PROTOKÓŁ Nr V/07 z obrad V sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 stycznia 2007 r.


PROTOKÓŁ Nr V/07

z obrad V sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 25 stycznia 2007 r.

godzina rozpoczęcia - 14:00;

godzina zakończenia - 17: 38;

Do punktu 1 porządku

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Otworzył obrady V Sesji Rady Miejskiej i stwierdził, że na 14 Radnych obecni są wszyscy.

Przywitał wszystkich Radnych, Pana Burmistrza, Radnych Powiatu - Pana M. Olecha i J. Budynka, Dyrektorów jednostek, Sołtysów, zaproszonych gości oraz wszystkich obecnych mieszkańców.

 • Lista obecności radnych stanowi zał. Nr 1 do protokołu;

 • Lista obecności sołtysów stanowi zał. Nr 2 do protokołu;

 • Lista obecności dyrektorów szkół i przedszkoli stanowi zał. Nr 3 do protokołu;

 • Lista obecności dyrektorów spółek i jednostek stanowi zał. Nr 4 do protokołu.

 • Lista obecności Honorowych Obywateli Gminy Pyrzyce stanowi zał. Nr 5 do protokołu.

Do punktu 2 porządku

Zgłaszanie zmian do porządku obrad sesji.

Porządek stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

Radni nie wnieśli uwag do porządku obrad sesji RM.

Do punktu 3 porządku

Przyjęcie protokołów z obrad I, II, III, IV sesji.

Radni nie wnieśli uwag do protokołów z obrad sesji RM, które były do zapoznania w Biurze Rady Miejskiej.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z obrad I sesji RM.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Protokół został przyjęty.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z obrad II sesji RM.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Protokół został przyjęty.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z obrad III sesji RM.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Protokół został przyjęty.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z obrad IV sesji RM.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Protokół został przyjęty.

Do punktu 4 porządku

Informacja Burmistrza z bieżącej działalności oraz realizacji uchwał i wniosków RM (Druk Nr 26/07)

Informacja stanowi zał. Nr 7 do protokołu.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Przedstawiona informacja jest w nowej formule, takie uzgodnienia były z szefem klubu, ze mną i Burmistrzem i dotyczy to spraw strategicznych i ważnych dla działalności i funkcjonowania Gminy.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Po raz pierwszy w nowej formule przedstawiam tą informację i nie bardzo wiem, w który miejscu postawić granicę od spraw ważnych i mniej ważnych. Przedstawię jak to wyglądało w miesiącu styczniu:

- Trwają zebrania sprawozdawczo - wyborcze w sołectwach, jestem już po piętnastu zebraniach, bo wszystkim przewodniczę, takie uprawnienia burmistrzowi przysługują, aby zarządzić spotkania w sołectwach, gdzie Sołtysi składają sprawozdanie jednocześnie zgodnie z lokalnym prawem kadencja sołectwa upływa z kadencją lokalnego samorządu. Zostało jeszcze 5 zebrań, które zakończą się 16 lutego, bo zdecydowałem, że po tych piętnastu zebraniach będzie przerwa. Na sali widzimy kilka nowych twarzy.

- Odbyło się Walne zebranie Sokoła, na którym został wybrany nowy zarząd.

- Spotkanie z przedsiębiorcami w dniu 3 stycznia br., było to bardzo ważne spotkanie, kolejne na przestrzeni ostatnich lat nie można spowodować, aby zaistniała sieć współpracy przedsiębiorstwa, szkoły ponadgimnazjalne, Urząd Pracy o tym w tej sali monitorowałem, biłem na alarm, są na to dokumenty, a dzisiaj rozkładamy ręce, że brakuje fachowców. Wiem, że odpowiedź będzie, iż wyjechali do Anglii itd., ale mimo wszystko kierunki kształcenia idą w druga stronę. Dzisiaj byłem w Stargardzie tam Dyrektor Płocharski jako jeden z liderów Związku Pracodawców Lewiatan takie spotkanie organizuje i w tej chwili żarty się skończyły.

- Spotkanie z członkami Klubu Abstynenta Krokus i Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ich siedzibie, pojawiło się kilka spraw, kilka nowości, które korespondują z moim wystąpieniem 5 grudnia po ślubowaniu w moim expose, był tam taki element i jego kontynuuję.

- Spotkanie noworoczne u naszych zaprzyjaźnionych samorządowców w Goleniowie. Również tego samego dnia spotkanie nt. „Budowy Centrum wodnego w Pyrzycach”.

- Spotkanie Dyrektorem Pieczyńskim, ponieważ jest pilna potrzeba wyremontowania oczyszczalni i ustalam z panem Dyrektorem Pieczyńskim pewne zasady, które wcześniej były podjęte w miesiącach letnich. Przy okazji zwracam się z pytaniem do Radnych, ponieważ jutro jest nadzwyczajne Walne Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie i będzie wniosek, aby Pyrzyce stały się siedzibą Związku. Proszę, żeby Radni to przemyśleli i ustami Pana Przewodniczącego, czy innego Radnego, abym miał jakieś przyzwolenie, bo nie jest to sprawa kierowania bieżącymi sprawami Gminy.

- Spotkanie z Panem Prezesem Będzińskim - szefem Obrzańskiej Spółdzielni Mleczarskiej, który przedstawił, jakie Obrzańska Spółdzielnia ma wobec Pyrzyc jak również, że został zlikwidowany jeden zakład mleczarski w Brzegu, w tej chwili funkcjonują dwa zakłady w Kościanie i w Pyrzycach i tutaj będą szły środki, będzie szła realizacja, będzie szedł surowiec, duże nadzieje wiążą z pyrzyckim zakładem.

- Spotkanie z Panią prof. Garbalińską - szefową katedry Politechniki Szczecińskiej po to, aby porozmawiać o strukturze drogowej Pyrzyc i okolic jak również o możliwości współpracy z absolwentami Politechniki Szczecińskiej, ponieważ jak wiemy tych osób brakuje. Były to trudne rozmowy, ponieważ Politechnika ma kłopoty, aby należyte kadry zabezpieczyć.

- 11 stycznia spotkanie z pracownikami PDK.

- Spotkanie z właścicielem gruntów w miejscowości Giżyn. Wspólnie z Agencją Nieruchomości Rolnych układamy plan koncepcyjny zagospodarowania.

Spotkanie z Prezesami Spółdzielni: Słoneczna, PPM, Pyrzycka Spółdzielnia Mieszkaniowa. Rozmawialiśmy jak rozwiązywać problemy usług komunalnych w Pyrzycach, a tego jest niemało.

- W każdą sobotę i niedzielę byłem bardzo aktywny, jeżeli chodzi o imprezy sportowe.

- 17 stycznia spotkanie noworoczne w Lipinach.

- 18 stycznia bardzo potrzebna, porządna i na czasie debata nt. oświaty pyrzyckiej. Zajmowaliśmy się dziećmi od 3-ch lat do Publicznego Gimnazjum, ta debata jeszcze nie została zakończona. Wiadomo na oświatę idzie bardzo dużo pieniędzy, bo jest taka potrzeba i analizujemy tzw. burzę mózgów, żeby wypracować jak najlepszy materiał. Jak dojdziemy do pewnych wniosków to będzie rozmowa z Komisją Edukacji, żeby przygotować należyty materiał to zaproszę ją do takiego spotkania.

- 19 stycznia w godzinach wieczornych spotkałem się z projektantami budowy hali sportowej w Żabowie.

W ostatnich czasach wystąpiły wichury na naszym terenie, wpłynęło bardzo dużo podań o pomoc w różnym zakresie każde podanie rozpatruję. Natomiast po raz kolejny dzwonią przedsiębiorstwa Ci, którym wyłącza się niespodziewanie bez zapowiedzi, bez uprzedzenia energie elektryczną, niektóre rzeczy można przewidzieć, a niektóre nie. Staje cała produkcja, produkt się psuje i prawdopodobnie będzie to w tonie ostrym, zdecydowanym i merytorycznym wystąpieniem tychże szefów zakładów, nie bardzo dużo, ale każdego trzeba szanować.

W dniu przedwczorajszym odbyłem rozmowy z Panem Wicemarszałkiem Władysławem Husejko na wiele tematów (znamy się jeszcze, gdy byłem szefem K. Budżetu) bardzo ważnych, strategicznych dla naszej Gminy są też takie, które leżą w gestii samorządu województwa.

- Udział w części posiedzenia Rady Nadzorczej PPK.

- Dzisiaj spotkanie w Stargardzie.

Korzystając z tego, że są media chciałbym powiedzieć, że 4 lutego odbywają się wybory do Izb Rolniczych do samorządu rolniczego, informacje takie już na wsi są. Z mojego ramienia odpowiedzialny a to jest pan J. Budynek - pracownik Wydz. GKŚiR, który zajmuje się rolnictwem i wybory przygotowuje od strony formalnej, prawnej i technicznej.

Przewodniczący k. Edukacji - A. Jakieła - W informacji, którą nam Pan Burmistrz przedłożył na piśmie jest zapis w części dotyczącej „realizacji wniosków przyjętych przez Radę Miejską” „przedłużenie zatrudnienia obecnej pani dyrektor Pyrzyckiego Domu Kultury w Pyrzycach do czasu rozstrzygnięcia konkursu na to stanowisko” i jest to skwitowane słowem „wykonano”. Chciałem wróci do wniosku K. Edukacji, który tutaj prezentowałem, a który sprowadzał się do następującego zapisu: „Mając na uwadze powyższe, a także doceniając wagę i znaczenie jednostki jaką jest Pyrzycki Dom Kultury dla środowiska lokalnego, K. Edukacji, o przedłużenie zatrudnienia obecnej pani dyrektor do czasu rozstrzygnięcia konkursu na to stanowisko, przeprowadzonego z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa i procedur. Czas ten pozwoli również na dokonanie inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej i przygotowanie protokołu zdawczo - odbiorczego jednostki.”.

Dzisiaj otrzymaliśmy jednostronicową informację od Pana Burmistrza nt. realizacji tego wniosku. Prosiliśmy o to, aby umożliwić aktualnej Pani Dyrektor kierowanie placówką do momentu wyłonienia w konkursie dyrektora, któremu ona przekaże tą jednostkę. Natomiast stan rzeczy jest następujący: Pan Burmistrz przedłużył o 1 miesiąc powierzenia obowiązków, następnie powołał z dniem 1 lutego, do czasu wyłonienia dyrektora PDK pracownika PDK pana J. Szpaczyńskiego jako pełniącego obowiązki, więc mam wątpliwości, czy ten wniosek Komisji można określić jako wykonany.

Natomiast wyrażam zdziwienie w tej informacji, którą Pan Burmistrz nam przedstawił ostatnie zdanie brzmi: „Wyraziłem nadzieję, że osoba, która wygra konkurs obejmie to stanowisko natychmiast, mając obawy, że tak szybko to się nie sanie i konkursów może być kilka podjąłem decyzję o powierzeniu do tego czasu obowiązków dyrektora Januszowi Szpaczyńskiemu - pracownikowi PDK”. Myślę, że jeżeli zostanie uchwała podjęta o ten konkurs zostanie przeprowadzony i my nie będziemy do niego wracać. Nie bardzo rozumiem skąd takie przypuszczenie Pana Burmistrza, że konkursów może być kilka. Uważam, że wniosek K. Edukacji został częściowo zrealizowany.

Wracając do części ustnej informacji, która Pan Burmistrz nam przedłożył mam wątpliwość. Powiedział Pan, że 18 stycznia odbyła się debata o oświacie pyrzyckiej, czy mógłby nam Pan przybliżyć, kto debatował, gdzie debatował, czy udział członków Komisji na etapie burzy mózgów, wypracowania jakiejś koncepcji zmian w oświacie pyrzyckiej byłby szkodliwy, czy pomocny? Przypomina, że w składzie Komisji jest dwóch dyrektorów szkól z wieloletnim stażem: jeden z wieloletnim stażem szkoły wiejskiej, jeden z wieloletnim stażem szkoły miejskiej, czyżby nasz udział miał w czymkolwiek przeszkodzić? Może gdybyśmy byli współautorami tej koncepcji to wówczas o wiele łatwiej byłoby nam przekonać pozostałych kolegów Radnych, że to, co wypracowano to jest jedyne słuszne i właściwe.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Czy wystarczy, jeżeli wniosę poprawkę do tejże informacji, iż ten wniosek został częściowo wykonany, czy też wyjaśnić sprawę?

