PROTOKÓŁ Nr IV/06 z obrad IV sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 grudnia 2006 r.


PROTOKÓŁ Nr IV/06

z obrad IV sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 28 grudnia 2006 r.

godzina rozpoczęcia - 14:00;

godzina zakończenia - 17:15;

Do punktu 1 porządku

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Otworzył obrady IV Sesji Rady Miejskiej i stwierdził, że na 14 Radnych obecni są wszyscy.

Przywitał wszystkich Radnych, Pana Burmistrza, Pana Starostę, Radnych Powiatu - Pana M. Olecha i J. Budynka, Dyrektorów jednostek, Sołtysów, zaproszonych gości i Panią Dyrektor Szkoły Muzycznej wraz z wychowankami.

 • Lista obecności radnych stanowi zał. Nr 1 do protokołu;

 • Lista obecności sołtysów stanowi zał. Nr 2 do protokołu;

 • Lista obecności dyrektorów szkół i przedszkoli stanowi zał. Nr 3 do protokołu;

 • Lista obecności zaproszonych gości stanowi zał. Nr 4 do protokołu.

 • Lista obecności dyrektorów spółek i jednostek stanowi zał. Nr 5 do protokołu.

 • Lista obecności Honorowych Obywateli Gminy Pyrzyce stanowi zał. Nr 6 do protokołu.

Do punktu 2 porządku

Zgłaszanie zmian do porządku obrad sesji.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Proponuje dwie zmiany:

 1. Zmiana jest wynikiem dyskusji na Komisjach, które pracowały przed sesją, szczególnie w dniu wczorajszym blisko godzinna rozmowa na temat projektu uchwały w sprawie upoważnienia burmistrza do podjęcia działań mających na celu realizację Centrum Rehabilitacji, Sportów Wodnych i Rekreacji przy ul. Basenowej w Pyrzycach (Druk Nr 2/06). Moja propozycja koresponduje z wnioskiem, jaki wczoraj przedłożyłem i nie uzyskał aprobaty, ale zdania były podzielone. Proponuję nowelizacje projektu tejże uchwały, której tytuł byłby następujący: „Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Pyrzyc do podjęcia działań mających na celu wykonanie koncepcji budowy basenu przy ul. Basenowej w Pyrzycach,

 2. Proszę o wprowadzenie pod obrady dzisiejszej sesji projektu uchwały, który wg informacji BRM będzie miał numer druku 18/06, a jest to projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konkursu i powołania komisji do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Pyrzyckiego Domu Kultury w Pyrzycach, oryginał tego dokumentu składam na ręce Pana Przewodniczącego - projekt uchwały stanowi załącznik Nr 7 do protokołu

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie propozycję do punktu 10 porządku o zmianie „projektu uchwały w sprawie upoważnienia burmistrza do podjęcia działań mających na celu realizację Centrum Rehabilitacji, Sportów Wodnych i Rekreacji przy ul. Basenowej w Pyrzycach, w którym wykorzystane będą do celów leczniczych zasoby miejscowych wód geotermalnych (Druk Nr 2/06)” na „Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Pyrzyc do podjęcia działań mających na celu wykonanie koncepcji budowy basenu przy ul. Basenowej w Pyrzycach”.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 2; przeciw - 6; wstrzymało się - 6;

Wniosek nie uzyskał akceptacji Rady.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie propozycję wprowadzenia w punkcie 14 projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konkursu i powołania komisji do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Pyrzyckiego Domu Kultury w Pyrzycach Druk Nr 18/06.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Wniosek uzyskał akceptację Rady.

Porządek stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Zaprosił wszystkich do wysłuchania koncertu kolęd w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Pyrzycach.

Po wysłuchaniu koncertu kolęd Przewodniczący RM - A. Gumowski - ogłosił krótka przerwę.

Przerwa 14:35 do 14:45

Po przerwie.

Do punktu 3 porządku

Interpelacje i zapytania radnych na piśmie.

Radni nie wnieśli żadnych interpelacji i zapytań.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poinformował, że pewnie Pan Burmistrz jest zdziwiony tym, że w dzisiejszym porządku posiedzenia nie ma punktu - informacja z bieżących prac burmistrza - informacja stanowi załącznik Nr 9 do protokołu. W wolnych wnioskach wyjaśnię, dlaczego dzisiaj nie ma i jakie są propozycje zmian dotyczące następnych obrad sesji.

Do punktu 4 porządku

Projekt uchwały w sprawie odwołania ze stanowiska Skarbnika Gminy Pyrzyce (Druk 11/06).

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 10 do protokołu.

Opinie stałych Komisji Rady:

 1. Komisja Budżetu - opinia stanowi zał. Nr 11 do protokołu;

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Myślę, że należy się kilka słów wyjaśnienia gościom. Inicjatywa uchwałodawcza związana z odwołaniem i powołanie skarbnika tudzież sekretarza przysługuje (wg przepisów o samorządzie gminnym) burmistrzowi. Pani Skarbnik Maria Halina Kozłowska korzysta z możliwości przejścia na emeryturę i w związku z tym złożyła stosowne oświadczenie, iż z dniem 28 lutego chciałaby zakończyć pracę w tutejszym urzędzie, a jednocześnie przejść na emeryturę. W związku z tym, aby mieć czas na wprowadzenie nowej osoby, która będzie skarbnikiem Gminy Pyrzyce już dzisiaj uchwałę taką przedkładam, technicznie wcześniej, ponieważ Komisje się zajmowały i w związku z tym tenże projekt uchwały jest przedmiotem obrad dzisiejszej sesji Rady Miejskiej.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Odczytał i poddał pod głosowanie Projekt uchwały w sprawie odwołania ze stanowiska Skarbnika Gminy Pyrzyce (Druk 11/06).

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 12; przeciw - 0; wstrzymało się - 2;

Wniosek uzyskała akceptację Rady.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Stwierdził, że Uchwała Nr IV/11/06 została podjęta. Uchwała stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.

Do punktu 5 porządku

Projekt uchwały w sprawie powołania na stanowisko Skarbnika Gminy Pyrzyce (Druk 12/06).

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 13 do protokołu.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Odczyta ł projekt uchwały.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - W tej kadencji, którą rozpoczynamy najpilniejszym zadaniem będzie pozyskanie środków z Unii Europejskiej i taką szansę będziemy mieli teraz i tylko jedyny raz. Jest to bezprecedensowa szansa i jedyna szansa po to, aby nasza wspólnota należycie się rozwijała. Zrobiłem ten wstęp jakby nie na temat, ale funkcja skarbnika w procesie przygotowania wniosków o środki europejskie i nie tylko, a konkretnie razem z planistą jest bardzo ważnym podmiotem, który uczestniczy w należytym przygotowaniu wniosków. Niezwykle istotnym i ważnym podmiotem w tym procesowaniu będą banki, dlatego też rozważając kandydaturę, osobę, która należycie wypełniła by swoją misję, służbę (w samorządzie takich terminów używam) sięgałem pamięciom po osoby, które mogłyby tą funkcję pełnić z sektora bankowego. Po dłuższej analizie przeprowadziłem rozmowę z obecną tutaj panią Danutą Bartków, która od 11. lat pracuje w BGŻ S.A. Szczecin, początkowo w Pyrzycach, a obecnie w Szczecinie, gdzie kieruje jedenastoosobowym zespołem pracowników i wraz z pracownikami podejmuje współpracę z podmiotami gospodarczymi. Jest o bardzo ważny i bardzo istotny element. Wcześniej Pani Danuta Bartków analizowała budżet samorządów wówczas, kiedy samorządy zbierały oferty, aby je obsługiwać, czy też udzielając kredytów, obligacji innych form pomocy, a więc praca samorządowa, tematy samorządowe są pani Bartków dobrze znane. Biorąc to pod uwagę, jakie mamy zamiary odnośnie pozyskiwania środków unijnych, to doświadczenie, które Pani Bartków ma zdobyte w banku ono może mieć duże znaczenie dla powodzenia naszych wniosków, które będziemy składać u schyłku przyszłego roku, czy też na początku 2008 r. Proszę Wysoką Radę o powołanie pani Danuty Bartków na funkcję skarbnika z dniem 1 marca 2007 r.

Opinie stałych Komisji Rady:

 1. Komisja Budżetu - opinia stanowi zał. Nr 14 do protokołu;

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący RM - M. Gryczka - Na sali są obecni kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy, sołtysi i przyjdzie współpracować z tym kandydatem po ustanowieniu faktu, że będzie powołana na stanowisko Gminy Pyrzyce. Proszę, żeby Pani Bartków coś powiedziała od siebie w aspekcie swojej pracy zawodowej jak i o sobie.

