PROTOKÓŁ Nr VII/07 z obrad VII sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 8 marca 2007 r.


PROTOKÓŁ Nr VII/07

z obrad VII sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 8 marca 2007 r.

godzina rozpoczęcia - 14:00;

godzina zakończenia - 19: 10;

Do punktu 1 porządku

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Otworzył obrady VII Sesji Rady Miejskiej i stwierdził, że na 14 Radnych obecnych jest 13 (nieobecny M. Budynek, który przybył o godz. 14:23), co stanowi quorum do podejmowania uchwał.

Przywitał wszystkich zaproszonych gości, Pana Burmistrza, Panią Burmistrz, Panią Skarbnik, Pana Sekretarza, Radnych Powiatu, Komendantów, Kierowników jednostek, Sołtysów, oraz media.

 • Lista obecności radnych stanowi zał. Nr 1 do protokołu;

 • Lista obecności sołtysów stanowi zał. Nr 2 do protokołu;

 • Lista obecności dyrektorów szkół i przedszkoli stanowi zał. Nr 3 do protokołu;

 • Lista obecności dyrektorów spółek i jednostek stanowi zał. Nr 4 do protokołu.

 • Lista obecności zaproszonych gości stanowi zał. Nr 5 do protokołu.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Zwrócił się do wszystkich obecnych na sali - „Pozwólcie, że dzisiejszy dzień 8 marca - Dzień Kobiet rozpocznę od złożenia życzeń wszystkim naszym przemiłym, przesympatycznym Paniom. W swoim własnym imieniu i w imieniu Rady chciałem złożyć wszystkim Paniom jak najserdeczniejsze życzenia, samych uśmiechów, zdrowia, szczęścia, powodzenia w życiu osobistym jak i w wykonywaniu tych wszystkich funkcji, do których zostałyście Panie powołane. Życzymy Wam dużo uśmiechu na co dzień i za waszym pośrednictwem również wszystkim mieszkańcom miasta i Gminy Pyrzyce chcielibyśmy, żeby ten rok dla Was był szczególny i przede wszystkim zdrowy. Pozwólcie, że na Wasze ręce przekażemy Wam po symbolicznym kwiatku z jak najserdeczniejszymi życzeniami”.

Do punktu 2 porządku

Zgłaszanie zmian do porządku obrad sesji.

Porządek stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Proszę, aby wprowadzić do porządku obrad dzisiejszej sesji dwie poprawki:

 1. 27 lutego 2007 r. złożyłem do Biura Rady projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (Druk Nr 36/07). Nie wprowadzenie tej uchwały spowoduje, że Sołtysi, którzy zostali wybrani po raz pierwszy nie będą mogli mieć odpisu za pobór podatków lokalnych. Projekt uchwały został złożony w terminie wymagalnym i sądzę, że powinien być dzisiaj rozpatrywany, bo jest taka potrzeba.

 2. Aby w punkcie 8 - projekt budżetu Gminy Pyrzyce na 2007 rok, przed opiniami Komisji mógł zabrać głos autor projektu budżetu, a myślę o organie wykonawczym - Burmistrzu Pyrzyc.

Przewodniczący K. Rewizyjnej - M. Majak - Wnioskuje o wyprowadzenie z porządku obrad projekt uchwały w sprawie dodatkowego sposobu udostępniania informacji publicznych (Druk Nr 39/07) i wprowadzenie w to miejsce Druku 39A/07 projekt uchwały w sprawie dodatkowego sposobu udostępniania informacji publicznych. Druk ten wzbogacony jest o niezbędne uzasadnienie, zmodyfikowana jest podstawa prawna oraz bardziej precyzyjnie określony §1 tej uchwały.

Przewodniczący RM- A. Gumowski - Myślę Panie Burmistrzu, że jest jeden Pana wniosek, ponieważ nie wyobrażam sobie, żeby organ wykonawczy nie ustosunkował się do złożonych propozycji, więc nie sądzę, żebyśmy ten wniosek głosowali. Udzielę oczywiście Panu głosu po odczytaniu wszystkich formalnych wniosków Komisji.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Prosiłem, aby moje wystąpienie szło w kierunku, aby przed opiniami autor złożonego projektu budżetu mógł powiedzieć, czym się kierował i dlaczego akurat taka jest formuła. Nie pierwszy rok pracuję w samorządzie i tak to bywało. Jeżeli Pan Przewodniczący uzna, że dopiero po opiniach stałych Komisji to skorzystam.

Przewodniczący RM- A. Gumowski - Nie widzę tu żądnego problemu Panie Burmistrzu i otrzyma Pan głos przed czytaniem wniosków.

Przewodniczący RM- A. Gumowski - Poddał pod głosowanie wniosek Pana Burmistrza o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (Druk Nr 36/07), jako punkt 5, a wszystkie pozostałe przesuną się o jeden.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 13; za - 13; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Wniosek uzyskał akceptację Rady.

Przewodniczący RM- A. Gumowski - Poddał pod głosowanie wniosek Radnego M. Majaka, aby zamienić w punkcie 6 porządku druki: Druk Nr 39/07, na Druk Nr 39A/07.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 13; za - 13; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Wniosek uzyskał akceptację Rady.

Porządek po zmianach stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

Do punktu 3 porządku

Przyjęcie protokołu z obrad VI sesji RM.

Radni nie wnieśli uwag do protokołu z obrad VI sesji RM, który były do zapoznania w Biurze Rady Miejskiej.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z obrad VI sesji RM.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 13; za - 13; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Protokół został przyjęty.

Do punktu 4 porządku

Interpelacje i zapytania radnych na piśmie.

Przewodniczący K. Edukacji - A. Jakieła - Proszę o wyjaśnienie, dlaczego w subwencji oświatowej na rok 2007 nie ma Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej? W świetle zebranych przeze mnie informacji szkoła ta powinna być również objęta subwencja, a chciałbym wiedzieć, jeżeli tak, to dlaczego nie jest objęta, a jeżeli się mylę, to proszę o przywołanie konkretnego przepisu, który eliminuje tą szkołę z subwencji oświatowej. Chciałem dodać, że szkoła jest w wykazie placówek Kuratora Zachodniopomorskiego, ma wyznaczonego Wizytatora, co prawda została uruchomiona 16 września, ale również można ją było zgłosić do dnia 31 grudnia w ramach korekty zadań rzeczowych.

