytają) koresponduje z moim programem wyborczym to, co mówiłem na spotkaniach, że priorytetem będą drogi, oświata oraz zagospodarowanie wolnego czasu dla dzieci i młodzieży.

Dlaczego drogi, dlaczego oświata? Są to kierunki prorozwojowe. Nasza wiedza zdobyta w tej sali przez Radnych, przeze mnie akcentowała również te kierunki. Dlaczego drogi, bo chcę abyśmy razem próbowali wyrównać statut techniczny i społeczny naszej Gminy. Po drugie: również dlatego, że pojawią się duże pieniądze, blisko 250.000.000 EURO trafi na inwestycje, drogi wojewódzkie i lokalne w budżecie 2007 - 2013, myślę o Regionalnym Programie Operacyjnym.

Dlaczego oświata, to chyba nie muszę tutaj zatrzymywać się dłużej, ale chciałbym, żebyśmy w oświacie położyli akcent na edukację wychowawczą, mówiąc wprost - przedszkola, jak również zajęli się Publicznym Gimnazjum. Co to znaczy zajęli się, rozlokowali Gimnazjum na oddziały, co najmniej dwa na tereny wiejskie.

Dlaczego na Stowarzyszenia - bezpieczeństwo, a więc więcej pieniędzy na zagospodarowanie wolnego czasu dla dzieci i młodzieży. Skąd? W projekcie budżetu to pokazuję, a jednocześnie chcę zapewnić, że pieniądze z Funduszu na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi będą inaczej rozlokowane. Poddam gruntownej analizie i weryfikacji ten wydatek i pieniądze muszą się na ten cel znaleźć. Ponadto zadbam i będę współpracował z osobami, instytucjami, które chcą u nas inwestować. Zadbam i będę współpracował z firmami szczególnie małymi, średnimi i to usłyszałem w tym roku przed wyborami. Będę, tak jak dotychczas, wspierał nowe rozwiązania na rzecz poprawy stanu zdrowia naszych mieszkańców m.in. poprzez działania na rzecz profilaktyki, co czyniłem dotychczas.

Decyzja o budowie tężni została podjęta, Rada takie przyzwolenie mi dała, termin się przesuwa zważywszy na zmianę lokalizacji, miały tu wpływ warunki techniczne, ale również RPO przewiduje duże pieniądze w tym zakresie, blisko 48.000.000 EURO na inwestycje, które spowodują całoroczną ofertę wypoczynku w regionie, a więc przede wszystkim związane z rozwojem lecznictwa uzdrowiskowego.

Mam nadzieję i jestem przekonany o dobrej współpracy z Komendą Powiatową Policji, Państwową Strażą Pożarną i OSP, która to wpłynie korzystnie na rzecz bezpieczeństwa naszych obywateli. Bardzo wysoko cenię sobie wszelkie inicjatywy w zakresie kultury i będę je wspierał i pomagał jak dotychczas, czego wynikiem jest realizacja inwestycji pt. PDK i w projekcie budżetu pieniądze na dokończenie sali kinowej są zaprojektowane, a Wysoka Rada podejmie decyzję.

Również zadbam o dalszy rozwój prac nad planem przestrzennego zagospodarowania w tym działki budowlane, których już zaczyna brakować.

Mówiąc o drogach nie dopowiedziałem, iż młodzi studenci Politechniki Szczecińskiej pracują nad koncepcją budowy drogowego obejścia Pyrzyc, ponieważ jest to podstawowa infrastruktura nie tylko po to, aby miasto ominąć, ale po to, aby infrastruktura służyła do tego, aby do działek można było dojechać, tym bardziej, że rozwój miasta nastąpi w kierunku zachodnim.

Będę wspierał sport (jak dotychczas), w projekcie budżetu pokazałem pieniądze na basen, jak również budowę sali gimnastycznej w Żabowie (w programie wyborczym nawet Pan Starosta miał również to ujęte) myślę, że to jest temat bezdyskusyjny, aczkolwiek Rada będzie niedługo przyjmowała budżet.

