PROTOKÓŁ Nr III/06 z obrad III sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 12 grudnia 2006 r.


PROTOKÓŁ Nr III/06

z obrad III sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 12 grudnia 2006 r.

godzina rozpoczęcia - 14:00;

godzina zakończenia - 15:05;

Do punktu 1 porządku

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Otworzył obrady III Sesji Rady Miejskiej i stwierdził, że na 15 Radnych obecni są wszyscy.

Przywitał wszystkich Radnych, zaproszonych gości, Starostę Pana Wiktora Tołoczko, Pana Burmistrza, Sołtysów, media.

 • Lista obecności radnych stanowi zał. Nr 1 do protokołu;

 • Lista obecności sołtysów stanowi zał. Nr 2 do protokołu;

 • Lista obecności dyrektorów szkół i przedszkoli stanowi zał. Nr 3 do protokołu;

 • Lista obecności zaproszonych gości stanowi zał. Nr 4 do protokołu.

 • Lista obecności dyrektorów spółek i jednostek stanowi zał. Nr 5 do protokołu.

 • Lista obecności Honorowych Obywateli Gminy Pyrzyce stanowi zał. Nr 6 do protokołu.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Odczytał wniosek Pana Burmistrza o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach w terminie do dnia 12 grudnia 2006 r. Wniosek stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

Wiadomo, że biegną terminy, ale mam nadzieję, że w przyszłości będziemy procesowali w sposób bardziej zorganizowany, mam na uwadze, że wnioskodawcy takich sesji będą trochę szybciej do nas występowali, ale okres jest tak gorący, że wszyscy chyba uważamy, iż nie należy o to „kruszyć kopii” i na wniosek Pana Burmistrza dzisiejszą sesję Rady Miejskiej zwołałem.

Do punktu 2 porządku

Zgłaszanie zmian do porządku obrad sesji.

Porządek obrad stanowi zał. Nr 8 do protokołu.

Radni nie zgłosili żadnych zmian do porządku obrad sesji Rady Miejskiej.

Do punktu 3 porządku

Projekt uchwały w sprawie określenia zwolnień od tego podatku (Druk Nr 3/06).

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 9 do protokołu.

Opinie stałych Komisji Rady:

 1. Komisja Budżetu - opinia wraz z wnioskiem stanowi zał. Nr 10 do protokołu;

 2. Komisja Rolnictwa i Ekologii- opinia wraz z wnioskiem stanowi zał. Nr 11 do protokołu;

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie wniosek K. Budżetu, o dopisanie w §1 pkt 2 ustęp 6) po słowach „rozdzielczej wody” słów: „oraz budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz budowli związanych z wytwarzaniem energii cieplnej”.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Wniosek uzyskała akceptację Rady.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poinformował, że w związku z przyjętym wnioskiem K. Budżetu, wniosek K. Rolnictwa i Ekologii jest bezprzedmiotowy.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały w sprawie określenia zwolnień od tego podatku (Druk Nr 3/06) wraz z przyjętym wnioskiem.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Stwierdził, że Uchwała Nr III/8/06 została podjęta. Uchwała stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.

Do punktu 4 porządku

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych ciążących na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz zwolnień od tego podatku (Druk Nr 4/06).

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 13 do protokołu.

Opinie stałych Komisji Rady:

 1. Komisja Budżetu - opinia stanowi zał. Nr 14 do protokołu;

 2. Komisja Rolnictwa i Ekologii- opinia stanowi zał. Nr 15 do protokołu;

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych ciążących na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz zwolnień od tego podatku (Druk Nr 4/06).

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Stwierdził, że Uchwała Nr III/9/06 została podjęta. Uchwała stanowi załącznik Nr 16 do protokołu.

Do punktu 5 porządku

Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego (Druk Nr 5/06).

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 17 do protokołu.

Opinie stałych Komisji Rady:

 1. Komisja Budżetu - opinia stanowi zał. Nr 18 do protokołu;

 2. Komisja Rolnictwa i Ekologii- opinia stanowi zał. Nr 19 do protokołu;

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego (Druk Nr 5/06).

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Stwierdził, że Uchwała Nr III/10/06 została podjęta i stanowi załącznik Nr 20 do protokołu.

