PROTOKÓŁ Nr VI/07 z obrad VI sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 22 lutego 2007 r.


PROTOKÓŁ Nr VI/07

z obrad VI sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 22 lutego 2007 r.

godzina rozpoczęcia - 14:00;

godzina zakończenia - 17: 17;

Do punktu 1 porządku

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Otworzył obrady VI Sesji Rady Miejskiej i stwierdził, że na 14 Radnych obecni są wszyscy.

Przywitał wszystkich Radnych, Pana Burmistrza, Radnych Powiatu - Pana M. Olecha i J. Budynka, Dyrektorów jednostek, Sołtysów, zaproszonych gości oraz wszystkich obecnych mieszkańców.

 • Lista obecności radnych stanowi zał. Nr 1 do protokołu;

 • Lista obecności sołtysów stanowi zał. Nr 2 do protokołu;

 • Lista obecności dyrektorów szkół i przedszkoli stanowi zał. Nr 3 do protokołu;

 • Lista obecności dyrektorów spółek i jednostek stanowi zał. Nr 4 do protokołu.

 • Lista obecności Honorowych Obywateli Gminy Pyrzyce stanowi zał. Nr 5 do protokołu.

 • Lista obecności zaproszonych gości stanowi zał. Nr 6 do protokołu.

Przewodniczący RM- A. Gumowski- Zanim przejdziemy do punktu 2 porządku, a mianowicie zgłaszania zmian do porządku obrad sesji, chciałbym przytoczyć kilka historii, które należy poruszyć przed rozpoczęciem tej sesji. Chyba najważniejsza sprawa to sprawa mojego oświadczenia majątkowego i całej historii z tym związanej. Chciałem tutaj rozwiać wszelkie wątpliwości i poinformować Szanowną Radę i zebranych Państwa, że do Rady Miejskiej wpłynęło pismo od Wojewody Zachodnio pomorskiego o następującej treści w sprawie mojego oświadczenia majątkowego i w sprawie ewentualnego wygaśnięcia mandatu. Pismo jest bardzo długie, więc ograniczę się do przeczytania tego, co jest najistotniejsze: „W nawiązaniu do pisma z dnia 23 stycznia 2007 r., w którym zawiadomiłem Radę o naruszeniu terminu do złożenia oświadczenia majątkowego przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Andrzeja Gumowskiego, uprzejmie informuje, co następuje: w dniu 5 stycznia 2007 r. do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie wpłynęło oświadczenie majątkowe Pana Radnego Andrzeja Gumowskiego, ponieważ zgodnie z art. 24h ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Przewodniczący Rady ma obowiązek złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym w terminie 30 od dnia złożenia ślubowania. Termin dla złożenia przedmiotowego oświadczenia dla Pana Przewodniczącego minął w dniu 27 grudnia 2006 r. Nie mniej jednak złożył on oświadczenie majątkowe jako radny gminy do Biura Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Złożenie oświadczenia majątkowego powoduje, iż Radny ten wybrany na Przewodniczącego Rady dochował ustawowego terminu do złożenia przedmiotowego oświadczenia. Podkreślić bowiem należy, iż ustawa o samorządzie gminnym nie przewiduje odrębnego dla Przewodniczącego obowiązku złożenia oświadczenia, jak również odrębnej sankcji w przypadku jego nie złożenia. Nie istnieje zatem obowiązek składania dwóch oświadczeń majątkowych, tj. jednego jako radny, drugiego zaś jako przewodniczący Rady Wojewodzie. Byłyby to bowiem dwa tożsame przedmiotowo oświadczenia składane przez tą samą osobę. Zatem jeżeli radny złożył oświadczenie majątkowe, jego oświadczenie winno być przesłane Wojewodzie. Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że Pan Andrzej Gumowski dochował terminu przewidzianego dla złożenia oświadczenia majątkowego, a tym samym nie istnieją przesłanki do wygaśnięcia mandatu radnego, przewidziane w art. 191 ust.1 pkt 1a ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatu i sejmiku województw”.

Bardzo się cieszę, że moje racje zostały uznane. Myślę, że więcej na ten temat nie warto mówić. Dziękuję jeszcze raz za wszystkie słowa wsparcia, które napłynęły do mnie. Teraz możemy spokojnie przystąpić do kolejnej części posiedzenia.

W ostatnią niedzielę mieliśmy bardzo wątpliwą przyjemność uczestniczenia w ceremonii pogrzebowej zmarłego ojca naszego kolegi Radnego Ryszarda Grzesiaka, Przewodniczącego Komisji Budżetu. Wszyscy radni uczestniczyli w tej ceremonii, ale pozwolę sobie zaproponować, aby minutą ciszy uczcić pamięć Pana Edwarda Grzesiaka.

Ostatnia sprawa przed przystąpieniem do porządku obrad. Otrzymaliśmy informację, że gmina Pyrzyce przy organizacji Pana Burmistrza zakończyła wybory nowych-starych (przepraszam za słowo) sołtysów. W związku z tym chciałem wszystkim sołtysom złożyć serdeczne gratulacje. Ze swojej strony chciałbym powiedzieć, że jesteśmy otwarci na każdą współpracę, liczymy na Waszą współpracę, wsparcie w pracach Rady Miejskiej, życzymy dużo sukcesów na tym polu działania, a Pana Wiceprzewodniczącego poproszę o odczytanie listy nowo bądź ponownie wybranych Sołtysów Gminy Pyrzyce.

Wiceprzewodniczący RM- M. Gryczka - Odczytał listę nowych i ponownie wybranych Sołtysów Gminy Pyrzyce.

Przewodniczący RM- A. Gumowski - Serdeczne gratulacje dla wszystkich Państwa, liczymy na Wasze wsparcie i pomoc w realizacji zadań Rady Miejskiej w nadchodzącej kadencji.

Radna S. Jemielity - Kontynuując gratulacje dla sołtysów proponuję Panie Przewodniczący podziękować za pracę Pani Jadwidze Dworak, która była Panią Sołtys kilka kadencji.

Przewodniczący RM- A. Gumowski - Serdeczne podziękowania dla Pani Sołtys.

Do punktu 2 porządku

Zgłaszanie zmian do porządku obrad sesji.

Porządek stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

Przewodniczący RM- A. Gumowski- Czy ktoś chciałby wnieść zmiany do zaproponowanego porządku obrad? Panie Burmistrzu, czy ma Pan jakieś propozycje zmian? Czy nie chce Pan wprowadzić żadnego tematu?

Burmistrz Pyrzyc- K. Lipiński- Nie.

Radni nie wnieśli uwag do porządku obrad sesji RM.

Do punktu 3 porządku

Przyjęcie protokołu z obrad V sesji.

Radni nie wnieśli uwag do protokołu z obrad V sesji RM, który był do zapoznania w Biurze Rady Miejskiej.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z obrad V sesji RM.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Protokół został przyjęty.

Do punktu 4 porządku

Informacja Burmistrza z bieżącej działalności oraz realizacji uchwał i wniosków RM (Druk Nr 34/07)

Informacja stanowi zał. Nr 8 do protokołu.

Przewodniczący RM- A. Gumowski - Zwrócił się z pytaniem do Pana Burmistrz czy chciałby uzupełnić przedłożoną informację z bieżącej działalności.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Panie Przewodniczący, Wysoka Rado przedłożyłem Druk Nr 34/07 z bieżącej działalności Burmistrza za określony okres. Tam są informacje co do wydanych zarządzeń, jak również realizacji wniosków przyjmowanych przez Radę. Chciałbym się podzielić kilkoma informacjami dotyczącymi mojej bieżącej pracy.

Na początek chciałbym odpowiedzieć na pytanie, które padło na Komisji Rolnictwa i Ekologii, Panu Wiceprzewodniczącemu M. Gryczce. Zapytał na jakim etapie jest realizacja zadania oświetlenia placu zabawa. Chcę odpowiedzieć, że w tej chwili zakład energetyczny wykonuje przyłącza, równolegle trwają prace dokumentacyjne i sądzę, że na początku marca będzie dokumentacja, ogłosimy przetarg i to zadanie będzie wykonane.

Postaram się skondensować moją działalność:

 • 5 lutego- spotkałem się z Radnymi, aby omówić główne kierunki działania Burmistrza na okres kadencji, które są przedmiotem dzisiejszego projektu porządku obrad w punkcie 10;

 • 6 lutego- dzień przyjęć interesantów, ciąg spotkań z sołtysami, które zakończyły się 19 lutego, ostatnie spotkanie w miejscowości Giżyn i chciałbym przy tej okazji przyłączyć się do serdecznych gratulacji, frekwencja była bardzo wysoka, a chyba rekord pobiło Sołectwo Giżyn. Przy tej okazji chciałem powiedzieć, że na ręce Przewodniczącego Komisji Statutowej skierowałem pismo, ponieważ cześć sołtysów, jak Pani Jadwiga Dworak czy Pan Józef Guźniczak, Pan Wacław Klukowski, przez wiele lat pracowali społecznie wcale w niełatwych czasach, często swoją młodość poświęcali na pracę społeczną. Wystąpiłem z wnioskiem do Komisji Statutowej, aby ustanowić w naszych lokalnym Statucie Honorowego Sołtysa, aby to nie było jednorazowe podziękowanie w postaci oklasków, kwiatów i uścisków. Wiąże się z tym pewna posesja społeczna, zresztą zapracowana przez sołtysów.

 • 7 lutego- spotkałem się z przedstawicielem firmy WASA, która dzierżawi grunt w Giżynie; drogą porozumienia chcemy wykonać zadanie i to porozumienie zostało przedłożone Dyrektorowi ANR;

 • 9 lutego- byłem na spotkaniu noworocznym w Baniach, po raz pierwszy sąsiednia gmina sąsiedniego powiatu zaprosiła Burmistrza Pyrzyc na takie spotkanie; później była I Pyrzycka Gala Sportu;

 • 10 lutego- 14- lecie Klubu Abstynenta „Krokus”; równocześnie odbywają się spotkania strażackie (sprawozdawcze), a więc też duży udział w każdym spotkaniu i z racji pełnienia społecznej funkcji Prezesa; poza tym brałem udział w turniejach dzieci i młodzieży;

 • 13 lutego- spotkałem się z właścicielem, który nabył już część nieruchomości wokół PBR-olu od syndyka, osoba fizyczna, która zamierza prowadzić na tym terenie działalność polegającą na kasacji samochodów, zużytych urządzeń gospodarstwa domowego; teren ten został podzielony przez syndyka, pierwsza część jest już zbyta i ta druga część, gdzie będzie prowadzona taka działalność;

 • brałem udział we wszystkich posiedzeniach Komisji przed dzisiejszą Sesją;

 • 14 lutego- spotkałem się z przedstawicielem firmy EUROPA- SYSTEM, który zamierza dalej rozbudowywać swoją firmę; również tego dnia gościliśmy u nas Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków- omawialiśmy zabytki, możliwości finansowania, w najbliższym czasie rząd polski w tym roku po raz pierwszy od wielu lat przeznacza duże w porównaniu do lat poprzednich pieniądze na ten cel w otwieraniu muzeów, utrzymywanie i odbudowa zabytków takich jakie są chociażby u nas.