Również deklaruję daleko idącą współpracę ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Nowielinie, będę brał czynny, aktywny udział w życiu tego Stowarzyszenia.

Estetyka bardzo ważna sprawa „jak nas widzą, tak nas piszą”, nastąpiła duża poprawa i sądzę, że tak dalej będziemy trzymać.

Współpraca z Sołtysami, którzy są prawą ręką Burmistrza (jeżeli chodzi o tereny wiejskie), koledzy z Korbach mówią na sołtysów „mali burmistrzowie”. Na pewno ta współpraca będzie tak jak dotychczas i efekty niemałe.

Deklaruję współpracę ze wszystkimi Stowarzyszeniami, Związkami z tymi, co dotychczas współpracowałem, szukałem obszaru, gdzie nie mam kontaktów, wszędzie mam i to sobie cenię i jestem z tego bardzo zadowolony.

Również oczekuję i wiem (znamy się długo, widzę po twarzach Radnych), że współpraca będzie dobra, bo ona musi być dobra. Bardzo dobrze, że wśród Państwa są Radni, którzy pełnią funkcje Radnego 4 kadencje (kolega Mirek), 3 , 2 i 1, a więc doświadczenie ogromne, kultura osobista również ogromna. Z tego powodu wiem i to wróży dobrze na merytoryczną współpracę z burmistrzem i powinno nam przyświecać dobro naszych mieszkańców i rozwój gminy, aczkolwiek dobro mieszkańców każdy różnie interpretuje. Współpraca na pewno będzie, słyszałem głos Pana Starosty, który deklaruje wole współpracy, współdziałania.

W sprawach ważnych będę prowadził konsultacje z Radnymi, o tym rozmawiałem z Panem Przewodniczącym Gumowskim na pierwszym naszym spotkaniu w ubiegły piątek, a było to spotkanie, które miało na celu ustalić pewne kierunki współpracy i działania. Oświadczam, że nie będzie marnowania czasu na tzw. (jak użyła terminu - mój prawnym wzór Pani prof. Ewa Łętowska) „nieśmiertelne herbatki, czy kawki”. Niech obcy będzie nam układ, mieszkańcy nas tu posłali po całkiem coś innego. Po to, aby Rada stanowiła lokalne prawo, Burmistrz razem z pracownikami wykonywał uchwały i dobrze służył, abyśmy słuchali mieszkańców i należycie pracowali. Chciałbym bardzo, abyśmy tak jak dotychczas rozwiązywali ważne problemy. Doszedłem do wniosku, że powinienem mówić wszystko, bo taki zarzut miałem w poprzedniej kadencji, że burmistrz jakby w połowie zdania się zatrzymywał, jakby coś krył, chciał coś powiedzieć - nie powiedział, ale sądzę, że to był chyba wynik jeszcze pewnych emocji po wyborczych. Tak to odbieram i chciałbym, żeby tak to pozostało, że tak to zostało wypowiedziane, że jeszcze nie złożyłem ślubowania, a już niektórzy planowali, że nie otrzymam absolutorium. Byłby to zły wstęp do współpracy. Tak to odbieram, tak traktuję, czas leczy pewne rany i od dzisiaj uważam, że tego tematu nie ma. Będę zapraszał Przewodniczących Komisji w razie potrzeby na konsultacje i o tym również rozmawiałem z Panem Przewodniczącym.