Pani D. Bartków - Dużo informacji o mnie powiedział Pan Burmistrz, ale wykształcenie wyższe ekonomiczne - ukończony Uniwersytet Szczeciński, kierunek - zarządzanie przedsiębiorstwem. Bank jest moją druga pracą, wcześniej PBROL, gdzie pełniłam stanowisko kadrowej. Od 1995 r. pracuję w BGŻ na stanowisku ekonomisty do roku 2000, a od 2000 roku jako specjalista - analityk kredytowy dużych firm, podmiotów najpierw w Oddziale w Pyrzycach i do końca ubiegłego roku prowadziłam sprawy kredytowe w Oddziale w Pyrzycach. Od 1 lutego zostałam powołana na stanowisko naczelnika wydziału kredytów korporacyjnych w Szczecinie. Początkowo był to wydział dwudziestoosobowy, z dniem 16 października br. zmieniła się struktura w naszym banku i podlegają teraz tylko i wyłącznie doradcy i analitycy kredytowi obsługujący duże i małe podmioty, duże tzn. z przychodami do 40.000.000 zł. To, co Pan Burmistrz powiedział, że tak naprawdę w całym portfelu mojego wydziału jest bardzo dużo jednostek samorządowych, są to duże gminy, gminy wiejskie, powiaty i nie jest obcy mi ten odcinek pracy, ponieważ wydział mój staje do konkursów, przetargów na obsługę Gmin.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały w sprawie powołania na stanowisko Skarbnika Gminy Pyrzyce (Druk 12/06).

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 13; przeciw - 0; wstrzymało się - 1;

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Stwierdził, że Uchwała Nr IV/12/06 została podjęta i stanowi załącznik Nr 15 do protokołu.

Do punktu 6 porządku

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006 (Druk 17A/06).

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 16 do protokołu.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poinformował, że druk 17A/06 został przygotowany przez Panią Skarbnik i Pana Burmistrza po autopoprawkach, które zostały omówione na Komisjach.

- Projekt uchwały Druk Nr 7/06 złożony w dniu 18.12.2006 r. stanowi załącznik Nr 17 do protokołu;

- Projekt uchwały Druk Nr 17/06 złożony w dniu 22.12.2006 r. stanowi załącznik Nr 18 do protokołu;

Opinie stałych Komisji Rady:

 1. Komisja Budżetu - opinia stanowi zał. Nr 19 do protokołu;

 2. Przewodniczący K. Edukacji - A. Jakieła - poinformował, że K. Edukacji wypowiadała się tylko w obszarze, który jest przedmiotem działania Komisji, tj. edukacja, kultura, kultura fizyczna i pozostałe przypisane do komisji zadania - opinia stanowi załącznik Nr 20 do protokołu;

 3. Przewodnicząca K. Rolnictwa i Ekologii - Z. Leszczyńska - poinformowała, że komisja zajmowała się tylko częścią dotyczącą rolnictwa i ekologii wraz ze zmianami - opinia stanowi zał. Nr 21 do protokołu;

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Zwrócił się z pytaniem, czy w projekcie zmian zostały uwzględnione wnioski Rad Sołeckich?

Głosy z sali: tak.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006 (Druk 17A/06).

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Stwierdził, że Uchwała Nr IV/13/06 została podjęta i stanowi załącznik Nr 22 do protokołu.

Do punktu 7 porządku

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Pyrzyce na 2006 rok (Druk 8A/06).

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 23 do protokołu.

- Projekt uchwały Druk Nr 8/06 złożony w dniu 18.12.2006 r. stanowi załącznik Nr 24 do protokołu;

Opinie stałych Komisji Rady:

 1. Komisja Budżetu - opinia stanowi zał. Nr 25 do protokołu;

 2. Komisja Edukacji - opinia stanowi załącznik Nr 26 do protokołu;

 3. Komisja Rolnictwa i Ekologii- opinia stanowi zał. Nr 27 do protokołu;

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Pyrzyce na 2006 rok (Druk 8A/06).

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Stwierdził, że Uchwała Nr IV/14/06 została podjęta i stanowi załącznik Nr 28 do protokołu.

Do punktu 8 porządku

Projekt uchwały w sprawie nie zrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie gminy 2006 r. (Druk 10/06).

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 29 do protokołu.

Przewodniczący K. Budżetu - R. Grzesiak - Zwrócił się z prośba do Pani Skarbnik o podanie kwoty.

Skarbnik Gminy - M. Kozłowska - Na dzień dzisiejszy jest to kwota 5.320 zł, ale jeszcze dzisiaj bądź jutro może ktoś wpłacić i kwota może się zmienić, wówczas przejdę do Pana Przewodniczącego Rady i powiem o jaką chodzi kwotę. Mówię tak, bo jest to odpłatność za zezwolenia na alkohol i te pieniądze nie wygasające, są przeznaczone też na te cel, dlatego ta kwota może się jeszcze zmienić.

Opinie stałych Komisji Rady:

 1. Komisja Budżetu - opinia stanowi zał. Nr 30 do protokołu;

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały w sprawie nie zrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie gminy 2006 r. (Druk 10/06).

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Stwierdził, że Uchwała Nr IV/15/06 została podjęta i stanowi załącznik Nr 31 do protokołu.

Do punktu 9 porządku

Projekt uchwały w sprawie nie zrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie gminy 2006 r. (Druk 9A/06).

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 32 do protokołu.

- Projekt uchwały Druk Nr 9/06 złożony w dniu 18.12.2006 r. stanowi załącznik Nr 33 do protokołu;

Opinie stałych Komisji Rady:

 1. Komisja Budżetu - opinia stanowi zał. Nr 34 do protokołu;

Przewodniczący K. Rewizyjnej - M. Majak - Mam pytanie do punktu dotyczącego domu kultury, a chodzi o restaurację. Do niedawna próbowaliśmy przeforsować sprawę polegającą na tym, żeby wydzierżawić jakiejś osobie, która prowadzi działalność gospodarczą, żeby sama we własnym zakresie zaadaptowała lokal kawiarni, czy restauracji. W związku z tym mam pytanie, dlaczego ta koncepcja nie jest realizowana w dalszym ciągu i czy w ostatnim czasie nie było żadnej osoby, która chciałaby taką działalność prowadzić? Jak to ma funkcjonować, czy to ma wziąć jakaś osoba, która będzie prowadzić działalność gospodarczą - restaurację, czy to ma być na Stowarzyszenie Romów? Jeśli na Stowarzyszenie Romów, to czy ono może prowadzić taką działalność gospodarczą i czy te 85.000 zł plus 20.000 zł dotacji wystarczy na to, żeby wyposażyć dobrze tą restaurację, a myślę nie tylko o remoncie, ale również o wyposażeniu samej restauracji, czy też po remoncie będziemy musieli jeszcze wyasygnować jakieś dodatkowe środki, bo przecież Stowarzyszenia z zasady działają nie po to, żeby osiągać zyski i z pewnością nie mają żadnego majątku, ani nie mają żadnych środków.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Nie mogłem być na wszystkich Komisjach do końca, ponieważ mój kalendarz był zapełniony, ale myślę, że na przyszłość będę rozmawiał z Panem Przewodniczącym i będziemy ustalali sobie terminy, aczkolwiek moi pracownicy: Pani Skarbnik, czy Kierownik Wydziału RG jest w stanie wyjaśnić, czy odpowiedzieć na pytania, aczkolwiek pewne działania strategiczne należą do burmistrza i może nie wszystko w danym momencie kierownicy wiedzą.

Po pierwsze: pomieszczeniem, które wedle projektu miało być przeznaczone na restaurację wraz z zapleczem kuchennym. Zabiegaliśmy o to w różny sposób: wieszając na stronie internetowej, że jest możliwość zagospodarowania, prowadziłem rozmowy z czterema podmiotami miejscowymi i nie tylko, którzy byli zainteresowani i to zainteresowanie w większości przypadków polegało na rozmowie i już do tematu nie wracano. Kiedy powstało Stowarzyszenie Romów w Pyrzycach pojawił się pomysł tego Stowarzyszenia, które jak wiemy działa non profit, a więc działalność taką może prowadzić, natomiast nie osiągając zysku. Propozycja była na tyle interesują, że po pierwsze jest szansa pozyskania pieniędzy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z odpowiedniego departamenty, a po drugie jest to kusząca propozycja, ponieważ byłaby to jedyna swoim rodzaju w Zachodniopomorskim taka restauracja. Wiemy o tym, iż Stowarzyszenie nie dysponuje wystarczającymi środkami, żeby uruchomić. W związku z tym pojawił się pomysł, żeby uruchomić część pomieszczeń na działalność cygańską, w którym część przeznaczona była na restaurację, część na pracę Stowarzyszenia, które uruchomiło zespól cygański tańcząco - śpiewaczy Cierchaj. Tak jak z dokumentów przedłożonych Wysokiej Radzie wynika przeznaczyliśmy pewną skromną kwotę pieniędzy jak również uzyskaliśmy 20.000 zł. Obawiam się osobiście, czy akurat w tym miejscu i czy te pieniądze będą należycie zainwestowane, i czy uda się pozyskać więcej tych pieniędzy, i czy akurat Stowarzyszenie podoła.