Przewodniczący RM- A. Gumowski - Zwracam się z prośbą, aby do następnej Sesji RM udzielił Pan informacji na temat realizacji programu oddłużeniowego, który został przyjęty w roku ubiegłym i mam na uwadze zasoby komunalne. Jak wygląda realizacja, zainteresowanie i czy ktokolwiek już do tego programu przystąpił? Prosiłbym o przygotowanie na następną sesję, albo ustnej odpowiedzi, albo o przedstawienie pisemnej informacji.

- Nie otrzymałem jeszcze odpowiedzi pisemnej na swoje zapytanie złożone na poprzedniej sesji lutowej, a dotyczące struktury organizacyjnej i zwiększenia liczby etatów oraz celowości tych zwiększonych etatów. Będą na to czekał do następnej Sesji.

Radni nie wnieśli więcej pytań

Do punktu 5 porządku

Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (Druk Nr 36/07).

Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

Przewodniczący RM- A. Gumowski - Pan Burmistrz, że jest to czysto techniczna

uchwała i zmiana polega na wpisaniu do §3 tejże uchwały nowo wybranych Sołtysów, aby w majestacie prawa mogli dokonywać poboru podatków i nie ma w związku z tym żądnych opinii Komisji.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (Druk Nr 36/07).

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 13; za - 13; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Stwierdził, że Uchwała Nr VII/33/07 została podjęta. Uchwała stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.

Do punktu 6 porządku

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Pyrzyce do wieloletniego programu pod nazwą „BLISKO BOISKO” ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu (Druk Nr 41/07).

Przybył Radny M. Budynek godz. 14:23

Stan Radnych na sali: 14;

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 10 do protokołu.

Opinie stałych Komisji Rady:

 1. K. Edukacji - opinia stanowi zał. Nr 11 do protokołu.

Przewodniczący K. Edukacji - A. Jakieła - Na poprzedniej sesji pozwoliłem już sobie zabrać głos w sprawie tego programu, jest to nowy ciekawy program, przy czym miałem przyjemność uczestniczyć w ubiegłym tygodniu w szkoleniu, na którym byli przedstawiciele Departamentu Ministerstwa Sportu i m.in. mówiono o programie „Blisko Boisko”.

Potwierdza się to, że są tam zaplanowane w tym roku nakłady rzędu 25.000.000 zł, co przekłada się na kilkadziesiąt boisk w kraju przy czym organizatorzy zaniżyli trochę koszty tych boisk. Mieliśmy okazję wysłuchać zarówno przedstawicieli projektowych jak i ekipy wykonawczej i chciałem dla informacji podać, że pełno wymiarowe boisko do piłki nożnej z wszystkimi dodatkowymi wymaganymi akcesoriami, czyli ogrodzeniem, olinowaniem, wyposażeniem wg szefa firmy może kosztować do 1.200.000 zł. Przypominam, że dotacja ministerialna i PZU łącznie maksymalnie może wynieść 320.000 zł, czyli przekłada się to na to, że jeżeli chcielibyśmy budować boisko o wymiarach unijnych zakładanych przez ten program, czyli 60 m na 60, to należy się spodziewać, że to będzie kosztowało proporcjonalnie, czyli 700.000 - 800.000 zł. Ponieważ jest to program wieloletni i już jest umowa podpisana między Ministrem Sportu a PZU na 3 lata z klauzula przedłużenia na kolejne 3 lata wg deklaracji składanych na tym szkoleniu przez przedstawicieli Ministerstwa być może będą to jeszcze kolejne lata wydaje się, ze dobrze jest złożyć wniosek, przygotować dokumentację i próbować i życzę tutaj powodzenia.

Przewodniczący RM- A. Gumowski - Rozumiem, że jest to tylko wola przystąpienia do tego programu i wszelkie skutki finansowe, które będą następstwem podjętych działań będą przyjęte w drodze uchwały?

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Konstrukcja każdej uchwały dotycząca wydawania środków finansowych może być rozpoczęte w przypadku kiedy mamy pieniądze, czy też duże prawdopodobieństwo jest, że one będą. Jeżeli przedłożę Wysokiej Radzie konkretny wniosek na boisko w miejscowości X, czy Y to za tym należy pokazać i pokażę skąd będą pieniądze.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Pyrzyce do wieloletniego programu pod nazwą „BLISKO BOISKO” ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu (Druk Nr 41/07).

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Stwierdził, że Uchwała Nr VII/34/07 została podjęta. Uchwała stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.

Do punktu 7 porządku

Projekt uchwały w sprawie dodatkowego sposobu udostępniania informacji publicznych (Druk Nr 39A/07).

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 13 do protokołu.

Opinie stałych Komisji Rady:

 1. K. Edukacji - opinia stanowi zał. Nr 14 do protokołu.

 2. K. Rolnictwa i Ekologii - opinia stanowi zał. Nr 15 do protokołu.

Radny S. Ryżyk - Odnosząc się do treści projektu tej uchwały sądzę, że intencja tej uchwały jest słuszna. Pewnie Rada potrzebuje jakiejś trybuny do tego, żeby mieć miejsce i bronić swoich racji bądź je przedstawiać społeczeństwu. Natomiast my to robimy tak nagle, wprawdzie było to omawiane na K. Budżetu, ale to posiedzenie było dzisiaj, ono było krótkie, miałem szereg uwag, część z nich zdołałem kolegom przedstawić, a część pewnie nie, ponieważ byliśmy w wielkim niedoczasie i każdy pozostał przy swoim daniu. Myślę, że nie rozmawialiśmy o argumentach merytorycznych, a myślę, że trzeba było. Widzę kilka usterek w projekcie tej uchwały. Najważniejszą dla mnie wadą jest §2 „Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej do każdorazowego powołania zespołu redakcyjnego, którego zadaniem będzie opracowywanie informatora na nośniku informacyjnym CD-R”. Ten zapis jest bardzo nieprecyzyjny, nieścisły. Ja ufam Panu Przewodniczącemu i wierzę w dobre intencje, natomiast nie ,mówi się tutaj spośród kogo miałby być powoływany ten zespół redakcyjny, czy byłby on płatny, czy nie płatny, czy byłoby to ciało powołane tylko z członków naszej Rady, czy może mieliby tam dostęp jacyś eksperci? Sądzę, że powinniśmy o tym porozmawiać. Ja oczywiście nie jestem w tej chwili przygotowany ta ad hoc na przedstawienie jakiś poprawek w tym zakresie i zdaję sobie sprawę, że zdecydowana większość ma już wyrobione zdanie na ten temat. Jednak te swoje wątpliwości muszę wypowiedzieć. Tak samo robimy płytki i nie bardzo sobie wyobrażam, co z nimi dalej, czy je rozdajemy, czy rozkładamy na stole i każdy może sobie z tego skorzystać? Nie mówiąc o ty, że tak bardzo precyzyjne, że A3 w kolorze wywieszamy na tablicy ogłoszeń, nie pisze, w jakim kolorze i to jest dowód na to, że zostało to trochę za prędko opracowywane i jest jeszcze jedna wada, bo nie widzę opinii prawnej.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Jestem m.in. jednym z autorów tego projektu uchwały i odniosę się do tych szeregu drobnych złośliwości, które Pan Radny wypowiedział. Sprawa nie jest nową sprawą, bo ciągnie się od miesiąca stycznia, ponieważ grupa Radnych podjęła taka inicjatywę wydawania takiego informatora, który przede wszystkim ma służyć temu, żeby przedstawiać wszystkie sprawy związane z pracami Rady jak również z wyrażaniem pewnych opinii na poszczególne tematy. Zwróciłem się do Pana Burmistrza o to, aby bez pomocy żadnej uchwały, bez pomocy innych sposobów taki informator wydawać, oczywiście bezpłatnie, nie ma tu mowy o żadnej zapłacie. Niestety poróżniliśmy się w sensie prawnym, Pan Burmistrz powiedział, że nie mamy do tego właściwie żadnego prawa, nie będę tu wymieniał wszystkich powodów, bo mogę wejść do Biura Rady i wszystkie pisma przytoczyć. W dalszym ciągu uważamy, że jest to niezbędne, że nasi mieszkańcy są niedoinformowani o pracy Rady i chcemy to zrobić w majestacie prawa, stąd ten projekt uchwały. Jeżeli chodzi o CD-ROM, który Pan tu wymienił z lekką złośliwością, to będzie tylko jedna płytka, która będzie przekazana do organu wykonawczego celem rozpropagowania tego informatora. Ja już pozwoliłem sobie do niektórych mediów ten informator przekazywać i na jednej ze stron internetowych on się ukazuje. Nie będzie tu właściwie żądnych kosztów, koszty będą bardzo minimalne, tylko kwestia skserowania czarno - białego i włożenie jako wkładki do „Gazety Ziemi Pyrzyckiej”. Sprawa jest od stycznia, nie jest nowa, dyskutowania i myślę, że jest to potrzebne. Większość Radnych zgodziła się z tym, że taki informator jest potrzebny, uzasadnienie jest jednoznacznie i precyzyjne. Co do p[odpisu Radcy Prawnego, rzeczywiście takiego podpisu niema, ponieważ Radca Prawny odmówił podpisu właściwie nie podając żadnego uzasadnienia, czy jest to zgodne z prawem, czy nie. Zasięgnęliśmy opinii swoich Radców Prawnych, którzy stwierdzili jednoznacznie, że projekt uchwały jest w porządku, dlatego ośmieliłem się pod dzisiejsze obrady poddać ten projekt uchwały.

Wiceprzewodniczący RM - M. Gryczka - Jeszcze w k woli uzupełnienia wypowiedzi Pana Przewodniczącego, to jeszcze jeden z obszarów poruszonych przez Radnego Stefana Ryżyka, co do koloru. Myślę, że kolor będzie właściwy i kolor nadziei.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Odczytał projekt uchwały (Druk Nr 39A/07). Zwrócił się jeszcze z odpowiedzią do Pana Radnego Ryzyka, dlaczego to Przewodniczący będzie powoływał ten zespół, dlatego ze np. po dzisiejszej sesji, która jest sesją budżetową, główną osobą, która będzie pisała w tym informatorze, będzie Przewodniczący K. Budżetu i tak odnoszę się do wszystkich wydań. Również Panu będę proponował wejście do tego komitetu. Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie dodatkowego sposobu udostępniania informacji publicznych (Druk Nr 39A/07).

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 12; przeciw - 0; wstrzymało się - 2;

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Stwierdził, że Uchwała Nr VII/35/07 została podjęta. Uchwała stanowi załącznik Nr 16 do protokołu.

Do punktu 8 porządku

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 r. (Druk Nr 21/07).

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 17 do protokołu.

Opinie stałych Komisji Rady:

 1. K. Budżetu - opinia stanowi zał. Nr 18 do protokołu.

 2. K. Rolnictwa i Ekologii - opinia stanowi zał. Nr 19 do protokołu.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM- A. Gumowski - Poddał pod głosowanie wniosek K. Rolnictwa o zmniejszenie wydatków w pozycji Nr 2 § 4210 Zakup materiałów edukacyjnych o kwotę 1.000 zł.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Wniosek uzyskał akceptację Rady.

Przewodniczący RM- A. Gumowski - Poddał pod głosowanie wniosek K. Rolnictwa o zmniejszenie wydatków w pozycji Nr 4 § 4210 Konkursy i olimpiady o tematyce ekologicznej o kwotę 3.000 zł.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 13; przeciw - 0; wstrzymało się - 1;

Wniosek uzyskał akceptację Rady.

Przewodniczący RM- A. Gumowski - Poddał pod głosowanie wniosek K. Rolnictwa o zmniejszenie wydatków w pozycji Nr 5 § 4210 Konkurs „Najładniejsze otoczenie - 2007” o kwotę 4.000 zł.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Wniosek uzyskał akceptację Rady.

Przewodniczący RM- A. Gumowski - Poddał pod głosowanie wniosek K. Rolnictwa, aby kwotę 8.000 zł przeznaczyć na utrzymanie wałów obronnych.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 13; przeciw - 0; wstrzymało się - 1;

Wniosek uzyskał akceptację Rady.

Przewodniczący RM- A. Gumowski - Poddał pod głosowanie wniosek K. Rolnictwa o zmniejszenie wydatków w pozycji Nr 11 § 4300 Opieka nad bezdomnymi zwierzętami o kwotę 500 zł.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Wniosek uzyskał akceptację Rady.

Przewodniczący RM- A. Gumowski - Poddał pod głosowanie wniosek K. Rolnictwa o zmniejszenie wydatków w pozycji Nr 12 § 4300 Opieka nad rannymi dzikimi ptakami o kwotę 500 zł.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Wniosek uzyskał akceptację Rady.