Przedłożę Wysokiej Radzie kierunki działania oparte o Plan Rozwoju Lokalnego, który został przyjęty przez Radę ubiegłej kadencji, żebyśmy sobie założyli, co chcemy razem przez 4 lata zrobić, żeby to nie było kadencyjne, żebyśmy widzieli dalej rozwój Gminy, żeby to nie było kadencyjne myślenie, ale żeby pewne kierunki były pewnym etapem, elementem długofalowego programu. Do tego wszystkiego potrzebny jest sprawnie funkcjonujący Urząd i jednostki organizacyjne oraz Spółki. To burmistrz kieruje bieżącymi sprawami Gminy (tak powiedział ustawodawca) oraz reprezentuje Gminę na zewnątrz, burmistrz jest również kierownikiem Urzędu Gminy, organizuje pracę, strukturę organizacyjną, dobiera ludzi i swą ekipą służy, wykonuje uchwały Rady. Nad zmianą struktury (nie jest to rewolucja), ale moje doświadczenie mi podpowiada, że pewne zmiany w Urzędzie nastąpić powinny, czy też nawet muszą. Nad taką zmianą częściowo pracuję i na pewno przed świętami stosowne zarządzenie w tej kwestii wydam, aby od 1 stycznia sprawniej funkcjonował Urząd oraz jakość obsługi klientów była na wyższym poziomie. Utworzę specjalną komórkę podległą tylko burmistrzowi, która będzie pisała wnioski. Będzie szafa i tam u góry będą napisane programy, a pod spodem mają już leżeć prawie gotowe dokumentacje. Powiedziałem prawie gotowe, bo termin, ważność dokumentacji jest określona, a więc będzie to koncepcja, a więc czytaj prawie, że dokumentacja. Dzisiaj nie ma czasu się uczyć.

Zapewniam również zebranych, że na pewno nastąpi radykalna poprawa, jeżeli chodzi o funkcjonowanie PDK, OSiR-u i PBP, to nie znaczy, że instytucje źle funkcjonowały. Na pewno dobrze i dziękuję za pracę, ale wiem i widzę pewne obszary w tych działaniach do poprawy.

Mamy trzy Spółki: PPK, PPM, Geotermia. Jeżeli chodzi o PPK to chciałbym, aby Radni sobie przeanalizowali, że budżet to nie jest urządzenie do naprawiania, czy do reformowania sytuacji w jakichkolwiek Spółkach. Budżet jest to roczny plan dochodów i wydatków, budżet nie jest do reformowania czegokolwiek, nie jest do naprawiania czegokolwiek. Jeżeli chodzi o PPM, to musi nastąpić głęboka analiza działalności. Jeżeli chodzi o Geotermię Pyrzyce, to tutaj są pewnie swego rodzaju kłopoty. Wiemy, jeszcze do dzisiaj w tej sali mamy kłopoty jak doradzić, jak podpowiedzieć, żeby Spółka produkowała taniej, taniej sprzedawała ciepło. Siedzi na tej sali człowiek, który (wtenczas to była odwaga, podjąć decyzję na tak) jest radnym - Andrzej Jakieła były członek Zarządu tą decyzję podejmował i pewnie taką samą decyzję byśmy wszyscy podjęli, bo był to dobry kierunek, ale pewne dane, pewne prace naukowe wybitnych profesorów, znawców nie do końca sprawdziły się. Chciałbym, żebyśmy wrócili do naszej decyzji o niskim podatku od budowli dla Spółki Geotermia, nie dlatego żeby go podwyższyć, ale dlatego żebyśmy lekką ręką nie dawali pieniędzy podatnika (a z tego nic nie mamy, pozostali zwiększają udziały, a my nie). W swym czasie przedstawię projekt uchwały w sprawie wnoszenia wkładów, abyśmy byli takim samym podmiotem jak pozostali udziałowcy, żebyśmy podnosili udziały, a na ten moment tego nie ma. Tak na pewno będę z Komisją Budżetu rozmawiał w tej sprawie.