Przewodniczący k. Edukacji - A. Jakieła - Częściowo wykonany.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Odnośnie debaty oświatowej - miesiąc luty jest tym miesiącem, w którym to organy prowadzące Rady Gmin, Miast podejmują decyzję, co do przyszłości oświaty, struktury oświatowej i wcale to nie musi się przekładać na likwidacje szkół, bo tak to każdy czyta. Taka debata została odbyta w ratuszu w Sali 282 brała udział Przewodnicząca Rady Oświatowej (taka osoba została wybrana przez grono nauczycielskie) Pani Dyrektor SP2 Alina Janił, Przewodniczący Rady Szkoły Pan Waldemar Gredka, Pan Jan Marszałek, który z Wydziału BiF prowadzi ten temat, Kierownik, Zastępca i pracownik Wydziału OKKFiS i to grono debatowało na ten ważny temat. Wcale to nie znaczy, że przedstawiciele Komisji, Pan Przewodniczący nie byli potrzebni, na pewno tak i z pewnością takie zaproszenie będzie, w swojej wypowiedzi powiedziałem, jaki przewidziałem tryb. Najpierw będę musiał rozmawiać, bo są nowe praktyki, one były dobre, jak zauważyłem chociażby przez Komisję Konkursową PDK, dotychczas było tak, że jeżeli w poprzedniej kadencji był członkiem Komisji tutaj jest inaczej, a więc myślę, że w pierwszych miesiącach powinniśmy wypracować formułę współpracy i tak jak powiedziałem w swojej informacji. Uczestnictwo w pracy jest potrzebne i takie zaproszenie zostanie na ręce Przewodniczącego Rady skierowane, żeby od pewnego momentu przedstawiciel Rady (czytaj K. Edukacji) brał udział.

Radni nie wnieśli więcej pytań do informacji.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Podsumowując stwierdził, że informacja została przyjęta.

Do punktu 5 porządku

Interpelacje i zapytania radnych na piśmie.

Przewodniczący K. Budżetu - R. Grzesiak - Nie będę tego zapytania składał na piśmie, uważam, że jest to temat, który wymaga pewnych wyjaśnień, wobec powyższego sądzę, że Pan Przewodniczący znajdzie na to odpowiednią chwilę, żeby można było ten fakt wyjaśnić.

W ostatnim czasie pojawiło się dużo różnych kontrowersyjnych informacji, co do złożenia oświadczeń majątkowych, do czego zobowiązani są wszyscy Radni, o tym w telewizji, radiu wszyscy głośno słyszymy, ale okazuje się, że ten problem pojawił się również u nas w Pyrzycach i tak się stało, że oświadczenie majątkowe Pana Przewodniczącego Rady Pana Radnego Gumowskiego również zostało złożone w nieodpowiednim czasie. Wobec powyższego, że uważam te temat za bardzo ważny i istotny chciałem prosić Pana Przewodniczącego, żeby publicznie nam przedstawił jak to się stało, że to oświadczenie zostało złożone nie w terminie 8i jakie były ku temu przyczyny?

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Dziękuję Panie Przewodniczący za to pytanie i wobec tej sytuacji w jakiej ja się obecnie znalazłem już narosło wiele mitów i nieprawdziwych wersji. Już ponoć jestem posądzany, że ukryłem swoje dochody, że parę rzeczy zrobiłem nie tak jak należy. Chciałem Państwu wyjaśnić, że jest to dla mnie sytuacja bardzo niezręczna i w mojej ocenie jest ona bardzo niesprawiedliwa. Jestem Radnym już dziewiąty rok, przez wszystkie lata składałem oświadczenia majątkowe zawsze w terminie, nigdy nie miałem nic do ukrycia i tak postąpiłem również w tym roku. Chciałbym Państwu przedstawić tylko i wyłącznie fakty, a ocenę pozostawić dla Państwa i również dla wszystkich mieszkańców. Żeby złożyć stosowne wyjaśnienia muszę powiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi, bo może nie wszyscy są zorientowani. Zgodnie z art. 190 ustawy ordynacja wyborcza do rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich, z chwilą złożenia ślubowania Radni (ograniczę się tylko do Radnych) zobowiązani są do złożenia oświadczeń majątkowych oraz oświadczeń o działalności małżonka i umowach cywilno - prawnych również małżonka. Ślubowanie Rady Miejskiej w Pyrzycach miało miejsce 27 listopada 2006 r. i od tego czasu biegł trzydziestodniowy termin złożenia oświadczeń, o których przed chwilą powiedziałem, oświadczenia zatem należało złożyć do dnia 27 grudnia 2006 r. Ja swoje wszystkie oświadczenia (pełen komplet) złożyłem jako pierwszy radny w dniu 1 grudnia 2006 r., czyli 4 dni po czasie kiedy należało to oświadczenie złożyć, a na 26 dni przed upływem tego terminu (mam na to stosowne dowody, pieczęcie wpływu moich oświadczeń, pełnego kompletu) i uznałem, byłem przekonany i jestem w tej chwili przekonany, że wywiązałem się ze swojego obowiązku. Jeszcze raz powtórzę, że nie mam absolutnie nic do ukrycia, byłem tą osobą, która pilnowała wszystkich Radnych, aby te oświadczenia złożyli. Mówiłem o tym na sesjach, poza sesjami, upominałem wszystkich i prosiłem i dzięki Bogu stało się tak, że wszyscy Rani złożyli to w terminie. Niestety, nie jest to ta niemiła niespodzianka. Wielkie było moje zdziwienie, iż pewnego dnia, a mianowicie 2 stycznia br. w piątek, do Biura Rady był telefon z Nadzoru Prawnego Wojewody z pytaniem: gdzie jest oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pyrzycach i dlaczego takiego oświadczenia nie złożył do Wojewody? Dla mnie była to bardzo smutna informacja. Myślałem, że wszystko jest jak należy, że zgodnie z obowiązującymi standardami i dotychczasowymi działaniami moje oświadczenie zostało przesłane. Okazuje się jednak, że nie. To był piątek 2 stycznia. W poniedziałek Pani Kierownik Biura Rady poprzez pewną osobę przekazała do Wojewody i moje oświadczenia wpłynęły 5 stycznia.

Mieliśmy taką informację, bo na bieżąco z Biurem Rady monitorowaliśmy tą sytuację i osoba w Biurze twierdziła: „w Waszej sytuacji, kiedy to oświadczenie rzeczywiście wpłynęło 1 grudnia, nie ma właściwie żadnego problemu”- tak nam cały czas tą sytuację przedstawiano. Wielkie moje zdziwienie nastąpiło w momencie, kiedy przeczytałem (prawdopodobnie jak Państwo) artykuł w „Kurierze Szczecińskim” z wymienionym moim nazwiskiem, że nie wywiązałem się z obowiązku. W tym samym dniu Burmistrz Pyrzyc, Pan Kazimierz Lipiński, również wystosował na ręce Pana Wojewody pismo, które pozwolę sobie zacytować:

Szanowny Panie Wojewodo, na podstawie art. 65 kpa przekazałem według właściwości oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pyrzycach, Andrzeja Gumowskiego, złożone w dniu 1 grudnia w Biurze Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, łącznie z oświadczeniem o umowach cywilno- prawnych i oświadczeniem o działalności gospodarczej. Późniejszy termin przekazania powyższych oświadczeń, które zostały złożone niewłaściwemu organowi, zostało spowodowane przeoczeniem pracownika, wobec którego zostaną wyciągnięte konsekwencje służbowe” ,który pewnie miał nadzieję (zresztą to do dnia dzisiejszego jest przedmiotem wielu badań, bo jest to przedmiotem zainteresowania różnych grup eksperckich, którzy jasno się wypowiadają, że jako Radny spełniłem swój obowiązek, bo złożyłem, natomiast poprzez nie przesłanie mojego oświadczenia nie został wypełniony obowiązek w stosunku do Przewodniczącego, czyli nie dotarło moje oświadczenie do Wojewody). Mimo wszystko byliśmy dobrej myśli, zresztą takie informacje spływały z Urzędu Wojewódzkiego.

Wielkie moje zdziwienie po raz kolejny. W dniu 23 stycznia o godz. 11:11 wpłynęło faksem pismo do Rady Miejskiej w Pyrzycach od Wojewody Zachodniopomorskiego, iż:

„Działając w trybie art. 24 ustawy o samorządzie gminnym, uprzejmie informuję, że Pan Andrzej Gumowski złożył oświadczenie majątkowe w dniu 5 stycznia, a więc z naruszeniem ustawowego terminu. Termin ten, w przypadku Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pyrzycach minął bowiem 27 grudnia. W związku z powyższym informuję, iż nie złożenie w terminie określonym stosownymi terminami, skutkuje wygaśnięciem mandatu radnego. Zgodnie z art. 190 wygaśnięcie mandatu radnego stwierdza Rada Miejska w drodze uchwały najpóźniej w 3 miesiące od wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu. Uchwałę Rady Miejskiej o wygaśnięciu mandatu radnego doręcza się niezwłocznie zainteresowanemu, przesyła Wojewodzie oraz Komisarzowi Wyborczemu. Jednocześnie zauważyć należy, iż nie podjęcie przez Rady stosownej uchwały skutkować będzie koniecznością skorzystania przeze mnie ze środka prawnego, tj. wydanie zarządzenia zastępczego”.

To, że byłem zszokowany tą informacją, nie muszę chyba mówić. Jestem zszokowany do dzisiaj, chyba po mnie widać. Nie chciałbym więcej komentować tej sprawy. Wydaje mi się, że podałem Państwu suche fakty. Proszę Was, oceńcie to w swoim sumieniu. Ja czuję się absolutnie niewinny, złożyłem to w terminie jako pierwszy Radny i jest mi tym bardziej przykro, że innych pilnowałem, a mnie nikt nie dopilnował.

Myśląc o tym, żeby wszystko odbywało się w ramach prawa, jak również o tym, żeby ten mandat sprawować zgodnie z prawem, poproszę w tej chwili Radcę Prawnego, aby w jakiś sposób to zinterpretował, czy ja złożyłem oświadczenie majątkowe w terminie czy nie i dlaczego nie zostało przesłane i czy powinno być przesłane? Czy w dniu dzisiejszym powinienem prowadzić obrady Sesji Rady Miejskiej? (zwrócił się z pytaniem do Burmistrza, czy pozwoli aby Radca Prawny wypowiedział się na ten temat- Burmistrz wyraził zgodę).

Radca prawny - R. Mol - O ile sytuacja w przypadku nie złożenia oświadczenia majątkowego nie budzi żadnych wątpliwości to mandat wygasa. Natomiast tu jest sytuacja specyficzna, Pan Przewodniczący złożył takie oświadczenie do organu niewłaściwego, nie do tego, do którego powinien złożyć oświadczenie. Moim zdaniem zgodnie z art. 65 kpa takie oświadczenie powinno być również przesłane wg właściwości do wojewody przez tutejszy organ, co zostało uczynione, z opóźnieniem, ale zostało. Podobne stanowisko wykazują (i to coraz częściej) również wysocy urzędnicy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz niektórzy Wojewodowie, którzy wprost wyrażają takie zdanie. Jest to przedmiotem badań na dzień dzisiejszy i podejrzewam, że wypracowania wielu opinii prawnych w tym zakresie. Także moim zdaniem te oświadczenia wpłynęły w terminie, fakt, że nie do tego organu, regulują tą sprawę przepisy kpa jak się postępuje w tym przypadku. Generalnie samo to, że odwołanie Radnego następuje w drodze uchwały, stwierdzenie utraty mandatu jest to tryb administracyjny. Wpływają skargi do WSA, czyli cały proces zależy od WSA, moim zdaniem należy tu stosować kpa. Z chwilą, gdy wpłynęło oświadczenie powinno być szybciej przekazane do Wojewody i wtedy nie byłoby żadnego problemu, nie byłoby tej rozmowy, sprawa byłaby czysta i jasna. Trudno jest przewidzieć i chyba nikt w Polsce nie wie jak zachowają się organy państwa, czyli Wojewodowie. Jedni Wojewodowie w tej chwili uznają, że taka sytuacja jaka jest w naszej Gminie jest zgodna z prawem i Radni nie utracili mandatu, natomiast inni, tak jak nasz Wojewoda (nie wiem dlaczego tak wyszło), ma widocznie inne zdanie.

Konsekwencje prowadzenia przez Pana Przewodniczącego Andrzeja Gumowskiego dzisiejszych obrad mogą być różne, myślę, że to ulegnie zmianie, natomiast jeśli nie uległoby zmianie to Pan Przewodniczący powinien powstrzymać się od głosowania, przekazać prowadzenie obrad innej osobie. Podtrzymuję jednak dalej swoje stanowisko, że jednak oświadczenia Pan Przewodniczący złożył w terminie i nie powinno być takiej sytuacji.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Nie wiem, czy jeszcze mam coś powiedzieć na ten temat, bo jest mi przykro w swojej sprawie występować chociaż w żaden sposób nie czuję się winny, wprost przeciwnie, uważam że wszystkie swoje obowiązki wypełniłem, jako pierwszy i tym bardziej sytuacja dla mnie jest przykra. Zanim udzielę głosu Panu Przewodniczącemu Grzesiakowi, to mimo wszystko za chwilę poddam pod głosowanie i odwołam się do Wysokiej Rady, czy powinienem dzisiejszą sesję prowadzić, czy nie. Jeżeli Rada uzna, że tak, więc będą ją prowadził, a jeżeli nie, to oczywiście przekażę prowadzenie Wiceprzewodniczącemu.