Przewodniczący RM- A. Gumowski - Poddał pod głosowanie wniosek K. Rolnictwa, aby kwotę 1.000 zł przeznaczyć na dofinansowanie przyłączy wodnych przy ul. Równej.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Wniosek uzyskał akceptację Rady.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 r. (Druk Nr 21/07) wraz z przyjętymi wnioskami.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Stwierdził, że Uchwała Nr VII/36/07 została podjęta. Uchwała stanowi załącznik Nr 20 do protokołu.

Do punktu 9 porządku

Projekt budżetu Gminy Pyrzyce na 2007 rok (autopoprawki: Druk Nr 1/06, 1A/06, 1B/06, 1C/06, 1D/06, 1E/06, 1F/06).

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 21 do protokołu:

- autopoparwka Druk Nr 1A/06 - stanowi zał. Nr 22 do protokołu;

- autopoprawka Druk Nr 1B/06 - stanowi zał. Nr 23 do protokołu;

- autopoparwka Druk Nr 1C/06 - stanowi zał. Nr 24 do protokołu;

- autopoprawka Druk Nr 1D/06 - stanowi zał. Nr 25 do protokołu;

- autopoprawka Druk Nr 1E/06 - stanowi zał. Nr 26 do protokołu;

- autopoprawka Druk Nr 1F/06 - stanowi zał. Nr 27 do protokołu;

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni goście - zaproszeni na dzisiejsze obrady najważniejszej (uważam) sesji w roku, ponieważ dzisiaj Rada zdecyduje skąd weźmiemy publiczne pieniądze i nie tylko, i na jakie zadania i w jakiej wielkości je przeznaczymy. Nim to nastąpi, składam bardzo serdeczne, życzliwe, płynące z serca życzenia dla wszystkich Pań, wszystkich Kobiet, które dzisiaj obchodzą swoje święto, by nie zabrakło wokół Was tego najbliższego współtowarzysza życia, życzliwych ludzi, dużo miłości, radości, szczęścia tak potrzebnego i oby jak najwięcej Pań zarządzało naszą Gminą, a jest to taki postęp, ponieważ w poprzedniej kadencji było 7 Pań Sołtysem, a dzisiaj jest 8.

Aczkolwiek jest już po głosowaniu, ale chciałem odnieść się do przyjętej przed chwilą uchwały. Myślę, że wytrawni ekolodzy mogą powiedzieć, iż przykłady i edukacja jest najlepszą ścieżką. Najbardziej pewną ścieżką do osiągnięcia wysokiego poziomu w ochronie środowiska ja i w edukacji. Smutno mi, że właśnie z zakupu materiałów edukacyjnych jak również konkursów ta kwotę przeznaczono na inny cel, także ważny, ale edukacja jeszcze bardziej powinna nam przyświecać.

Przechodzę do poinformowania Wysokiej Rady o pracach, jakie toczyły się przed dniem dzisiejszym,. Przed sesją budżetową.

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zaproszeni goście, Szanowni mieszkańcy naszej Gminy Pyrzyce. Na dzisiejszą sesję zaplanowano przyjęcie najważniejszej uchwały, jaką samorząd Gminy podejmuje w ciągu roku, mianowicie - budżetu Gminy na rok 2007. Już w miesiącu sierpniu ubiegłego roku rozpocząłem procedurę przygotowawczą, aby dokument charakteryzował się rzetelnością i starannością. Jesienne wybory samorządowe nie miały wpływu na moją pracę nad tą bardzo ważną uchwałą. Kierowałem się tylko i wyłącznie rozwojem Gminy, dobrem mieszkańców, przede wszystkich chciałem zadba, aby on był realny, o czym będę mówił za chwilę.

1 sierpnia 2006 r. zwróciłem się do poprzedniej Rady Miasta o przyjęcie założeń do projektu budżetu na rok 2007, Rada Miasta na sesji w miesiącu sierpniu ubiegłego roku takie założenia przyjęła.

10 sierpnia 2006 r. zaakceptowałem poziom podatków lokalnych i opłat oraz wydatki bieżące (myślę o wynagrodzeniach osobowych również już wtenczas było to gotowe).

24 października 2006 r. ówczesną Radą Miejską w części reprezentowaną przez Radnych tejże kadencji zorganizowałem seminarium budżetowe, które wedle lokalnego prawa jest wymogiem, aby Burmistrz się spotkał, porozmawiał i powiedział jak zamierza konstruować projekt budżetu. Wówczas na tym seminarium budżetowym powiedzieliśmy sobie (na poprzednich też), że bardzo ważną rzeczą jest zadbanie o jak największe pozyskanie środków bezzwrotnych, finansowych, pozabudżetowych, nie mówię tylko o środkach unijnych, ale mogą to być inne chociażby są programy Ministra Kultury tudzież inne. Mówiliśmy również o tym (o czym możemy zapoznać się z wypowiedziami na łamach prasy lokalnej), o bardzo ważnej rzeczy - deficycie. Też zwracałem uwagę i zgodziliśmy się z tym, że poziom deficytu trzeba zmniejszyć. Trzecia rzecz, aby starać się kończyć inwestycje, które zostały rozpoczęte dawno przez naszych, moich poprzedników, czy też przez nas. W listopadzie, w ustawowym terminie do RIO złożyłem projekt budżetu, projekt w RIO uzyskał pozytywną opinię, dobrze by było gdyby Pani Skarbnik Radnych zapoznała z tą opinią.

5 grudnia 2006 r. po złożeniu ślubowania przy tej mównicy na ręce Pana Przewodniczącego złożyłem oryginał projektu budżetu, a następnie każdy z Radnych otrzymał taki dokument.

5 lutego 2007 r. spotkałem się z Radnymi omawiając przedłożony projekt budżetu, wyjaśniając, czym kierowałem się przyjmując taki, a nie inny kierunek. Często mówiłem o tym, że dochody powinny być realne, a nie wirtualne i z tym wszyscy się zgodziliśmy (nie ulega wątpliwości, zresztą to wynika też z poprzednich lat, złożenie dokumentów, o czym informowałem przed chwilą). Zgodziliśmy się również, iż należy zadbać o zmniejszenie deficytu, też o tym była mowa. Zgodziliśmy się również, co do tego, aby w sposób sumienny, staranny przygotować się do korzystania ze środków unijnych, pozabudżetowych, bezzwrotnych. Zgodziliśmy się również z tym, aby starać się kończyć inwestycje, aczkolwiek w tym zakresie było zdanie odrębne (bardzo cenne), ale pozwolę sobie je przywołać. Mówiliśmy również o ograniczeniu wydatków (temat bolący), ale niezmiernie ważny. Po czym Rada Miasta rozpoczęła prace nad przedłożonym projektem budżetu poprzez prace w Komisjach. W większości Komisjach brałem udział osobiście jak również Zastępca Burmistrza, czy kierownicy wydziałów, lub też pracownicy wskazani przez Burmistrza. W tym czasie wniosłem autopoprawki, które polegały na:

1) przeznaczeniu nadwyżki budżetowej na zmniejszenie deficytu, a tym samym zmniejszenie emisji obligacji zgodnie z kierunkiem, filozofią poprzedniej Rady i obecnej.