Do punktu 6 porządku

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli podwyższenia w latach 2007 - 2009 kapitału zakładowego Geotermii Pyrzyce Spółka z o.o. (Druk Nr 6/06).

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 21 do protokołu.

Opinie stałych Komisji Rady:

 1. Komisja Budżetu - opinia stanowi zał. Nr 22 do protokołu;

 2. Komisja Rolnictwa i Ekologii- opinia stanowi zał. Nr 23 do protokołu;

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - W związku z tym, iż opinia K. Budżetu jest negatywna do projektu uchwały, który przedkładam mam obowiązek z urzędu bronić. Na pewno nie wyczerpująco, ale odniosę się do opinii K. Budżetu. Zapewniam Wysoką Radę, że na pewno do tego tematu wrócimy, na pewno nie w tym roku, ale sądzę, że w przyszłym roku i to w pierwszym kwartale. Zapowiadałem to w swoim expose i mam nadzieję, że tematem Spółek komunalnych: PPK, PPM i Sp. Geotermia, gdzie Gmina ma swoje udziały 17,5%, musimy do tego wróci, po to, aby próbować uporządkować sprawy i wedle kompetencji przysługujących Gminie, Burmistrzowi jako wspólnikowi i Radzie Gminy, by zachować się jak dobry gospodarz i nie uciekać od trudnych rozmów, żeby one doprowadzały do jak najlepszych rozwiązań.

W związku z tym odniosę się do opinii K. Budżetu, która zaopiniowała tenże projekt uchwały negatywnie, szanuję, m.in. Pan Przewodniczący Grzesiak przeczytał, iż spowoduje to wzrost energii cieplnej, a to spowoduje wzrost cen i obciążenie kieszeni mieszkańca Gminy Pyrzyce. Jest to nie do końca precyzyjne stanowisko w tej materii, bo jak wiemy, że podatek lokalny w tym przypadku ma bezpośredni wpływ na cenę, natomiast udział jest to element kosztowy, ale nie można uznać, iż jest to element cenotwórczy. W związku z tym myślę, że należy się mieszkańcom takie wyjaśnienie w tej materii. Wnosząc ten projekt uchwały nie było moją intencją, nigdy nie było i nie będzie aby z tego tytułu cena ciepła miałaby wzrosnąć, a tym samym kieszeń mieszkańca byłaby obciążona.

Po drugie: ten projekt uchwały nie zakłada, aby wyróżniać jakąkolwiek Spółkę, bo 0,75% w końcowej fazie dotyczyłby Spółki Geotermia.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Dzisiaj byłem obecny na posiedzeniu K. Budżetu i jestem bardzo zbudowany merytoryczną rozmową i poziomem tej rozmowy. Trwała ona prawie dwie godziny przy tak niewielu punktach, ale była tak merytoryczna i rzeczowa, że jestem spokojny o prace naszych Radnych i mam nadzieję, że będzie to w ten sposób przebiegało, czego sobie wszyscy wzajemnie życzymy. Gratuluję wszystkim członkom, szczególnie K. Budżetu, a następne Komisje będę odwiedzał dość systematycznie.

Wiceprzewodniczący RM - M. Gryczka - Zwrócił się do Pana Prezesa Spółki Geotermia, czy faktycznie nastąpi podwyżka cen za ogrzewanie, po podjęciu uchwały?

Prezes Spółki Geotermia Pyrzyce - St. Kulik - Obiecuje, że jeżeli będzie zapraszany na posiedzenie którejkolwiek z Komisji, to przybędzie. Natomiast muszę przyznać Panu Burmistrzowi rację, że jest to elementem kosztotwórczym, ale kosztami, które URE (Urząd Regulacji Energetyki) zalicza do kosztów, czyli w tym momencie z jednej strony płacimy 2% podatku i z tego zakładamy, że 0,75% zostaje w budżecie Gminy, pozostałe 1,25% zamieniamy na kapitał Spółki (wcześniejszą uchwałą Zgromadzenia Wspólników), żeby te pieniążki stały się faktem (których dziś nie mamy) to one muszą być w cenie i wtedy korzyść z tego jest taka, że one zostają w firmie, czyli w przypadku wniesienia przez Gminę zostaje ten pieniądz w przedsiębiorstwie. Natomiast możemy dyskutować ile URE z tego zatwierdzi, bo ten koszt jest niepodważalny. Jeżeli jest uchwała na te 2% to URE, te 2% zatwierdzi. Jeżeli Spółka będzie miała płynność finansową i w takim wypadku wzrost wychodzi np. 7% ceny to URE może zatwierdzić np. 5% i tak też się zdarza.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Zauważa, że zgodnie z opinią K. Budżetu ta uchwała staje się bezprzedmiotowa z uwagi na przyjęcie uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, ale muszę poddać ją pod głosowanie.