W ostatnim czasie po raz drugi zjawił się zainteresowany (ten sam, który swego czasu był u mnie), ale na zasadzie porozmawiania i opuszczenia gabinetu, i potem nie wraca. Jak ktoś ma pieniądze, czy pieniądze i ochotę to sprawa jest krótka i konkretna, decyzja męską, a tam pewnie jest troszeczkę inaczej. Ostatnia rozmowa wyglądała w ten sposób, że rozważę możliwość przetargu, natomiast za te pieniądze kipimy materiał (żeby nie przepadły) z przeznaczeniem na wykorzystanie tych materiałów do urządzenia Stowarzyszeniu Romów pomieszczenia na ich działalność. Czy konkretnie w tym pomieszczeniu to nie potrafię powiedzieć w tej chwili. Jeżeli osoba zainteresowana będzie konkretna, tak biorę, urządzam w takim terminie to funkcjonuje, natomiast jednoznacznych odważnych deklaracji ja nie usłyszałem.

Przewodniczący K. Rewizyjnej - M. Majak - Czy li rozumiem, że w dalszym ciągu ta koncepcja wynajęcia komuś pod działalność gospodarczą jest możliwa, jeśli będą konkretne deklaracje? Zgadzam się z tym, co Pan Burmistrz mówi, mamy 20.000 zł dotacji, natomiast 85.000 zł musimy przeznaczyć z własnych środków. Pewnie nie pytałbym w ogóle o to, gdyby proporcje były odwrotne, albo gdyby proporcje były takie same, czyli 50% na 50%. Natomiast my musimy dołożyć bardzo duże pieniądze ponad 80%, natomiast otrzymujemy dotacji tylko 20% stąd moje wątpliwości i członków Komisji, stąd to pytanie i w dalszym ciągu pewne wątpliwości na przyszłość, ale mam nadzieję, że to przedsięwzięcie się powiedzie i będzie pożyteczne dla wszystkich.

Przewodniczący K. Budżetu - R. Grzesiak - Ja odbieram, że te pieniądze znajdują się w pozycji - budowa Domu Kultury i one tam się znajdą, natomiast precyzyjnie to jest kwestia jeszcze otwarta i na ten temat będziemy rozmawiali, czy tak?

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Tak.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały w sprawie nie zrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie gminy 2006 r. (Druk 9A/06).

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Stwierdził, że Uchwała Nr IV/16/06 została podjęta i stanowi załącznik Nr 35 do protokołu.

Do punktu 10 porządku

Projekt uchwały w sprawie upoważnienia burmistrza Pyrzyc do podjęcia działań mających na celu realizację Centrum Rehabilitacji, Sportów Wodnych i rekreacji przy ulicy Basenowej w Pyrzycach, w którym wykorzystane będą do celów leczniczych zasoby miejscowych wód geotermalnych (Druk 2/06).

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 36 do protokołu.

Opinie stałych Komisji Rady:

 1. Komisja Budżetu - opinia stanowi zał. Nr 37 do protokołu;

 2. Komisja Edukacji - opinia stanowi załącznik Nr 38 do protokołu;

Przewodniczący K. Budżetu - R. Grzesiak - My oczekujemy od Pana Burmistrza, że jest podjęta uchwała przez poprzednią Radę w sprawie budowy baseny przy Gimnazjum i ta uchwała jest uchwałą ważną, czyli w tej kwestii nie podjęto żadnych kroków (przynajmniej finansowych, tak wynika z analizy budżetu). Druga sprawa to podobnie jak wypracowała K. Edukacji uważamy, ze należy w końcu na coś się zdecydować i konkretnie powiedzieć, co my chcemy, kiedy chcemy, dlatego że z Centrum Wodnego podczas Komisji Pan Burmistrz zmienił swoją koncepcję, którą dzisiaj Wysokiej Radzie przedstawił - budowa basenu, a myślę, że to są tak poważne decyzje, które nie powinny zapaść podczas trwania Komisji i należałoby na ten temat może stworzyć jakąś debatę, żebyśmy nie robili czegoś, na co nas nie stać. Myślę, że społeczeństwo oczekuje od nas tego i jesteśmy przekonani, co do tego, że taki basen by się przydał natomiast, co do wielkości i rozmiarów tej inwestycji to rzeczywiście powinniśmy się nad tym zastanowić. Nie chciałbym tutaj porównywać tej inwestycji do Geotermii, oczywiście nie uważam, że ta inwestycja to był niewypał, ale na potrzeby naszego miasta okazało się, że to jest przedsięwzięcie dość poważne i borykamy się z problemami, ale nie chcielibyśmy, żeby było w podobny sposób. Może porównanie nie jest takie dobre, ale w jakiś sposób daje nam obraz, że należy podejmować takie decyzje, które przyniosą nam to czego oczekujemy i żeby to było na miarę budżetu, i potrzeb naszego społeczeństwa. Licząc na to, że nie wiadomo, jaka ilość osób spoza naszego Powiatu pojawi się w Pyrzycach to jestem ustawiony sceptycznie i myślę, że na razie patrzmy na to, co dotyczy nas.

Radny S. Ryżyk - Na Komisji Budżetowej bardzo długo i merytorycznie dyskutowaliśmy na ten temat i dyskusja Komisji zmierzała do tego, że baliśmy się przeinwestowania i myślę, że w tym kierunku szły zmiany, które proponowałem i Pan Burmistrz przyjął je za swoje. Mówiliśmy o tym, że nie myślimy na razie o Centrum, interesuje nas budowa basenu i w tym tonie była rozmowa. Co tyczy się samego projektu, otóż merytorycznie sądzę, że i moja opinia, Pana Burmistrza i sadzę, że też K. Budżetu, zgadzamy się prawie w zupełności z K. Edukacji. Żeby nie było odrzucenia tematu to my proponowaliśmy przyjąć jednak projekt w brzmieniu z autopoprawką, który nie budzi żądnych skutków finansowych i ta dyskusja będzie w dalszym ciągu aktualna. Natomiast by może Panu Burmistrzowi do tego, żeby nam przestawić pełną i solidną prezentację tego tematu będą potrzebne jakieś środki i wtedy Pan Burmistrz będzie mógł do Rady wystąpić, która przyzna mu środki w takiej wysokości w jakiej uzna to za słuszne, bądź wcale. Wobec tego uważam, że przyjęcie takiej uchwały w brzmieniu z autopoprawką byłoby słuszne i z jednej strony nie kończyło dyskusji, a z drugiej strony pozwalało Burmistrzowi na przygotowanie wartościowych materiałów.

Przewodniczący K. Edukacji - A. Jakieła - Jestem akurat tą osobą, która administrowała jedynym krytym basenem w Pyrzycach prze ok. 20 lat i mogę dyskutować z każdym z Państwa na temat szczegółów, eksploatacji, remontów, zagrożeń, obłożenia takiego basenu, warunków bezpieczeństwa i jestem do dyspozycji nawet cały dzień. Rozmawiając z Panem Burmistrzem na Komisji używałem argumentów na podstawie własnych doświadczeń. Nikt przy zdrowych zmysłach w Pyrzycach nie będzie przeciwnikiem budowy basenu, basen jest potrzebny. Basen 25 metrowy przystosowany do nauki pływania małych dzieci, a takie budowle już istnieją, basen, który oprócz tego, ze spełni funkcję zdrowotną, ze dzięki niemu nauczymy kolejne setki młodych Pyrzyczan pływać (pływanie jest wspaniałym sportem jeżeli chodzi o ogólny rozwój dzieci) to również zabezpieczy o inne potrzeby: potrzeby dorosłych, tych którzy mają zaleconą rehabilitację po różnego rodzaju urazach i również w Uniwersytecie III-go Wieku ludzie też chętnie korzystają z basenu, z pływania, bo pomaga to w różnych schorzeniach reumatycznych i innych. Myślę, że nie ma sensu dyskutować tutaj o tym, czy basen w Pyrzycach jest potrzebny, czy nie, ale nie jest to inwestycja, która kosztuje 2, 5, czy 100.000 zł. Jeżeli już to moim zdaniem (taką opinię wyraziłem ku zdziwieniu moich niektórych kolegów, podczas Komisji) na bazie doświadczeń, które zebrałem jest taki, że basen powinien być wybudowany w rejonie SP2, bo te dzieci powinny uczyć się pływać, bo te dzieci chętnie chodzą na basen, bo wśród tych dzieci frekwencja na zajęciach w wodzie tj. 80 - 90%. Zdobyliśmy doświadczenia po uruchomieniu gimnazjum, cieszyliśmy się, że dzieci wiejskie, które nie miały możliwości dotychczas korzystania z tej formy zajęć wychowania fizycznego, że rzucą się wręcz na ten basen, w ciągu trzech lat nauczymy je pływać i będzie wszystko pięknie. To był sen wuefisty niespełniony, bo w momencie, kiedy przyjechały dzieci do gimnazjum okazało się, że największe problemy z frekwencją na zajęciach niż z tymi klasami, które powinny w tej wodzie być. Na 15 chłopców trzech w wodzie, 12 wymyśla sobie 100 sposobów, żeby do tej wody nie wejść. Dla mnie to jest bolesny przykład, że zbudujmy obiekt tam, gdzie są dzieci, które z niego będą korzystać. Sama koncepcja krytego basenu przy ul. Basenowej wiąże się z przerzutem ok. 800 dzieci w ciągu tygodnia, w godzinach między 8 - 15 na drugi koniec miasta, czym? Autokarami, bo jeżeli będą chodzić to dwie godziny w-f, jedna na spacer, druga na pływanie. Jak to będzie wyglądało w warunkach zimowych? Dzieci, które wysuszą głowę suszarką mają przegrzane zatoki i głowę nie mogą od razu wybiec na mróz, na zimno, bo po pół roku będziemy mieli połowę dzieci na zwolnieniach i rodzice powiedzą - stop, nie chcemy już tego basenu. Podałem tylko drobny fragment uwarunkowań, które musimy wziąć jako radni pod uwagę przy lokalizacji tego typu obiektu. Jeżeli on sporym wysiłkiem Gminy, nawet przy pomocy funduszy unijnych będzie zbudowany to niech on będzie zbudowany tam, gdzie powinien być, tak aby jak najlepiej służył tej lokalnej społeczności.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Z wielką satysfakcją wysłuchałem słów Pana Przewodniczącego, ponieważ nieskromnie powiem, że w poprzedniej kadencji byłem jedynym, który proponował zlokalizowanie tego basenu przy SP2. Widzę, że przynajmniej jeszcze jeden zwolennik tej lokalizacji jest.