2) Również zaproponowałem, aby pieniądze, które już wróciły z programu, z którego otrzymaliśmy pieniądze na wykonanie termomodernizacji budynku PDK, aby 343.000 zł przeznaczyć również na PDK, na dokończenie Sali widowiskowo - kinowej. Jednocześnie poinformowałem o tym, że jeżeli wrócą pieniądze ze ścieżki rowerowej to zaproponuję na drogi (mamy kiepskie drogi i trzeba je remontować), jak również poinformowałem, że pieniądze, które będą uzyskane z przetargu na działkę przy ul. Stargardzkiej, ponieważ procedura już ruszyła, będę chciał zaproponować Wysokiej Radzie, by przeznaczyć na remonty w szkołach.

W ten sposób pracowałem nad budżetem. W związku z tym, że opinia K. Budżetu (widziałem tą wersję) była nie podpisana, nie mogłem się odnieść, została podpisana dzisiaj w związku z tym poczekam na opinie K. Budżetu, do której (jeżeli Pan Przewodniczący pozwoli) się odniosę.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Odnośnie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska ten temat był przed chwilą omawiany i należało się do niego odnieść w tym punkcie, a w tej chwili Przewodnicząca Komisji nie ma właściwie możliwości odniesienia się do Pańskich uwag. Skoro miał Pan uwagi, to należało je zgłosić w momencie, kiedy omawialiśmy ten punkt na dzisiejszej sesji. Proszę na następny raz zwrócić uwagę, żeby zabierać głos w odpowiednim czasie.

Opinie stałych Komisji Rady:

 1. K. Edukacji - opinia stanowi zał. Nr 28 do protokołu.

 2. K. Rolnictwa i Ekologii - opinia stanowi zał. Nr 29 do protokołu.

Przewodniczący K. Budżetu - R. Grzesiak - Pan Burmistrz w swoim wystąpieniu poinformował, czym kierował się przy konstruowaniu budżetu na rok 2007. Chciałbym w tym momencie również przekazać Państwu kilka informacji wstępnych, czym kierowała się K. Budżetu przy dokonywaniu zmian w planowanym budżecie na 2007 rok. Pierwsza i najistotniejsza sprawa była, aby nie doprowadzić do zwiększenia deficytu budżetowego, tj. podstawa i staraliśmy się poruszać w tych kategoriach, żeby nie dokonywać w tym zakresie zmian, czyli zwiększyć przychody, ograniczyć wydatki tam, gdzie to jest możliwe, a zwiększyć tam, gdzie zdaniem K. Budżetu te wydatki powinny być o wiele większe. Budżet jest bardzo trudny, ponieważ i tak powoduje, że będziemy mieli deficyt budżetowy w tym roku w kwocie ok. 5.000.000 zł. Wobec powyższego chcąc zabezpieczyć potrzeby mieszkańców tej Gminy trzeba była bardzo wnikliwie dokonywać analizy i doprowadzać do propozycji zmian tylko w takim zakresie, w którym Komisja uważała za słuszne. Zdajemy sobie sprawę, że wszyscy z Państwa pewnie nie będziecie zadowoleni z naszych zmian, być może, że niektóre zmiany będą wręcz postrzegane jako niesłuszne, ale niestety jak podejmuje się pewne propozycje to ponosi się pewne konsekwencje z tym związane. Staraliśmy się w miarę możliwości brać te wszystkie Państwa informacje, jakie do nas dopływały (a muszę powiedzieć, że konsultacje, jakie prowadziliśmy ze wszystkimi podmiotami, z sołtysami i innymi organizacjami działającymi na terenie naszej Gminy, to starliśmy się w marę możliwości je tak czytać i tak rozumieć na ile pozwalały na środki). Odczytał opinię K. Budżetu, która stanowi załącznik Nr 30 do protokołu.

Myślę, że nie wszyscy z Państwa będą usatysfakcjonowani, ale myślę, że małymi kroczkami staraliśmy się uwzględnić wszystkie Państwa propozycje, na które było stać. Zauważyłem kiwanie głową jednego z Sołtysów, co rozumiem, ale jeżeli jest przeznaczona kwota 100.000 zł to, żeby dzisiaj dołożyć 20.000 zł to byłoby za mało, a 141.000 zł to przykro nam bardzo, ale nie byliśmy w stanie. Obiecuję, że będziemy pamiętali i w momencie kiedy taka możliwość się pojawi, to będziemy się starali, żeby wszystkich zadowolić. Te zaproponowane kwoty na remonty, one też nie załatwiają potrze w 100%, ale chodziło przede wszystkim o to, żeby każdemu chociaż trochę.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - przypmnę, że zwróciłem się z apelem o to, aby wspomóc pogorzelców z miejscowości Mechowo i chciałem podziękować przede wszystkim Sołtysom, krzt zrzekli się swoich diet na rzecz tych poszkodowanych ludzi i a to serdeczne podziękowania, ale również i dla innych Państwa, którzy też się składali, m.in. odbyła się taka zbiórka w Urzędzie Miejskim, Pan Burmistrz udzielił dużej pomocy. Na ręce Pana Sołtysa Mechowa złożył kwotę 850 zł zebraną przez Radę Miejska. Lista stanowi załącznik Nr 31 do protokołu.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Przewodniczący ogłosił przerwę.

Przerwa od 15:25 do 15:50

Po przerwie

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Chciałem uzupełnić informacje dotyczące tragicznego zdarzenia, które miało miejsce w Mechowie i poinformuję o datkach, które zostały zebrane dla poszkodowanych:

- Sołectwo Letnin zebrało - 900 zł;

- Sołectwo Obromino - 484 zł;

- Sołectwo Mechowo - 1.315 zł;

- 18 Sołtysów zgodziło się przekazać swoje diety, co dało łącznie - 1.548 zł;

- Ksiądz Proboszcz January Żelawski - 800 zł;

- Przekazałem dla Państwa Dylewskich - 3.000 zł; dla Państwa Krupińskich - 2.000zł;

- Przeprowadzono zbiórkę w Urzędzie Miejskim i OPS - 655 zł;

W sumie pogorzelcy otrzymali pomoc finansową rzędu 11.562 zł.