Radni nie wnieśli więcej zapytań do projektu uchwały.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli podwyższenia w latach 2007 - 2009 kapitału zakładowego Geotermii Pyrzyce Spółka z o.o. (Druk Nr 6/06).

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 2; przeciw - 11; wstrzymało się - 1;

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Stwierdził, że uchwała nie została podjęta.

Do punktu 7 porządku

Wolne wnioski.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Przekazał prowadzenie części wolnych wniosków Panu Wiceprzewodniczącemu RM - M. Gryczce.

Wiceprzewodniczący RM - M. Gryczka - Udzielił głosu Panu Staroście Pyrzyckiemu - W. Tołoczko.

Starosta Pyrzycki -W. Tołoczko - Chciałem poruszyć temat, który na samym początku wzbudził pewien niepokój. Od tygodnia sprawuję urząd Starosty i od tygodnia Pan Burmistrz pełni funkcję burmistrza. Byłem świadkiem expose, które było wygłaszane w tej sali. Chciałbym podzieli się kilkoma refleksjami związanymi z tą sytuacją. W expose Pan Burmistrz mówił o tym, że będzie Pan współdziałał z różnymi gremiami m.in. ze Starostą, Radą Powiatu, czy z Sejmikiem, czy innymi środowiskami związanymi z pracą na rzecz mieszkańców naszego miasta, Gminy, czy Powiatu. Przyjąłem to za bardzo dobrą monetę, uważałem że jest to bardzo szczera i prawdziwa wypowiedź. Używał Pan też takie sformułowania, które można tak tłumaczyć, że z racji swojego doświadczenia, czy wiedzy i okresu pełnienia funkcji Burmistrza służy Pan mi osobiście pewną radą i ja to też przyjąłem za dobrą monetę. Zacząłem pełnić funkcję Starosty, organu samorządu powiatowego i z czym się spotykam. W dniu 6 grudnia br. spotykam się z takim pismem, które Pan wystosował do Starosty Pyrzyckiego, które zawiera kilka aspektów m.in. chęć współdziałania i np. planowania w okresie projektowania budżetu na 2007 r. następujących zadań: zadań do współfinansowania przez samorządy gminne, czy powiatowe. Pisze Pan w ten sposób: „Zwracam się z uprzejmą prośbą do Pana Starosty o zaplanowanie w budżecie Powiatu na rok przyszły następujących zadań do finansowania i współfinansowania:

- kompleksowego remontu drogi w Nowielinie, gdzie w przyszłym roku oddamy do użytku świetlicę wiejską i planujemy organizację dożynek gminnych;

- prac zmierzających do budowy Centrum Rehabilitacji, Sportów Wodnych i Rekreacji przy ul. Basenowej w Pyrzycach.

Jednocześnie informuję Pana Starostę, że projekt budowy Centrum Rehabilitacji, Sportów Wodnych i Rekreacji (w tym tężni) oraz wykorzystanie zasobu wód geotermalnych w Pyrzycach do celów leczniczych zostało ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2007 - 2013, realizacja powyższego zadania przewidziana jest na lata 2007 - 2009”.

Jest jeszcze poruszany jeden aspekt: „Ze względu na rozmiar i charakter zadania uprzejmie proszę o zajęcie stanowiska, czy Starostwo Powiatowe weźmie udział w tym przedsięwzięciu oraz w jakim zakresie, liczymy na przychylność Pana Starosty w tej sprawie. Mam jeszcze jedną propozycję wspólnego działania, tym razem w zakresie organizacji najbliższego spotkania noworocznego. Spotkania te stały się dobrze postrzeganą tradycją okazyjną do podsumowań, wyróżnień, do podkreślenia osiągnięć z dziedziny gospodarki, sportu i kultury. Myślę, że wspólne spotkanie noworoczne spełni oczekiwanie zarówno osób wyróżnionych jak i gości zaproszonych oraz zostanie dobrze przyjęte przez wszystkich mieszkańców.”