 • 16 lutego- 20-lecie zespołu „Poetica”, który przyjmowałem w Ratuszu, później uczestniczyłem w części galowej w Ośrodku Szkolno- Wychowawczym, uczestniczyłem tylko w części, ponieważ wcześniej miałem dwa spotkania w miejscowości Stróżewo;

 • 26 stycznia- pożegnanie Dyrektora SP w Mielęcienie, Pana Zdzisława Musiałę; również zebranie ogólne Związku Zlewni Jeziora Miedwie (na ten temat Komisja Rolnictwa otrzymała obszerny materiał), na którym zostałem wybrany Przewodniczącym Zarządu Związku. Przejmuję pałeczkę w niezmiernie i trudnym i łatwym czasie, ponieważ jest możliwość uzyskania pieniędzy, ale z drugiej strony nie jest łatwo wpisać się na tą listę, ale podjąłem się tego zadania;

 • 29 styczni- w tejże sali spotkał się Pyrzycki Klub Seniora, który zamierza usankcjonować swoją działalność i powołuje Europejski Klub Seniora. W tym dniu spotkałem się również z osobą, która jest zainteresowana zagospodarowaniem stołówki w SP Nr 2, więc wykończeniem, urządzeniem, a rozpoczęcie działalności zamierza z dniem 1 października br. W tej chwili rozmawiamy nt. porozumienia, co do zakresu rzeczowego i finansowego, która strona co wnosi, żeby doprowadzić do funkcjonowania tej stołówki. Odbyłem jeszcze spotkanie z rodzicami z obwodu szkolnego Mielęcin, Pan Dyrektor Musiała odszedł na emeryturę i powołałem z dniem 1 lutego do czasu konkursu obecną tutaj Panią Grażyna Stecka.

 • Brałem udział w Mielęcinie w spotkaniu aktywnych kobiet, jedną z liderek jest Pani Radne Zofia Leszczyńska, kobiety z Mielęcina zamierzają stworzyć Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet.

 • Miałem spotkanie z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego, omówiliśmy możliwości finansowania, współpracy, zamierzeń w naszej gminie, która jest przecież częścią województwa zachodniopomorskiego;

 • Brałem udział w posiedzeniu Samorządowego Konwentu Powiatu Pyrzyckiego, było to pierwsze spotkanie;

 • Byłem również w Warszawie w Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak również spotkanie z Panią Teresą Małecką- szefem gabinetu politycznego Pani Minister Grażyny Gęsickiej nt. projektów operacyjnych;

 • 4 lutego- odbyły się wybory do Izby Rolniczej, w naszej gminie zostali wybrani rolnicy, którzy reprezentują pozostałą grupę rolników: Pan Ireneusz Jakubowski z Okunicy i Pan Krzysztof Masternak z Letnina. We wtorek odbyło się zebranie tejże powiatowej dwunastki i szefem została Pani Webe z Bielic, a Pan Edward Sadłowski został delegatem na zebranie walne.

 • 21 lutego- doprowadziłem do spotkania z wąską grupą osób, które rozpoczynają prace na rzecz przygotowań do obchodów 55-lecia Pyrzyckiego Domu Kultury;

 • Dzisiaj mieliśmy do czynienia z pożarem mieszkania budynku czterorodzinnego, pracownicy odpowiadający za tą cześć szybko tam na miejscu się tym zajęli: Kierownik Wydziału Pan Gredka, OPS, OSP z Brzeska. Wszyscy żyją, nie ma już żadnego zagrożenia dla zdrowia i życia tych mieszkańców.

 • Dzisiaj z Sekretarzem Republiki Czeskiej omawialiśmy podsumowanie Turnieju Miast i Wsi, który odbędzie się w Pyrzycach jesienią;

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionej informacji Burmistrza.

Przewodniczący RM- A. Gumowski - Jeżeli chodzi o zdarzenie w Mechowie, to ja w wolnych wnioskach będę prosił Pana Marchlewicza i Pana Kierownika Gredkę o zdanie nam relacji. Chciałem też poinformować, że jestem po rozmowie Panem Sołtysem Andrzejem Hatłasem i wystąpię z pewnym apelem, jeżeli chodzi o pomoc dla tych pogorzelców z Mechowa.

Przybył Radny R. Grzesiak godz. 14:25

Do punktu 5 porządku

Interpelacje i zapytania radnych na piśmie.

Przewodniczący Rady- A. Gumowski- Jestem uczestnikiem wielu posiedzeń komisji i jak sami Państwo widzicie w stosunku do poprzedniej kadencji, że tych pytań teraz już nie ma wiele, bo właściwie wszystkie kwestie wyjaśniane są podczas posiedzeń komisji i tak chyba powinno być. Na tym chyba polega prawidłowa praca Rady Miejskiej.

Radny J. Kubajek- Panie Burmistrzu, wczoraj z uwagi na pewne zdarzenia nie mogłem uczestniczyć w Komisji, dlatego chciałbym dzisiaj poruszyć jeden bardzo istotny problem. Chciałbym podziękować Panu Burmistrzowi za realizację wniosków dotyczących osiedla ul. Stargardzkiej, Pan Burmistrz się angażuje. Myślę, że poprawimy jeszcze chodniki czy drogi.

Większy problem Panie Burmistrzu dotyczy Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. , a chodzi mi oto, że prawie rok temu złożyłem wniosek o przekazanie sieci wodno-kanalizacyjnej osiedla (nie wiem jak ta sprawa wygląda), również czyszczenie kanalizacji w mieście, w zasobach którymi ja administruje: ul. Stargardzka, Narutowicza podział granicy do której ma PPK oczyszczać i odbierać ścieki. Płacimy za oczyszczanie ścieków, więc należałoby to wyprostować, jak również na zasobach PPM są zalewane piwnice. Myślę Panie Burmistrzu, że na tym spotkaniu, które mieliśmy w styczniu, należałoby dalej kontynuować ten problem, rozwiązać go dla dobra mieszkańców, żeby nie było zgrzytów do czyjej kompetencji, co należy. Również wspominam o chodniku na osiedlu i też chciałbym ta sprawę rozpatrzyć.

Przewodniczący Rady- A. Gumowski- Czy Pan Burmistrz od razu chce odpowiedzieć?

Burmistrz Pyrzyc- K. Lipiński- Tak. Dziękuję za podziękowania, natomiast w tym przypadku myślę, że to nie ja powinienem odpowiedzieć. Jest Pan Dyrektor Lemparty i myślę, że w tej kwestii powinien zabrać głos.

Dyrektor PPK- J. Lemparty- Prosiliśmy Pana Prezesa, aby uregulował w ten sposób, przekazał nam inwentaryzację tej sieci i do dzisiaj tej sieci nie ma. Do tego znana jest Panu sprawa od wielu lat, Pan ją ciągle podnosi czy na ul. Stargardzkiej czy ul. Słonecznej. Jak Pan ureguluje te wszystkie sprawy, podejmę stosowną decyzje.

Przewodniczący Rady- A. Gumowski- Jeżeli Pan Radny będzie oczekiwał uzupełnienia odpowiedzi to w stosownym punkcie dzisiejszych obrad, tzn. w punkcie odpowiedzi Burmistrza na zgłoszone zapytania, wrócimy do tego tematu.

Wiceprzewodniczący RM- M. Gryczka- Ponieważ widzę, że Pan Burmistrz puścił w obieg zdjęcia z koszami, które (rozmawialiśmy o tym przed chwilą przed sesją) byłby zamontowane i taki jest stan techniczny tych koszy na nieczystości, Pan Burmistrz nawet mnie podpytywał czy ma dalej montować te kosze, ja odpowiedziałem: tak, montować i tych sprawców należy przechwytywać i musza doświadczać kary grzywien. Jest to pewien element, o którym rozmawialiśmy na Komisji Rolnictwa odnośnie chociażby utrzymania stanu wałów i murów obronnych. Wydaje mi się, że powinniśmy pracować wspólnie nad czystością, ekologią, nad wizerunkiem naszej gminy i zarazem powiatu, bo jest się czym szczycić. Jeżeli tych społecznych czynników będzie się włączać co raz więcej, to uważam, że efekt będzie znaczny. Można zresztą przeczytać artykuł Pana Burmistrza w „Głosie Szczecińskim” dotyczący spraw ekologicznych i naszych murów i wałów.

Przewodniczący Rady- A. Gumowski- Panie Burmistrzu, proszę o pisemną informację, ponieważ wprowadził Pan nową strukturę organizacyjną Urzędu, a nie mam możliwości uczestniczenia we wszystkich posiedzeniach Komisji, w związku z tym proszę garść pisemnych wyjaśnień na temat:

 1. wzrostu zatrudnień w roku 2007 związanych z nową strukturą organizacyjną Urzędu,

 2. powodów utworzenia następujących stanowisk:

 • Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia- rozumiem, że był do tej pory, a powyżej nastąpiła zmiana funkcji. Dla mnie nic się nie zmieniło i nie należało wprowadzać z tego tytułu dodatkowego etatu.

 • Stanowisko ds. Nadzoru Właścicielskiego

 • Kancelaria Burmistrza, gdzie zatrudniono dwie nowe osoby- jakie zadania te osoby spełniają, do jakich celów mają służyć?

 • Stanowiska pomocnicze- 4 osoby

Bardzo proszę o informację pisemną na ten temat, ponieważ w Internecie nie mogę się wszystkiego doczytać.

Radni nie zgłosili więcej zapytań.

Do punktu 6 porządku.

Stopień realizacji inwestycji w gminie (stan na początek V kadencji Rady) oraz plan realizacji ich ukończenia (Druk Nr 29/07 oraz Druk Nr 29A/07).

Informacja stanowi zał. Nr 9 i 10 do protokołu.

Opinie stałych Komisji Rady:

 1. K. Budżetu- opinia stanowi zał. Nr 11 do protokołu.

 2. K. Rolnictwa i Ekologii- opinia stanowi zał. Nr 12 do protokołu.

 3. K. Edukacji- opinia stanowi zał. Nr 13 do protokołu.

Burmistrz Pyrzyc- K. Lipiński - Wniosek Komisji Edukacji został już wypełniony i znalazł się podczas obrad Komisji Budżetu, a więc od ręki i niezwłocznie.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Nie mniej jednak wniosek jest wnioskiem, muszę dopełnić wszystkich procedur i trzeba ten wniosek przegłosować.

Radny M. Majak - Wczoraj na Komisji Budżetu uciekł nam jeden wątek, jeśli chodzi o inwestycje, mianowicie budowa tężni. Był to ostatni punkt, naglił nas czas i nie udało się tego zrealizować, nie zdążyłem zapytać o to zadanie. Tu w informacji gdzie podano kwotę realizacji, koszt szacunkowy 5.000.000 zł. Tymczasem poprzednio, kiedy podejmowaliśmy uchwałę intencyjną w sprawie budowy tężni podał kwotę szacunkową dużo mniejsi ok. 1.000.000 zł, co powoduje, że w tej chwili jest taka duża rozbieżność w tym koszcie szacunkowym, czy więcej się planuje w ramach tej inwestycji? Co powoduje zwiększenie?