Przewodniczący K. Budżetu - R. Grzesiak - Myślę, że wyjaśnienie Pana Radcy dla mnie jest jasne, ponieważ należy rozumieć, że należało złożyć oświadczenie w Urzędzie, a to, że nie we właściwym to jakby nie ma takiego większego znaczenia, tak to odbieram. Oczywiście może być to interpretowane i w jaki sposób to zostanie załatwione to się dowiemy, natomiast chciałem wypowiedzieć się w temacie, czy dzisiaj jeżeli Pan Przewodniczący podda pod głosowanie, czy Pan Przewodniczący Andrzej Gumowski powinien prowadzić te obrady, to jeżeli okaże się, że my podejmiemy (jaką byśmy nie podjęli) decyzję , to ona też nie jest wiążącą i to moim zdaniem nie ma tutaj najmniejszego sensu i znaczenia. Może być ewentualnie to, że Pan Przewodniczący nie będzie głosował, ale to też nie bardzo. Moje zdanie jest takie, że stan jest taki jaki jest, ponieważ prawnicy i ważni ludzie w naszym państwie mają bardzo dużo kłopotów, nie dobrze się dzieje, że w to wszystko wchodzi jeszcze polityka, wobec powyższego czekajmy na decyzję i ja osobiście jako radny uważam, że takie głosowanie nie powinno być przeprowadzane.

Wiceprzewodniczący RM- M. Gryczka- Należy się jeszcze Państwu uzupełnienie w aspekcie takim, że w dniu wczorajszym (ja przepraszam Pana Przewodniczącego „Klubu Radnych PO, PiS, PSL, niezależnych) przed Sesją rozmawialiśmy na tematy sesyjne, jak również rozmawialiśmy na ten temat bardzo nas nurtujący. Również ten aspekt się przewijał w zakresie, czy Pan Przewodniczący Andrzej Gumowski ma prowadzić dzisiaj sesję, przewodniczyć tej sesji. Jak Państwo wiecie Klub liczy 12 radnych na 15 i odpowiedź była: tak. W związku z tym ja też się opowiadam za tym samym stwierdzeniem i głosem, że chyba jest bezsensowne głosowanie w tym aspekcie.

Radny S. Ryżyk- Myślę, że tutaj żadnych prawnych rozstrzygnięć tutaj nie dokonamy. Co byśmy tu nie mówili, jest w Polsce tylu prawników, że doskonale to zagmatwają i nawet my z tego niewiele zrozumiemy. Natomiast ja rozumiem intencje Pana Przewodniczącego i ją popieram. Jeśli chodzi o moralne poparcie, to z mojej strony Panie Przewodniczący, takie poparcie Pan ma. Uważam, że dokonał Pan należytej staranności i swoje obowiązki wypełnił.

Przewodniczący RM - A. Gumowski- Mimo tych dwóch głosów ja poddam pod głosowanie. Uważam, że powinniśmy jednak to potwierdzić. Będzie to dla mnie moralny powód do tego, żeby w dniu dzisiejszym z tego miejsca prowadzić sesję. Przepraszam Państwa, jeżeli macie inne zdanie.

- Przewodniczący RM poddał pod głosowanie prowadzenie przez siebie obrad sesji i uczestniczenia w głosowaniu.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 13; przeciw - 0; wstrzymało się - 1 (Przewodniczący RM - A. Gumowski)

Rada Miejska zadecydowała, że obrady V Sesji RM będzie prowadził Przewodniczący RM - A. Gumowski.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Radni samorządu zawsze powinni się łączyć w takich podobnych sytuacjach i to głosowanie jest tego wyrazem. Jeżeli będą sytuacje podobne (oby ich nie było), które mają związek z osobistymi tragediami (sam tego doświadczyłem w poprzedniej kadencji różnie to było), dlatego myślę, że warto nawzajem się szanować.

Druga sprawa: Pan Przewodniczący w swoim oświadczeniu zapoznał nas jaka była droga podpisania, zawiezienia, złożenia oświadczenia i ono zostało złożone w Biurze Rady. Wobec tego mam bardzo retoryczne pytanie: czy Biuro Rady jest wydziałem Ratusza Urzędu?

Głosy z sali: oczywiście.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - To wynika ze struktury organizacyjnej. Wobec tego skoro BRM jest wydziałem burmistrza, to bardzo proszę, żeby tak pozostało jak to się tutaj mówiło, bo różnie to było. Biura Rady nieraz jest w takiej rozdwojonej jaźni, czy Rada tj. w strukturze organizacyjnej (nie śmiejmy się, bo do tego mogłoby nie dojść, sesja nie jest po to, żebyśmy na ten temat rozmawiali, na pewno na ten temat się spotkamy i pewnie mogło być inaczej). Tak jak podpisałem taką decyzję podejmę (bez względu na rozstrzygnięcie) z nadzieją na to, że interpelację (a tutaj może tylko wchodzić w grę Trybunał Konstytucyjny nic innego, aczkolwiek w polityce nie takie rzeczy się zdarzały), to pracownik Biura Rady stosownie do popełnionego niedopatrzenia służbowego poniesie karę.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Niezbyt przyjemnie się słyszy o karach i zostawiam to bez komentarza. Oczywiście Panie Burmistrzu potwierdzam, że Biuro Rady jest wydziałem Urzędu Miejskiego, nad którym Pan sprawuje władzę i co do tego nie ma najmniejszej wątpliwości. Tylko troszkę zaniepokojenie wywołało to stwierdzenie, że gdyby tak było to pewnie byłoby inaczej. Myślę, że tak powinno być i powinno być inaczej.

Do punktu 6 porządku

Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Pyrzyc do podjęcia działań mających na celu realizację Centrum Rehabilitacji, Sportów Wodnych i Rekreacji przy ulicy Basenowej w Pyrzycach, w którym wykorzystane będą do celów leczniczych zasoby miejscowych wód geotermalnych (Druk Nr 2/06).

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 8 do protokołu.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Przypomniał, że projekt uchwały staje kolejny raz podczas obrad.

Opinie stałych Komisji Rady:

 1. Komisja Edukacji - opinia stanowi zał. Nr 9 do protokołu;

Przewodniczący K. Edukacji - A. Jakieła - Komentarz do opinii, że Komisja stoi na stanowisku, że w sprawie obiektu rekreacyjno - sportowego, pływalnia, kompleks basenu (różnie to można nazywać) została podjęta uchwała i najpierw trzeba zamknąć tą uchwałę, albo ją zrealizować, albo zwolnić Burmistrza z realizacji tej uchwały, a następnie podjąć dyskusję na temat innych ewentualnych rozwiązań.

 1. Komisja Budżetu - opinia stanowi zał. Nr 10 do protokołu;

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Chciałbym, aby dzisiaj zapadła uchwała na pewno pozytywna, jaka decyzja zapadnie o ja się do tego jeszcze odniosę. Natomiast byłoby chyba źle, gdybyśmy po raz kolejny dyskutowali na forum Rady (po to są Komisja, spotkania), debatowali i pewnie znowu o tym samym. Dzisiaj taką wiedzę, jaką powinniśmy powziąć każdy z nas ma. Takie możliwości były, bo na Komisjach mówiłem, był autor wstępnej koncepcji jak również każdy mógł zapoznać się.

Chciałbym przypomnieć o kilku faktach.

Po pierwsze: w Planie Rozwoju Lokalnego (PRL) Rada przyjęła na lata 2004 - 2013 taki obiekt, który jest przedmiotem projektu uchwały, takie nazewnictwo zafunkcjonowało, taki dokument został przyjęty.

Po drugie: Gminny Program Ochrony Zdrowia, Promocji i Profilaktyki również zawiera akurat to, co jest objęte pierwszym etapem. Dalej mamy taki dokument Rady Miasta: „Ocena stanu zdrowia mieszkańców” - wnioski, w których mówi się o basenie, o lodowisku i taki dokument został również przyjęty. Jest również dokument podpisany przez lekarzy. Są wypowiedzi mieszkańców i wypowiedzi młodych samorządowców w ty przypadku młodzi Pyrzyczanie pobierający naukę w Zespole Szkół Nr 1 (przytoczył treść pisma od Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Nr 1 w Pyrzycach - pismo stanowi załącznik Nr 11 do protokołu).

Wniosek K. Edukacji, który potraktowałem pilnie, bo taki był, odniosłem się do niego, dlaczego nie przy Publicznym Gimnazjum i wówczas poprosić o uchylenie rocznej uchwały. Takie stosowne pismo złożyłem na ręce Pana Przewodniczącego Rady - przytoczył treść odpowiedzi na wniosek K. Edukacji, pismo stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.

Niejeden raz mówiłem na tej sali, że w Pyrzycach na pewno nie będzie nigdy gospodarczego eldorado, tu są dobre ziemie rolnicze, tu rolnictwo było, jest i będzie. Mamy enklawy 10, 15, 20 hektarowe inwestorzy się nie interesują, to jest temat szerszy, w zasięgu ręki Szczecin, Stargard, Goleniów, Ci ludzie muszą mieć, gdzie spędzić czas (ale to przy okazji). Można byłoby tu wiele mówić, nawet zauważyłem, że nasz pyrzycki Promo net uruchomił taką stronę. Oczywiście można do tego różnie podejść, co się chce osiągnąć. Jeżeli zwolennicy mówią OK te wyniki są budujące, inni widza inną drogę dojścia, czy w innym terminie, inny zasięg tej inwestycji, co mogą uznać to piszą. Na stronie Promo net, co jest potrzebne w Pyrzycach:

 1. kompleks wodny z basenami i atrakcjami;

 2. przyszkolny basen;

 3. remont basenu istniejącego przy ul. Basenowej.

Jak korespondenci początkowo się wypowiedzieli, co do 1) za kompleksem wodnym z basenami i trakcjami opowiedziało się 41%, za przyszkolnym basenem opowiedziało się 0, za remontem basenu letniego przy ul. Basenowej 58%, potem to się różnie zmieniało, na wczoraj na godz. 23:00 wygląda to następująco: za kompleksem wodnym z atrakcjami opowiada się 33%, za basenem przyszkolnym 6%, za remontem basenu przy ul. Basenowej 60%.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Ile osób brało udział w głosowaniu?

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - 15 osób, ale jest samorząd szkolny o więcej osób. Myślę, że mamy chyba wystarczającą wiedzę poza jedną, jaka jest pewność, czy otrzymamy pieniądze i czy potem będzie się w sumie opłacało, nie będziemy do tego dopłacać? Na to pytanie proszę szukać odpowiedzi, ono padało parę razy, nikt nie zapewni w żaden sposób i nie tylko w tej sprawie, w każdej jednej na każdy projekt nie ma nigdy gwarancji, aczkolwiek w jakimś sensie (jeżeli można mówić o gwarancji) to można powiedzieć, że zadanie zostało ujęte w Planie Inwestycyjnym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Wiem, że sprawa jest bardzo ważna, z tymże chciałem powiedzieć, że udzielił Pan odpowiedzi na wniosek K. Edukacji, który formalnie jeszcze nie występuje, ponieważ jeszcze nie został przegłosowany przez Radę, także w tym momencie trochę wyszedł Pan przed szereg i ten wniosek będzie dopiero głosowany, a odpowiedź już mamy, także co będzie jeżeli Rada tego wniosku nie przyjmie.