Pan Starosta powiedział, że oczekiwania odnośnie współpracy będą bardzo dobre z Zarządem Powiatu. Ktoś kiedyś powiedział, że „jak chcesz komuś pomóc to najlepiej mu nie przeszkadzaj” i myślę, że od tego powinniśmy zacząć. Po pierwsze, żebyśmy sobie nie przeszkadzali. Po drugie: współpracowali. Wiem, że tak będzie (pozwolę sobie na nieskromność), ale będę dobrze Ci podpowiadał, jeżeli zechcesz słuchać, tam gdzie będę wiedział, nie będę się mądrzył, ale podpowiem. Sądzę, że o takim doświadczeniu mam do tego nawet moralne prawo. Zrobię wszystko, aby współdziałanie było, a są takie obszary, gdzie z mocy ustawy musimy współpracować, chociażby bezpieczeństwo (pan Komendant pewnie czeka na jakieś ciekawe rozwiązania i pomoc), sport, kultura. Jest to obszar, gdzie razem mamy działać i efekty dla ludzi powinny być. Sądzę, że uda nam się wypracować formy i zasady współpracy, i jeszcze przed świętami to nastąpi. Chciałbym również, żeby Zarząd Powiatu, Starostwa w swoim projekcie budżetu na rok przyszły zauważył inwestycje gminne, do których można byłoby dołożyć tak jak się dzieje w niektórych Powiatach. Wiem, że to jest trudne, bo pieniędzy brakuje, ale nawet skromnie i symbolicznie widać, że też jest współdziałanie i sądzę, że tak będzie. Mamy kilka wspólnych spraw, czy OPS, czy utworzenie muzeum regionalnego, czy ścieżki rowerowej - mówię to do Wójta Kibały. Mamy kilka wspólnych spraw do załatwienia i deklaruję współdziałanie, i ono na pewno nie będzie tylko czczym stwierdzeniem.

Sejmik - myślę, że na tym haśle mógłbym skończyć. Byłem delegatem, byłem Radnym Sejmiku, znam ludzi, aczkolwiek przełożenia polityczne i nie zawsze na tym się dobrze wychodzi, coś o tym wiem. Kontakty międzyludzkie, osobiste, gwarancją dobrej współpracy.

Na koniec chciałbym, żebyśmy razem współpracowali, współdziałali, bo zarządzanie Gminą to nie jest myślenie polityczne tylko współpraca ludzi, Radnych, którzy widzą szansę rozwoju naszej Gminy. Kiedyś 20 po godz. 22 użyłem słów W. Churchill, że czeka nas „krew, pot i łzy”. Pewnie krwi nie będzie, łez może raz w miesiącu, ale pot pewnie będzie, on powinien być, on musi być po to, żeby wygrali Ci, którzy tego oczekują, a myślę o mieszkańcach naszej Gminy.

Projekt budżetu złożę Panu Przewodniczącemu Rady.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Z wielką uwagą wysłuchaliśmy słów Pana Starosty i Pana Burmistrza i mamy nadzieję, że wróży to znakomitą współpracą, i na taką liczymy jak również współpracę Burmistrza z Radą dla dobra nas wszystkich mieszkańców zarówno miasta jak i naszej Gminy.

Dzisiejszy dzień jest wyjątkowy i nie miałem nic przeciwko temu, że ta wypowiedź była taka długa, natomiast następnym razem nie będę taki tolerancyjny, bo chciałbym, żeby te sesje były krótkie.

Do punktu 5 porządku

Powołanie składów osobowych stałych komisji rady.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Na poprzedniej sesji prosiłem o zapisywanie się do poszczególnych Komisji, moją prośbę Państwo spełniliście.

Odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady, projekt stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Stwierdził, że Uchwała Nr II/3/06 została podjęta i stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Ogłosił 20 minut przerwy dla stałych Komisji Rady w celu wyboru kandydatów na Przewodniczących poszczególnych Komisji.

Po przerwie: od 14:55 do 15:15;

Do punktu 6 porządku

Powołanie przewodniczących stałych komisji rady.

 1. zgłaszanie kandydatów;

Przewodniczący posiedzenia K. Budżetu - M. Majak - Poinformował o przebiegu posiedzenia oraz, że kandydatem na Przewodniczącego K. Budżetu jest Pan Ryszard Grzesiak, który ma wykształcenie wyższe ekonomiczne, jest znaną osobą, doświadczonym samorządowcem, w I kadencji Radny Powiatu Pyrzyckiego, członek Zarządu z funkcji Wicestarosty, od 4-ch lat Dyrektor Szpitala Powiatowego. Jest osobą o dużym doświadczeniu znającą zagadnienia, konstruowania i wykonywania budżetu. Wiceprzewodniczącym Komisji został Pan Stefan Ryżyk.