Burmistrz Pyrzyc- K. Lipiński - Odpowiedź na te pytania wymaga dłuższej wypowiedzi. Rada Miasta uchwałą zobowiązała Burmistrza, czy upoważniła Burmistrza, aby podjąć działania na rzecz budowy tężni w Pyrzycach. Pierwsza propozycja lokalizacji tejże tężni miała powstać w sąsiedztwie obecnego nieczynnego basenu przy ul. Basenowej, ponieważ sądziłem, iż Rada Miasta uzna racje części mieszkańców, moje i zdecyduje się na podjęcie uchwały o budowie kompleksu przy ul. Basenowej. Tak się do tej pory nie stało, natomiast wynikł przy okazji jakby jeszcze inny element, który w momencie rozmów był niezauważalny, jest to coś nowego. Okazuje się, że funkcjonowanie basenu jak również tężni, to są dwie różne funkcje: funkcja głośna i funkcja cicha. W konsultacji z fachowcami w tej materii uznałem, iż to sąsiedztwo nie będzie zbyt szczęśliwe i nie będzie zbyt dobre. Tam miała powstać zwykła, tradycyjna jeszcze z sześć dziesiątych lat koncepcja budowy tężni i faktycznie koszt takiej byłby o wiele niższy, dlatego poszukiwałem innych rozwiązań i na dzień dzisiejszy (o czym informowałem jeszcze u schyłku ubiegłej kadencji), że lokalizacja będzie zmieniona przy ul. Ciepłowniczej, naprzeciwko firmy Sharman, tam posiadamy grunty komunalne. Zmieniła się koncepcja, bo miała być tężnia odkryta, a teraz ma być tężnia kubaturowa, kryta, a więc koszty będą nieco wyższe. Na sesji kilkakrotnie w poprzedniej kadencji i w tej artykułuję, zwracam uwagę, żebyśmy w momencie prac nad inwestycjami do momentu, kiedy wystąpię do Wysokiej Rady o pewne zobowiązania finansowe, niezbyt tymi cyframi operowali. Później jest tak, że burmistrz powiedział, potem tak, a teraz tak, a teraz się wycofuje, zmienia zdanie itd. Tak nie jest, np. jutro prowadzę rozmowy z partnerem prywatnym, który chciałby się tą sprawą zainteresować i zaraz będą pytania, kto to, a kiedy, a ile? Są to rozmowy, cały czas konsultacje i tak jest w biznesie, że trzeba być ostrożnym, wyważonym i do pewnego momentu jak najmniej pytać i odpowiadać. Kiedy przyjdzie moment to tak, zgodnie z koncepcją jest taki projekt, to ma tyle kosztować, Rada się na to godzi i będę takiej propozycji bronił. Natomiast w pewnym momencie, trzeba jeszcze poczekać. Ta nowa koncepcja faktycznie powinna tyle kosztować razem z tą infrastrukturą towarzyszącą, myślę o ul. Ciepłowniczej o kubaturowej, krytej tężni. Zobaczymy, co będzie po rozmowach, muszę szukać najlepszych rozwiązań. Faktem jest, że w tym roku musi być projekt - będzie projekt, musi być pozwolenie - będzie pozwolenie, będzie sporządzony wniosek, bo i tak Regionalny Program Operacyjny musi być zatwierdzony do 6 marca tego roku, bo inaczej jeżeli Marszałkowie nie przedstawią, a Rząd nie przyjmie to Bruksela coś niekorzystnego uczyni w naszą stronę i wejdą w życie Regionalne Programy Operacyjne w trzecim kwartale i wtenczas będzie można do tych programów wnioski składać. Rok 2007 jest takim okresem przygotowawczym na ten temat w tym zakresie.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Jako Radny poprzedniej kadencji muszę być bardzo precyzyjny i przypomnieć, że w tych procedurach, które zostały zatwierdzone. Otóż rzeczywiście Pan Radny Majak ma rację, że pierwsza wersja, kiedy przyjmowaliśmy projekt uchwały o wyrażeniu zgodny na rozpoczęcie przez Burmistrza działań mających na celu budowę tężni była nam przedstawiona kwota 1.000.000 zł. Przypomnę również, że w tej chwili obowiązuje wniosek do tej przyjętej uchwały mówiący o tym, że Rada wyraża zgodę na te działania tylko i wyłącznie w wypadku o ile budowa tej tężni będzie kosztowała 1.000.000 zł, z czego 75% środków ma pochodzić ze środków pozabudżetowych i ten wniosek obowiązuje. Teraz jest sytuacja trochę przeciwna, jeżeli rzeczywiście ma to kosztować 5.000.000 zł to proponowałby Panie Burmistrzu, żeby nie robić pewnych tajemnic tylko, żeby już Radę wtajemniczyć w pewne rzeczy, być może nawet na zamkniętym posiedzeniu, ale żeby uchylić tamten wniosek, jeżeli tak to ma być, bo w tej chwili obowiązuje wniosek i uchwała jasna i precyzyjna - tężnia tak, do 1.000.000 zł pod warunkiem, że 75% środków będzie pochodziło ze środków pozabudżetowych, to w kwestii proceduralnej i taka jest prawda, a ja mam obowiązek o tym przypomnieć.

Burmistrz Pyrzyc- K. Lipiński - Nie ma mowy o żadnej tajemnicy, nie może być tajemnicy chyba, że uchwała ma nadruk „tajne”, ale nie ma takiej tajemnicy.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Mówię o negocjacjach, które Pan prowadzi i jeżeli rzeczywiście one są dopiero w sferze poufności (tak należy przyjąć, bo wszelkie handlowe rozmowy są w sferze poufności) to warto chyba przedstawić, żeby Pan się za bardzo nie napracował i nie miał z tego tytułu wyrzutów, że Rada odrzuci, bo wniosek jest wnioskiem i jest przyjęty. Jeżeli mamy iść dalej tym krokiem to trzeba go uchylić. Ja mówię tylko o drodze proceduralnej.

Burmistrz Pyrzyc- K. Lipiński - Co do 250.000 EURO razy 4 to daje to 1.000.000 zł, przy prostej konstrukcji, która miała stanąć przy ul. Basenowej, takie były założenia. To na podstawie założeń i pewnych pomysłów wyszedłem z taką propozycją do Rady. Kiedy Rada podejmowała uchwałę to jeszcze nie było żadnego dokumentu pisanego, nie było żadnej koncepcji był tylko zamysł i dobrze, upoważniono mnie do pewnych działań, na tamten moment była to prosta tężnia taka jaka jest w Ciechocinku, krótka z sześćdziesiątych lat, konstrukcja drewniana, tarnina i solanka po tym sobie spływać i to miało kosztować ok. 1.000. 000 zł.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku K. Edukacji (który został już zrealizowany), która wnioskuje o uzupełnienie informacji o kwoty niezbędne do poniesienia w celu dokończenia inwestycji będących w toku.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Wniosek uzyskał akceptację Rady.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie przyjęcie w/w informacji.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 12; przeciw - 2; wstrzymało się - 0;

Informacja została przyjęta.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Przewodniczący ogłosił przerwę.

Przerwa od 14:48 do 15:02

Po przerwie

Do punktu 7 porządku.

Stan bieżący wykorzystania i spłaty zaciągniętych pożyczek, kredytów, obligacji, stan zadłużenia gminy Pyrzyce na koniec 2006 r. (Druk Nr 170-K/07).

Informacja stanowi zał. Nr 14 do protokołu.

Opinie stałych Komisji Rady:

 1. K. Budżetu- opinia stanowi zał. Nr 15 do protokołu.

Przewodniczący K. Budżetu - R. Grzesiak - Chciałbym przekazać kilka informacji z tej racji, że są media i wydaje mi się, że powinniśmy przekazać kilka informacji, które są w materiale. Natomiast przyjęcie informacji to nikomu nic nie daje, bo żadnych danych ani radiosłuchacze, ani telewidzowie nie posiadają. Jeżeli weźmiemy materiał, który został przedstawiony, to zadłużenie na koniec 2006 r. było w kwocie 10.227.748 zł tj. prawie 32% dochodów. Ta informacja jest jakby zgodna z wytycznymi RIO, z tym trzeba się zgodzić, dlatego powiedziałem, że taka informacja jest ta informacją, która jest jakby samorządem, a RIO. Natomiast uważam, że należy również doinformować, że ponadto została nam kwota 2.306.600 zł, która jest kwotą z tytułu udzielonego poręczenia dla PPK, druga kwota tj. 925.303 zł, która stanowi poręczenie dla Spółki PPM, trzecia kwota tj. 4.344.111 zł tj. odroczony termin płatności za gazyfikację wsi w Gminie II etap. W sumie stanowi to kwotę 17.803.000 zł, jeżeli porównamy to do dochodów to stanowi to ok. 55%, oczywiście pamiętamy o tych dopuszczalnych 60%. Pan Burmistrz zawsze prosi, żebyśmy tych informacji nie przekazywali ze względu na to, że to nie jest dobrze przyjmowane przez instytucje, z którymi próbujemy prowadzić jakieś interesy i to jest oczywiście w jakimś zakresie słuszne, niemniej jednak chciałbym, żeby społeczeństwo wiedziało, ze to nie jest tak, że mamy 32% zadłużenia i wahamy się, czy budować Centrum wodne, czy nie, czy robić takie, czy inne inwestycje i tylko po to o tym mówimy. Wiemy o tym, że zmieni się ustawa i będą pewne zmiany, niemniej jednak chodzi o jakąś rzetelną informację. Zdaję sobie sprawę, że co do mojej wypowiedzi będzie trochę pewnej polemiki, że nie o to chodzi, chyba że tak musi być to tak będzie. Nie powinniśmy również zapominać, ze mamy zaplanowaną emisje obligacji na kwotę 6.000.000 zł w tym roku, co prawda budżet nie został jeszcze uchwalony, niemniej jednak pracujemy nad nim i taka kwota również się pojawi. To jest w kwestii uzupełnienia, niemniej materiał jest rzetelny, ale myślę, że te informacje należały się naszym mieszkańcom.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie przyjęcie w/w informacji.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 13; przeciw - 0; wstrzymało się - 1;

Informacja została przyjęta.

Do punktu 8 porządku.

Stan wpływów do budżetu gminy z podatków lokalnych oraz umorzenia tych podatków za 2006 r. (Druk Nr 171-K/07).

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 16 do protokołu.

Opinie stałych Komisji Rady:

 1. K. Budżetu- opinia stanowi zał. Nr 17 do protokołu.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie wniosek K. Budżetu, która wnioskuje o poprawę ściągalności podatków, a także wnioskuje o to, aby przy podejmowaniu decyzji o umarzaniu zaległości podatkowych kierować się tylko ważnym interesem publicznym i społecznym.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Wniosek uzyskał akceptacje Rady.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie przyjęcie informacji.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Informacja została przyjęta.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Przypomniał, że K. Rewizyjna w swoim planie pracy ma również kontrole umorzenia podatków lokalnych, więc będziemy mieli jeszcze bardziej dokładną informację.

Do punktu 9 porządku.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia głównych kierunków pracy  sposobów realizacji zadań Rady Miejskiej w Pyrzycach na okres kadencji 2006- 2010 (Druk Nr 32/07).

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 18 do protokołu.