Przewodniczący K. Edukacji - A. Jakieła - Jestem pod wrażeniem szybkości działania Pana Burmistrza. Muszę Państwu powiedzieć, że podejmujemy decyzję o wydatku na pewno pow. 15.000.000 zł, a w wersji pełnej nawet 25.000.000 zł. Rada Miejska jest w posiadaniu Studium Wykonalności, które przywiózł Prezes Sikora, jest to jeden egzemplarz 150 stron druku, z czego połowę to są zestawienia tabelaryczne liczbowe, ja przebijałem się przez to 3 wieczory i po półtorej godzinie człowiek nic z teg9o nie rozumie, bo te wszystkie liczby się zlewają. W tym opracowaniu jest 5 wersji jeżeli chodzi o sam obiekt na pierwszy etapie, z których my na spotkaniu z Prezesem Sikorą poznaliśmy 1 wariant 2A. Wariantów jest kilka, mówi się, że to ma być centrum rehabilitacyjne. Po analizie tego dokumentu ja doszedłem do tego, że funkcje rehabilitacyjną ma zapewnić zespół urządzeń służących do rehabilitacji, z tymże w te wersji, którą my poznaliśmy i która ma kosztować ponad 14.000.000 zł jak się wczytałem w to wszystko to np. wyposażenie rehabilitacyjne: 0, czyli ok. 420.000 zł jest tzw. moduł 5X tzn. urządzenia towarzyszące typu solarium, sala fitnes, siłownia, masaż tj. 5 urządzeń poszerzających funkcję. Również w tej wersji, która poznaliśmy tj. udostępnienie pomieszczeń na przetarg dla osób, które będą chciały urządzić siłownie, czyli zakupić wyposażenie, podpisać umowy dzierżawy i odebrać najpierw swoje pieniądze włożone w to wyposażenie i również na tym zarobić. Więc jeżeli budujemy obiekt i chcemy, żeby on spełniał swoją funkcję rekreacyjną, rehabilitacyjną i inne to jak się dobrze wczytamy, to musimy od razu założyć, że trzeba jeszcze zwiększyć środki na ten obiekt. Poza tym również mam pewne obiekcje do pełnej skali wydatków, bo mamy 150 stron studium wykonalności w pięciu wersjach kompleksu basenowego, natomiast studium niewykonalności basenu przy ul. Rejtana zawiera jedną stronę i jeszcze jest podana cena 10.000 .000 zł, nie wiem skąd wzięło się te 10.000.000 zł, ale dla porównania jeżeli trzeba wykonać tu przyłącze wodno - kanalizacyjne tylko, że tutaj to jest kwestia 50 - 100 metrów, natomiast tam każe przyłącze tj. 400 metrów (gazowe droga) i te koszty są o wiele wyższe. Stąd ja jeszcze raz powtarzam, nie ma potrzeby (w moim odczuciu) podejmowania decyzji o inwestycji od 15 do 25.000.000 z piątku na sobotę. Program operacyjny i ZPORR to są lata 2007 - 2013. Kolega na Komisji zapytał, czy to prawda (o czym mówił Pan Jerzy Goclik - Wicedyrektor Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego), że w Planie Operacyjnym na lata 2007 - 2013 wydatki na lata 2007 - 2009 zostały już wstępnie przyjęto, co będzie realizowane w tym pierwszym etapie i taka odpowiedź padła. Jeżeli tak to pozwólcie nam Państwo dokładnie przyjrzeć się decyzji, którą mamy podjąć. Dajcie nam miesiąc, dwa spokojnie, że żeby tylko Radny Jakieła wieczorami przebijał się przez 150 stron, ale dajmy tą szansę również pozostałym Radnym, albo zrobimy jakieś zbiorowe czytanie, diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach. Przejrzałem wiele tabel, które mówiły o spłacie tej inwestycji (przy założeniu, że część kosztów musimy wziąć kredyt i spłacić jako Gmina), są zestawienia tabelaryczne, które sięgają roku 2018, 2020, ale w latach 2010 - 2014 najprawdopodobniej obciążenia z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów przez Gminę Pyrzyce plus obciążenia z tytułu hipotetycznego kredytu, który trzeba byłoby zaciągnąć w przypadku budowy tego centrum spowodują, ze w tych latach Gmina od 3.500.000 do 4.000.000 rocznie będzie musiała spłacać same raty kredytu. Należałoby zapytać, czy Ci, którzy wówczas będą rządzić, będą mieli jeszcze jakieś sroki na bieżące inwestycje, czy tylko będą przez ileś lat spłacać kredyty? To jest kolejne pytanie, na które ja dzisiaj sobie nie potrafię odpowiedzieć. O co powiedziałem na Komisji, mam smutne doświadczenie, byłem Radnym w latach 1988 - 1990, 1990 - 1998 i co mieszkają długo w Pyrzycach wiedzą, że istnieje takie określenie (by może obraźliwe dla mieszkańców Pyrzyce również i dla mnie po części) o tzw. gigantomani pyrzyckiej. Przejawami tej gigantomani była: oczyszczalnia ścieków, która nigdy nie wykorzystała swojej mocy przerobowej - wykorzystywała 1/3; Geotermia, która jest przewymiarowana dwukrotnie, bo miała być na 60 MW mocy cieplnej, a jest na 48 (nie wiem, czy przez te 10 lat eksploatacji przekroczyła chociaż raz 24 MW); PDK; mamy rozgrzebane inne rzeczy, róbmy wszystko na nasz wymiar z zakładką na o, ze nasze dzieci tu zostaną, że nasze dzieci tu będą miały swoje dzieci, i że w Pyrzycach za 10, 15 lat będzie nie 12 tysięcy, a 18 tysięcy mieszkańców, ale nie 40 tysięcy, bo założenia z końca lat 80, że Pyrzyce będą sypialnią dla Szczecina ja pamiętam na etapie oczyszczalni, że tu docelowo będzie mieszkało nawet 30 tysięcy ludzi, w Gminie nie ma 30 tysięcy, a minęło 25 lat. Mój apel sprowadza się do tego, żebyśmy otrzymali chwilę czasu, nie wiem, dlaczego Pan Burmistrz tak naciska, aby szybko, już, zaraz. Moment, powoli to jest decyzja, która rzutuje na przyszłość tej Gminy na dwie dekady, więc proszę nam pozwolić tą decyzję w sposób rozważny i wyważony.

Przewodniczący RM - A. Gumowski -Apeluje o skracanie swoich wypowiedzi. Przypomina, że na ten temat debatowane jest od dwóch lat i takim miejscem są Komisje, na których powinny być obrobione wszystkie tematy.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Panie Radny Jakieła - Przewodniczący Komisji, jakie szybko, jakie już? Z jednej strony zarzucamy, że o Geotermi mówi się 10 lat i się tylko mówi i to samo tutaj. Mój pierwszy głos w tej sprawie był kiedy byłem Radnym Sejmiku w roku 2002 kiedy wnosiłem o wprowadzenie do Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Zachodniopomorskiego, a więc już mija 5 lat, a więc rozmawiamy długo. Nie ma szybko, nie ma już, nie ma ad hoc. Natomiast odpowiedział Pan były zastępca Dyrektora Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Pan Jerzy Goclik, to mówił o programie rozwoju bazy sportowej, stąd dwie odrębne, inne sprawy i z tego programu finansowane są zadania - infrastruktura sportowa tzw. Totalizatora Sportowego 33% w sytuacjach dobrze umotywowanych, faktycznych, można nawet pozyskać dofinansowanie 50%. Drugą ścieżką finansowania są Regionalne Programy Operacyjne i tutaj jest sprawa tego rodzaju, iż zadanie kluczowe zostało ujęte w planie inwestycyjnym, a co to znaczy (pojawiają się nowe terminy wraz z wejściem do Unii Europejskiej), że Komisja Europejska wyraża intencje przyznania.

Gigantomania nie, dzisiaj nikt nie pozwoli na gigantomanię, dzisiaj bank, program Unii Europejskiej, Rada Miasta i Burmistrz, który odpowiada za finanse, czy w ustawie o finansach jest zapisane, że Rada odpowiada za gospodarkę finansową? Nikt, burmistrz. Pilnują wydatków, złotówki publicznej, bank nie da grosza, jeżeli się nie będzie opłacało. To nie tamte czasy, finansowanie Laguny, Geotermik, Bełchatowa etc. to były inne, dzisiaj jest inaczej.

Słyszę tutaj zamartwianie się o przyszłych Radnych, o przyszłych włodarzy, burmistrza, a gdzie mieszkańcy? Miasto miało zakładać gdzieś 18.000, jeżeli nie będziemy podejmować odważnych decyzji i takich inwestycji, które można ulokować w tej niszy, to nie dostaną firmy, bo nie ma terenu. Szukajmy takich usług, na które są oczekiwania, i żeby na tym jeszcze zarobić. Jeżeli tak to zrobimy, to Ci Pyrzyczanie, którzy wyjechali do Irlandii, Londynu nie po to się drogą terroryzową kształcą, chcą wrócić, wrócą, to trzeba im coś zaproponować. Można się z tym niezgodzie, ja mama takie spojrzenie na tą sprawę.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Wiele słów można byłoby jeszcze na ten temat powiedzieć, myślę, że Radni są jednak wybrani przez nasze społeczeństwo i wsłuchują się bardzo uważnie i bardzo precyzyjnie w głosy naszych mieszkańców, i w drodze podjęcia stosownej uchwały, bądź niepodjęcia uchwały w dniu dzisiejszym dadzą wyraz temu, o czym mówi się w mieście, i o czym również mówią w jakiś sposób w większości nasi mieszkańcy zarówno na wsi jak i w mieście.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Odczytał i poddał pod głosowanie wniosek K. Edukacji, o przygotowanie przez Burmistrza w trybie pilnym informacji na temat realizacji Uchwały Nr XLVI/384/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 stycznia 2006 roku w sprawie zobowiązania Burmistrza do podjęcia działań mających na celu realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa pływalni krytej przy Publicznym Gimnazjum w Pyrzycach”. Informacja będzie podstawą do dyskusji na forum Rady na temat dalszych losów tej uchwały.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Wniosek uzyskała akceptację Rady.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Pyrzyc do podjęcia działań mających na celu realizację Centrum Rehabilitacji, Sportów Wodnych i Rekreacji przy ulicy Basenowej w Pyrzycach, w którym wykorzystane będą do celów leczniczych zasoby miejscowych wód geotermalnych (Druk Nr 2/06).

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 0; przeciw - 12; wstrzymało się - 2;

Uchwała nie została podjęta.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Ogłosił przerwę.

Przerwa 15:20 do 15:37

Po przerwie

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Chciałem odnieść się jeszcze do tematu basenu w sprawie, którego projekt został już przegłosowany i sprawa stała się jasna i oczywista. Chciałbym przytoczyć część opinii K. Budżetu, która została podpisana przez Przewodniczącego Komisji zarazem szefa jedynego Klubu w naszej Radzie, iż „Biorąc pod uwagę aspekt nierozliczeni się Burmistrza z realizacji w/w uchwały”, myślę o uchwale z ubiegłego roku, która zobowiązywała Burmistrza do budowy basenu przy Publicznym Gimnazjum, przypomnę, że uchwała nie była terminowa, nie wskazywała, że w ciągu roku, czy dwóch ma się rozpocząć, czy zakończyć procedura, ona dalszym ciągu obowiązuje, więc ten zarzut jest niesłuszny.

Dalsza część tego zdania „jak również obecny stan gminnego budżetu Komisja Budżetu uznała, że podjęta przez Radnych poprzedniej kadencji uchwała jest słuszna i przystająca do aktualnych potrzeb i możliwości gminy Pyrzyce”, chciałbym poinformować, że zważywszy na potrzebę takiego obiektu (bo wszyscy się z tym zgadzamy) rozpocząłem wydając decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji do celu publicznego na budowę basenu przy Publicznym Gimnazjum, będę tą uchwałę konsekwentnie realizował, nie pośpiesznie, ale w normalnym trybie, uchwałę o budowie basenu przy Publicznym Gimnazjum.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Prosi, żeby tematy zamykać przed głosowaniem.

Przewodniczący K. Budżetu - R. Grzesiak - Niekoniecznie Pan Burmistrz może odpowiednio czyta w każdej opinii uzasadnienie, może widzi tylko wrogie działania. Natomiast ja powiedziałbym w sposób następujący, że mam przed sobą kopię pisma skierowanego do Przewodniczącego Rady i to pismo było pisane 25 stycznia 2007 r., w którym dopiero jest kilka informacji na ten temat. Natomiast nie posiadam żadnych informacji o tym, w jakim zakresie ta uchwała została zrealizowana, tu nie jest powiedziane, że ona miała być realizowana tylko, w jakim zakresie, o podjętych działaniach.

Do punktu 7 porządku

Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konkursu i powołania komisji do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Pyrzyckiego Domu Kultury w Pyrzycach (Druk Nr 18/06).

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 13 do protokołu.

Opinie stałych Komisji Rady:

 1. K. Edukacji- opinia stanowi zał. Nr 14 do protokołu.

 2. K. Budżetu- opinia stanowi zał. Nr 15 do protokołu.

Przewodniczący RM- A. Gumowski - Chciałem Państwa poinformować, że w dniu 22 stycznia wpłynęło na moje ręce pismo podpisane przez 15 pracowników Pyrzyckiego Domu Kultury (odczytał pismo, które stanowi zał. Nr 16 do protokołu).

Burmistrz Pyrzyc- K. Lipiński - Chciałbym, aby w moim imieniu głos na ten temat zabrał Radca Prawny, co do włączenia pracowników PDK w skład komisji konkursowej.

Radca Prawny - R. Mol - W poprzednim konkursie byli przedstawiciele załogi Pyrzyckiego Domu Kultury i po wielkich perypetiach Prokurator Rejonowy zarzucił, iż takie osoby mogą być stronnicze przy podejmowaniu tego typu decyzji. Natomiast moim zdaniem nie ma w tej sprawie przeszkód prawnych. Gdyby przyjąć taką zasadę, że pracownik nie może być członkiem komisji konkursowej, to nie odbyłby się żaden konkurs w szkołach, nawet żaden konkurs na prezesów spółek skarbu państwa, gdzie pracownicy typują swoich przedstawicieli do Rad Nadzorczych. Natomiast należy zwrócić szczególna uwagę, że te osoby, które będą brały udział w pracach Komisji Konkursowej naprawdę się wyłączały w przypadkach jeżeli będą zachodziły podejrzenia o stronniczość, czy bezinteresowność.