Przed zmianami ustrojowymi naszego państwa, również dotyczy to Gminy pyrzyckiej mawiało się, że jest to kraina mlekiem i miodem płynąca. Czekaliśmy 17 lat i okazało się, że mamy budżet mlekiem i miodem płynący, bo któż nie wyjdzie dzisiaj z sali (może za wyjątkiem Pana Okraski, któremu niewiele zaproponowano), po za tym każdy coś otrzymał, tak jak Przewodniczący K. Budżetu powiedział, że starali się Panowie Radni Komisji każdemu jednak coś.

Pan Przewodniczący powiedział, „że Komisja pracując starała się, aby nie zwiększać deficytu budżetowego”. To ja zmniejszyłem deficyt budżetowy o 1.000.000 zł poprawką realizując swoje postanowienia i wspólne uzgodnienia, że mamy iść w tą stronę. Komisja tego nie uczyniła. Przewodniczący powiedział, że ten budżet nasz jest wysoki, tylko trzeba by zmniejszać deficyt, ale swoją decyzją spowodowała coś innego. Gdyby propozycje padały z innych Komisji: Edukacji, Rolnictwa, to rozumiem, ale K. Budżetu jednak powinna wspólnie z Burmistrzem stać na straży i starać się, aby ten deficyt ciągle zmniejszać, a ten szczególny rok jest taki, o czym mówimy od wielu lat, że on zdecyduje o tym jak miasto będzie się rozwijało, bo on zdecyduje, czy będziemy przygotowani dokumentacyjnie, koncepcyjnie, a potem na jesień wnioskowaniem, a na to są potrzebne duże pieniądze, o czym będę mówił, kiedy odniosę się do konkretnych propozycji Komisji.

Na tej sali (pewno od 5 lat) słyszeliśmy - Panie Burmistrzu urealnić dochody, nie stwarzać ludziom nadziei, to z ustaleń tutaj siedzących. Dlatego chciałbym oświadczyć, że budżet będę wykonywał zgodnie z literą prawa taki, w jakim kształcie Wysoka Rada przyjmie, ale nie jest to budżet mojego autorstwa. Budżet mojego autorstwa jest to budżet, którego projekt został przedłożony najpierw RIO, a potem Wysokiej Radzie, on idzie za daleko. Co się stanie jeżeli nie wykonam dochodów i nie z mojej winy, bo np. nie będzie tylu chętnych na działki, czy też nie da się administracyjnie ustalić poziom cenowy działki. Tego się nie da, to przetarg decyduje, oczywiście Przewodniczący tu mówił o cenach rynkowych, ale do tego jeszcze wrócę. A podatki to, co są pewne? Przecież wiemy, jaka jest realizacja z różnych powodów losowych, zagrożeń, z różnych, podatki to też jest prognoza. Oprócz tego, że przyjmiemy podatki jako prawie pewne do tego jeszcze zwiększamy dochody w postaci sprzedaży mienia, o czym będę mówił za chwilę. Co będzie wtenczas, gdy okaże się jesienią, kiedy nie będzie wykonana strona dochodowa i kto ma inicjatywę uchwałodawczą? Burmistrz i burmistrz będzie wnosił do Wysokiej Rady, aby zmniejszyć dochody, a jeżeli dochody to i wydatki. Trzeba będzie (nie wiem, jakie) przyjąć kryterium, na które przyjęte zadania najpierw ogłaszać przetargi. Mam uznaniowo, pewnie tutaj mam jakąś swobodę obiektywną, czy o to chodzi? Sądzę, że nie. To nie jest działanie na rozwój Gminy to jest działanie na kadencje. Biorę pełną odpowiedzialność za to, co mówię. Wracam jeszcze raz do sumiennego przygotowania się do środków finansowych. Wcześniej informowałem Wysoką Radę o tym, że np. będą pieniądze ze ścieżki to będę proponował takie działanie. Nie wprowadziłem do budżetu i nie pokazałem. Trzeba robić pewien odcinek chodnika, czy ileś punktów świetlnych, czy na inne cele. One będą, jeszcze ich nie ma, one są pewniejsze niż to, co Państwo proponujecie, ale ja nie wprowadziłem, bo jeszcze ich fizycznie nie ma. Czy jeżeli będzie przetarg, a wiemy, że jest zapotrzebowanie na działkę przy ul. Stargardzkiej to zaproponowałem też i też nie wprowadziłem tylko powiedziałem na co zaproponuję one muszą być. Budżet jest konstrukcją płynną, zmienną, aktywną, nie jest constans, nie jest nic nowego, trzeba urealnić dochody i dopiero. Z tym bardzo wiąże sie też propozycja K. Budżetowej, aby zlikwidować rezerwę ogólną 70.000 zł. RIO dała pozytywną opinię z tą rezerwą, dzisiaj RIO mówi, że jest to niepokojąca sytuacja. Rezerwa ogólna jest przewidziana na nieprzewidziane sytuacje. Ta sytuacja będzie prowadziła do tego, że Radni będą częściej absorbowani przeze mnie, bo mam takie uprawnienia wynikające z ustawy. Zwracałem się z prośbą do Pana Przewodniczącego, a Pan Przewodniczący ma obowiązek zwołania sesji w określonym terminie. Dlatego też jeszcze raz mówię, że jeżeli to będzie przyjęte w zmienionej wersji opiniami Komisji Budżetu to będzie uchwała Rady Miejskiej, ale nie mojego autorstwa.

Jakie były wypowiedzi Radnych kiedy pracowaliśmy nad projektem budżetu, chociażby 5 lutego kiedy wypowiedziałem się, że będą dodatkowe pieniądze to należy przygotowywać tereny na jutro, pojutrze, żeby mieć tereny na inwestycje czyt. infrastrukturę techniczną. Nie chcę przytaczać wypowiedzi Radnych (pewnie powiedzą, że tak było), bo nie o to chodzi, ale 5 lutego m.in. Radny Majak powiedział, że tak jak będzie propozycja na uzbrojenie Ryszewko - Lipki , ja będą za.

Przewodniczący Gumowski mówił, wówczas żeby zakończyć inwestycje, tężnie, basen i tutaj w jakimś sensie przyłącza się.