Wiceprzewodniczący RM - M. Gryczka - Na sesjach minionej kadencji: 7.10.2005 r. ,24.11.2005 r. między sesjami była również dyskusja, Pan Burmistrz zorganizował również spotkanie 20.01.2006 r. i na sesji 26.01.2006 r. ten temat się przewijał i ciągle była sytuacja podjęcia uchwały w zakresie upoważnienia Pana Burmistrza. Była pewna modyfikacji brzmienia w projekcie uchwały i dzisiaj ta modyfikacja też jest, to są te etapy od tego czasu zmian. To nieprawda, ja chcę, żeby mieszkańcy naszej Gminy Pyrzyce słyszeli i wiedzieli, że Rada nie jest przeciwna zrobienia jakieś ładu przestrzennego, chociażby z tą „dziurą” na ul. Basenowej. Jesteśmy zatroskani i chcemy, żeby społeczeństwo miało możliwości, żeby obiekty dalej się nie niszczyły, ale chcemy rozmawiać Panie Burmistrzu na argumenty, o tym mówiliśmy już wcześniej. Odbyła się również debata w Powiecie, w TV kablowej Aura również z pytaniem, czy kryta pływalnia, czy Centrum Wodne na ul. Basenowej, Pan Burmistrz nie wziął udziału w tej debacie, Radni dyskutowali, wypowiadali swoje opinie w tej sprawie. Ten temat jest nie dopracowany, na ten moment jest surowy. Jeżeli mamy mówić o funduszach strukturalnych, to powiedzmy szczerze, że na dzisiaj to są jeszcze niedopracowane sprawy proceduralne. Rząd podjął decyzję odnośnie projektów operacyjnych z funduszy strukturalnych, ale te sprawy jeszcze ma zatwierdzić parlament europejski, więc praktycznie nie wiemy, w której szufladce, mówi się, że ochrona środowiska to jest największy przedział finansowy (jeżeli chodzi o środki z funduszy strukturalnych), ale jeszcze trudno dzisiaj o szczegóły i mówić o konkretnych programach. Nie chciałbym zniechęcać nas do pozytywnego myślenia, bo należy w tym przedziale czasowym 2007 - 2013 max wykorzystać, bo będzie to niebagatelna pula, ok. 70 miliardów EURO i rzeczywiście pieniądze będą i projekty potrzebne itd. tylko na miarę realnych stwierdzeń i sugestii. Wydaje mi się, że wniosek przygotowany przez K. Edukacji powinien zwiększyć ten moment. Dopracujmy się pewnej realnej wizji i idźmy dalej na miarę czasów i naszych możliwości budżetowych, bo chyba nie sztuka (jak twierdzą znawcy tematu) 1.000.000 zł dokładać do tego typu inwestycji corocznie z budżetu, tylko pytanie - skąd my mamy ten milion wziąć?

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Ostatnio bardzo lubimy rozmawiać na sesjach, na Komisjach, ale jednak nie wyzbyliśmy się dyskutowania o szczegółach na sesji, ale wedle naszych zapowiedzi myślę, że w przyszłości będzie inaczej.

Na dobrą sprawę to dzisiaj rozmawiamy tak jakbyśmy mieli już przyjętą uchwałę o tym, że Rada upoważniła już wcześniej Burmistrza do podjęcia działań. Na dobrą sprawę zastanawiam się, dlaczego o tym rozmawiamy nie mając uchwały, bo my nie wiemy, jeżeli chcemy basenu to głosujemy, że chcemy i wtenczas burmistrz przedstawia Radnym na sesji, na komisji, debata, nie zgadzamy się, idziemy tak, albo jeszcze inaczej, taki jest element. W tej chwili nie mamy uchwały, a już rozmawiamy tak jakbyśmy mieli za moment zdecydować, jaki on ma być.

Pan Przewodniczący Jakieła przedstawił bardzo słuszne argumenty tylko na nie ma paść odpowiedź w momencie, kiedy będą na to stosowne dokumenty, a żeby były stosowne dokumenty to trzeba mieć uchwałę o upoważnieniu burmistrza do podjęcia pewnych działań, o co wnosimy i moja wypowiedź powinna się na tym zakończyć, ale jednak kilka zdań z mojej strony.

Dwa lata temu na wyspie Rugia spotkali się młodzi Polacy i Niemcy oraz samorządowy Niemcy i Polacy, którzy rozmawiali dwa dni o tym, co zrobić, żeby młodzi z landu Meklemburgia Pomorze Przednie (z zachodniopomorskiego) nie uciekali do części zachodniej Niemiec, bądź też dalej za Kanał Lamanche. Dyskutowali długo i w końcu padły 3 pytania, które zostały postawione przez młodych - smorządowcom i samorządowcy - młodym. Te pytania brzmiały następująco: jeżeli tu, to gdzie? Jeżeli teraz, to kiedy? Jeżeli nie, my wy, to kto?

Jeżeli się tak pochylimy nad tymi pytaniami, o pewnie zechce się nam podejmować szybko pewne decyzje, a że szybko trzeba podjąć decyzje to ja przedstawiając kandydata na skarbnika, w pierwszej części powiedziałem, że jedyna, niepowtarzalna, bezprecedensowa i tylko teraz szansa w pozyskaniu pieniędzy.

Strata jednego miesiąca to jest dużo. Jeżeli będziemy odwlekać to, żeby nie było, że przy końcu roku 2007 będzie zarzut do Burmistrza - opieszale, nie umiał, nie miał kadr, nie zdążył itd. Czasu nie ma, przyszły cały rok jest na pisanie wniosków, pisanie dokumentacji, przygotowanie się należycie bez żadnych gwarancji, że otrzyma się pieniądze, aczkolwiek jest ich dużo, bo zachodniopomorskie otrzyma 835,4 milionów EURO na wszystkie zadnia, pieniądze nieprawdopodobnie duże, czy się uda wziąć? Kto pierwszy to lepszy, kto bystrzejszy, kto sprytniejszy, bo dobre napisanie wniosku wcale o niczym nie świadczy, ze pieniądze się otrzyma.

Wszyscy mówimy tutaj ustami Przewodniczącego Jakieły, Przewodniczący Grzesiak, że w Pyrzycach basen jest potrzebny. Skoro jest potrzebny, to proszę upoważnić burmistrza, który przestawi potem dokumenty i to Radni wybiorą gdzie, jaki duży .

Przerażą Radnych termin - Centrum, bo centrum to musi być coś potężnego, budowla, betony itd. Nie, centrum dlatego że wielorakość funkcji: sportowa, rehabilitacyjna, rekreacyjna, ale jeżeli to nam przeszkadza, to przyjmijmy uchwałę zwykły basen i tyle.

Pieniądze trafią z Regionalnego Programu Operacyjnego i tu też wiem o tym, że pewne województwa już mają RPO w Warszawie klepnięty, pozostałych opcji jeszcze czekają. Nie wiemy jeszcze, jaki jest los RPO zachodniopomorskiego, natomiast nie ma, co czekać tylko robić swoje. Mam tutaj dylemat, bo padło mnóstwo różnych wypowiedzi i odnosząc się do każdej to stworzę taki misz - masz, dlatego przepraszam, że nie odniosę się do wypowiedzi każdego Radnego z osobna.