Radny S. Ryżyk - Tak jak przy omawianiu poprzedniego punktu uważałem, że decydujące słowo należy do Rady, bo uważam, że trzeba dzielić władzę na ustawodawczą i wykonawczą w tym naszym małym gminnym rozumieniu i rozumiem, że Rada ma władzę uchwałodawczą, natomiast Burmistrz ma władzę wykonawczą. Przy ustalaniu inwestycji niewątpliwie Burmistrz musi przekonać Radnych bądź realizować przedsięwzięcia, które Radni wskażą w wieloletnim planie bądź w tegorocznym budżecie. Natomiast ja bardzo boję się wchodzenia w kompetencje. Jeśli za bardzo ograniczymy rolę wykonawczą to do niczego dobrego to nie doprowadzi, bo Burmistrz przestanie być Burmistrzem, przestanie być zarządem, przestanie reprezentować Gminę, a stanie się tylko administratorem, wykonawcą uchwał, a nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby Rada miała swój głos uchwałodawczy, ale żeby w zakresie zarządzania Gmina odpowiednie uprawnienia miał również Burmistrz i w tych uprawnieniach nie powinniśmy go ograniczać. Jednym z najważniejszych zadań, czy dziedzin w prowadzeniu własnej polityki sądzę, że do Burmistrza należy taka droga i tutaj zbyt wielkie ograniczenie Burmistrza w tym zakresie jest bardzo niebezpieczne i sądzę, że niewskazane, dlatego apeluję o to, żebyśmy rządzili i zajmowali się tym, czym mamy się zajmować natomiast nie zajmowali się tym, co do nas nie należy.

Radny M. Majak - Chciałbym zwrócić uwagę, że nie ma kolizji i nie wchodzimy w sferę uprawnień Pana Burmistrza, wyjaśnialiśmy to również na Komisji. Zgodnie z ustawą o działalności kulturalnej, organizatorem działalności kulturalnej jest Gmina. W imieniu Gminy tą działalność wykonuje nie tylko Burmistrz, ale również i Rada. Natomiast, jeśli chodzi o konkursy to wg obiektywnych kryteriów powinniśmy wybierać dyrektora i dopiero po wyborze tego dyrektora Pan Burmistrz może współpracować z tym dyrektorem. Myślę, że w żaden sposób nie ograniczamy Pana Burmistrza, jest to zgodnie z ustawą, mamy certyfikat „Przejrzystej Polski”, a procedury konkursowe powinny być jawne, transparentne i ja nie widzę żadnej kolizji i myślę, że jeżeli będzie dyrektor PDK w sposób jak najbardziej obiektywny wybierany to współpraca będzie się układała jak najlepiej, czego życzę Panu Burmistrzowi i Dyrektorowi PDK.

Radca Prawny - R. Mol - Źle się stało, że umieszczono taki zapis w statucie, że to Rada powołuje Komisje Konkursową. Zgodnie z przepisami i ustawa o pracownikach samorządowych i innymi przepisami, które regulują funkcjonowanie samorządów i placówek samorządowych, Burmistrz jest pracodawcą, Burmistrz jest kierownikiem dla kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w tym dyrektora PDK. Moim zdaniem należałoby dokonać zmian w statucie. W Urzędzie Miejskim również są konkursy i powinny być, natomiast Burmistrz odpowiada za funkcjonowanie wszystkich placówek, Burmistrz sobie dobiera pracowników.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie wniosek K. Edukacji o poszerzenie składu Komisji konkursowej o dwóch przedstawicieli załogi Pyrzyckiego Domu Kultury.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 12; przeciw - 0; wstrzymało się - 2;

Wniosek uzyskała akceptację Rady.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Odczytał wniosek K. Edukacji, aby przedstawicielami Rady Miejskiej w komisji konkursowej zostali:

- Radna Joanna Kołatkiewicz;

- Radny Jan Utnik.

Zwrócił się do wytypowanych Radnych z pytaniem, czy wyrażają zgodę na udział w komisji konkursowej.

Radna J. Kołatkiewicz - Wyraziła zgodę.

Radny J. Utnik - Wyraził zgodę.

Radny S. Ryżyk - Poprosił o wyjaśnienie nad czym ma głosować, czy mam rozumieć, że teraz będzie dziewięciu członków Komisji?

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Pan Burmistrz zaproponował skład komisji, w którą wchodzi dwóch Radnych: Pani Radna S. Jemielity i Pan Radny A. Jakieła. Komisja wnioskuje o to, aby te dwie osoby zastąpić osobami, o których powiedziałem przed chwilą.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie wniosek K. Edukacji, aby przedstawicielami Rady Miejskiej w komisji konkursowej zostali:

- Radna Joanna Kołatkiewicz;

- Radny Jan Utnik.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 12; przeciw - 1; wstrzymało się - 1;

Wniosek uzyskała akceptację Rady.

Radca Prawny - R. Mol - Należałoby zapytać również pozostałych członków komisji w kwestii formalnej, czy wyrażają na to zgodę. Nie mówię o osobach kierowanych przez Burmistrza, bo oni działają w imieniu Burmistrza, który ma prawo delegować pracowników, natomiast osoby z PDK powinny się określić.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Odczytałem pismo i te osoby zostały wybrane w głosowaniu jawnym, czyli żeby głosować ich kandydatury to myślę, że pracownicy PDK musieli taką zgodę uzyskać.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie kandydatury zgłoszone przez pracowników PDK.

Kto jest za tym, aby przedstawicielami komisji konkursowej powołanej ds. wyłonienia dyrektora PDK z ramienia pracowników PDK byli:

- Pani Helena Posyniak;

- Pan Janusz Urbański.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Wniosek uzyskała akceptację Rady.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały i skład komisji konkursowej.

 1. Teresa Jasińska - przewodnicząca

 2. Jan Utnik - członek

 3. Joanna Kołatkiewicz - członek

 4. Andrzej Ogrodowicz - członek

 5. Aleksander Butkowski - członek

 6. Helena Posyniak - członek

 7. Janusz Urbański - członek

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 12; przeciw - 0; wstrzymało się - 2;

Wniosek uzyskała akceptację Rady.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Stwierdził, że Uchwała Nr V/20/07 została podjęta. Uchwała stanowi załącznik Nr 17 do protokołu.

Do punktu 8 porządku

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 r. (Druk Nr 21/07).

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 18 do protokołu.

Opinie stałych Komisji Rady:

 1. K. Rolnictwa i Ekologii - opinia stanowi zał. Nr 19 do protokołu.

 2. K. Budżetu - opinia stanowi zał. Nr 20 do protokołu.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Tak jak informowałem Pana Przewodniczącego stosownym pismem kiedy wnosiłem zmianę do projektu budżetu jako autopoprawka, w ostatniej części tego pisma informowałem, że nieprzyjęci budżetu napotyka kłopoty i problemy z uruchomieniem dotacji dla stowarzyszeń i klubów sportowych, a takie dyscypliny jak zapasy, czy siatkówka takich pieniędzy potrzebują i jest tutaj kłopot i prezesi klubów już dzwonią.

Podobnie w tym przypadku nieprzyjęci Gminnego Programu Ochrony Środowiska rozdysponowania tychże środków spowoduje brak i możliwość uruchomienia pieniędzy chociażby na działalność edukacyjną. Szkoły takie wnioski piszą proszą o wspieranie różnych przedsięwzięć natury ekologicznej, konkursy w szkołach, czy też innego rodzaju działania, które mieszczą się w zakresie działania naszych gminnych szkół i nie tylko. Wobec tego nie będę mógł wydatkować i uruchamiać tych środków i musimy czekać do chwili uchwalenia tego programu.

Wiceprzewodniczący RM - M. Gryczka - Jako K. Rolnictwa i Ekologii spojrzymy trochę szerzej na ten projekt uchwały, ponieważ jest to zakres działania merytoryczny tej Komisji. Pewne zadania wpisane w ten projekt w większości powtarzają się w projektach, decyzjach, uchwałach podjętych przez Wysoką Radę. Pan Burmistrz wspomina o tym, że nie będzie w stanie wydatkować środków chociażby na edukację. Dzisiaj Komisja również przed sesją o godz. 12:00 odbyła dwugodzinne spotkanie w tym temacie, drążyliśmy zakresy tematyczne podnosząc istotę sprawy, że w wielu przypadkach jest konsumpcja, natomiast należałoby czynić więcej starań i wydatkować środki, żeby coś po nas zostawało. Są pewne działania zapisane w dwóch istotnych przyjętych dokumentach jako programy dla naszej Gminy Pyrzyce. Działania w tym aspekcie są zaniechane. Temat dotyczący zbiórki odpadów niebezpiecznych typu: co robić z telewizorem zużytym, przede wszystkim z ekranem, czy świetlówki, czy inne rzeczy. Również jest nie do końca załatwiony temat azbestu, kwota niebagatelnie niska. Wiemy, że zgodnie z normami unijnymi i zapisanymi programami temat ma być w pełni załatwiony do roku 2030, może nie wszyscy dożyją do tego roku, ale coś po nas ma być, nie to zdegradowane środowisko. Należałoby trochę szerzej spojrzeć i może zmodyfikować pewne sprawy chociażby edukacyjne. Zapisany temat edukacja - to nam Pańskie służby powiedziały, że są to pieniądze przeznaczone nie na szkoły, nie na potrzeby jednostek oświatowych tylko dla Urzędu na program ochrony środowiska, który jest aktualizowany, nowelizowany i jest taka potrzeba, żeby śledzić na bieżącą prawną publikację. Taką mieliśmy odpowiedź, że to są środki 2.000 zł, dlatego też nie kwestionujemy jako K. Rolnictwa tego projektu przygotowanego w aspekcie wydatków, to zestawienie jest takie, a nie inne, to jest niespełna 100.000 zł ale chcielibyśmy może się zastanowić, bo również podnosiliśmy taką sprawę, że sprzątamy ziemie, sprzątamy świat , są akcje jesienna i wiosenna, gdzie idą maluchy z przedszkola i ze szkoły, a rodzic wędkujący pozostawia pudełka po robakach, więc pytamy, czy dalej mamy tak robić? Spróbujmy dojść do jakiejś innej formy edukowania tego społeczeństwa, pokażmy te dzikie wysypiska, nie tylko mamy je sprzątać, przeznaczać określone kwoty, unicestwiać, wywozić, ale może napiętnujmy, pokazujmy, gdzie i dlatego chcemy się spotkać ze Związkiem Wędkarskim, z Zarządem Ogrodów Działkowych, być może jeszcze z innymi podmiotami i przedyskutować. Może wielu rzeczy nie postrzegamy, może nie wszystko jest zauważone, może trochę zmienić, to nie jest potężna kwota, ale chcemy bardziej bacznie przyjrzeć się wydatkowaniu tych pieniędzy w sensie nie konsumpcji, natomiast, żeby po nas coś pozostawało trwalszego.

Radny M. Majak - Dobrą praktyką lat ubiegłych było podejście Wysokiej Rady, żeby przeznaczyć więcej środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na jeden konkretny cel. Wczoraj rozmawialiśmy na te temat na Klubie i wcześniej na Komisji i przypominam, że właśnie z tego funduszu w dużej mierze został sfinansowany plac zabaw przy ul. Mickiewicza, zosta utworzony staw „Złotej Rybki” w pobliżu małego kościoła, z tego też funduszy sfinansowano skate park. Chciałbym zaapelować do Komisji Rolnictwa, żeby w swoich pracach (to co powiedział Pan M. Gryczka) skupiła się nad tym, żeby coś po nas zostało, żebyśmy nie zużyli wszystkiego na bieżącą konsumpcję, ale żeby coś po nas zostało. Wszyscy dostrzegamy potrzeby szkół, robienia wycieczek i różnego rodzaju konkursów ekologicznych, ale to co zrobimy to już jest. Mam sugestię (nie wiem z jakiego funduszu), żeby zwrócić uwagę na wały, na koronę wałów, która bardzo źle wygląda. Od dłuższego czasu stoją kałuże, błoto i być może z tego funduszu udałoby się wyasygnować jakieś środki, żeby to utwardzić etapami, 100 m jednego roku, 100 m drugiego roku i będziemy coś mieli, bo w tej chwili jest stan niedobry.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Tutaj pojawił się kilka razy termin konsumpcja zarówno w wypowiedzi Wiceprzewodniczącego jak i Radnego Majaka, dobrze byłoby gdyby wypowiadający pokazali w wydatkach w części tabelarycznej ile to z tych niecałe 100.000 zł zaproponowałem na konsumpcję, pewnie coś by tam znalazł, tylko że to też nie jest konsumpcja w jakimś czystym wydaniu, że nie ma potrzeby, ale to jest tylko moja propozycja i nad tym trzeba w ten sposób debatować i tak to rozumieć, a więc dobrze byłoby gdyby Pan Wiceprzewodniczący powiedział, gdzie jest konsumpcja w części tabelarycznej jeżeli chodzi o wydatki w tym projekcie uchwały. Bardzo ważny głos Radnego Majaka, co do wałów, to jest tylko 100.000 zł, ale Rada ma pełne kompetencje, możemy wszystkie pieniądze przeznaczyć na wały, czy połowę, czas był. 5 grudnia kiedy składałem ślubowanie przed Wysoką Radą wówczas oddałem projekt budżet na 2007 r. i tam w jednym z załączników jest Gminny Fundusz Ochrony Środowiska, a więc czasu trochę było aby tym się zająć. Co do pierwszej wypowiedzi Pana Wiceprzewodniczącego Gryczki, jest zamartwiony (i słusznie), co ze starymi telewizorami, lodówkami itd., a więc dwie drogi: pierwsza taka (Radni poprzedniej kadencji pamiętają), iż to głosami Waszymi przekazałem tą kwotę w konsekwencji, aportem do Spółki PPK teren przy obecnym wysypisku śmieci (bo tak ono się nazywa) i Dyrektor uzasadniał uruchomienie takiej działalności. Po drugie: inny podmiot już wyprzedzi Pana Dyrektora Lempartego, bo w części byłego PAROL-u zostaje uruchomiona działalność m.in. takowa, a więc skup takich przedmiotów i tam będzie prowadzona taka działalność. Przyjął się u nas taki termin służby burmistrza, nie jesteśmy służbami mundurowymi, to są pracownicy samorządowi i myślę, że taki termin byłby poprawniejszy i myślę, że w takich kwestiach najpierw do burmistrza, a potem do pracowników.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Pan Burmistrz wspominał o akcie pilnej potrzeby uruchomienia środków dla Stowarzyszeń sportowych, Klubów, które prowadzą działalność w tym okresie. Myślę, że reakcja jest bardzo szybka, bo stosowny wniosek wypracowała K. Edukacji na ten temat, który będzie w wolnych wnioskach głosowany. Nie wiem jak do tego odniosą się do tego członkowie K. Budżetu, bo już tutaj będziemy musieli pewną kwotę przeznaczyć ona będzie sztywna i zagwarantowana w budżecie, ale reakcja jest, K. Edukacji już taki stosowny wniosek wypracowała.