Innego zdania był Radny Ryżyk i nie dlatego, że startował z mojego komitetu wyborczego, powiedział wówczas, żeby zastanowić się, czy nie warto odłożyć realizowane inwestycje, żeby wszystko podporządkować przygotowaniu się na uzyskanie środków unijnych, bo taki czas już się nigdy nie powtórzy. Czytamy prasę lokalną, dyskutowali Radni na sesji Rady Szczecina, nadwyżki, wszelkiego rodzaju pieniądze jakie się pojawiają teraz lokuje się na rezerwę ogólną czy też zabezpiecza się solidnie przygotować, a więc powinniśmy tworzyć dokumentację, pisać i pilnować, żeby ona nie uległa przeterminowaniu i powinniśmy zadbać, aby zdolność kredytowa na zadania współfinansujące ze środków unijne była dlatego m.in. ten 1.000.000 zł przeznaczyłem na obniżenie deficytu, a nie na zadania, które sfinansuje się w 100% ze środków publicznych, bo można wyłożyć złotówkę, a uzyskać dwie, trzy w zależności od zadania i które koszty są kwalifikowane. Tyle tytułem wstępu i odniosę się do opinii K. Budżetu w tym zakresie.

Na całość opinii rzutują dochody dział 700 gospodarka mieszkaniowa wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych. Proponuje się większych dochody o 800.000 zł uzasadnia się tym, iż jest to niemożliwe, aby w takiej sytuacji działka kosztowała 25 - 27.000 zł, prawa rynku, doświadczenie i tu się zgadzam z Panem Przewodniczącym. Z tym, że należy przyjąć więcej nie do końca, bo jeżeli 50.000 zł damy VAT, a VAT trzeba będzie oddać więc tutaj tak to wygląda i są to jednak pieniądze napisane na wodzie i one są wirtualne. Prawo rynku jest następujące i dobrze o tym wiemy, jeżeli rzucimy na rynek 33 działki to nie weźmiemy za działkę tyle jak rzucimy 3, 5, 1 działkę. Pan Przewodniczący przytoczył przykład ul. Mickiewicza, tam była jedna za 47.000, gdyby byłoby tam 10 na pewno nie byłoby więcej, a jeżeli mamy dawkować, bo musimy patrzeć, żeby wziąć jak najwięcej pieniędzy ze sprzedaży to nie możemy w tym roku przeznaczyć 33 działek. Więc Panowie Radni, koledzy będzie pieniądz to będziemy go wydawać na te zadania, które zostały wykazane już dzisiaj, bo je znam i będę nieskromny, potrzeby znam lepiej, o wiele lepiej. Trzynasty rok już pracuję niektórzy kiwają, że za długo. Naprawdę strona dochodowa rzutuje nam i naprawdę proponuję się zastanowić trzeba je mieć. Jakby rolnik powiedział synu mam tutaj działkę, zleć wykonawcy budowę domu za 3 miesiące będziesz już mieszkał, dzisiaj szybko budują, a jak mi rzepak sypnie nieźle to ja mu zapłacę. Przyjdzie niekorzystny marzec, albo początek lipca, albo mróz, albo grad i po sądach się wożą. Nie mówię, że dotychczasowe budżety przeze mnie konstruowane (chociaż tak na dobrą sprawę zaraz powiem, że jestem złośliwy, jestem nowym burmistrzem, ale poczuwam się do tego, że jednak kontynuuję) też nie znaczy że zawsze one były dobre. Mieliśmy ulicę Szkolną 400.000 zł i zawsze brakowało na wydatki to braliśmy tą ul. Szkolną 11 przez parę lat, ale doszliśmy do tej mądrości wszyscy razem, że czas urealniać, nie stwarzać ludziom nadziei. Szkolna została już sprzedana, mamy pieniądze to je będziemy wydawać, więc tutaj bardzo się obawiam, bo to są naprawdę wirtualne pieniądze.

Dalej wydatki, zmniejszenia Dział 750 administracja. Nie prawdą jest, że zwiększam o 12 osób zatrudnienie, zwiększam o 3 osoby, ponieważ inspektor ds. kontroli był zatrudniony w roku ubiegłym, powrót z urlopu bezpłatnego Pana Milewskiego, referent ds. estetyzacji w ubiegłym roku, stanowisko ds. nadzoru teraz i Biuro zarządzania, 3 stanowiska pomocnicze to tylko nazwy się zmieniły, a te osoby są, a więc absolutnie nie jest to 12 osób. Zmniejsza się o 200.000 zł w jakich warunkach my pracujemy o mało kto wie, bo zazwyczaj my oceniamy wizualnie, ale trzeba nam co najmniej 200.000 zł (jest to wyjściowa, trzeba szukać programów). 200.000 zł na dach, komputery jak słyszę są historyczne z lat dziewięćdziesiątych, niektóre w ogóle już nie powinny pracować, my na nich pracujemy, bo oszczędzamy, parking nie skończony jak wyglądają w środku miejsca pracy, staramy się jak najwięcej pieniędzy przeznaczyć na inwestycje w mieście, na tereny wiejskie, a tutaj oszczędnie. Trzeba dojść do tego genu ludzkiego pełniąc funkcję burmistrz, kierownika zakładu, pracują tutaj ludzie, którzy nie często są jednymi żywicielami rodziny, w takim wypadku trzeba będzie sięgać po zwolnienia prawdopodobnie, ale rozważam taką sytuację. Może wybiorę się niedługo na urlop bezpłatny. Poproszę Pana Przewodniczącego o urlop bezpłatny, trochę mniej teraz zarabiam, ale gdzieś ok. setki byśmy zaoszczędzili, ale myślę, że tutaj sobie poradzimy, jest to najmniejszy problem. Trzeba zrobić dach, żebym nie był posądzony, że doprowadziłem do dewastacji, już w tym roku trzeba zrobić.

Promocja jednostek, nie spotkałem się z budżetem, gdzie Rady zdejmują, a zwiększają. Promocja jest ważną rzeczą, ale do tego nie będę się akurat nie będę się odnosił, można zmniejszyć ileś plansz mniej w Aurze, czy w Wigorze, z tym sobie akurat poradzę.

Co do rezerwy ogólnej się wypowiedziałem i jest to złe rozwiązanie dopuszczone prawem, bo organ uchwałodawczy może tak postąpić, chylę czoła, ma prawo, ale jest to nie praktykowane.

Zmniejszenie dopłaty do wody, nie jest powiedziane, że to ma być dopłata tylko dla mieszkańców miasta.