Jest taki kierunek mały basen dla nas, a mały basen to kosztuje, dlatego że nie uzyskamy pieniędzy wystarczających z UE, bo UE daje pieniądze na wszelkie działania sportowe, kulturalne, spotkania, inwestycje duże, ale takie duże, żeby tam jak najwięcej ludzi mogło korzystać. Wiemy dobrze o tym, mówiłem nie jeden raz, że jeżeli chodzi o program spójności, jeżeli na 1 km odbioru ścieków nie ma 120 odbiorców to Unia nie da kasy. Tak samo i tutaj Unia i banki pilnują i mały obiekt na czym zarobi? Na niczym nie zarobi, tylko budżet gminy będzie dawał pieniądze, żeby młodzi mogli korzystać i dobrze, ale chodzi o to, żeby ten obiekt zarobił. Jaki mały obiekt zarobi? A więc obiekt taki, gdzie funkcje towarzyszące zarabiają. Wiem o tym, że mój pomysł jest inaczej odbierany, jeżeli w tym miejscu stanie specjalista i powie to samo, to Radni inaczej odbiorą, bo to powiedział ktoś inny. To samo powie i takie spotkanie spróbuje zorganizować w pierwszym tygodniu (nawet poproszę trójkę projektantów: Czechowice - Dziedzice, Słupsk, Poznań, którzy powiedzą to samo tylko trochę więcej, bo będą mieli poukładane i wtenczas będzie rozmowa).

Jeżeli powstanie taki mały basen bez możliwości zarabiania i atrakcji, to Pyrzyczanie pojadą gdzie indziej, a nie pójdą tutaj. Funkcje towarzyszące basenowi muszą zarabiać po to, żeby były pieniądze na dofinansowanie udziału na tym basenie dzieci i młodzieży. Unia i banki pilnują inwestycji, nie dadzą pół grosza na zadanie, które nie będzie dochodowe, w tym przypadku ma się spinać na zero. Nie dadzą pieniędzy, rolnicy też dobrze o tym wiedzą, jakieś programy, jak dana inwestycja, przedsięwzięcie nie jest efektywne, to nie ma ani grosza.

Nie używajmy terminu Geotermia, bo gdzie ktoś kiedyś myślał o złożeniach techniczno - ekonomicznych, liczono ile szło wywrotek koksu i na tej podstawie policzono projekt ciepłowni geotermalnej, stąd mamy dzisiaj taką cenę. Dzisiaj jest inaczej, dzisiaj publiczny grosz przez programy unijne, przez banki jest kilka razy obracany, żeby go dać, ale samorząd umie go wykorzystać i samorząd jest najbardziej efektywnym organem w kraju, który przeznacza na bardzo ważne zadanie publiczne.

Wnoszę i proszę, żeby właśnie mieszkańcy nie mówili, że my nie chcemy, a mieszkańcy od dłuższego czasu mówią i chcą tego basenu, proszę upoważnić do podjęcia działań burmistrz, które nie skutkują finansowo. To nie jest upoważnienie burmistrza do zaciągnięcia kredytu, obligacji, bądź czegokolwiek, innej formy zasilania finansowego, które pieniądze trzeba będzie zwracać, czy cos takiego.

Do podjęcia działań, przedstawienia Wam Radnym, mieszkańcom pewnych rozwiązań i Wy wybierzecie jaki to ma być, gdzie ma być.

Proszę o przyjęcie projektu uchwały, który przedłożyłem Wysokiej Radzie.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Pozwolę sobie odnieść się do kilku kwestii. Panie Burmistrzu mówimy tutaj o gadulstwie Radnych i nie tylko, ale przy tak ważnej kwestii, przy tak ważnej sprawie zawsze dopuszczę do szerokiej dyskusji wszystkich mieszkańców, gdyż oni powinni o tym wiedzieć, a w te nasze gadulstwo Pan również się wpisuje chociażby tym swoim ostatnim wystąpieniem, to po pierwsze.

Po drugie: usłyszałem, że nie mamy, o czym dyskutować, bo nie ma jeszcze uchwały itd. Otóż uchwała Panie Burmistrzu jest już od dziesięciu miesięcy i co z tego? Uchwała jest martwa. Użył Pan terminu, że ten miesiąc czasu może być dużą stratą w realizacji tego projektu, czy w podjęciu ewentualnej inwestycji. Również przypomnę, że 10 miesięcy straciliśmy i co? Myślę, że przez 10 miesięcy można było sporo ruszyć w budowie krytej pływalni przy Gimnazjum, kto wie, czy nie byłaby ona już dość daleko zaawansowana.

Ostatnia sprawa, o której chciałem powiedzieć i o której nikt tutaj nie mówił, a zgadzam się z w pełni z Panem Przewodniczącym A. Jakieła, że nie ma takich obiektów użyteczności publicznej, które przynosiłyby dochód i podejmując taką decyzję należy również liczyć się z tym i wysymulować, ile to rzeczywiście będzie kosztowało. Mówimy tu o sporych pieniądzach w każdym roku budżetowym dla przykładu podam Lagunę w Gryfinie, gdzie właściwie teraz to każdy najlepiej by się od tej inwestycji odepchnął, pozbył, bo nikt nie chce do tego interesu dokłada, a interes dochodowy na pewno nie jest. Jest potrzebny, wszyscy się z tym zgadzają, ale dochodowy nie jest.

Jeżeli nie ma innych głosów w tym temacie, poddam pod głosowanie najdalej idący wniosek Komisji Edukacji i jedyny na razie, bo sądzę, że pan radny Ryżyk nie złoży żadnego wniosku.

Radny S. Ryżyk- Jeśli uznać, że Pan Przewodniczący przyjął autopoprawkę Pana Burmistrza, to nie.

Przewodniczący RM - A. Gumowski- Nie, ja będę w tej chwili głosował najdalej idący wniosek Komisji Edukacji, który za chwilę jeszcze raz odczytam.

Radny S. Ryżyk- W takim przypadku ja zgłoszę swój wniosek. Uchwała Rady Miejskiej w sprawie upoważnienia Burmistrza Pyrzyc do działań mających na celu wykonanie koncepcji budowy basenu pływackiego przy ul. Basenowej w Pyrzycach- to jest tytuł uchwały, jaki chciałbym zaproponować i zmienić treść §1. „Upoważnia się Burmistrza Pyrzyc do podjęcia działań mających na celu wykonanie koncepcji budowy basenu pływackiego w Pyrzycach”. Paragrafy 2 i 3 pozostają bez zmian.

Przewodniczący RM- A. Gumowski - Poddał pod głosowanie wniosek K. Edukacji:

 • Komisja Edukacji wnioskuje o odrzucenie projektu uchwały i jednocześnie proponuje uzupełnienie projektu o dodatkowe informacje dotyczące m.in.:

- wielkości i rodzaju obiektów;

- proponowanej lokalizacji;

- kosztu wykonania inwestycji;

- spięcia finansowania ze wskazaniem wielkości nakładów z budżetu Gminy Pyrzyce;

- sposobu zabezpieczenia kosztów utrzymania powstałych w wyniku inwestycji obiektów;

- harmonogramu robót przy realizacji inwestycji.

Na podstawie takiego pakietu informacji będziemy mogli w sposób odpowiedzialny podjąć decyzję.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 12; przeciw - 1; wstrzymało się - 1;

Wniosek uzyskał akceptację.

Do punktu 11 porządku

Projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pyrzyce (Druk 13/06).

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 39 do protokołu.

Opinie stałych Komisji Rady:

 1. Komisja Edukacji - opinia stanowi załącznik Nr 40 do protokołu;

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pyrzyce (Druk 13/06).

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Stwierdził, że Uchwała Nr IV/17/06 została podjęta i stanowi załącznik Nr 41 do protokołu.

Do punktu 12 porządku

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza (Druk 14/06).

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Odczytał projekt uchwały, który stanowi zał. Nr 42 do protokołu.

Opinie stałych Komisji Rady:

 1. Komisja Budżetu - opinia stanowi zał. Nr 43 do protokołu;

 2. Komisja Edukacji - opinia stanowi załącznik Nr 44 do protokołu;

 3. Komisja Rolnictwa i Ekologii- opinia stanowi zał. Nr 45 do protokołu;

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Zwrócił się z pytaniem do Radcy Prawnego. W związku z faktem, iż dopiero w tej chwili, bo wcześniej proceduralnienie udało się tego załatwić, obradujemy sprawę wynagrodzenia burmistrza, natomiast ślubowanie było złożone dnia 5 grudnia. Podpisałem zgodę (jako Przewodniczący Rady) na wypłacenie wynagrodzenia burmistrzowi za miesiąc grudzień w dotychczasowej wysokości. Teraz jest problem, bo podpisując taką zgodę dostałem informację, że będzie to do wyrównania w następnym miesiącu. Proszę o wyjaśnienie tej kwestii.

Radca Prawny - R. Mol - Na pewno trzeba ustali wynagrodzenie od dnia 5 grudnia. Jest to nowy stosunek pracy i ustalamy wynagrodzenie burmistrzowi nowe, nowemu burmistrzowi należy ustalić wysokość. Uważam i tak sugerowałem wcześniej niektórym osobą, które mnie pytały jak tą sprawę rozwiązać, a wyszła tka sytuacja i myślę, że Pan Przewodniczący zachował się bardzo fair w stosunku do Pana Burmistrza. Należałoby określić uchwałę do dnia 31 grudnia, żeby Burmistrz nie wracał, i od dnia 01 stycznia 2007 r., żeby uchwała składała się z dwóch stawek: do 31 grudnia 2006 r. i od 1 stycznia 2007 r.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Nie ukrywam, że zostałem trochę wprowadzony w błąd, ponieważ mi oświadczono, że nie żadnego problemu, zawsze można do tego tematu wrócić i nie będzie problemu. Natomiast gdybym wiedział, że tak będzie to na pewno nie podpisałbym takiego pisma, mimo że Pan Radca oświadczył, że zachowałem się fair.