Przewodnicząca K. Rolnictwa i Ekologii - Z. Leszczyńska -Chciałam zapewnić, że my się tą sprawą zajmiemy i zrobimy to w krótkim czasie, dlatego że nam też zależy, żeby te sprawy szły do przodu i poświęcimy całą Komisję temu tematowi.

Wiceprzewodniczący RM - M. Gryczka - Widzę, że Pan Burmistrz chce mnie sprowokować, żebym wprost powiedział, w którym miejscu jest ta konsumpcja. Ja już w pierwszej swojej wypowiedzi powiedziałem, że powinniśmy się trochę zastanowić nad modyfikacją pewnych zagadnień ujmowanych w sensie zadaniowym, chociażby sprawa olimpiad edukacji. Wydaje mi się, że powinniśmy edukować to społeczeństwo nie tylko tych maluchów i szkolne, ale powinniśmy próbować edukować społeczeństwo starsze, które w znacznym stopniu zdominowało to środowisko i jest szkodliwe, dlatego też pewne opracowania zdaniem Komisji (nie tylko tej, ale i wcześniej) były sugerowane, żeby zaistniały w naszej Gminie i uruchomić środki finansowe z Gminnego Funduszu, pokazywać, napiętnować, wracać do tego, rozliczać, lokalizować dzikie wysypiska, bo to da jakiś efekt wymierny. To jest próba zmodyfikowania, zastosowania innej formy. Nie chcemy być przeciwnikami, ale żeby to się nie działo wyłącznie kosztem tych maluchów. Takie jest nasze spojrzenie, może błędne, ale chcemy skonsultować. Nie ma potrzeby przyśpieszania, bo o ile prawo - ustawa o ochronie środowiska chyba obliguje do tego, że Pan Burmistrz ma obowiązek złożyć Radzie do 15 stycznia projekt i to się stało, natomiast Rada wcale nie musi dzisiaj stanowić o tych wydatkach, bo one są tylko, albo aż te 100.000 zł, a chcielibyśmy jakoś ważyć, rozważyć i próbować jakoś te pieniądze lokować po szerszych konsultacjach.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie „wniosek K. Rolnictwa i Ekologii, aby projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 r. był zatwierdzany w terminie przyjmowania budżetu gminy Pyrzyce na 2007 rok.”

Przypomnę, że sugestia i projekt planu pracy Rady przewiduje Sesję budżetową na dzień 8 marca 2007 r.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 13; przeciw - 0; wstrzymało się - 1;

Wniosek uzyskała akceptację Rady.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Stwierdził, że projekt uchwały o druku Nr 21/07 będzie poddany pod głosowanie w dniu 8 marca 2007 r.

Do punktu 9 porządku

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży działki numer 324/1, 324/2, 324/3, 324/4 położonych w obrębie 9 miasta Pyrzyce (Druk Nr 20/07).

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 21 do protokołu.

Opinie stałych Komisji Rady:

 1. K. Budżetu - opinia stanowi zał. Nr 22 do protokołu.

 2. K. Rolnictwa i Ekologii - opinia stanowi zał. Nr 23 do protokołu.

Przewodniczący K. Budżetu - R. Grzesiak - Zwracam się z pytaniem do Pana Burmistrza - jest informacja i są na to dokumenty, że pawilony wybudowane na tych działkach są wybudowane ze środków osób prywatnych. Z czego wynika konieczność sprzedaży tych działek? Gdyby Rada negatywnie podeszła do tego tematu, to jakie konsekwencje z tego tytułu się rodzą?

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Na Komisjach wystarczająco rozmawialiśmy na ten temat, a wynikiem tego jest pozytywna opinia Komisji, a więc myślę, że powinno tu być wszystko jasne, ale sesja ma to do siebie, że właśnie trzeba coś jeszcze dopowiedzieć.

Po pierwsze: wpłynął wniosek zainteresowanych, bo na tych działkach wybudowano, a więc trzeba wszcząć procedurę administracyjną i zgodnie z jednym z artykułów kodeksu cywilnego wynika, że ten kto wybudował na działce obiekt, funkcjonuje określoną ilość lat i udowodni, wykaże, że miał pozwolenie na budowę, i z własnych środków, okaże się dokumentami, a takim dokumentem może być zeznanie świadków jeżeli brakuje, gmina ma obowiązek sprzedać sprzedać, chyba że jest taka sytuacja, iż dany teren w planach strategicznych gminy przewidziany jest na cele publiczne ważne ogólnodostępne wobec tego należy się nad tym zastanowić. Taka przesłanka nie zachodzi w związku z tym z takim projektem uchwały występuję. Natomiast nie ma tu znaku równości pomiędzy uchwałą budżetową, ale jeżeli Radni powiedzieliby, że nie to myślę, że powinni uzasadnić.

Radny M. Osękowski - Panie Burmistrzu ja rozumiem uzasadnić, bo rzecz normalna, że ktoś przez ileś lat użytkował taką działkę i ma prawo wykupu takiej działki, a bynajmniej chciałby taką działkę wykupić. Moja obawa jest taka, że gdy te działki sprzedamy, a grunt jest nasz, a pawilony tych właścicieli i nawet gdyby przyszło wypłacić odszkodowanie za te pawilony to one nie będzie aż tak duże. Dlaczego ja to podnoszę, chociażby dlatego, że jak sprzedamy czterem użytkownikom te działki to sądzę, że oni nigdy w życiu nie dogadają się między sobą, żeby na tym terenie postawić większy pawilon, który na dole spełniałby funkcję jako pawilon usługowy, handlowy, czy inny, natomiast u góry spełniałby funkcje mieszkalne. W centrum miasta mamy wiele takich rzeczy, nie chcę narzekać na poprzedni system niemniej jednak budowano w pośpiechu, żeby te ulice zabudować, a jak wiemy Pyrzyce były zniszczone w 95% i ludzie starali się, żeby to jak najbardziej zabudować. Niemniej jednak teraz tych terenów będzie nam coraz bardziej brakowało i nigdy w tym miejscu nie powstaną jakieś wysokie w centrum miasta, żeby był jakiś pawilon na dole usługowy u góry mieszkalny. Pamiętam w planach zagospodarowania przestrzennego była też ulica Stargardzka, kawiarnia Maleńka w stronę małego rynku i w planach było, że miały powstać na dole pawilony usługowe, a na dole mieszkalne, czyli ta ulica do dzisiaj byłaby w jakiś sposób zabudowana, a do dzisiaj to co mamy to mamy. Koło PDK małe pawiloniki i tak będzie przez wiele lat i centrum miasta nigdy nie będzie to centrum, tylko będzie niska mała zabudowa.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Kilka zdań przybliżenia jakiego dotyczy to terenu, bo Radni byli na Komisjach, a uczestnicy nie wszyscy o tym wiedzą, dotyczy to czterech pawilonów wybudowanych przy ul. Stargardzkiej za skrzyżowaniem z ul. Wojska Polskiego w kierunku Stargardu po prawej stronie są 4 pawilony. Czy to jest miejsce w centrum miasta? Pewnie to jest wątpliwe, czy to jest teren atrakcyjny? Również. Na działalność handlową, Pyrzyce nie są dużym miastem, ale jednak nie jest to moim zdaniem na podstawie rozmów, wiedzy i zainteresowania handlujących, nie jest to miejsce na tyle atrakcyjne, żeby tam prowadzić działalność handlowo - usługową.

Odniosę się jeszcze do tego, co powiedział Radny Osękowski - autentycznie był taki czas parę ładnych lat temu (ponad 10), kiedy w ciągu ul. 1-go Maja te pawilony tutaj są, działki były komunalne i obiekty były komunalne, wówczas należało się zastanowić, czy sprzedawać. Zostały sprzedane za półtoraroczny czynsz, a do dzisiaj mielibyśmy stałe dochody, oczywiście argument mógłby być w inną stronę, że należało to utrzymywać, bo taki on był i taka decyzja została podjęta. W centrum miasta pewnie dobrze jak jest dzierżawa, jest stały dochód, a na obrzeżach, gdzie nie jest teren atrakcyjny na taką działalność to myślę, że należy ludziom sprzedać, tym bardziej, ze przez wiele lat od momentu wybudowania utrzymywali, dbali o elewację (w różnym stopniu), ale prawo dopuszcza i wniosek jest. Proponuję sprzedać.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Podda pod głosowanie Projekt uchwały w sprawie sprzedaży działki numer 324/1, 324/2, 324/3, 324/4 położonych w obrębie 9 miasta Pyrzyce (Druk Nr 20/07).

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 12; przeciw - 0; wstrzymało się - 2;

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Stwierdził, że Uchwała Nr V/21/07 została podjęta. Uchwała stanowi załącznik Nr 24 do protokołu.

Do punktu 10 porządku

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 28/7, 28/8, 28/9, 28/10, 28/11, 28/12, 28/13, 28/14, 28/15, 28/16, 28/17, 28/18, 28/19, 28/20, 28/21, i 28/22, położonych w obrębie geodezyjnym nr 12 w Pyrzycach (Druk Nr 19/07).

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 25 do protokołu.

Opinie stałych Komisji Rady:

 1. K. Budżetu - opinia stanowi zał. Nr 26 do protokołu.

 2. K. Rolnictwa i Ekologii - opinia stanowi zał. Nr 27 do protokołu.

Radny J. Kubajek - Na Komisji dyskutowaliśmy, czy te działki będą sprzedawane w przetargu w takim stanie, w jakim są obecnie, czy będą uzbrojone i będą sprzedane jako działki uzbrojone?

Wiceprzewodniczący RM - M. Gryczka - Czy jest jakaś cena, którą można symulować, co do metra kwadratowego wartości tych działek na dzisiaj w tym miejscu?

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Rozumiem, że Pan Radny Kubajek dba o obecnych na sali, bo ja Panu Radnemu wyczerpujące informacje na Komisji mówiłem.

Dotyczy to ciągu przy ul. Lipieńskiej - 16 działek, temat nie jest nowy. W poprzedniej kadencji planistka zaplanowała funkcję taką, jaką Burmistrz uznał za dobrą, mianowicie dwie skrajne działki miały by być dwufunkcyjne: usługową i mieszkaniową, dlatego że teren nie jest w centrum i w przypadku sprzedaży pod usługę np. interes handlowy nie będzie się rozwijał i wtenczas będzie można przeznaczyć na funkcje mieszkaniową. Pracownicy Pana Wojewody - Pani Dyrektor jednego z Wydziałów zakwestionowała taka propozycję (aczkolwiek w innych województwach jest inaczej np. Lubuskie), chociaż Rada zakwestionowała, że nie możemy tak postąpić, Pani planistka zapewniała, że to jest sprawa do wygrania i uchwałą Rady Miasta sprawa została skierowana do Sądu Administracyjnego i wygraliśmy tą sprawę, ale w roku ubiegłym nie było z tego tytułu dochodów, ponieważ nie można było wszcząć postępowania przetargowego i zbyć, aby zasilić dochody budżetu gminy. W tej chwili po wszystkich wymaganych terminach można wszcząć postępowanie przetargowe, ale potrzebna jest uchwałą i z taką uchwałą wychodzimy, a więc będzie tam 16 działek.