Opinie stałych Komisji Rady:

 1. K. Budżetu- opinia stanowi zał. Nr 19 do protokołu.

 2. K. Edukacji- opinia stanowi zał. Nr 20 do protokołu.

 3. K. Rolnictwa i Ekologii - opinia stanowi zał. Nr 21 do protokołu.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Podda pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia głównych kierunków pracy i sposobów realizacji zadań Rady Miejskiej w Pyrzycach na okres kadencji 2006- 2010 (Druk Nr 32/07).

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Stwierdził, że Uchwała Nr VI/26/07 została podjęta. Uchwała stanowi załącznik Nr 22 do protokołu.

Do punktu 10 porządku.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia głównych kierunków działań Burmistrza Pyrzyc na lata 2007- 2010 (Druk 31/07).

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 23 do protokołu.

Opinie stałych Komisji Rady:

1) K. Budżetu- opinia stanowi zał. Nr 24 do protokołu.

 1. K. Edukacji- opinia stanowi zał. Nr 25 do protokołu.

 2. K. Rolnictwa i Ekologii - opinia stanowi zał. Nr 26 do protokołu.

Wiceprzewodniczący RM - M. Gryczka - Na K. Rolnictwa podnosiłem ten temat i miałem również odpowiedź od Pana Burmistrza, że pewne zapisy nie zaistniały w doszczegółowieniach, dlatego że są to główne kierunki i jest akapit „a w szczególności”, czyli jak gdyby priorytet zadań jest otwarty. Niemniej jest tutaj np. Pan Józef Hołownia - jeden z wyborców tego okręgu, który wielokrotnie podnosił temat chociażby oświetlenia tzw. ul. Sezamowej, czy remontu nawierzchni ulic w sąsiedztwie. Dlatego może Panie Burmistrzu będę namolny, ale chciałbym, żeby w tych zadaniach polepszenia infrastruktury drogowej również znalazły się w pkt. 2.1. Modernizacja istniejących dróg oraz rozbudowa sieci dróg ze szczególnym uwzględnieniem chodników, dwie ulice miejskie: ul. 2-go Marca - jest tutaj akcent budowy uliczki Przymurnej, ale ten zapis jest już prawie jak historia murów. Jeżeli Rada przyjmie mój wniosek to chciałbym, żeby był doprecyzowany wpis w tej wyliczance ulic, ulica 2-go Marca jak również ul. Zabytkowa - główny nacisk kładę tutaj na chodniki, bo jest to droga powiatowa, wspólnie z Gmina Pyrzyce jeżeli byłaby możliwość wykonania remontu, a takie zadania już praktykowaliśmy i one wyszły.

W Dziale I pkt 1.10. Budowa uliczki Przymurnej w Pyrzycach oraz remont nawierzchni wałów, termin realizacji 2010, nie widzę wpisanych tu murów obronnych. Dyskutowaliśmy o tym również na Komisji, żeby mury obronne były tu uwidocznione.

Radny J. Kubajek - W planie głównych kierunków działań Burmistrza nie widzę z planu rewitalizacji miasta, czy te dwa tematy są różne? Przyjęliśmy plan Rewitalizacji Miasta i pewne elementy, które tam są ujęte również dotyczą osiedli Narutowicza, czy Osiedla Słonecznego wokół tu nie widzę w planie Pana pracy na lata 2007 - 2010. Myślę, że trzeba byłoby to też połączyć i mieć na względzie plan, który uchwaliliśmy - Plan Rewitalizacji Miasta.

Burmistrz Pyrzyc- K. Lipiński - Przed chwilą Rada Miasta przyjęła uchwałę (Druk projektu Nr 32/07w sprawie uchwalenia głównych kierunków pracy Rady Miasta), w tej chwili debatujemy nad dokumentem, który złożyłem po to, aby Sesja się tym tematem zajęła. Tak jak wyjaśniałem na Komisjach, iż ten dokument nie ma znamion dokumentu zamkniętego, jest to dokument otwarty, ponieważ jest akapit, że „w szczególności”, a więc wymieniłem zadania, które moim zdaniem powinny być zapisane i maja szansę realizacji, czy też wszczęcia postępowania, aby dane zadanie wykonać. Po to znalazły się tu zadania, które w tej kadencji fizycznie nie będą mogły być wykorzystane, ale taki proces administracyjny należałoby podjąć, dlatego też swojego dokumentu będę bronił. Natomiast myślę, że Wiceprzewodniczący Gryczka, czy Radny Kubajek zabierając głos, nic nie stało na przeszkodzie, aby w dokument plan pracy Rady takie zdania wpisać, tym bardziej, że ten dokument ma katalog spraw zamkniętych, bo tak go odczytuję i fizycznie on tak wygląda. Oczywiście skoro uchwałę podejmuje Rada to i ma prawo szukać czegoś jeszcze w moim dokumencie, to jest tylko projekt. Nie będę się już tutaj odnosił, bo na Komisji się odnosiłem do moich zapisów uważam, że w takiej wersji powinien być przyjęty. Odniosę się do jednego zapisu, co mnie trochę zamartwiło, a myślę o punkcie „2.3. Projekt koncepcyjny obwodnicy miasta Pyrzyce do konsultacji społecznej”. Wyjaśniałem, że dwójka bardzo zdolnych studentów Politechniki Szczecińskiej wykonuje techniczną pracę dyplomową, projekt obejścia, oczywiście nie jest to dokument, który ma moc sprawczą i jego można brać pod uwagę przy projektowaniu, ale na pewno jest to dokument, który pomoże w jakimś sensie chociażby wnieść go do konsultacji społecznej. Niech mieszkańcy naszego miasta, szczególnie młodzi, którzy urządzają miasto, Gminę na przyszłość, bo tu chcą mieszkać, tu chcą żyć, tu chcą spędzać wolny czas, żeby się wypowiedzieli i pod tym kątem się zasmuciłem, że nie chce się poddać publicznej konsultacji, bo taki zapis wyraźnie stanowi i tak on wygląda. Co do pozostałych propozycji zmian mogę się przychylić do wniosku, aby jednostki powiatowe jeszcze wkomponować zgoda, co do pozostałych zapisów to stoję na stanowisku, aby dokument przyjąć w takiej wersji w jakiej Wysokiej Radzie przedłożyłem.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Chciałem zapewnić Pana Burmistrza, że również dokument przyjęty przed chwilą pod nazwą „Uchwalenie głównych kierunków pracy i sposoby realizacji zadań Rady Miejskiej w Pyrzycach na okres kadencji 2006 - 2010” również nie jest katalogiem spraw zamkniętych, również jest to dokument otwarty i jesteśmy gotowi dokonywać pewnych zmian. Różnimy się w interpretacji tego, bo Pan twierdzi, że jest katalog zamknięty, ja jako autor łącznie z Wiceprzewodniczącymi u7ważąmy i tak przedstawiamy naszej Radzie, że jest to katalog otwarty, do którego zawsze możemy wrócić i w zależności od potrzeb, czy zdobycia środków finansowych itd. można do tego tematu wrócić.

Przewodniczący K. Rewizyjnej - M. Majak - Odniosę się do tego, co powiedział Pan Burmistrz, bo to ja wnioskowałem o wykreślenie punktu „2.3. Projekt koncepcyjny obwodnicy miasta Pyrzyce do konsultacji społecznej” z dwóch względów. Po pierwsze: w poprzedniej kadencji Rada chyba jednogłośnie na jednej z sesji zagłosowała przeciwko, bo taka koncepcja już była i ze względu na to, że będzie budowana droga szybkiego ruchu S3. W związku z tym Gmina ma z pewnością wiele zadań do wykonania i wiele innych wydatków i nie jest to aż tak konieczny wydatek, który musimy ponieść. Jeżeli zaszłaby taka potrzeba rzeczywiście, żeby konieczne było wybudowanie tej drogi i konsultacje społeczne zostały przeprowadzone to myślę, że w ramach ogólnego zapisu w punkcie „2.1. Modernizacja istniejących dróg oraz rozbudowa sieci dróg ze szczególnym uwzględnieniem chodników” i w ramach tego punktu można to również realizować i taki szczegółowy zapis w tym momencie uważam, że nie jest potrzebny.

Burmistrz Pyrzyc- K. Lipiński - Trudno jest mi się zgodzić z Panem Radnym Majakiem z tego powodu, iż jeszcze raz mówię i jest wyraźnie i literalnie napisane, iż projekt koncepcyjny miasta do konsultacji społecznej, a więc ten zapis nie obliguje do wykonania jakiejś czynności sprawczej, technicznej, administracyjnej, czy też próby działań finansowych, a więc do konsultacji społecznej, co literalnie, wyraźnie jest napisane i tak się wysłowiłem powiedziałem. Radny Majak twierdzi, że można byłoby zakwalifikować do punktu „2.1. Modernizacja istniejących dróg oraz rozbudowa sieci dróg ze szczególnym uwzględnieniem chodników”, tj. interpelacja rozszerzająca, takiej stosować nie wolno. Chciałbym powiedzieć, że jeżeli chodzi o ten odcinek to on w części ma tylko istniejące drogi a w części w ogóle drogi nie ma, więc jest to trochę niezbyt trafne i nie da się umieścić w tym punkcie tego zadania, o ile chodziłoby nam o zadanie. Tu nie chodzi o zadanie, a chodzi o konsultacje społeczną. Radny Majak mówi, że Gmina ma duże wydatki myślę, że na ten temat też warto byłoby podyskutować. Ja dzisiaj tylko sygnalizuję i nie będę wnikał w szczegóły. Mamy dużo wydatków, dochody - mamy podatki, sprzedaż mienia inne drobne zasilenie, czy też udział w podatku PIT i CIT. Jeżeli to się nie zmieni znacząco to niedługo samorządy w kraju mogą stanąć przed trudną sytuacją realizacji zadań publicznych. Mówimy wydatki, ale trzeba zastanowić się skąd Gmina będzie brała dochody w takiej sytuacji. Narzekanie nic nie da, trzeba podjąć pewne działania. Tereny przy tej drodze są wolne, nawet już w obrocie prywatnym przy ul. Mickiewicza pewne działki są sprzedawane i bardzo dobrze, bo będziemy mieli z tego podatki. Żeby sprzedać działki i mieć podatek od nieruchomości to musi być droga, żeby do tych działek dojechać. Zasadą jest i notariusz nie podpisze żadnej sprzedaży na działkę, jeżeli nie ma drogi i dlatego zasygnalizowałem ten temat. Pewnie niedługo zaproponuję Wysokiej Radzie taką debatę nad możliwościami, abyśmy wspólnie się zastanowili i wspólnie radzili na przyszłość skąd otrzymać pieniądze do rubryki w budżecie - dochody. Wiemy ile jest potrzeba, narzekamy i słusznie, że za dużo obligacji, przydałby się mniejszy deficyt, ale zadania Burmistrz ma wykonać i przy tym deficycie myślicie Państwo, że mieszkańcy będą zadowoleni? Nie będą, bo jeszcze ciągle trzeba dużo potrzeb, a jak ustalamy podatki to chcemy, żeby były jak najniższe. Trzeba iść z wizją rozwoju miasta nie tylko kadencyjną, ale jeszcze dalej i ten punkt zobowiązuje do tego, aby konsultować, bo nie mamy uchwały. Pan Sekretarz został zobowiązany do przedstawienia projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznej, bo nie mamy i takim projektem Wysoka Rada będzie się zajmowała i jak tematem konsultacji społecznej się zajmować i jak go przeprowadzić.