Wniosek K. Budżetu w sprawie zgłoszenia kandydata na Przewodniczącego K. Budżetu stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.

Przewodniczący posiedzenia K. Edukacji -D. Błażejewski - Poinformował o przebiegu posiedzenia oraz, że kandydatem na Przewodniczącego K. Edukacji jest Pan Andrzej Jakieła, który był Radnym I kadencji RM, Przewodniczącym RM II kadencji, długoletnim nauczycielem i Dyrektorem Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach, obecnie Dyrektor Oświaty w Powiecie Pyrzyckim.

Poinformował, że wiceprzewodniczącą K. Edukacji została Pani Joanna Kołatkiewicz.

Wniosek K. Edukacji w sprawie zgłoszenia kandydata na Przewodniczącego K. Edukacji stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.

Przewodniczący posiedzenia K. Rolnictwa i Ekologii - M. Gryczka - Poinformował o przebiegu posiedzenia oraz, że kandydatem na Przewodniczącego K. Rolnictwa i Ekologii jest Pani Zofia Leszczyńska, pracownik Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, radna II kadencji, znana i bardzo lubiana przez rolników. Wiceprzewodniczącym Komisji został Pan Marian Osękowski, który jest wicedyrektorem Zespołu Szkół RCKU w Pyrzycach.

Wniosek K. Rolnictwa i Ekologii w sprawie zgłoszenia kandydata na Przewodniczącego K. Rolnictwa i Ekologii stanowi załącznik Nr 13 do protokołu.

Radni nie wnieśli żadnych sprzeciwów.

 1. podjęcie uchwały.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Odczytał projekt uchwały w sprawie powołania przewodniczących stałych Komisji Rady, projekt stanowi załącznik Nr 14 do protokołu.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powołania przewodniczących stałych Komisji Rady.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Stwierdził, że Uchwała Nr II/4/06 została podjęta i stanowi załącznik Nr 15 do protokołu.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Złożył serdeczne gratulacje wybranym Przewodniczącym Komisji wyrażając nadzieję, że współpraca między Prezydium, Radą i Panem Burmistrzem będzie bez zarzutu, licząc na wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu wszelkich problemów przed jakimi staną poszczególne Komisje.

Do punktu 7 porządku

Powołanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

 1. zgłaszanie kandydatów;

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Zwrócił się z prośbą o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego K. Rewizyjnej.

Przewodniczący K. Budżetu - R. Grzesiak - Zaproponował na Przewodniczącego K. Rewizyjnej Pana Mariusza Majak, który ma doświadczenie w prowadzeniu tejże Komisji, ponieważ przez miniony rok w poprzedniej kadencji prowadził tą Komisję, ma wykształcenie prawnicze i w Starostwie również zajmuje się sprawami prawnymi.

Radny M. Majak - Wyraził zgodę.

Radni nie zgłosili więcej kandydatów.

 1. podjęcie uchwały.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Odczytał projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, projekt stanowi załącznik Nr 16 do protokołu.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - Radnego Mariusza Majaka.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Stwierdził, że Uchwała Nr II/5/06 została podjęta i stanowi załącznik Nr 17 do protokołu.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Złożył gratulacje wybranemu Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej M. Majakowi licząc na wsparcie, pomoc, merytoryczną współpracę z Burmistrzem i doświadczenie oraz na wzorowe prowadzenie Komisji.

Do punktu 8 porządku

Powołanie składu osobowego Komisji Rewizyjnej.

 1. zgłaszanie kandydatów;

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Zwrócił się z prośbą o zgłaszanie kandydatur do składu K. Rewizyjnej.