Ja to wszystko rozumiem Panie Burmistrzu i w zasadzie mógłbym to zostawić bez komentarza, ale odniosłem wrażenie takie, że owo współdziałanie i współpraca będzie polegała na wymianie pism. Będziemy sobie pisali pisma, Pan do mnie, bo ma Pan jakiś pomysł, bo Pan już rzeczywiście chce realizować jakiś cel, który Pan sobie założył, ja za chwilę Panu odpiszę na to pismo i albo do niego odniosę się z przychylnością, albo powiem, że to jest nierealne, albo przypomnę Panu, że Rada w poprzedniej kadencji miała całkowicie odmienne zdanie w jakiejś tam sprawie. Mam ogromną prośbę do Pana, zaczynamy współpracę w tej kadencji i sobie nie wyobrażam, żeby ona polegała na pisaniu sobie pism, bo dla przykładu mogę podać, że kilka spraw, które leży na sercu Powiatu zostaną nakreślone w odpowiednim piśmie do Pana i poproszę Pana, żeby Pan też się do tego odniósł, chyba na tym dialog nie polega. W swoim expose Pan mnie próbował poinformować, że z racji doświadczenia starałbym się doradzić, czy wskazać itd. i ja to przyjmuję za bardzo dobrą monetę, natomiast w żadnym wypadku nie rozumiem pisania do siebie pism, bo telefon do siebie mamy, czas na pewno znajdziemy na bardzo ważne sprawy związane z miastem, Gminą, czy Powiatem i należy (moim zdaniem) tak współpracować. Najpierw rozmawiać, a później wysyłać sobie pisma, jeżeli jest taka wola, nie ma najmniejszego powodu, żeby wysyłać sobie pisma urzędując od siebie 500 metrów. Nie wiem, czemu to ma służyć, jakiejś dezinformacji mieszkańców, czy nowego stylu współpracy? Ja takiego stylu nie przyjmuję.

Przewodnicząca K. Rolnictwa i Ekologii - Z. Leszczyńska - Zwróciła się do Sołtysów, a chodzi o zasiłki celowe, których jest bardzo dużo odrzuconych. Żeby rolnik otrzymał zasiłek celowy jest podejmowana decyzja w oparciu m.in. o nasz protokół szacowania strat. Chciałam rozjaśnić trochę tą sprawę szczególnie do Państwa Sołtysów. Cała rzecz polega na tym, że Wojewoda powołał Komisje do szacowania strat na polach i było to już w połowie lipca i my szacowaliśmy straty zgodnie z informacją, jaka została zawarta przez Ministerstwo Rolnictwa, a która została do nas przesłana. Szacując straty mówiliśmy Wam, pisaliście wnioski i była tam mowa o tym, że to są szacowane straty pod kredyty klęskowe, bo nasza Komisja została powołana pod te kredyty. Niektórzy mówili, że nie chcą kredytu klęskowego w związku z tym nie ubiegacie się o kredyt i nie składacie wniosku. Wyjaśnialiśmy sprawę, która jest dość często podważana przez rolników, że nie cała powierzchnia gospodarstwa została podana, nie podawano przeważnie łąk. My otrzymaliśmy informacje, że możemy szacować takie straty na łąkach, jeżeli to są straty rzędu 55% i więcej bardzo często rolnicy mówili, że nie wiemy ile mamy strat na łąkach, być może, że to jest 30 - 40%, ale Ci co chcieli to deklarowali, pisali, że to jest 50% i więcej. Teraz okazało się, że nie wszystkie uprawy zostały podane we wniosku, nie wszystkie szacowaliśmy mimo, że straty wystąpiły w całym gospodarstwie i to są straty wszystkie pow. 30%. Cała rzecz polega na tym, że my jako Ośrodki Doradztwa Rolniczego wiemy i Wy również wiecie, że ponieśliście straty, a teraz okazuje się, że nie możecie otrzymać takiego zasiłku celowego, ponieważ rozporządzenie, które zostało wydane 29 sierpnia 2006 r. weszło w życie na początku września mówi trochę inaczej i w związku z tym jest tak dużo negatywnych decyzji na ten temat. Chciałabym, żeby to było jawne, że szacowania robiliśmy zgodnie z informacją jaka była podana przez Ministerstwo Rolnictwa, a odbieramy takie wiadomości, że my jako Doradztwo jesteśmy winni, a zrobiliśmy kawał dobrej roboty. Mówię w imieniu swoich kolegów z pracy. Jestem na kursie w Barzkowicach i tam słyszymy, że są takie odzewy. Źle zostało sformułowane w rozporządzeniu, nie było na początku o tym mowy. Kiedy rozpoczynaliśmy szacowanie strat prosiliśmy rolników, żeby składali wnioski i żeby podawali całą powierzchnię gospodarstwa i niestety stało się tak, że nie wszyscy podali całą powierzchnię gospodarstwa bądź jest oddzierżawiane komuś, bo było tak, że była większa powierzchnia niż faktycznie jest w gospodarstwie, bo są tzw. dzierżawy prywatne i te sprawy rozjaśniamy i ustalamy, ale nie wszystkie dane idzie w tej chwili poprawić. Do końca sierpnia musieliśmy złożyć wykazy wszystkich gospodarstw gdzie wyszacowaliśmy straty i poszło to do Wojewody do końca sierpnia, a rozporządzenie weszło w życie początkiem września i my nie możemy teraz cofnąć i dopisać rolnikom uprawy takie, które nie podali do szacowania, a uważam, że jest to niesprawiedliwe, że nie mogą teraz otrzymać zasiłku celowego.