Jest propozycja, żeby podjąć tą uchwałę z dniem 5 grudnia, tak jak jest w projekcie uchwały, niemniej trzeba byłoby nanieść poprawkę, że również ustala się wynagrodzenie w trochę innej wysokości od 5 grudnia do 1 stycznia 2007 r., a ta uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

Przewodniczący K. Budżetu - R. Grzesiak - Nie wiem, czy jesteśmy w sanie załatwić to jedną uchwałą, bo z tego wynika, że musiałyby być dwie: jedna od 5 grudnia 2006r., a druga od 1 stycznia 2007 r.

Radca Prawny - R. Mol - Występuje tutaj sytuacja specyficzna, ponieważ tak się stało, że tworzyły się wszystkie organy itd. był to czas przejściowy, burmistrz otrzymał wynagrodzenie jakie otrzymał i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ustalić wynagrodzenie Burmistrz od dnia 5 grudnia 2006 r. do dnia 31grudnia 2006 r. oraz od 1stycznia 2007 r.

Wiceprzewodniczący RM - M. Gryczka - Odbieram to źle, bo 5 grudnia Pan Burmistrz złożył ślubowanie, został nawiązany nowy stosunek pracy i w przeciągu od 5 grudnia do 1 stycznia jest cięcie w dół. Ktoś czytając z zewnątrz tą zmianę na minus zacznie wyciągać niepoprawne wnioski. Jestem daleki od tego, żeby robić w ten sposób przy ustalaniu wynagrodzenia dla burmistrza. Decyzja zapadła i będzie tylko kwestia finansowa rozliczenia tej różnicy. Moim zdaniem nie powinno być żadnych dwóch uchwał, uchwała mówi konkretnie o nowym stosunku pracy, a tj. dzień 5 grudnia.

Radny M. Osękowski - Chcemy podejmować już dwie uchwały, a na obecną chwilę nie wiemy jakie będzie wynagrodzenie Pana Burmistrza. Podejmijmy uchwałę, jakie ma być wynagrodzenie i potem będziemy się zastanawiali, czy ma dodać, czy ująć.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Zaproponował głosowanie alternatywne:

- aby w jednym projekcie uchwały podzielić płacę inną od 5 grudnia do 31 grudnia, a od 1 stycznia przyjąć proponowaną w przeczytanej wersji;

- żeby bez względu na to jakie będą konsekwencje przyjąć zaproponowane wynagrodzenie z dniem 5 grudnia;

Przewodniczący K. Budżetu - R. Grzesiak - Mam pewną wątpliwość, bo jeżeli chodzi o zwrot wynagrodzenia o musi być wola osoby, której to dotyczy. Rozpatrując teraz taką sytuację, to należałoby obciąży osoby, które taką decyzję podjęły, a nie o to chodzi. Podejście radnego M. Osękowskiego odebrałem w ten sposób, że najpierw ustalić wynagrodzenie od dnia 5 grudnia, a później dyskutować, co zrobić z problemem, z którym się spotkamy.

Przewodniczący K. Edukacji - A. Jakieła - Myślę, że najpierw trzeba uzgodnić wysokość wynagrodzenia Pana Burmistrza, a w drugim rozdaniu zastanówmy się, czy to będzie od grudnia, czy od 1 stycznia. Tytuł uchwały dotyczy ustalenia wynagrodzenia burmistrza, a dopiero ostatni z paragrafów mówi, od kiedy.

Radca Prawny - R. Mol - Tak naprawdę taka uchwała odnośnie wynagrodzenia powinna być podjęta 5 grudnia. Każdy kto podejmuje pracę ma prawo wiedzieć jakie wynagrodzenie będzie otrzymywał, a pracodawca, czyli Państwo macie obowiązek takie wynagrodzenie ustalić. Myślę, że to rozwiązanie, które zaproponowałem jest rozsądne i nie kolidujące z niczym.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Tak naprawdę ta uchwała powinna być podjęta 5 grudnia tylko kto miał p[przygotować projekt uchwały, ponieważ Przewodniczący nie ma takiego prawa zgodnie z naszym statutem, dopiero takie zmiany będą dokonane i mogła to tylko zrobić grupa Radnych, co też uczyniła.

Przewodniczący K. Rewizyjnej - M. Majak - Na K. Budżetu miałem wątpliwości i przychylałem się do opinii pana Romana, natomiast teraz przychylam się do głosu Pana Wiceprzewodniczącego Gryczki. Otóż uważam, że my ustalamy wynagrodzenie w związku z nowym stosunkiem pracy i ustalamy to wstecz, natomiast to wynagrodzenie, które zostało dotychczas zapłacone było tylko zaliczkowo bez żądnej podstawy. To wynagrodzenie nie było ustalone, natomiast gdyby było ustalone to nie moglibyśmy z datą wsteczną zmieniać wynagrodzenia, bo prawo nie działa wstecz, chyba że jest względniejsze dla osoby zainteresowanej. Gdyby to wynagrodzenie było ustalone, a my zmienilibyśmy na niekorzyść zainteresowanej osoby, to byśmy łamali prawo. Natomiast tu wydaje mi się, że tego nie robimy, ponieważ wynagrodzenie zostało wypłacone zaliczkowo.

Radny S. Ryżyk - Czytając projekt grupy Radnych i proponowane wynagrodzenie musiałem do czegoś przyrównać i przyrównałem je do innego stanowiska samorządowa w naszym Powiecie i ono jest zdecydowanie niższe chociaż uważam, że Burmistrz prowadzi jednoosobowy zarząd, wygrał bezpośrednie wybory wobec tego z tego tytułu ranga tego stanowiska nie jest mniejsza.

Drugi powód jest bardziej ludzki. Sądzę, że ta uchwała zmierza do obniżenia poborów Burmistrz. Sądzę, że Burmistrz popełnia wiele błędów, pewnie on sam nie myśli, że jest ideałem. Większość z nas ma do Burmistrza jakieś zastrzeżenia, ale obniżanie mu poborów, to sądzę, że tak się nie robi. Przecież on nie tylko nam się musi podobać, ale musi podobać się wyborcom i tym wyborcom wyraźnie się podoba. Wobec tego obniżanie mu poborów za karę, że wygrał wybory to tak nie powinno się robić.

Proponuję, żeby utrzymać pobory, które dotychczas Burmistrz miał, dlatego wnoszę o poprawkę w §1 w punkcie a) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4400 zł;

w punkcie b) dodatek funkcyjny w kwocie 1800 zł;

w punkcie c) dodatek specjalny w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w wysokości 1240 zł;

w punkcie d) dodatek z tytułu wysługi lat w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 880 zł;

Ogółem wynagrodzenie: 8.320 zł i była to kwota wynagrodzenia jakie było w poprzedniej kadencji. Myślę, że nie powinniśmy tutaj szukać jakiegoś poklasku, bo pewnie sporo ludzi będzie się cieszyło, że Rada mocna, bo obniżyła Burmistrzowi pobory, ale sądzę, że nie o to chodzi. Utrzymanie poborów na dotychczasowym poziomie uważam za minimum wynagrodzenia dla Burmistrza.

Przewodniczący K. Rewizyjnej - M. Majak - Jestem jednym z wnioskodawców, więc powiem, dlaczego podpisałem się pod tym projektem. Rozporządzenie o zasadach ustalania wynagrodzenia umieszcza naszą gminę w widełkach od 15.000 do 100.000 mieszkańców i minimalne wynagrodzenie dla Burmistrza wynosi 6.972 zł biorąc pod uwagę wszystkie składniki, a max 10.666 zł. Nie muszę Państwu tłumaczyć, że jesteśmy raczej dolnej granicy niż górnej. Oczywiście nie można czytać tego bezwzględnie, ponieważ ustawodawca dopuszcza max wynagrodzenie i tutaj też, można dać takie wynagrodzenie, natomiast czy praktyka dawania takiego wynagrodzenia na max pułapie powinna być, czy nie, to odczucia społeczne są chyba jednoznaczne, że raczej nie, dlatego m.in. ja zdecydowałem się podpisać pod tą uchwałą. Kolega Stefan stwierdził, że inni samorządowy otrzymują to wynagrodzenie większe. W porównywalnych ościennych gminach: Myślibórz wynagrodzenie wynosi 7.900 zł, natomiast w gminie Barlinek jest 6.972 a jest to znakomicie rozwijająca się gmina, gdzie działalność gospodarcza bardzo dobrze się rozwija i radni tak zadecydowali. Dziś proponujemy takie wynagrodzenie, ja podpiszę się pod uchwałą o wyższym wynagrodzeniu dla Pana Burmistrza, jeśli będzie bardzo dobra współpraca, jeśli będziemy widzieli bardzo dobre efekty działania i myślę, że z pewnością jest to możliwe i w każdej chwili możemy do tego wrócić.