Przewodnicząca K. Rolnictwa i Ekologii - Z. Leszczyńska - Zgłosiła kandydaturę pani Joanny Kołatkiewicz.

Radna J. Kołatkiewicz - Wyraziła zgodę.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Zgłosił kandydaturę pana Stefana Ryżyka.

Radny S. Ryżyk - Wyraził zgodę.

Wiceprzewodniczący RM - M. Gryczka - Zgłosił kandydaturę pana Józefa Kubajka.

Radny J. Kubajek - Wyraził zgodę.

Radni nie zgłosili więcej kandydatów.

 1. podjęcie uchwały.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Odczytał projekt uchwały w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej, projekt stanowi załącznik Nr 18 do protokołu.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej, w której skład weszli:

 1. Radna Joanna Kołatkiewicz;

 2. Radny Stefan Ryżyk;

 3. Radny Józef Kubajek;

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Stwierdził, że Uchwała Nr II/6/06 została podjęta i stanowi załącznik Nr 19 do protokołu.

Do punktu 9 porządku

Powołanie składu osobowego Komisji Statutowej.

 1. zgłaszanie kandydatów;

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Zwrócił się z prośbą o zgłaszanie kandydatur do składu K. Statutowej.

Przewodniczący K. Budżetu - R. Grzesiak - Zgłosił kandydaturę pana Jana Utnika, który był radnym powiatowym I kadencji, przez długi okres czasu pełnił funkcję dyrektora szkoły, ma doświadczenie samorządowe i będzie właściwą kandydaturą do pracy w tejże Komisji.

Radny J. Utnik - Wyraził zgodę.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Zgłosił kandydaturę pana Mirosława Gryczki.

Radny M. Gryczka - Wyraził zgodę.

Radny S. Ryżyk - Zgłosił kandydaturę pani Stefanii Jemielity.

Radna S. Jemielity - Wyraziła zgodę.

Przewodnicząca K. Rolnictwa i Ekologii - Z. Leszczyńska - Zgłosiła kandydaturę pana Mirosława Budynka.

Radny M. Budynek - Wyraził zgodę.

Radni nie zgłosili więcej kandydatów.

 1. podjęcie uchwały.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Odczytał projekt uchwały w sprawie powołania członków Komisji Statutowej, projekt stanowi załącznik Nr 20 do protokołu.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powołania członków Komisji Statutowej, w której skład weszli:

 1. Radny Jan Utnik;

 2. Radny Mirosław Gryczka;

 3. Radna Stefania Jemielity;

 4. Radny M. Budynek.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Stwierdził, że Uchwała Nr II/7/06 została podjęta i stanowi załącznik Nr 21 do protokołu.

Do punktu 10 porządku

Wolne wnioski.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Zwrócił się do Rady o delegowanie osób do pocztu sztandarowego.

W skład pocztu sztandarowego weszli:

1) Radna Joanna Kołatkiewicz;

2) Radny Damian Błażejewski;

3) Radna Stefania Jemielity;

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poinformował o piśmie Pana Burmistrza, w którym zwraca się z prośbą o zajęcie stanowiska przez Radnych, co do zasadności realizowania wymienionych pozycji w „Kalendarium wydarzeń kulturalnych, Pyrzyce 2006/2007”. Pismo stanowi załącznik Nr 22 do protokołu.

Poinformował, że pismo zostanie przekazane do poszczególnych Komisji i na najbliższej sesji RM zostaną przedstawione opinie do tego kalendarza.

- Poprosił o ustalenie dnia, w którym będą odbywały się sesje RM.

Uzgodniono, że dniem sesji będzie czwartek o godzinie 14:00.

Termin najbliższej sesji RM uzgodniono na dzień 21 grudnia 2006 r. (czwartek) o godzinie 14:00.

Do punktu 11 porządku

Zamknięcie obrad II sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Dziękując wszystkim przybyłym, zamknął obrady II sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach.

Protokołowała

Anna Piotrowska

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

12

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 10-08-2007 09:00:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 09-08-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 10-08-2007 09:00:22