Zwracam się z prośbą do Pana Burmistrza jeśli jest to możliwe, to żeby zająć się tą sprawą nie wiem na ile jest możliwe poprawienie rozporządzenia, ale zawsze można byłoby w jakiś sposób zadziałać, bo straty i susza wystąpiła na wszystkich uprawach. Chciałabym, żeby ten temat zakończyć, bo my jako Doradcy nie czujemy się winni, a słyszymy, że my wprowadziliśmy w błąd rolników. Dociera do nas taka wiadomość co uważam, że jest ona nie bardzo w stosunku do nas, bo swoją pracę uważam, że wykonaliśmy dobrze. Terminy takie były i nasze informacje były takie na podstawie informacji otrzymanych z Ministerstwa.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Odniosę się do wypowiedzi Pani Radnej Leszczyńskiej - Wiemy dokładnie o tym, iż tegoroczne lato przyniosło wiele niekorzystnych sytuacji szczególnie w rolnictwie i skutki tego są znaczące, niższe plony w uprawach zbóż jak również w okopowych. Pani Radna Leszczyńska informowała, iż Komisja pracowała solidnie, uczciwie i ciężko, aby w miarę szybko i dobrze wywiązać się ze swoich obowiązków i takie dokumenty w postaci protokołów strat każdy z rolników, który wnosił o to, aby jego plantację zlustrować, to taki dokument otrzymał. Bywały też sytuacje, że rolnicy wcześniej wymłócili zboże, ponieważ wcześniej już dojrzało i nie czekali na Komisję. Chcę wyraźnie powiedzieć, że odbyłem spotkania z Sołtysami na ten temat i była to nasza wspólna decyzja. Szukaliśmy rozwiązań, które byłyby najbardziej czytelne, przejrzyste i proste, jeżeli chodzi o pomoc rolnikom i taką decyzje podjąłem umarzając jedną z rat rolnikom bez względu na to, czy taki protokół mają, czy nie mają. W moim zarządzeniu mówi się o trzeciej racie, ale bywa tak, że niektórzy płacą z wyprzedzeniem w związku z tym, jeżeli ktoś wpłacił trzecią ratę to ma prawo ubiegać się o umorzenie czwartej raty, a więc nie pozostawiłem rolników bez pomocy.