Przewodniczący K. Edukacji - A. Jakieła - W nawiązaniu do tego, co Pan Burmistrz przed chwilą powiedział, to wystarczy tam zmienić tylko jedno słowo. Nam nie chodzi już o obwodnicę, bo wszyscy wiemy, że S3 ma ruszyć do końca 2009 r. na odcinku do Gorzowa to i tak większość transportu, który dzisiaj przejeżdża przez Pyrzyce ucieknie na drogę szybkiego ruchu. Natomiast potrzebne są w Pyrzycach nowe tereny uzbrojone w infrastrukturę techniczną (drogową, komunalną) i tutaj istnieje cała zgoda tylko, dlaczego to ma się nazywać obwodnica, a nie będzie pełniła roli obwodnicy. Chciałem podtrzymać wniosek zgłoszony przez Przewodniczącego K. Budżetu dotyczący rozwoju sporu i kultury, to zadanie: budowa basenu krytego, basenu otwartego oraz lodowiska bez wskazania lokalizacji. Ostatnie tygodnie trwa tutaj gorączkowa dyskusja, ale zdumiewają mnie też pewne zachowania. Na ostatniej sesji kończąc ten temat Pan Burmistrz zdecydowanym głosem powiedział, że jeżeli Rada zajmuje takie stanowisko, a nie inne, to jutro przystępuje do wykonywania inwestycji „budowa basenu przy Publicznym Gimnazjum”. Natomiast w konsekwencji było coś innego (była to też konsultacja społeczna), na klatkach schodowych pokazały się wokół Gimnazjum, zaproszenia wystosowane przez Pana Burmistrza, w którym Pan informuje, że Rada Miejska w styczniu 2006 r. podjęła uchwałę w sprawie budowy basenu przy Gimnazjum, w związku z tym prosi Pan mieszkańców o zgłoszenie się do Urzędu Miejskiego, do konkretnego pokoju, gdzie będą mieli możliwość zapoznać się z dokumentami i wyrazić swoje opinie na temat tego pomysłu. Ja zachowałem się jak klasyczny mieszkaniec. W ubiegły piątek po spotkaniu z Poeticą zgłosiłem się, zapytałem, Panie były bardzo uprzejme, natomiast jeżeli chodzi o dokumentację basenu przy ul. Rejtana, to jej nie ma. Nie ma założeń technicznych jest tylko mapka z naniesionymi ołówkiem konturami ewentualnego przyszłego basenu. Natomiast również otrzymałem informację, że dopiero zlecił Pan komuś coś na wzór studium wykonalności, albo opracowanie dokumentu, który wykaże nam Radnym, że w tym miejscu ten obiekt stanąć nie może z różnych względów budowlanych i jeszcze innych. Jestem troszkę zdumiony, bo to jest przerost formy nad treścią. Zaprasza Pan do Urzędu mieszkańców, a jednocześnie Ci mieszkańcy poza mapką i poza rozmową z uprzejmymi urzędnikami żadnych innych dokumentów na ten temat ujrzeć nie mogą. Jest jeszcze jeden dokument, a jest to wskazanie lokalizacyjne - jednostronicowy dokument podpisany przez Pana Burmistrza 28 grudnia. Teraz zapisywanie w tym programie działania to jak gdyby Pan sam sobie przeczy, bo z jednej strony jest dokument lokalizacyjny na budowę basenu przy Gimnazjum, jest konsultacja społeczna w sprawie tego basenu, natomiast tego basenu tutaj nie ma. Jest basen w konkretny miejscu Pyrzyc na ul. Basenowej ja jednak prosiłbym o to, żeby się wstrzymać ze wskazaniem ulicy, bo cały czas wraca sprawa budowy basenu, co do budowy basenu to większość mieszkańców Pyrzyc się zgadza, natomiast odrębnym tematem jest jego lokalizacja i na dzień dzisiejszy obowiązuje lokalizacja przy ul. Rejtana w kompleksie Gimnazjum Publicznego.

Przewodniczący K. Rewizyjnej - M. Majak - Pan Burmistrz na wstępie swojej wypowiedzi powiedział, że traktuje Pan ten dokument jako katalog nie wyczerpujący w związku z czym z pewnością budowa ewentualnie, czy podanie pod konsultację społeczną obwodnicy z pewnością mieści się w punkcie modernizacja istniejących dróg oraz rozbudowa sieci dróg. Przecież tj. rozbudowa sieci dróg i nie stosuje z pewnością uwagi rozszerzającej, niedopuszczalnej. Natomiast osobiście uważa, że dziś głównym kierunkiem rozwoju Gminy Pyrzyce nie jest obwodnica Pyrzyc, ponieważ ma być budowana trasa S3. Jeśli ona nie zabierze tego ruchu, który jest w tej chwili wówczas z pewnością w ramach tego punktu będzie można tą konsultacje przeprowadzić i to zrobić. Obawiam się jednego, żeby zaraz krótko po przyjęciu tej uchwały, Pan Burmistrz wystąpił by ponownie z uchwałą w sprawie upoważnienia do działań zmierzających do budowy obwodnicy i powoływałby się Pan, ze przecież Radni Panu zatwierdzili w kierunkach. W tej chwili myślę, że takiej zgody nie ma. Niedawno przegłosowaliśmy przeciw i nie ma takiej potrzeby.

Burmistrz Pyrzyc- K. Lipiński - Nie zgadzam się z wypowiedzią Pana Radnego M. Majaka, ponieważ konsultacja taka jest potrzebna, Pan Radny powiedział na dzisiaj, na dzisiaj pewnie poza drobnymi rzeczami w Pyrzycach to wszystko wystarczy. Nie możemy żyć dniem dzisiejszym, a przygotowanie takiego dokumentu trwa latami, a budowa krótko, bo dzisiaj szybko się buduje, ale samo dojście do pierwszego sztychu to trwa długo, dlatego też bronię tego. Oczywiście wiem, że zostanie to wykreślone, bo tak wygląda z arytmetyki Radnych i tak pewnie będzie. Natomiast uważam, że w tym przypadku nie możemy mówić o dniu dzisiejszym w tym przypadku, ale o dniu „jutrzejszym”, a dotyczy to na pewno drugiej lub też trzeciej kadencji.

Co do wypowiedzi Pana Przewodniczącego Jakieły - miała trochę charakter złośliwości, ze udali się Państwo na drugi dzień. Rozpoczęcie inwestycji to nie koparka i spychacz tylko właśnie procedura. Średnio inwestycje trwają, jeżeli przyjmiemy, że inwestycja trwa 5 lat, to 3,5 roku przygotowuje się dokumentację (wszelkie uzgodnienia, projekty, wnioski itd.), a potem wpada ekipa, która bardzo szybko buduje, bo inwestycja ma przynosić dochody, albo spełnić funkcje społeczne.

Co do informacji na klatkach schodowych, to nie jest to konsultacja społeczna, wynika to z przepisów kpa, jest art. 10, który nakazuje w pewnych kwestiach inwestycyjnych, żeby zawiadamiać strony. Jeżeli tego nie ma zrobionego to każde odwołanie SKO od razu odrzuca często przywołując tenże artykuł. Art. 10 jest takim żelaznym dokumentem informowania stron w postępowaniu inwestycyjnym, strony mogą się wypowiedzieć zgłaszać swoje uwagi i zapoznać się z dokumentem. Nie ma to charakteru konsultacji społecznej tylko jest to tryb administracyjny, obowiązujący przez urzędników w całej Polsce. Oczywiście nie ma projektu, bo projekt nie został wykonany, natomiast drugi z projektantów został upoważniony do pokazywania takiej ekspertyzy technicznej, jaki wariant można byłoby zastosować przy ul. Rejtana na placu przy Publicznym Gimnazjum, czy sam basen kryty, czy basen kryty z lodowiskiem, czy jeszcze coś. On wypowie się, czy jest możliwość wpisania ta takiej inwestycji. On był wtedy, oglądał i powiedział, ze nie powinniśmy tam budować, ale napisze, podpisze, postawi pieczątkę i taki dokument będzie.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - chciałbym odnieść się do sformułowania słów wypowiedzianych przez Pana Burmistrza. Otóż Panie Burmistrzu - zdecydowanie protestuję, Rada przy podejmowaniu swoich decyzji nie kieruje się żądną arytmetyką. Rada kieruje się swoją mądrością, wiedzą, tym, co potrafi dać dobrego dla tego miasta i w żaden inny sposób tego nie należy odczuwać, a że jest taki skład, a nie inny to zawdzięczamy to naszym mieszkańcom za, co wielokrotnie żeśmy dziękowali.

Sprawa obwodnicy to również byłem Radnym poprzedniej kadencji i było na ten temat wiele dyskusji i Rada jednogłośnie odrzuciła pomysł budowy obwodnicy z kilku powodów: droga szybkiego ruchu S3 ułatwi życie naszym mieszkańcom i będzie mniejszy zdecydowanie ruch samochodów ciężarowych, ale również zabierze nam sporo turystów i nasi lokalni przedsiębiorcy z tego tytułu bardzo dużo stracą, podam przykład Lipian, Stare Czarnowo., proszę zobaczyć jak to wygląda jak nie ma ruchu, czy rozwija się tam życie. Przedstawił nam Pan sprawy dotyczące ewentualnych kosztów, budowy, mówiliśmy tu o 20.000.000 zł. Przypomnę to o czym przed chwilą powiedział Pan Przewodniczący K. Budżetu na temat pożyczek, kredytów i obligacji, które zaciągamy o stanie naszego zadłużenia, o dokończeniu już rozpoczętych inwestycji, a przed nami basen, sala widowisko - kinowa, bieżąca działalność i wszystkie te rzeczy, gdzie tu znaleźć 20.000.000 zł kiedy spięcia finansowego jak nie było widać tak i nie widać w dalszym ciągu.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie wniosek K. Budżetu, która wnioskuje o to, aby w przedstawiony dokumencie w grupie I, w punkcie 2 wykreślić pakt „2.3. Projekt koncepcyjny obwodnicy miasta Pyrzyce do konsultacji społecznej”.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Wniosek uzyskał akceptacje Rady.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie wniosek K. Budżetu, która wnioskuje o to, aby w przedstawionym dokumencie, w grupie II, w punkcie 2, w pakt 2.1. zmienić zapis na: „Budowa basenu krytego, basenu otwartego oraz lodowiska w Pyrzycach”.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Wniosek uzyskał akceptacje Rady.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie wniosek K. Budżetu, która wnioskuje o to, aby w przedstawionym dokumencie, w grupie I, w punkcie 3, pakt. 3.2. zmienić zapis na: „Współpraca z organami Powiatu oraz jednostkami organizacyjnymi”.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Wniosek uzyskał akceptacje Rady.