Radny S. Ryżyk - Każdy z nas może miecz swoje zdanie i z tym nie będę dyskutował, natomiast kolega Mariusz powiedział, ze jest przeciwko ustalaniu płac maksymalnych, ja też. Moja propozycja jest w środku widełek. To, co ja przedstawiłem to nie jest płaca maksymalna wg tych widełek, to jest płaca mieszcząca się w granicach średniej. Oczywiście są gminy, gdzie pobory są mniejsze, ale są też gminy gdzie pobory są większe, ale nie chcę o tym dyskutować, dla mnie jest smutne, że my nie utrzymujemy poziomu, to jest kara za wygranie wyborów, a tak nie powinno być.

Przewodniczący K. Rewizyjnej - M. Majak - Z punktu widzenia prawa o my nie obniżamy wyborów tylko ustalamy wynagrodzenie dla nowego Pana Burmistrza.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Odniosę się do słów Pana Radnego Stefana. Przeprasza, ale to co Pan powiedział to jest manipulowanie ludźmi, którzy przysłuchują się dzisiejszym obradom. Po pierwsze zaglądanie do cudzej kieszeni to dla mnie jest bardzo niesmaczne, a wyciąganie tutaj poborów innych samorządów to jest nie smaczne. Po drugie: Pan Radny Majak już tu powiedział, że my nie obniżamy, a Pan użył zwrotu, że obniżamy. Otóż nie, my ustalamy. Jest to nowa kadencja, ja już podpisałem poprzedniemu Burmistrzowi świadectwo pracy i tamtego Burmistrza już nie ma, jest nowy - stary Burmistrz, dla którego ustalamy poboru. Jeżeli będziemy tak słowami manipulowali to ja też zacznę i zapytam wszystkich siedzących, czy pensja 7.500 zł w stosunku do innych pensji, które są w naszej Gminie to jest niską pensją? To też jest manipulacja, za którą bardzo przepraszam.

Radny S. Ryżyk - Przepraszam, ale nie starałem się tu nic manipulować. Wszystkie informacje, które uzyskałem są jawne, nikomu do kieszeni nie zaglądałem, nikomu też nie wymawiam tych poborów. Jeśli ktokolwiek to tak zrozumiał to go bardzo przepraszam, bo nie o to chodziło. Chodziło o podanie przykładu mojemu wywodowi. Jeśli kogokolwiek uraziłem to bardzo przepraszam, natomiast nie można tego uważać za manipulacje.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie wniosek Radnego S. Ryżyka: o poprawkę w §1 w punkcie a) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4400 zł;

w punkcie b) dodatek funkcyjny w kwocie 1800 zł;

w punkcie c) dodatek specjalny w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w wysokości 1240 zł;

w punkcie d) dodatek z tytułu wysługi lat w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 880 zł;

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 4; przeciw - 9; wstrzymało się - 1;

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza (Druk 14/06) w następujących wysokościach: §1 w punkcie a) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4000 zł;

w punkcie b) dodatek funkcyjny w kwocie 1600 zł;

w punkcie c) dodatek specjalny w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w wysokości 1120 zł;

w punkcie d) dodatek z tytułu wysługi lat w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 800 zł;

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 10; przeciw - 4; wstrzymało się - 0;

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Stwierdził, że Uchwała Nr IV/18/06 została podjęta i stanowi załącznik Nr 46 do protokołu.

Do punktu 13 porządku

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego (Druk 15/06).

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 47 do protokołu.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego (Druk 15/06).

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Stwierdził, że Uchwała Nr IV/19/06 została podjęta i stanowi załącznik Nr 20 do protokołu.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Ogłosił 15 minut przerwy.

Po przerwie: 16:15 - 16:3;

Przewodniczący Rady - A. Gumowski - Wspólnie z Panem Przewodniczącym Grzesiakiem załatwialiśmy pewne sprawy proceduralne i okazało się, że trochę mamy racji. Dziękuję bardzo K. Edukacji, że zajmowała się tym tematem, ale mam trochę dalej idący wniosek i w związku z tym muszę Państwu przypomnieć trochę historii. Otóż ta historia miała miejsce przy poprzednim projekcie uchwały, kiedy grupa radnych zgłosiła sprawę do Urzędu Prokuratorskiego z doniesieniem (nieładne słowo, ale ono jest tutaj adekwatne), że pewne osoby, które brały udział w komisji konkursowej, zasiadały w niej niezgodnie z prawem, m.in. osoby te musiały składać oświadczenia, iż nie łączą ich z kandydatami na dyrektora żadne sprawy służbowe, prywatne i rodzinne. Prokurator przyznał rację tej grupie radnych, która to doniesienie złożyła. W tym projekcie uchwały, który został złożony przed dzisiejszą sesją, a my wprowadziliśmy pod dzisiejsze obrady, również taka sytuacja ma miejsce. Również wśród dwóch osób spośród pięciu wymienionych takie zależności w dalszym ciągu występują. Aby uniknąć podobnej sytuacji i konieczności zwracania się do Urzędu Prokuratorskiego po raz wtóry, ja składam formalny wniosek - właśnie z uwagi na te sprawy proceduralne - o wyprowadzenie tego z dzisiejszego porządku obrad i zaproponowanie przez Burmistrza takiego składu podstawowego komisji, żeby nie budzić żadnych wątpliwości. Mam nadzieję, że ten mój trochę przydługi wywód jest zrozumiały i w związku z tym ja poddam pod głosowanie mój wniosek dotyczący wyprowadzenia do następnego posiedzenia sesji, gdzie Pan Burmistrz zaproponuje inny skład członków komisji. Dodam tylko, że tą sprawę również w czasie przerwy wydyskutowaliśmy z Panem Burmistrzem Kazimierzem Lipińskim.

Przewodniczący Rady - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie zgłoszony przez siebie wniosek.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 13, przeciw - 0, wstrzymało się- 1

Wniosek uzyskał akceptację Rady.

Do punktu 14 porządku

Wolne wnioski.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Odczytał pismo od pracowników PDK. Pismo stanowi załącznik Nr 49 do protokołu.

Uznałem, że nie mam możliwości wprowadzenia tego jako punkt merytoryczny do dzisiejszych obrad sesji RM, dlatego że pismo wpłynęło niespełna tydzień przed posiedzeniem sesji RM i był już wszystkim doręczony porządek posiedzenia. W związku z tym podjąłem decyzję o wprowadzeniu tego punktu i odczytaniu tego pisma i ewentualnej dyskusji na ten temat w punkcie wolne wnioski.

Wiceprzewodniczący RM - M. Gryczka - Odczytał pismo K. Edukacji, które stanowi załącznik Nr 50 do protokołu.

- Odczytał wnioski K. Budżetu, które stanowią załącznik Nr 51 do protokołu.

Poinformował, że pierwsze pismo podpisane przez Pana Przewodniczącego A. Jakieły koresponduje i pismem odczytanym przez Pana Przewodniczącego Rady w sprawie aspektów personalnych w PDK jak również wniosek wypracowany przez Komisję Budżetu.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Podczas wygłaszania nie tak dawno mojego expose na sesji, której składałem ślubowanie mówiłem nierzetelnego tym, że ta sala nie licuje z tym, żeby używać zbyt mocnych i ostrych słów i z mojej strony będę się starał, żeby nigdy nic takiego nie padło. Jednym zdaniem odniosę się do stanowiska Komisji Edukacji i jednym zdaniem do Komisji Budżetu, nierzetelnego potem też jednym zdaniem spuentuję to, o czym tutaj dzisiaj w tym temacie rozmawiamy. W gminnej jednostce samorządowej nie tak dawno osoba pełniła obowiązki Dyrektora Wydziału Zdrowia, dosyć długo i nikomu to nie przeszkadzało. Co do Komisji Budżetu, to nie przypominam sobie, abym dokonywał zmiany w PBP, a więc tutaj chyba jakieś nadużycie, może Państwo wyjaśnicie, to po pierwsze. Po drugie: rozumiem, bo język polski przyzwoicie znam, ale „domniemanie nierzetelnego doboru kadr” muszę się zastanowić nad tym akapitem wniosku w punkcie 2.

Na koniec myślę, że zostanie w jakiś sposób naruszony jeden z artykułów Konstytucji RP, myślę o art. 169, co do zasady podziału organów Gminy na stanowiące i wykonawcze.