Po drugie: dzisiaj Wysoka Rada przyjęła uchwałę w sprawie ceny żyta, która jest potrzebna do wyliczenia podatku i też to miałem na uwadze proponując poziom cen 2006 r. aczkolwiek w założeniach w miesiącu sierpniu przedłożyłem taki dokument, z którego wynika, że taki poziom utrzymam i taki zaproponowałem. Dla przykładu służby informują jak wygląda poziom podatków w innych gminach: 30;31;32; u nas 27,88 zł, a więc Burmistrz i Rada dostrzegamy problem.

Pani Radna wielokrotnie powtarzała, że są jakieś próby obciążenia Barzkowic, iż nie dopełniła swego obowiązku, ja o tym nie słyszałem, o ile są to, już kierownictwo Barzkowic do tego się odniesie. Natomiast poprawić rozporządzenie to może tylko Minister. Będąc na spotkaniu we Wrocławiu rozmawiałem z doradcą Ministra Rolnictwa i obiecała Pani, że tym się zajmie. Dzisiaj może brakuje czasu, żeby tym się zająć, ale taki głos jest w protokole, ja go otrzymam to wtedy działania podejmę w tym zakresie.

- Co do wypowiedzi Pana Starosty Tołoczko - podtrzymuję to, co powiedziałem w swoim expose, wiem na czym polega współpraca, współdziałanie. Natomiast te trzy tematy podjąłem, ponieważ jest czas budowania budżetów na rok przyszły, temat drogi w Nowielinie jest już bardzo stary, czekałem na współpracę w tym zakresie. W poprzedniej kadencji zrobiliśmy chodnik w miejscowości Czernice i myślę, że w innych miejscowościach o ile Rada i podatnik zezwoli, bo to nie jest zadanie własne, to na pewno po woli będziemy pomagać tym, którzy pieniędzy nie mają (myślę o Powiecie), aczkolwiek można powiedzieć, co nas to obchodzi, nie możemy wyręczać Państwa w tym zakresie, ale jest taki termin porozumienie i myślę, że można również w tym zakresie działać stąd też ta moja oferta.

Co do drugiej oferty - przez dwie kadencje zabiegałem aby obiekty, które służą publiczności: boiska, hale sportowe, inne obiekty były współfinansowane, a tak dzieje się w całej Polsce i Województwie Zachodniopomorskim. Nie udało się do tej pory, sądziłem że teraz będzie to odebrane normalnie, tym bardziej że kolega Starosta w swym programie pisał o takim przedsięwzięciu.

Co do spotkania noworocznego - jest potrzebne, przedsiębiorcy, handlowcy, kupcy zabiegają, mówią, że nie mają czasu się spotkać, wymienić pewne podglądy i takie spotkania są potrzebne.

Nie chciałbym tego wystąpienia kolegi Starosty odebrać jako skarżenie się na mnie przed Wysoką Radą, ale stało się faktem. Kolega zabrał głos, ale myślę, że to jest chyba jeszcze wynik jakichś emocji po wyborczych i myślę, że chyba więcej tego nie będzie z jednej i drugiej strony.

Starosta Pyrzycki -W. Tołoczko - Panie Burmistrzu, w żadnym wypadku żadnych emocji po wyborczych. Nie posiadam już takich i odnoszę się do meritum, czyli do pisma, które od Pana otrzymałem. Nieprawdą jest to, co Pan powiedział, że ja miałem w swoim programie wyborczym np. budowę Centrum Rehabilitacyjnego, Sportów Wodnych i Rekreacji przy ul. Basenowej w Pyrzycach, czyli tutaj mijamy się z prawdą. Nie odniósł się Pan do meritum mojej wypowiedzi, a tak naprawdę dotyczyła stylu i sposobu dialogu współdziałania. Nie pismami tylko, żeby rozmawiać, coś uzgodnić i wspólnie realizować, jeżeli na to stać Gminę i Powiat.

Wiceprzewodniczący RM - M. Gryczka - Wydaje mi się, że wystąpienie zarówno Pana Starosty Pyrzyckiego i Pana Burmistrza jest ton dobry i współpraca będzie, poczta w jakimś zakresie jest potrzebna, chyba nie i obydwaj Panowie dają ku temu nadzieję, że ta współpraca będzie dobra, oczywiście przy wzajemnych kontaktach i przy pomocy Rad, zarówno Rady Miejskiej jak i Rady Powiatu.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Myślę, że nie potrzebujemy pośredników, ponieważ wówczas rosną koszty i nie ma potrzeby dopuszczania do takiej dyskusji.