Radny J. Kubajek - Wnioskuje, a by w głównych kierunkach działań Burmistrza ująć również zadania wynikające z rewitalizacji miasta, które mamy uchwalone, żeby wprowadzić te punkty do koncepcji.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - W tej chwili to jest niemożliwe, ale żeby przygotować stosowne zmiany wynikające z planu rewitalizacji miasta.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie wniosek Pana Radnego Kubajka o przygotowanie stosownych zmian do głównych kierunków działań Burmistrza, które wynikają z planu rewitalizacji miasta.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Wniosek uzyskał akceptacje Rady.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie wniosek Wiceprzewodniczącego RM M. Gryczki, aby w grupie I, w punkcie 1.10. zmienić zapis na następujący: „Budowa uliczki Przymurnej, remont nawierzchni wałów, murów obronnych, termin realizacji 2010 rok.”

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Wniosek uzyskał akceptacje Rady.

Burmistrz Pyrzyc- K. Lipiński - Czy Pan Radny wskazał skąd środki finansowe?

Wiceprzewodniczący RM - M. Gryczka - Panie Burmistrzu nie rozmawiamy w tej chwili o pieniądzach, tylko o zadaniach. Tutaj jest cały szereg zadań i mamy przedział czasowy do 2010, także wydaje mi się, ze to pytanie jest za szczegółowe.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Muszę powiedzieć Panie Burmistrzu, że w swoich kierunkach i w projekcie uchwały Pan również nie wskazuje żądnych środków i gdybyśmy mieli się jeszcze tym zająć to przepraszam bardzo, ale jest to debata na 10 sesji.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie wniosek Wiceprzewodniczącego RM M. Gryczki, aby w grupie I, w punkcie 2.1. druga kropka - „remont dróg miejskich m.in. ul. Mickiewicza, Podgrodzie, Przyszłości, Rycerza Przybora, Polna, Młyńska, Willowa” dopisać ul. 2-go Marca oraz trzecia kropka - „budowa chodnika ulicy Ciepłowniczej - droga powiatowa” dopisać ul. Zabytkową.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 12; przeciw - 1; wstrzymało się - 1;

Wniosek uzyskał akceptacje Rady.

Burmistrz Pyrzyc- K. Lipiński - W drodze autopoprawki wnioskuje, aby w punkcie 2.1. wnieść punkt - w ramach porozumienia ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Słoneczna” wyremontowanie dróg.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie wniosek Burmistrza Pyrzyc, aby w punkcie 2.1. wnieść punkt - w ramach porozumienia ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Słoneczna” wyremontowanie dróg.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Wniosek uzyskał akceptacje Rady.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Podda pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia głównych kierunków działań Burmistrza Pyrzyc na lata 2007- 2010 (Druk 31/07). Wraz z przyjętymi wnioskami.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 12; przeciw - 0; wstrzymało się - 2;

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Stwierdził, że Uchwała Nr VI/27/07 została podjęta. Uchwała stanowi załącznik Nr 28 do protokołu.

Do punktu 11 porządku.

Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu i powołania komisji do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej w Pyrzycach (Druk Nr 27/07).

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 29 do protokołu.

Opinie stałych Komisji Rady:

 1. K. Edukacji- opinia stanowi zał. Nr 30 do protokołu.

Przewodniczący RM- A. Gumowski- Panie Burmistrzu, w uzasadnieniu przedstawionego projektu uchwały sugeruje Pan to, aby w skład komisji konkursowej powołać trzy osoby niejako z Pańskiej delegacji. W takim razie, aby można było podjąć tą uchwałę, proszę o wskazanie kandydatur do tej komisji. Otwieram oczywiście dyskusję w tej sprawie.

Radny M. Majak- Chciałbym zgłosić wniosek o zwiększenie składu osobowego komisji o jedna osobę- Przewodniczącego K. Budżetu. Na K. Budżetu nie zajmowaliśmy się tym projektem uchwały. Ma to na celu przyjrzenie się koncepcji gospodarki finansowej kandydatów. Wiemy przecież, że do biblioteki jest przekazywana dosyć duża dotacja, w związku z tym myślę, że jest zasadne i celowe, aby K. Budżetu miała również swojego przedstawiciela w tej komisji konkursowej.

Przewodniczący RM- A. Gumowski- Panie Burmistrzu, czy zgłasza Pan swoich kandydatów do komisji konkursowej? Zapytam jeszcze tylko czy zgłoszeni kandydaci wyrażają zgodę?

 • Wiceprzewodniczący RM- D. Błażejewski- wyraził zgodę;

 • Przewodniczący K. Edukacji- A. Jakieła- wyraził zgodę;

 • Przewodniczący K. Budżetu- R. Grzesiak- wyraził zgodę.

Burmistrz Pyrzyc- K. Lipiński- Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Podczas prac K. Edukacji, podczas której brałem udział, wówczas Pan Przewodniczący Komisji i członkowie Komisji z tym się zgodzili, iż wskazują dwie osoby, a trzy osoby Komisja proponuje, aby je wyznaczył Burmistrz w tym składzie pięcioosobowym, oczywiście zastrzegając, co powiedział Pan Przewodniczący Komisji A. Jakieła, że decyduje o tym sesja. Także uważam, że ten pięcioosobowy skład Komisji zostaje i miałem nadzieję, że merytoryczna Komisja, która tym się zajmowała, ten głos będzie uszanowany i ja będę miał jako Burmistrz- organ prowadzący, trzy miejsca w tejże komisji.

Przewodniczący RM- A. Gumowski- Nic się nie zmieniło Panie Burmistrzu, ma Pan trzy miejsca.

Burmistrz Pyrzyc- K. Lipiński- Zmieniło się, że skład komisji będzie sześcioosobowy.

Przewodniczący RM- A. Gumowski- Nie wiadomo, to dopiero jest wniosek.

Burmistrz Pyrzyc- K. Lipiński- Ryzykuje w takim razie i odnosząc się jednocześnie do wypowiedzi radnego M. Majaka, że dobrze byłoby, aby był ktoś z K. Budżetu, bo tam są finanse, wobec tego zadbam, aby w składzie komisji była osoba, która zna się na finansach, a więc proponuję:

 • Zastępcę Burmistrza- Panią T. Jasińską,

 • Sekretarza Gminy- Pana A. Ogrodowicza,

 • Skarbnika Gminy- Panią D. Bartków.

Przewodniczący RM- A. Gumowski- Na Przewodniczącego komisji kogo by Pan Burmistrz proponował?

Burmistrz Pyrzyc- K. Lipiński- Zastępcę Burmistrza- Panią T. Jasińską.

Przewodniczący RM- A. Gumowski- Poddał pod głosowanie wnioski:

 1. K. Edukacji, która wnioskuje, aby do składu komisji konkursowej wytypować dwóch przedstawicieli K. Edukacji

 • radnego Damiana Błażejewskiego

 • radnego Andrzeja Jakiełę

Wynik głosowania: za- 14 (jednogłośnie)

Wniosek uzyskał akceptację Rady.

 1. Radnego M. Majaka, który wnioskuje o poszerzenie skład komisji konkursowej o Przewodniczącego K. Budżetu- Ryszarda Grzesiaka.

Wynik głosowania: za- 14 (jednogłosnie)

Wniosek uzyskał akceptację Rady.

Przewodniczący RM- A. Gumowski- Poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu i powołania komisji w następującym składzie:

 1. Teresa Jasińska- Przewodnicząca

 2. Andrzej Ogrodowicz- członek

 3. Danuta Bartków- członek

 4. Damian Błażejewski- członek

 5. Ryszard Grzesiak- członek

 6. Andrzej Jakieła- członek

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Stwierdził, że Uchwała Nr VI/28/07 została podjęta. Uchwała stanowi załącznik Nr 31 do protokołu.

Do punktu 12 porządku.

Projekt uchwały w sprawie określenia inkasentów opłaty skarbowej oraz wynagrodzenia za inkaso (Druk Nr 28/07).

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 32 do protokołu.

Opinie stałych Komisji Rady:

 1. K. Budżetu- opinia stanowi zał. Nr 33 do protokołu.

Przewodniczący K. Budżetu- R. Grzesiak- Panie Burmistrzu, na Komisji nie udało mi się uzyskać pełnej informacji, a chciałbym ufać Pana informacjom. Czy ta Izba Celna będzie przyjmowała wszystkie opłaty związane z opłatą skarbową, czy to jest tylko ta część dotycząca nie wiem czego, a kto pozostałe wobec tego, bo rozumiem, że jedna instytucja, która by się tym zajęła, to chyba byłoby nieporozumieniem. Nie bardzo można z tych dokumentów wyczytać, chyba że nie doczytałem albo nie zrozumiałem, bo nie jest tu nigdzie napisane, że będzie te opłaty przyjmował Urząd.

Skarbnik Gminy- M. Kozłowska- W tym projekcie uchwały jest wyznaczona na własną, że tak powiem, prośbę Izby Celnej w Szczecinie, Oddział Celny w Stargardzie Szczecińskim, a dokładnie mówiąc miejsce wyznaczone w Pyrzycach przy ul. Szczecińskiej 29. Ten oddział zbierałby opłaty skarbowe związane ze swoją działalnością. Natomiast w Urzędzie Miejskim są pobierane opłaty skarbowe przez Urząd Stanu Cywilnego, w kasie Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, na konto Urzędu Miejskiego. Przed przygotowaniem tego projektu uchwały chcieliśmy rozszerzyć o inne instytucje, które być może chciałyby zbierać opłatę skarbową w swoim miejscu działania. Tak też zwróciliśmy się do Urzędu Skarbowego w Pyrzycach, do Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim, do Starostwa Powiatowego, aby dać możliwość wypowiedzenia się tym instytucjom i zebrania w całość jednego projektu uchwały. Instytucje te nie były zainteresowane, ponieważ Urząd Skarbowy odpowiedział, że jest to dla nich kosztowne, musieliby stworzyć dodatkowe miejsce pracy, opłaty, oddawać pieniądze do banku. Natomiast Starostwo Powiatowe zbira u siebie, tam jest agencja bankowa BGŻ i zbierają swoje opłaty. Inne osoby, które zgłaszają się do Urzędu Miejskiego opłaty skarbowe są przyjmowane na bieżąco.

Radni nie wnieśli więcej uwag.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Podda pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia inkasentów opłaty skarbowej oraz wynagrodzenia za inkaso (Druk Nr 28/07).

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Stwierdził, że Uchwała Nr VI/29/07 została podjęta. Uchwała stanowi załącznik Nr 34 do protokołu.

Przewodniczący RM- A. Gumowski- Ogłosił 10 minut przerwy (godz. 16:02- 16:12).

Po przerwie

Do punktu 13 porządku.

Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnych I i II instancji (Druk Nr 30/07).

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 35 do protokołu.

Opinie stałych Komisji Rady:

1) K. Edukacji- opinia stanowi zał. Nr 36 do protokołu.

 1. K. Budżetu- opinia stanowi zał. Nr 37 do protokołu.

 2. K. Rolnictwa i Ekologii - opinia stanowi zał. 38 do protokołu.

Wiceprzewodniczący RM- M. Gryczka- Zwrócił się z pytaniem czy osoby wytypowane do składu Komisji Dyscyplinarnej II instancji wyrażają zgodę:

 • Radny Jan Utnik- wyraził zgodę;

 • Radna Stefania Jemielity- wyraziła zgodę;

 • Wiceprzewodniczący RM- M. Gryczka- wyraził zgodę.