Co do uzbrojenia, jeżeli projekt budżetu przyjmie kwotę zaproponowaną przez Burmistrza w tej sprawie to będziemy uzbrajać, jeżeli takiej kwoty nie będzie to będę uruchamiał procedurę przetargową na działki nieuzbrojone.

Co do ceny, to proszę wybaczyć, ale byłoby to źle postrzegane.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 28/7, 28/8, 28/9, 28/10, 28/11, 28/12, 28/13, 28/14, 28/15, 28/16, 28/17, 28/18, 28/19, 28/20, 28/21, i 28/22, położonych w obrębie geodezyjnym nr 12 w Pyrzycach (Druk Nr 19/07).

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Stwierdził, że Uchwała Nr V/22/07 została podjęta. Uchwała stanowi załącznik Nr 22 do protokołu.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Ogłosił przerwę.

Przerwa 16:31 do 16:45

Po przerwie

Do punktu 11 porządku

Projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pyrzyce (Druk 23/06).

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 29 do protokołu.

Opinie stałych Komisji Rady:

 1. K. Edukacji - opinia stanowi zał. Nr 30 do protokołu.

Radni nie wnieśli uwag do w/w projektu uchwały.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie Projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pyrzyce (Druk 23/06).

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Stwierdził, że Uchwała Nr V/23/07 została podjęta. Uchwała stanowi załącznik Nr 31 do protokołu.

Do punktu 12 porządku

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Pyrzycach na rok 2007 (Druk 22/06).

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 32 do protokołu.

Opinie stałych Komisji Rady:

 1. K. Budżetu - opinia stanowi zał. Nr 33 do protokołu.

 2. K. Edukacji - opinia stanowi zał. Nr 34 do protokołu.

 1. K. Rolnictwa i Ekologii - opinia stanowi zał. Nr 35 K. Budżetu - opinia stanowi zał. Nr 20 do protokołu.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Chciałem podziękować za to, iż moja propozycja w planie pracy Rady została uwzględniona, aby każdą ze spółek debatować na jednej sesji. Natomiast prosiłbym, aby spowodować przesunięcie tematu marcowego „Funkcjonowanie i perspektywa rozwoju PPK Spółka z o.o.” na miesiąc kwiecień. Myślę, że dokładnie wiemy, iż funkcjonowaniem, perspektywą, rozwojem tejże Spółki należy niegruntownie zająć. Na dzisiaj wygląda tak, że Spółka nie świadczy (jeżeli chodzi o usługę komunalną pt. odbiór odpadów) w zakresie jakim dotychczas, że ciągle będzie wracał temat funkcjonowania zakładu wodociągowo - kanalizacyjnego, kwestia szybkości usuwania uszkodzeń, czy awarii, kwestia rozwoju sieci, ceny i wielu jeszcze innych, dlatego chcę przedłożyć temat bardzo wnikliwie rozpatrzony z konkretnymi rozwiązaniami i obawiam się, czy jeden miesiąc, półtora, czy tyle czasu wystarczy. Ja już wystąpiłem do Pana Dyrektora z pismem, aby poinformował mnie jako Wspólnika o kilku ważnych sprawach. Przed wczoraj było posiedzenie Rady Nadzorczej również debatowano nad wynikami roku ubiegłego i jeżeli mamy solidnie szczególnie rozważyć ten termin perspektywa, to obawiam się, czy miesiąc czasu wystarczy, tym bardziej, że materiały Rada powinna otrzymać gdzieś do 10 marca i obawiam się, czy starczy nam tego czasu. Wnioskowałbym dlatego o przesunięcie tego tematu na miesiąc kwiecień, czy połączyć to z PPM, czy wszystkie spółki, to oddaje już pod rozwagę 8 decyzję Wysokiej Rady. Natomiast jeśli chodzi o PPK to zależałoby mi na tym, aby przesunąć o jeden miesiąc później.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Czy możemy ewentualnie zamienić, żeby w miesiącu marcu był PPM, a w kwietniu PPK?

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Jest to możliwe.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Chciałem powiedzieć, że 100% planów Pana Burmistrza zostało ujęte w planie pracy jeżeli nie w planie Rady to na pewno w planie pracy Komisji merytorycznych. Po to tutaj jesteśmy, żeby takie tematy rozwiązywać i nawzajem sobie nie przeszkadzać tylko wprost przeciwnie pomagać.

Radny M. Majak - Wnioskuje o przesunięcie terminu marcowej sesji z 29 marca 2007r. na dzień 22 marca 2007 r. a jest to uzasadnione tym, że kilku z nas ma inne plany związane z pracą zawodową, wyjazdy służbowe i chcieliby uczestniczyć w sesji, a w przypadku, gdy sesja odbyłaby się w dniu 29 marca to nie będzie to możliwe.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie wniosek Burmistrza o zamianę punktu marcowego „Funkcjonowanie i perspektywa rozwoju PPK Spółka z o.o.” na miesiąc kwiecień, a kwietniowego „Ocena funkcjonowania PPM Spółka z o.o.” na miesiąc marzec.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Wniosek uzyskała akceptację Rady.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie wniosek Radnego M. Majak o przesunięcie terminu marcowej sesji z dnia 29 marca 2007 r. na dzień 22 marca 2007 r.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 13; przeciw - 0; wstrzymało się - 1;

Wniosek uzyskała akceptację Rady.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Pyrzycach na rok 2007 (Druk 22/06) wraz z przyjętymi wnioskami.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Stwierdził, że Uchwała Nr V/24/07 została podjęta. Uchwała stanowi załącznik Nr 36 do protokołu.

Do punktu 13 porządku

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji rady na rok 2007 (Druk 24/06).

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 37 do protokołu.

- projekt planu pracy K. Rewizyjnej - stanowi załącznik Nr 38 do protokołu;

- projekt planu pracy K. Budżetu - stanowi załącznik Nr 39 do protokołu;

- projekt planu pracy K. Edukacji - stanowi załącznik Nr 40 do protokołu;

- projekt planu pracy K. Rolnictwa i Ekologii - stanowi załącznik Nr 41 do protokołu;

Przewodniczący K. Budżetu - R. Grzesiak - Konsekwencją zmiany w planie pracy Rady winna być zmiana w planie pracy K. Budżetu, dlatego wnoszę o taką samą zamianę punktu marcowego „Funkcjonowanie i perspektywa rozwoju PPK Spółka z o.o.” na miesiąc kwiecień, a kwietniowego „Ocena funkcjonowania PPM Spółka z o.o.” na miesiąc marzec.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie wniosek Przewodniczącego K. Budżetu o zamianę punktu marcowego „Funkcjonowanie i perspektywa rozwoju PPK Spółka z o.o.” na miesiąc kwiecień, a kwietniowego „Ocena funkcjonowania PPM Spółka z o.o.” na miesiąc marzec.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Wniosek uzyskała akceptację Rady.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie projekt uchwały zatwierdzenia planów pracy stałych komisji rady na rok 2007 (Druk 24/06).

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Stwierdził, że Uchwała Nr V/25/07 została podjęta. Uchwała stanowi załącznik Nr 42 do protokołu.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - nie ma dzisiaj odpowiedzi na złożone zapytania i interpelacje do Burmistrza, ponieważ takie na dzisiejszej sesji nie wystąpiły, zdominowała wszystko moja sprawa.

Wyszła Radna S. Jemielity

Stan Radnych na sali: 13;

Do punktu 14 porządku

Wolne wnioski

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Odczytał i poinformował o:

- piśmie od Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie oświadczenia Przewodniczącego Rady Miejskiej - pismo stanowi załącznik Nr 43 do protokołu.

- piśmie z Parafii Rzymskokatolickiej w Mielęcinie z dnia 18.01.1007 r., które stanowi załącznik Nr 44 do protokołu - pismo skierowano do Komisji Budżetu.

- piśmie od Pana Sołtysa B. Pietrzykowskiego i od Rady Sołeckiej Mielęcina z dnia 21.01.2007 r., które stanowi załącznik Nr 45 do protokołu - pismo skierowano do Pana Burmistrza, do K. Budżetu oraz do K. Rolnictwa i Ekologii. Proszę o odpowiedź na to pismo i wydanie stosownych opinii w tym względzie, bo myślę, że sprawa jest na tyle pilna, że należałoby ją załatwić jak najszybciej.

- pismo od pana Feliksa Słodkowskiego z dnia 19.01.2007 r., które stanowi załącznik Nr 46 do protokołu - pismo skierowano do K. Rolnictwa i Ekologii. Będziemy oczekiwali na jakąś reakcję w tym temacie.

- wniosek do Pana Burmistrza o umorzenie zaległości podatkowej od Szpitala Powiatowego w Pyrzycach, który stanowi załącznik Nr 47 do protokołu - wniosek został skierowany do K. Budżetu.

- pismo od Parafii Rzymskokatolickiej w Brzesku z dnia 21.01.2007 r., które stanowi załącznik Nr 48 do protokołu - pismo skierowano do K. Budżetu i do K. Rolnictwa i Ekologii.

- pismo od Państwa Wandy i Ryszarda Konikowskich z dnia 17.01.2007 r., które stanowi załącznik Nr 49 do protokołu - pismo skierowano do K. Rolnictwa i Ekologii.

Zwrócił się Pan Dyrektor OSiR-u M. Olech o wybranie trzech imprez, które odbywałyby się pod patronatem Przewodniczącego i Rady Miejskiej. Takie 3 imprezy zostały wybrane i są nimi: XXXVI Bieg Grafitów w dniu 24 marca 2007 r. - puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej; Polsko - Niemieckie Biegi Uliczne w dniu 3 maja 2007 r.; Pyrzycka Halowa Amatorska Liga Piłkarska w dniu 26 października 2007 r. - Kalendarz imprez sportowo - rekreacyjnych organizowanych przez OSiR stanowi załącznik Nr 50 do protokołu.

Radny M. Osękowski - Zwrócili się do mnie mieszkańcy Pyrzyc, aby uruchomić ręczne studnie uliczne, które są zablokowane. Uzasadniają to tym, że przy domach mają rabatki z kwiatami i chcą pobierać tą wodę do podlewania tych rabat. Proszę, żeby były one czynne, bo woda jest droga i noszenie wody z pięter itd.

- Mieszkańcy ul. Ciepłowniczej zwracają się ponownie o oświetlenie placu przy garażach. Proszę o przybliżony termin, kiedy to może być zrealizowane.

Wiceprzewodniczący RM - M. Gryczka - Jaka jest skala strat w zdarzeniach po wichurze, która nas ostatnio nawiedziła, żeby mieszkańcy naszej Gminy wiedzieli jaka jest skala problemu. Wiem, że odbywają się szacunki, na pewno na kolejnej sesji będzie można przedstawić to bardziej szczegółowo.

- Apeluję do Państwa Radnych, że 22 stycznia 2007 r. K. Statutowa rozpoczęła pracę nad wprowadzeniem zmian do Statutu, które wynikają z zapisów prawnych i również oczekujemy na propozycje Państwa i zgłaszać, co ewentualnie winno się znaleźć w zmodyfikowanej wersji Statutu.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Odczytał i poddał pod głosowanie opinię K. Edukacji wraz z wnioskiem, która zajmowała się „Kalendarium Wydarzeń Kulturalnych, Pyrzyce 2006/2007” i wnioskuje, aby projekt kolejnego kalendarium wraz z kosztorysem przedkładać przed zleceniem jego druku. - opinia stanowi załącznik Nr 51 do protokołu.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 13; za - 13; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Wniosek uzyskała akceptację Rady.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Odczytał wniosek K. Edukacji, która wnioskuje, aby upoważnić Burmistrza Pyrzyc do przeprowadzenia konkursu na zadania zlecone, w obszarze kultury fizycznej i sportu, w oparciu o prowizorium budżetowe na 2007 rok. Wniosek stanowi załącznik Nr 52 do protokołu.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Z prawnej wiedzy, jaką posiadam w tym zakresie to prowizorium budżetowe może finansować niezbędne, sztywne wydatki, aby Gmina funkcjonowała należycie. Mam wątpliwości prawne, czy wniosek przegłosowany nawet w 100% stał się podstawą prawną do uruchomienia konkursów. Mam ku temu ogromne wątpliwości, aczkolwiek wiem o tym, że na różnych spotkaniach rozmawialiśmy z pracownikami instytucji, które na te temat mają co nieco do powiedzenia, czy wiele do powiedzenia, oczywiście zdanie jest nieco inne, gorzej jest jeżeli przyjeżdża kontrola i wtenczas jest protokół i nikt nie pyta, czy Burmistrz zna przepisy, czy nie zna przepisów. Zalecenia są jednoznaczne nieraz dotkliwe.