Wiceprzewodniczący RM - M. Gryczka - Poinformował o piśmie z Biura Poselskiego Pana Arkadiusza Litwińskiego z gratulacjami dla wszystkich nowo wybranych Radnych Rady Miasta i Gminy Pyrzyce. Pismo stanowi załącznik Nr 24 do protokołu.

- Pismo Pana Burmistrza, który wnioskuje o wytypowanie dwóch przedstawicieli z Rady do Lokalnej Komisji Opiniująco - Doradczej. Pismo stanowi załącznik Nr 25 do protokołu. Poinformował, że w tej Komisji jest już Pani Radna Joanna Kołatkiewicz, która reprezentuje organizacje pozarządowe. Poprosił o zgłaszanie dwóch Radnych do procy w tej Komisji.

Kier. Wydz. SAiSO - W. Gredka - Poinformował, że Komisja Opiniująco - Doradcza składa się z ośmiu członków: czterech jest wytypowanych przez organizacje pozarządowe, dwóch typuje Rada Miejska, dwóch przedstawicieli Pana Burmistrza. Komisja zajmuje się opiniowaniem wniosków, które składają organizacje pozarządowe na różne zadania, najczęściej są to organizacje sportowe, ale i profilaktyka zdrowotna. Organizacje ubiegają się o dotacje wtedy ta Komisja opiniuje wnioski, sprawdza, czy są złożone wszystkie dokumenty. Komisja spotyka się w zależności od tego ile zostanie ogłoszonych konkursów ofert może to być kilka, a nawet kilkanaście razy w ciągu roku.

Przewodniczący K. Edukacji - A. Jakieła - Do składu Lokalnej Komisji Opiniująco - Doradczej zgłosi kandydaturę Radnego Jana Utnika.

Radny J. Utnik - Wyraził zgodę.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Do składu Lokalnej Komisji Opiniująco - Doradczej zgłosił kandydaturę Radnego Damiana Błażejewskiego.

Wiceprzewodniczący RM - D. Błażejewski - Wyraził zgodę.

Wiceprzewodniczący RM - M. Gryczka - Odczytał kondolencje, które zostały złożone na ręce Pana Przewodniczącego A. Gumowskiego dniu 7 grudnia 2006 r. Tekst kondolencji stanowi załącznik Nr 26 do protokołu.

Radni pamięć po zmarłym ojcu Przewodniczącego Rady uczcili minutą ciszy.

Wiceprzewodniczący RM - M. Gryczka - Zwrócił się z prośbą o ustalenie terminu następnej sesji Rady Miejskiej informując, że termin sesji Rady Powiatu ustalono na dzień 20 grudnia o godz. 14:00.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Poinformował, że jest rzeczą normalną uporządkowanie rzeczy finansowej i taka sesja w samorządzie zawsze jest potrzebna wręcz niezbędna.

Skarbnik Gminy - M. Kozłowska - Zwróciła się z prośbą o zorganizowanie sesji w dniach 27 - 29 grudnia br.

Radny J. Kubajek - Zaproponował, aby obrady IV sesji Rady Miejskiej odbyły się 28 grudnia o godz. 14:00.

Radni nie zgłosili sprzeciwu.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Złożył wszystkim serdeczne podziękowania za słowa, które zostały skierowane oraz udział w pogrzebie.

Przeprosił Panią Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej, która była z propozycją zorganizowania dziesięciominutowego koncertu przed obradami sesji Rady Miejskiej, która miała się odbyć w dniu 21 grudnia, ale w tym wypadku nie będzie to miało już miejsca, gdyż dzieci wyjeżdżają na święta.

Do punktu 11 porządku

Zamknięcie obrad III sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Złożył wszystkim Radnym, Panu Staroście, Panu Burmistrzowi, wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego, mieszkańcom za pośrednictwem mediów oraz mediom serdeczne życzenia zdrowych, spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia. Dziękując wszystkim przybyłym, zamknął obrady III sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach.

Protokołowała

Anna Piotrowska

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

9

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 10-08-2007 09:01:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 09-08-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 10-08-2007 09:01:05