Następnie poddał po głosowanie przyjęcie projektu uchwały wraz z wnioskami stałych Komisji, aby do składy Komisji Dyscyplinarnej desygnować następujące osoby:

  1. Mirosław Gryczka

  2. Stefania Jemielity

  3. Jan Utnik

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Wiceprzewodniczący RM- M. Gryczka - Stwierdził, że Uchwała Nr VI/30/07 została podjęta. Uchwała stanowi załącznik Nr 39 do protokołu.

Do punktu 14 porządku.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/340/01 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie zasad udzielania dotacji dla jednostek organizacyjnych Gminy Pyrzyce (Druk Nr 25/07).

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 40 do protokołu.

Opinie stałych Komisji Rady:

 1. K. Edukacji- opinia stanowi zał. Nr 41 do protokołu.

 2. K. Budżetu- opinia stanowi zał. Nr 42 do protokołu.

Radni nie wnieśli uwag.

Wiceprzewodniczący RM- M. Gryczka- Poddał pod głosowanie wniosek Komisji Budżetu o dopisanie w §2 projektu uchwały po słowach: „do 2,80 zł do każdego wydanego egzemplarza gazety” słów: „w kwocie ustalonej corocznie w uchwale budżetowej”.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Wniosek uzyskał akceptację Rady.

Wiceprzewodniczący RM- M. Gryczka- Poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z przyjętym wnioskiem.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Wiceprzewodniczący RM- M. Gryczka- Stwierdził, że Uchwała Nr VI/31/07 została podjęta. Uchwała stanowi załącznik Nr 43 do protokołu.

Do punktu 15 porządku.

Projekt uchwały w sprawie wyboru delegatów do reprezentowania Gminy w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania (Druk Nr 33/07).

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 44 do protokołu.

Opinie stałych Komisji Rady:

1) K. Edukacji- opinia stanowi zał. Nr 45 do protokołu.

 1. K. Budżetu- opinia stanowi zał. Nr 46 do protokołu.

 2. K. Rolnictwa i Ekologii - opinia stanowi zał. Nr 47 do protokołu.

Radni nie wnieśli uwag.

Wiceprzewodniczący RM- M. Gryczka- Poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Stwierdził, że Uchwała Nr VI/32/07 została podjęta. Uchwała stanowi załącznik Nr 48 do protokołu.

Do punktu 16 porządku.

Odpowiedzi Burmistrza na zgłoszone zapytania.

Wiceprzewodniczący RM - M. Gryczka - Zwrócił się do radnego J. Kubajka, czy podtrzymuje swoje pytanie wcześniej zadane pod adresem Pana Burmistrza, czy będzie oczekiwał odpowiedzi w innej formie?

Radny J. Kubajek - W kuluarach z Panem Dyrektorem PPK dogadaliśmy się, że jutro oddzwonię, dogadamy się i spróbujemy między dwoma sprawami tą sprawę dogadać. Widzę, że ten temat jest też uwidoczniony w planie pracy Pana Burmistrza na lata 2007 - 2010. Ta odpowiedź Pana Dyrektora mnie nie zadowoliła, ale myślę, że już bezpośrednio w rozmowach dojdziemy do porozumienia.

Wiceprzewodniczący RM - M. Gryczka - Czyli Pan Radny Kubajek nie oczekuje w tej chwili odpowiedzi od Pana Burmistrza. Stwierdził, że nie było więcej innych pytań.

Do punktu 17 porządku.

Wolne wnioski.

Skarbnik Gminy - M. Kozłowska - W związku ze zbliżającym się odejściem na emeryturę odczytała podziękowanie skierowane do wszystkich osób, z którymi miała przyjemność współpracować. Podziękowanie stanowi załącznik Nr 49 do protokołu.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - W imieniu całej Rady złożył Pani Skarbnik Gminy M. Kozłowskiej podziękowania za dbanie o interesy Gminy i całego budżetu.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poprosił o przedstawienie sytuacji, która miała miejsce w dniu dzisiejszym w Mechowie.

Z-ca Komendanta Powiatowej PSP - J. Marchlewicz - Zgłoszenie o pożarze do Centrum Powiadamiania Ratunkowego wpłynęło o godz. 11:23 i samo zdarzenie było dosyć dramatyczne, ponieważ jako bezpośrednia przyczyna było podane „wybuch pieca w budynku mieszkalnym”. Na miejsce zdarzenia zostały zadysponowane 5 zastępów w tym 4 ratowniczo - gaśnicze. Pierwsze zastępy na miejsce przybyły o godz. 11:30, czyli niespełna 6 minut po zgłoszeniu i sama zastana sytuacja na miejscu wyglądała również bardzo dramatycznie, ponieważ cały budynek był zadymiony. Na szczęście pożar obejmował niewiele pomieszczeń, wszystkie osoby, które mieszkały w danym budynku same się wydostały. Działania strażaków polegały przede wszystkim na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu prądów gaśniczych, dokładnej penetracji, ale utrudnienia z jakimi spotkały się ekipy gaśnicze na miejscu, były dosyć znaczne, przede wszystkim zadymienie. Wszystkie działania musiały być prowadzone w aparatach izolujących, żeby w ogóle można było wejść do tych pomieszczeń. Następne działania polegały przede wszystkim na odymieniu tychże pomieszczeń. O stratach to myślę, że powie Pan Kierownik, który dokładnie się z nimi zapoznał. Odnośnie przyczyny nie chciałbym się wypowiadać, ponieważ jest wiele hipotez, ale na obecną chwilę są one wyłącznie spekulacjami. Myślę, że dochodzenie prowadzone przez Powiatową Komendę Policji wykaże przyczynę. Z osób poszkodowanych w wyniku samego pożaru nikt nie był poszkodowany, aczkolwiek na miejsce przybyła ekipa Pogotowia Ratunkowego, która udzieliła pomocy dwóm Panią, które straciły przytomność w wyniku szoku, emocji. Na miejscu było Pogotowie energetyczne, ekipa Policji, Zespół z Urzędu Miejskiego.

Kier. Wydz. OiSO - W. Gredka - W momencie, kiedy pali się dobytek i to, co ludzie zgromadzili przez tyle lat to jest to zawsze duża tragedia i duże nieszczęście. Ten dom w Mechowie jest wielorodzinny, mieszkają tam 4 rodziny - 15 osób, w tym siedmioro dzieci. Największe zniszczenia i straty poniosły dwie rodziny: Państwo Krupiący i Państwo Dylewscy i te dwie rodziny potrzebują największej pomocy. W związku z tym, że bardzo dobrze współpracujemy z Komendą Powiatową PSP w momencie, kiedy otrzymałem zawiadomienie o tym, ze na terenie naszej Gminy jest potrzebna pomoc to natychmiast się tam udałem i zawiadomiłem o tym pana Burmistrza. Byłem jeszcze w trakcie akcji ratowniczej, dopiero można było wejść po zakończeniu akcji, jest to dom, w którym podłogi, stropy były drewniane. Najwięcej spaliło się w pomieszczeniu gospodarczym, które zostało praktycznie spalone doszczętnie, ale w związku z ty, że strop jest również drewniany to trzeba było go zerwać, ponieważ tam też był ogień i zrobiła się dziura w pomieszczeniach mieszkalnych na piętrze. Oprócz tego straż pożarna używała dużych ilości wody i wszystkie rzeczy zostały zalane. Przygotowaliśmy natychmiast miejsca zastępcze po to, żeby można było ewakuować ewentualnie ludzi i udzieli im pomocy, jednak Ci Państwo odmówili, stwierdzili, że zatrzymają się u rodzin lub u znajomych. Nie chcieli odejść stamtąd z różnych powodów: Po pierwsze przystąpili od razu do pracy, żeby posprzątać po tym pożarze, po drugie: mają zwierzęta gospodarskie, którymi muszą się zająć i taka pomoc była. W tej chwili najbardziej potrzebują materiałów budowlanych, ubrań i obuwia, ponieważ najbardziej spaliło się miejsce, gdzie był piec centralnego ogrzewania i tam Ci Państwo przechowywali obuwie i zostali w laczkach, bo wszystko się spaliło. Przyjechałem stamtąd o godz. 13:50 bezpośrednio na sesję, natomiast została tam Osp z Brzeska, która pomaga ludziom usunąć wszystko co się spaliło i niestety dużo ścianek, które były regipsowe popękały od temperatury. W pomieszczeniach wytworzyła się na tyle wysoka temperatura, że w którymś miejscu były przesuwane drzwi to się one stopiły. Trzeba to wszystko robić, bo od wysokiej temperatury zaczęło to odchodzić, pękać. Najbardziej poszkodowane są te dwie rodziny, a pozostali mają najwięcej szkód wyrządzonych przez wodę, którą używały jednostki straży do gaszenia. To, co powiedział Pan Komendant, że było straszne zadymienie i to było największą przyczyną i trudnością w tej akcji. Na jutro mają się tam udać ubezpieczyciele) część z tych Państwa była ubezpieczona). Natomiast to, co powiedział Pan Przewodniczący, byłoby świetnym gestem i Ci Państwo na pewno przyjmą go z otwartymi ramionami. Jest naprawdę bardzo duża tragedia.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Usłyszeliśmy informację o tej tragedii, więc myślę, że humory nam się trochę popsuły. Wiem z doświadczenia, że Pan Burmistrz nie pozostaje obojętny wobec takich tragedii, pewnie już jakieś działania podjął i pewnie za chwilę powie na ten temat. Chciałem do Państwa zwrócić się z apelem, że jeżeli ktoś mógłby podzielić się jakimś groszem z tymi, którzy doznali takiej tragedii to bardzo proszę do Biura Rady, kto ile może przekazać środków, a Pan Kierownik Gredka zawiezie tym ludziom i będą być może chociaż troszkę szczęśliwsi z tego powodu. Zapraszam, żebyśmy taki gest uczynili i jutro do godz. 15:00 wpłacili jakieś grosze.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Uzupełnię wypowiedzi moich przedmówców Pana Komendanta i Kierownika Gredki. Udałem się tam na miejsce i zauważyłem, że akcja przeprowadzona jest bardzo sprawnie, jednostki Straży Pożarnej, jednostki Policji, wszystko zorganizowane jak się należy, również zauważyłem już pracowników OSP, a więc byli Ci wszyscy, którzy na ten moment byli tam potrzebni i oferta pomocowa, socjalna, czy oferta pomocy na miejscu w stosownym czasie była udzielana. Po przyjeździe Pan Kierownik Gredka przyszedł do mnie do gabinetu o tym poinformował, czekam na specyfikację zapotrzebowania. Z wypowiedzi wynika, że będą potrzebne materiały budowlane. Czekam na taką specyfikację i takie materiały rodzinom, które takiej pomocy potrzebują, taka pomoc będzie udzielona.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poinformował o piśmie pana Burmistrza z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie wskazania przedstawicieli Komisji Rady, którzy pracowali będą w Gminnej Komisji Stypendialnej. Pismo stanowi załącznik Nr 50 do protokołu.