Skarbnik Gminy - M. Kozłowska - 300.000 zł jest przewidziane w projekcie budżetu, a co będzie jeśli Rada Miejska nie uzna takiego deficytu i określi, że trzeba zdjąć tyle i tyle tysięcy? Wtedy trzeba będzie wszystkim zdejmować. Jest jeszcze jeden aspekt, jak wypłacać te pieniądze, kiedy nie ma podpisanych umów, są zaliczki, regulacje 7 dni do rozliczenia zaliczki, przyjedzie RIO i to będzie uwagą. Proszę, żeby Wysoka Rada się wypowiedziała jak w tej kwestii postępować?

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Wszyscy zwracali się o wypracowanie takiego wniosku i takiej opinii w tej sprawie. Rada tu nie jest zlepkiem przypadkowych ludzi, dlatego przemyślała m. in. wypracowanie takiego wniosku i takiej opinii w tej sprawie z wszystkimi tego konsekwencjami. Jeżeli przyjmiemy dzisiaj pozytywnie ten wniosek to również nie będziemy grzebać w pozycji - Stowarzyszenia, o której Pani mówiła 300.000 zł, bo jesteśmy ludźmi świadomymi podejmującymi decyzję. Problem chyba nie jest w tym, czy można korzystać i po to jest ten wniosek, żeby jak najszybciej skorzystać z drogi konkursowej i uruchomienia tych środków, po to się to robi i po to jest pozytywna odpowiedź Radnych na wnioski wszystkie wokoło.

Radca Prawny - R. Mol - Nie widzę żadnego problemu, żeby ogłosić konkursy i wypłacać pieniądze.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Czyli jest ten wniosek potrzebny?

Radca Prawny - R. Mol - Jak najbardziej.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod glosowanie wniosek K. Edukacji, która wnioskuje, aby upoważnić Burmistrza Pyrzyc do przeprowadzenia konkursu na zadania zlecone, w obszarze kultury fizycznej i sportu, w oparciu o prowizorium budżetowe na 2007 rok.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 13; za - 13; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Wniosek uzyskała akceptację Rady.

Radny J. Kubajek - W nawiązaniu do punktu 4 informacji Burmistrza, w której wymienił, że było spotkanie u Pana Burmistrza z Panem Prezesem Anderszem, Dyrektorem PPM-u i moją skromną osobą, rozmawialiśmy o różnych sprawach komunalnych. Chciałbym w tej sprawie zabrać głos i zwrócić się do Pana Burmistrza, żeby wnioski z tego spotkania i pisma, które kierowałem do Pana Burmistrza w imieniu moich mieszkańców - członków Spółdzielni, otrzymać odpowiedzi (na jedno pismo otrzymałem odpowiedź, ale nie jest do końca zadawalająca, bo musiałem dzwonić do Pana Kier. W. Gredki, który pomógł nam z usuwaniem śmieci, sprawa nie jest do końca załatwiona). Również rozmawialiśmy o kanalizacji, ale jest aspekt pozytywny za budynkiem przy ul. Stargardzka 5. Został przełożony odcinek drogi, nie ma już kałuż i chciałbym podziękować w imieniu mieszkańców, jak również właścicielki posesji przy ul. Staromiejskiej 53, właścicieli garaży i mieszkańców Słonecznej, że została ta droga przełożona, chociaż są pewne mankamenty, bo nie był ubijany piach i należałoby trochę poprawić. Myślę, że chyba wspólnie działamy na rzecz mieszkańców i oczekiwałbym od Pana Burmistrza odpowiedzi na moje wnioski, które potem wywieszam dla Wspólnot do informacji.

Mieszkanka Pyrzyc - E. Pełka - Chciałabym podnieść problem sąsiedztwa Podgrodzia, ul. Sikorskiego z nieszczęsną odlewnią żeliwa, bo jest tragedia. Pisaliśmy już do Powiatu i ktoś zmobilizował ten zakład, że póki pracuje Urząd to oni nic nie robią, a po obiedzie tak smrodzą, że nie idzie tam mieszkać. Jest to tak duży problem, że my musimy zamykać okna, drzwi nawet w nocy. Nie wiem. Co oni tam robią, bo jak jest ciężkie powietrze i dym idzie dołem to nie da się tam mieszkać i my mieszkańcy nie wiemy co z tym zrobić. Proszę, żeby może właściciela jakoś rozliczyć, czy zmobilizować do założenia jakiś filtrów.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Myślę, że możemy liczyć na to, że w niedługim czasie może K. Rolnictwa i Ekologii zajmie się tym tematem, ale jednak prosilibyśmy o stanowisko Burmistrza w tej sprawie.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Sytuacja jest mi znana, bo to jest nie pierwszy głos w tej materii. Firma PS głosem i działaniami Kierownika przedstawia raport oddziaływania na środowisko, który ma przyjęty, ale w tej sprawie i Dyrektor Odrzańskiej Spółdzielni Mleczarskiej, jak również kilku mieszkańców ul. Sikorskiego ten temat poruszało. Nawet miałem swego czasu telefon, że jest poprawa i niewiele się zmieniło szczególnie w godzinach popołudniowych, 16:00, 17:00, widzę nieraz jak jadę. Temat przesłaliśmy, bo zgodnie z przepisami prawa jest to kompetencja nie nasza na tym etapie, tylko pracowników wydziału merytorycznego Starostwa Powiatowego i Pana Grzejszczaka odpowiedzialnego za ochronę środowiska w naszej Gminie, ale spytam i zobaczę.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Zwrócił się do Pani Przewodniczącej K. Rolnictwa o zajęcie się również tym tematem i przedstawienie jakiejś informacji Wysokiej Radzie.

Sołtys wsi Stróżewo - I. Skawińska - Sugeruje, bo zauważyłam, że dzisiaj zgłaszała się Pani przy temacie konkursu na dyrektora PDK i chciała coś powiedzieć. Nie ma okazji wypowiedzenia się tym osobom, które interesuje dany temat, tylko właśnie na sesji, bo na żadnej Komisji, na żadnym inny spotkaniu tego nie ma. W wolnych wnioskach uważam, że jest za późno, bo jest już po głosowaniu. Myślę, że i Radni chcieliby usłyszeć jeszcze jakieś inne zdanie niż takie wypracowane na Komisjach, może osoba, która wychodzi z tej sali zmieniłaby głosowanie któregoś z Radnych, może chciałby mieć jakąś większą wiedzę na ten temat.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Chciałem poinformować, że postępuję cały czas zgodnie ze Statutem i w kwestiach merytorycznych projektów uchwał jedynymi, którzy mogą zabierać głos jest Pan Burmistrz jako wnioskodawca i Radni. Bardzo przepraszam, ale tylko jedynie przewiduje się możliwość oddania głosu dla mieszkańców i dla osób uczestniczących w sesji spoza Rady tylko w punkcie wolne wnioski. Proszę mi wierzyć, że nie widziałem żadnego głosu, a bardzo bystro obserwuję i nie widziałem, że ktoś jeszcze zwracał się o głos.

Sołtys wsi Stróżewo - I. Skawińska - Nie mówiłam akurat o Sołtysach, ale k'woli przypomnienia w Statucie Sołectw mamy taki punkt, że Sołtys ma prawo wypowiedzi, z tym że zaraz po nim jest punkt „o ile Pan Przewodniczący pozwoli”, ale myślę, że dobry zwyczaj nakazywałby, żeby jednak pozwalać wypowiadać się osobom na sali spoza Rady.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Informację niepełną na temat szkód posiada Pan Kierownik Gredka i za chwilę Państwa zapozna, a dlaczego niepełna, chociażby dlatego, że trudno wycenić straty, jakie poniósł zakład Odrzańskiej Spółdzielni Mleczarskiej. Ponieważ produkcja szła w toku i raptem wyłączono prąd, podczas tej wichury wielokrotnie, w sobotę rano to się powtórzyło, bez ostrzeżenia, bez jakiegokolwiek sygnału, a mleko w rurach, mleko na taśmie. Chciałem poinformować, że w Odrzańskiej Spółdzielni Mleczarskiej- zakład w Pyrzycach zostanie uruchomiona produkcja nowych produktów niespotykanych na naszym rynku dotychczas i głos był tutaj bardzo rozpaczliwy i denerwujący w tej materii pod adresem zakładu, który sprzedaje nam prąd.

Spływają wnioski, podania, jest kilka podań z Letnina, ponieważ jeszcze wcześniej były krótkotrwałe podmuchy wiatru - jedno duże drzewo zniszczyło 4 nagrobki i Ci ludzie również zgłaszają się do mnie o pomoc w różnym zakresie, wiadomo chodzi o pieniądze. Rozpatruję tą kwestię i Radę poinformuję, czy w ramach własnych kompetencji, czy też poproszę Radę o wyasygnowanie pewnych środków finansowych. Co do sprawy, o którą pytał Pan Wiceprzewodniczący Rady to oddam głos Kierownikowi W. Gredce.

Kier. Wydz. SAiSO - W. Gredka - Dosyć duże są straty na terenie Gminy Pyrzyce. W tej chwili trwa jeszcze szacowanie szkód i wycenianie tego wszystkiego, ponieważ po rozmowie z Panem Przewodniczącym Andrzejem Gumowksim, który pracuje jako szef zarządzania kryzysowego na terenie Powiatu, chcielibyśmy takie straty przedstawić Panu Wojewodzie. Również obiecałem Pani Przewodniczącej K. Rolnictwa i Ekologii, że taki raport zostanie przedstawiony dla Wysokiej Rady. Dlaczego jeszcze niepełny, dlatego, że niektórzy Sołtysi nawet jeszcze w dniu dzisiejszym składali informacje dokładniejszą, co się stało na ich wsiach. Najwięcej strat było związanych z uszkodzeniem dachu, dachówek i gąsiorów, zwiewało dachy np. na Urzędzie spadło część dachówek i gąsiorów, na ul. Lipieńskiej zerwało dach z budynku gospodarczego, na ul. Lipieńskiej poderwało dach budynku mieszkalnego, w Brzesku spadła połowa dachu z budynku mieszkalnego. Również zgłaszają straty Prezesi Spółdzielni Mieszkaniowych i np. zerwane dachówki w budynkach PPM przy ul. Bogusława 23, 28, 11, 5, poderwany właz, który zniszczył samochód przy ul. Rejtana. Zostało bardzo dużo powalonych drzew, które leżały w różnych miejscach. Te które utrudniały jakąkolwiek komunikację były bardzo szybko usuwane na pobocza. Największym zagrożeniem i największym nieszczęściem był brak prądu. Pyrzyce były w tym „dobrym” znaczeniu, że przerwa w prądzie była krótka, natomiast były miejscowości, w których po zerwaniu linii w nocy z czwartku na piątek dopiero w sobotę wieczorem został przywrócony prąd. Z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim jednostkom i ludziom z OSP, jak również Panu Komendantowi Rabiedze z Państwowej Straży Pożarnej, dzięki którym te wszystkie usterki były usuwane. W najgorszej sytuacji były miejscowości: Czernice, gdzie prąd został przywrócony w sobotę, Nieborowo - sobota po południu, w części miejscowości Giżyn dopiero o godz. 22:00 w sobotę, dlatego tam były największe straty. Wiąże się to również z tym, że w stan gotowości zostały postawione wszystkie jednostki OSP na terenie Gminy Pyrzyce, prawie wszystkie brały udział w usuwaniu strat. Najwięcej wyjazdów miały jednostki z Żabowa i Brzeska przy wycinaniu, usuwaniu drzew, które pozrywały linie, jednostka z Mielęcina również usuwała drzewo, które upadło na drogę krajową. Jednostki usuwały te drzewa i pomagały Zakładowi Energetycznemu w przywracaniu prądu. Natomiast był duży problem, ponieważ na wsiach przy braku prądu padają hydrofory, które nie maja dodatkowych źródeł napięcia i w tym momencie oprócz tego, że nie ma prądu to i nie ma wody. Człowiek może się obejść w jakimś czasie bez wody, ale zwierzęta gospodarskie nie i jest to bardzo utrudniona rzecz i może trzeba będzie z Zakładami Energetycznymi porozmawiać o tym, albo z zakładami typu PPK i Wodociągi Zachodniopomorskie, żeby hydrofory zostały zabezpieczone w dodatkowe źródła energii elektrycznej.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Chciałem sprostować, że szefem zarządzania kryzysowego w Powiecie jest Pan Starosta Pyrzycki, a jestem tylko pełnomocnikiem do tych spraw.

Chciałbym jeszcze raz nawiązać do swojej sprawy, mojego mandatu. Chciałem podziękować wszystkim Państwu i wielu mieszkańcom, którzy wiele słów otuchy we mnie wlewają i mnie pocieszają, a to dodaje siły, za co serdecznie dziękuję.

Do punktu 15 porządku

Zamknięcie obrad V sesji rady.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Zamknął obrady V Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach.

Protokołowała

Anna Piotrowska

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

34

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 10-08-2007 09:04:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 09-08-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 10-08-2007 09:04:23