Przewodniczący K. Edukacji - A. Jakieła - Podziwiam elokwencje Pana Burmistrza, ale chciałem przypomnieć, że w czasie wygłaszania expose wielokrotnie na różne sposoby oryginalne padało słowo o współpracy, porozumieniu itd. Nie ukrywam, że temat zmiany na stanowisko dyrektora PDK powstał w dzień przed Komisją, kiedy dowiedzieliśmy się, że taka zmiana ma nastąpić. Przygotowałem sobie wszystkie dokumenty źródłowe jako to powinno funkcjonować. Przedstawiłem to na Komisji, koleżanka i koledzy Radni uznali, że coś jest na rzeczy i przygotowaliśmy wniosek, który sprowadza się do tego, że jeżeli Pan Burmistrz wiedząc o tym, że kadencja powołania Pani Dyrektor kończy się 31 grudnia, nie podjął wcześniej działań mających na celu ogłoszenie konkursu, a taki konkurs powinien być ogłoszony (moim zdaniem) najpóźniej do 15 listopada, to należałoby to zrobić w jakiś sposób bardziej cywilizowany, bo okazuje się, że dziękuje się Pani Dyrektor 29 grudnia, na jednostkę wchodzi ktoś z zewnątrz do czasu rozstrzygnięcia konkursu, ale to jest jeszcze w jakiś sposób zrozumiałe. Natomiast całkowicie niezrozumiałe w świetle tej współpracy, tego porozumienia jest to, że wniosek Komisja Edukacji (odczytany przez Pana Przewodniczącego M. Gryczkę) wypracowała ok. godz. 13:00, a 3 - 4 godziny później Pan Burmistrz na Komisji Budżetu przedstawiał już nowego pełniącego obowiązki Dyrektora. Więc ten nasz wniosek w tym kontekście był strzelony. Mam podobne obawy również, co do samego konkursu. Ten skład, ten projekt uchwały, który Państwo dzisiaj wycofaliście z powodów nieznanych, ale widocznie zasadnych. Po pierwsze: nikt mnie nie pytał, czy chcę być w składzie te Komisji. Po drugie: jeżeli to ma być konkurs to moim zdaniem należy zapewnić reprezentatywny skład komisji konkursowej. We wszystkich konkursach, w których brałem udział (przynajmniej w oświacie) w składzie komisji konkursowej są również przedstawiciele załogi lub Związków Zawodowych działających w danej instytucji, tutaj takich przedstawicieli nie ma. Jeżeli konkurs ma polegać na tym, że on się rozstrzygnie przed jego rozpoczęciem to myślę, że nie ma nawet powodu, żeby zaczynać całą procedurę, bo same ogłoszenia w prasie kosztują ok. 1.500 zł.

Przewodniczący K. Budżetu - R. Grzesiak - Powiedziałem, że jestem przeciwny polemice podczas obrad sesji, ale Pan Burmistrz powiedział, że nie bardzo rozumie, co znaczy „nierzetelny dobór kadr”. PDK jest jednostką nie aż taką malutką, jednostką, która ma określone zadania i zatrudnia jakąś ilość osób, wcale nie taką małą, skoro podpisało się aż 15 osób. Wobec powyższego, że Pani Wiceburmistrz starała nam się uzasadnić powód nie rozpoczęcia procedury konkursowej, czyli nie rozpoczęcia procedury powołania dyrektora wcześniej, ponieważ Pan Burmistrz nie chciał nowemu burmistrzowi przygotowywać osoby, która będzie tą funkcje pełniła po objęciu urzędu, czyli po tym okresie wyborczym. Jest to rozsądne, zrozumiałem i bardzo logiczne rozumowanie. Wobec powyższego rozumiem, ze w normalnym układzie ogłaszamy konkurs, który trwa 3 - 4 miesiące, osoba, która tą funkcję do tej pory pełniła nie ma jakiś zastrzeżeń (przynajmniej o tym nic nie wiemy), prowadzi to do czasu, żeby przekazać tą jednostkę nowej osobie, która zostanie wyłoniona w drodze konkursu. Natomiast Pan Burmistrz od 1 stycznia chce powołać nową osobę, która podejmie się pracy na tym stanowisku i po 3-ch, 4-ch miesiącach jeszcze się nie zapozna dokładnie z tematem, bo z tego co wiemy to jest to osoba, która musi nauczyć się zarządzania taką jednostką, wejdzie nowa osoba, bo w drodze konkursu wygra inna osoba, bo nie wiemy jaka, chyba że (i tutaj jest to słowo zapisane „nierzetelnego doboru kadry”) Pan Burmistrz zakłada, że tą osobą, która wygra konkurs to będzie ta osoba, którą Pan Burmistrz powołał od 1 stycznia. W tym momencie jest zasadne zastosowanie takiego słowa, tylko dlatego. Proszę nie domniemywać czegoś innego, bo jest to tak czytelne, że ten wywód aż tak szeroki nie był potrzebny, ale chciałem to zrobić, żebyśmy mieli jasność.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Chciałbym odnieść się do wypowiedzi Pana Jakieły. Organa nadzorcze, czy prokuratorskie swego czasu (czasu, o którym mówił Pan Przewodniczący Gumowski) zarzuciły, iż jest przedstawiciel załogi, w PDK nie ma związków zawodowych, ale na tamten moment poszedłem daleko i zaproponowałem, żeby również przedstawiciel załogi miał wpływ na to, kto będzie taką firmą zarządzał, w związku z tym takiej osoby w składzie nie ma.

Wiceprzewodniczący RM - M. Gryczka - Poddał pod głosowanie wniosek K. Edukacji, o przedłużenie zatrudnienia obecnej pani dyrektor do czasu rozstrzygnięcia konkursu na to stanowisko, przeprowadzonego z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa i procedur. Czas ten pozwoli również na dokonanie inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej i przygotowanie protokołu zdawczo - odbiorczego jednostki.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Wniosek uzyskała akceptację Rady.

Wiceprzewodniczący RM - M. Gryczka - Poddał pod głosowanie wniosek K. Budżetu, która wnioskuje o przygotowanie rozliczenia wydatków dotyczących utrzymania gminnego zasobu mieszkaniowego do końca pierwszego kwartału 2007 roku.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Wniosek uzyskała akceptację Rady.

Wiceprzewodniczący RM - M. Gryczka - Poinformował o piśmie Pana Burmistrza, który zwrócił się z prośbą o zajęcie stanowiska przez radnych, co do zasadności realizowania wymienionych pozycji w „Kalendarium wydarzeń kulturalnych, Pyrzyce 2006/2007”. Pismo stanowi załącznik Nr 52 do protokołu.

- opinia K. Edukacji stanowi załącznik Nr 53 do protokołu.

- Poinformował o piśmie RIO dotyczącym przeprowadzonej kontroli w okresie od 5 października 2006 r. do 1 grudnia 2006 r. w zakresie gospodarki finansowej Gminy Pyrzyce za rok 2005. Dokument został przekazany K. Budżetu do szczegółowego zapoznania. Pismo stanowi załącznik Nr 54 do protokołu.

- Poinformował o piśmie, w którym zawiadamia się o powstaniu Klubu Radnych Rady Miejskiej w Pyrzycach o nazwie „Klub Radnych PO, Pis, PSL i niezależnych”. Zawiadomienie stanowi załącznik Nr 55 do protokołu.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Wyjaśnił, dlaczego w porządku obrad nie ma informacji składanej przez Pana Burmistrza. Prezydium Rady doszło do wspólnego wniosku, że należy zmodyfikować tą informację. Następna informacja, o której w stosownym czasie będę dyskutował z Panem Burmistrzem, ma być bardzo zreformowana. Mają tam być tylko te elementy, które mają strategiczne i bardzo ważne znaczenie dla działalności naszej Gminy.

Prezydium Rady zaproponowało, aby rozszerzyć tą informację o realizacje wniosków i uchwał dotychczas przez Wysoką Radę podjętych i w katalogu wniosków i uchwał będziemy umieszczali te uchwały i wnioski, które swoim działaniem zawierają dłuższy okres czasu i będziemy prosili Pana Burmistrz o to, żeby na sesji składał nam informacje o to jak wygląda realizacja poszczególnych wniosków i uchwał tych, które swoim okresem wymagają dłuższej pracy, czy działalności. Z Panem Burmistrzem spotkamy się w stosownym momencie i porozmawiamy na ten temat w imieniu wszystkich Radnych.

- Poprosił o zainteresowanie się problemem reklamowania Radnych, odstąpienia od obowiązku pełnienia służby wojskowej. Radni z mocy ustawy objęci są obowiązkiem reklamowania z Urzędu od wszelkiego rodzaju ćwiczeń i powoływania do służby wojskowej.

- Poinformował, że w dniu 8 stycznia 2007 r. odbędzie się spotkanie Prezydium Rady w celu opracowania planu prac Rady na 2007 rok, który chcemy przedstawić na najbliższej sesji. Pan Burmistrz przedstawił już swoje propozycje i jeśli ktoś chciałby wnieść swoje propozycje to proszę składać do 8 stycznia 2007 r. w Biurze Rady.

- Prawdopodobnie terminem sesji będzie ostatni czwartek miesiąca, ale będzie to wynikało z przedstawionego planu pracy Rady.

Do punktu 16 porządku

Zamknięcie obrad IV sesji rady.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Za pośrednictwem mediów, które obsługują dzisiejsze posiedzenie sesji RM w imieniu wszystkich Radnych składam serdeczne, noworoczne życzenia naszym mieszkańcom, samych sukcesów, radości i przede wszystkim dużo zdrowia w nadchodzącym 2007 r. Staropolskim zawołaniem „Do Siego 2007 Roku” zamknął obrady IV sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach.

Protokołowała

Anna Piotrowska

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

24

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 10-08-2007 09:02:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 09-08-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 10-08-2007 09:02:15