Przewodniczący K. Budżetu - R .Grzesiak - Odczytał wniosek K. Budżetu, która „W związku z prośbą Burmistrza o wskazanie przedstawiciela Komisji Budżetu do składu Gminnej Komisji Stypendialnej, Komisja proponuje do składu w/w Komisji Panią Radną Stefanię Jemielity”. Wniosek stanowi załącznik Nr 51 do protokołu.

Radna S. Jemielity - Wyraziła zgodę.

Przewodniczący K. Edukacji - A. Jakieła - Zostaliśmy o tym poinformowani dopiero wczoraj, ale Komisja w trzyosobowym składzie wskazała jako kandydata Radnego Jana Utnika.

Radny J. Utnik - Wyraził zgodę.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Zgłosił w skład Komisji kandydaturę Pana Wiceprzewodniczącego M. Gryczkę.

Wiceprzewodniczący RM - M. Gryczka - Wyraził zgodę.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Zaproponował przegłosowanie poniższej treści: Rada Miejska desygnuje do pracy w Komisji Stypendialnej następujących Radnych:

 1. Wiceprzewodniczący Mirosław Gryczka;

 2. Radna Stefania Jemielity;

 3. Radny Jan Utnik.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Propozycja została przyjęta.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poinformował o piśmie, które dotyczy działalności Klubu Sportowego „Sokół” Pyrzyce, a które praktycznie nadaje się do prokuratora. Natomiast jest podpisane nieczytelnie przez osoby, które są w żaden sposób nie do zidentyfikowania, więc traktuje to jako anonim i nie będziemy tego rozpatrywać. Proszę te osoby, które za pomocą mediów będą słyszały tą wypowiedź, jeżeli chciałyby, żeby rzeczywiście zapoznać Radę Miejską z treścią tego pisma, to oczywiście to uczynię, ale oczekuję, że te osoby się ujawnią i powiedzą, czy podpiszą z imienia i nazwiska treść tego pisma, bo jest ono dość szokujące i nie chciałbym w żaden sposób nikogo obrazić, jeżeli w żaden sposób to się nie potwierdzi i jeżeli za podpis służy tylko parafka bez żadnej identyfikacji. Apeluje do tych, którzy to pismo napisali, że jeżeli chcą, żeby z tyj pismem Radę zapoznano, to proszę o kontakt nawet na dyżurze w poniedziałek, czy kiedy mają dyżur Wiceprzewodniczący.

- Odczytał pismo Wojewody zachodniopomorskiego, który zwrócił uwagę na naruszenie przepisów prawa występującego w uchwale Nr IV/17/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 grudnia w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pyrzyce. Jest cały szereg uwag dotyczących te uchwały i kończy to się wezwaniem Rady Miejskiej w Pyrzycach do pojęcia stosownych działań mających na celu usunięcie wskazanych nieprawidłowości. Pismo stanowi załącznik Nr 52 do protokołu.

Zwróciłem się do Pana Burmistrza z prośbą o opinię prawną i o zajęcie stanowiska w powyższej sprawie i Pan Burmistrz po przeanalizowaniu i uzyskaniu stosownych opinii udzielił odpowiedzi. Przewodniczący RM odczytał odpowiedź Pan Burmistrza, która stanowi załącznik Nr 53 do protokołu.

- Odczytał pismo Pana Burmistrza z dnia 19 lutego 2007 r. dotyczące wieloletniego programu budowy boisk pokrytych sztuczną nawierzchnią pod nazwą „BLISKO BOISKO”. Pismo stanowi załącznik Nr 54 do protokołu. Oczekujemy do sesji marcowej na projekt takiego dokumentu.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Wśród tych dokumentów, które należy złożyć potrzebna jest uchwała, żeby można było rozpocząć przygotowanie. Zważywszy na krótki termin 30 marca jest on wystarczający, aby wykonać dokumentację i wystarczający, aby zgłosić pewne przedsięwzięcie, bo gdyby były trybuny to wtenczas pozwolenie na budowę, a w takim układzie wystarczy samo zgłoszenie i jestem s tanie ten termin wypełnić. Nie chciałem dzisiaj wprowadzać uchwały, bo ten czas jest wystarczający, ale jeżeli będę miał zgodę Rady na podjecie działań, to mimo iż 8 marca jest sesja budżetowa, sądzę, że ten jeden przeanalizowany projekt uchwały nie sprawi Radnym kłopotu, ale dzisiaj chcę wiedzieć, czy mogę takie działania podjąć. Do 8 marca jest trochę czasu i sądzę, że powinienem nimi się zająć chociażby w sprawie rozpoczęcia prac dokumentacyjnych.

Przewodniczący K. Rewizyjnej - M. Majak - Zwraca się z pytaniem do Pana Burmistrza, dlaczego w tym piśmie usłyszeliśmy, że spośród sołectw Gminy Pyrzyce? Czy nie brał Pan pod uwagę Pyrzyc i bazy sportowej również pyrzyckiej? Nie chcę dzieli na miasto i wieś, natomiast myślę, że w Pyrzycach również jest potrzeba budowy boisk i modernizacji bazy sportowej, choćby na naszym stadionie na OSiR, gdzie od dłuższego czasu są problemy z organizacja treningu, a kilkudziesięciu młodych adeptów piłki nożnej przebywa na obiektach OSiR-u. Myślę, że również trzeba dyskutować na ten temat, a nie tak jakby z góry zakładać, że tylko miejscowości wiejskie mają być objęte tym programem.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - W tym piśmie nie ma ani zdania, że tereny wiejskie. Są Sołectwa. Pan Radny dobrze wie, że w Pyrzycach też jest sołectwo, więc również i miasto dotyczy to pismo. Jest to program Ministra Sportu, PZU S.A. i PZU Życie. Pan Przewodniczący szybko puentował i nie dopowiedział. Nie ma istotnego znaczenia, ale jakby uzupełniając tą ważna kwestię.

Na początek proponuję Sołectwo Brzesko z tego powodu, o czym również mówił Pan Przewodniczący. Natomiast, co do Pyrzyc myślę, że chyba nikt mi nie zarzuci dbania o środowisko sportowe i co do Pyrzyc nie jestem gołosłowny, to przygotowałem projekt uchwały, który pewnie będzie przedmiotem obrad Rady Miejskiej w miesiącu marcu. Jest inna forma finansowania w ramach „Euro Boiska”, nie mówię o kwotach, ja je znam i są to bardzo korzystne warunki wykonania takiego boiska pełno wymiarowego u nas w mieście Pyrzyce.

Przewodniczący K. Edukacji - A. Jakieła - Wydaje mi się, że jesteśmy winni pozostałym Radnym i wszystkim gościom na sesji kilka informacji, bo my zawsze mówimy o czymś, ale nie uszczegóławiamy.

Akcja jest znana, bo jest firmowana przez Ministra Sportu i przez PZU (na jednych i na drugich stronach internetowych można znaleźć szczegóły), rzecz polega na tym, że ma to być boisko przystosowane do uprawiania tylko jednej dyscypliny sportu, tj. klasyczne boisko piłkarskie o wymiarach 60 na 30 z trawą o długości min. 5 cm i ten warunek jak gdyby eliminuje możliwość wykorzystania tego boiska do piłki ręcznej, koszykówki, czy czegoś innego, czyli klasyczne boisko piłkarskie ogrodzone płotem (jest to kolejny wymóg) o wysokości 4 m. Koszt niekwalifikowany, bo gdybyśmy chcieli to boisko oświetlić, gdybyśmy chcieli zrobić przy tym boisku trybuny, zaplecze socjalne, to jest to koszt niekwalifikowany w tym projekcie, czyli trzeba na to znaleźć swoje pieniądze. Gdybyśmy chcieli wystąpić z wnioskiem to musimy mieć w budżecie ok. 100.000 zł na udział własny. Najistotniejsze w tym wszystkim jest to, że 25.000.000 zł w skali kraju, przy maksymalnej dotacji do jednego boiska 320.000 zł daje ok. 80 boisk w kraju, a mamy 16 województw i jak sobie to policzymy to wychodzi 4 boiska na jedno województwo. Oczywiście są jeszcze dodatkowe warunki, że w pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski z obszarów zmarginarolizowanych, o wysokim bezrobociu, o wysokim wskaźniku ubóstwa społeczeństwa, także myślę, że Rada mogłaby dać Panu Burmistrzowi przyzwolenie do podjęcia działań, ale później trzeba jeszcze trzymać kciuki i modlić się o to, żeby nasz wniosek znalazł się wśród tych czterech, pięciu, które w tym roku do tego programu wejdą.

Przewodniczący K. Rewizyjnej - M. Majak - Wobec takiej odpowiedzi uważam, że działania Pana Burmistrza idą w dobrym kierunku.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Myślę, że Panu Burmistrzowi chodzi o to, żeby dzisiaj uzyskać akceptację do podjęcia działań. Myślę, że dopóki to nie skutkuje żadnymi skutkami finansowymi, to myślę, że takie przyzwolenie (nie widzę innego głosu, który powiedziałby inaczej) Rady jest. Rada nie widzi przeszkód, żeby Pan tym tematem się zajął, natomiast wyrazi swoją ostateczna opinię po przedstawieniu potrzeb finansowych w tym zakresie. Zwrócił się do Pana Burmistrza, czy tak można się umówić?

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Wyraził zgodę.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poinformowała, że na ostatniej Sesji Pani E. Pełka zgłosiła wniosek dotyczący uciążliwości odlewni żeliwa, na który jest odpowiedź. Odpowiedź stanowi załącznik Nr 55 do protokołu.

- Na poprzedniej sesji był wniosek Pana F. Słodkowskiego dotyczący spraw ekologicznych i jest odpowiedź na ten wniosek. Odpowiedź stanowi załącznik Nr 56 do protokołu. Pismo kieruje do K. Rolnictwa z prośbą o zapoznanie się i ewentualne zajęcie stanowiska, czy wydanie opinii.

- Pan Burmistrz zwrócił się z pismem dotyczącym propozycji TVP Szczecin udziału Gminy Pyrzyce w trzeciej edycji letniego projektu „Zakręcone Wakacje”. Pismo stanowi załącznik Nr 57 do protokołu. Pismo zostało skierowane do wszystkich Komisji RM z prośba o wydanie opinii.

- Poinformował o propozycji udziału w szkoleniu dotyczącym podjęcia decyzji w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2006. Pismo stanowi załącznik Nr 58 do protokołu. Jeśli ktoś jest zainteresowany tym szkoleniem to proszę o zgłaszanie chęci w BRM.

- Poinformował o odpowiedzi na zgłoszone wnioski przez Pana M. Osękowskiego. Odpowiedź stanowi załącznik Nr 59 do protokołu.

- Poinformował o pismach z PPM dotyczącym blokady kanalizacji w ulicy Księcia Bogusława X. Pisma stanowią załącznik Nr 60 i 61 do protokołu. Pismo zostało skierowane do K. Budżetu.

- Odczytał pismo z PPM w sprawie wzrostu cen za wywóz nieczystości płynnych (szamba) od dnia 1.03.2007 r. z kwoty 8,20 zł/m

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 10-08-2007 09:05:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 09-08-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 10-08-2007 09:05:01