Zmniejszenie w utrzymaniu zieleni, nie ma w zasadzie sesji, kiedy nie mówimy, że trawa jest nie wykoszona, czy leżą papierki. Tutaj w takiej sytuacji powiem wprost, ogłaszamy przetarg, z firmą PPK nie będzie umów negocjacyjnych, może się uda wówczas za może mniejsze pieniądze zadbać o czystość miasta, więc myślę, że tutaj jest to do wytrzymania.

Zmniejszenie- basen. Odnośnie basenu może dwa zdania. Firma ze Słupska, która tutaj prezentowała swoją koncepcję i firma z Czechowic Dziedzic, a wiec i z Północy i z Południa, mówią to samo. Teren przy Publicznym Gimnazjum nie spełnia wymogów technicznych, przestrzennych tudzież innych, na to są dokumenty i napisano. Do tego wszystkiego jeszcze stanowisko byłego zastępcy Burmistrza Świdwina, którzy budowali basen. W niedzielę powiedział mi, proszę zwróć uwagę na dwie kwestie związane z budową basenu i powiedz: w taki obiekcie ma być porządna rekreacja, rekreacja i jeszcze raz rekreacja, żeby młodzież i dzieci mogły korzystać za mniejsze pieniądze (czytaj Gmina dopłaci). Druga rzecz bardzo ważna mieliśmy mówi działkę taką i zmieściliśmy basen taki i teraz dopiero mamy kłopot. Wiem, że trzeba o pewne funkcje rozbudować, a nie ma gdzie. Więc ten teren nie powinien być przeznaczony pod budowę.

Co do tężni nie wypada, poczekam, aż cisną się na usta mocne słowa, ale będziemy się wstydzili przed sobą, mieszkańcami. Od lat się mówi, że solanki, Geotermie wypowiadają się na ten temat, ostatnio Pan Prezes Kulik, a pieniądze zostawione to wystarczą tylko na koncepcje. Dzisiaj to wszystko drogo kosztuje, nie na żaden projekt, a wiec tutaj jest jakieś nieporozumienie.

Zgromadzona kwotę 1.535.600 zł proponuje się przeznaczyć. Trudno jest mi odnosić się do wszystkich pozycji, ale będę próbował w jakiś sposób to spuentować. Generalna zasada, że wszystkie zadania będą musiały być sfinansowane 100% z pieniędzy publicznych, bo jeżeli byłoby inaczej to trzeba byłoby wskazać, że pewne pieniądze na dokumentację, ale tak tu nie jest napisane. Do tego należałoby jeszcze dodać wiaty przy ul. Lipiańskiej, 40 lat ZS RCKU, jedna z Pań wpisała się na dole w książkę, że młodzież stoi i czeka, a jest 40 lat ZS RCKU i przydałoby się tam wiaty autobusowe postawić. Proponowałem budowę chodników podczas dyskusji nad kierunkami rozwoju powiedziałem, że w drodze porozumienia ze Spółdzielnią „Słoneczna” moglibyśmy zrobić, natomiast tu jest remont chodnika ciąg sklepów - jest to droga powiatowa, zapisu porozumienia niema.

Wydatki - radiowóz do Policji - 20.000 zł w tamtej kadencji wspomagaliśmy widzę, że teraz też ten pomysł, pewnie trzeba. W poprzedniej kadencji, kiedy słyszałem wypowiedzi Pana Komendanta obecnego tutaj na sesji i Pana Komendanta Zabiegi to naprawdę Policja jest ubogim krewnym to widać i słychać, że tak i trzeba pomóc, ale trzeba zwrócić uwagę, że Komenda jest powiatowa. Do tej pory żaden samorząd (jest ich 5 oprócz Pyrzyc) nie pomógł. Jak również przy Szpitalu Powiatowym też żaden samorząd nie pomógł, my pomagamy mało, czy dużo pojęcie względne zależy do czego odnosimy, ale pomagamy.

Monitoring 15.000 zł, to tak jak będzie Pan Przewodniczący zabierał głos, to dlaczego 15.000 zł, a nie 16.000 zł?

Odnośnie oświaty, remontów szkół 350.000 zł warto się zastanowić, ponieważ trwają rozmowy z osobą, która chce tą kuchnię przejąć i uruchomić już od 1 października, żeby funkcjonowała, ale myślę, że nie ma zagrożenia skoro będą takie pieniądze i zostaną to pewnie Wysoka Rada przeznaczy na inny cel i nie ma zmartwienia.

W gospodarce komunalnej, w ochronie środowiska, myślę o oświetleniu tylko trzeba liczyć od razu pieniądze na zapłatę za energię, bo wykonać oświetlenie, to jeszcze trzeba potem włączyć i zapłacić, a tu braknie. Nie będę mówił, że w Stróżowie, przydałoby się w samym centrum, ale nie wykorzystałem korzystnej sytuacji i nie zrobiłem. W gospodarce komunalnej też trzeba zaznaczyć, czy mieć na uwadze to, że jest potrzeba uruchomienia dodatkowych kwater, bo zostało tam już naprawdę mało miejsca. W tym roku trzeba będzie zrobić, a tutaj takiej pozycji nie ma.

Remonty świetlic wiejskich małe są kwoty, niektóre takie, że w poprzedniej kadencji przeznaczane były spoza budżetu, nie będę wymieniał miejscowości, bo nie ma po co ale pewnie każdy będzie się cieszył, z tymże należałoby rozważyć jeszcze raz regulamin sołectw i zasady naliczenia udziałów w podatku, zwiększyć o 5.000, 10.000 zł wtenczas Rada miałaby pieniądze i sami robili by sobie remonty, w końcu niech Sołtysi będą sami gospodarzami. Można byłoby zmienić zasady naliczania odpisu (czytaj zwiększyć) i tak wydają to na zadania własne, bo inaczej nie mogą. Rola Sołtysów zwiększa się, dzisiaj o tym rozmawiałem na spotkaniu z Sołtysami i myślę, że na ten temat zwiększonej pracy będzie okazja rozmawiać na najbliższej sesji.

Tak jak wcześniej powiedziałem nie będę odnosił się do wszystkich pozycji, bo np. dofinansowanie konserwacji utrzymania murów i wałów obronnych 50.000 zł to porządna koncepcja plus jakieś założenia techniczne, tak to wygląda. Nie kwestionuje, mówię, że ta część dochodowa wirtualna nie pozwoli.

5.000 zł Kresowianka - lecie obchodzi, zwróciła się Pani Danusia o pomoc myślę, że zespoły obchodziły swoje jubileusze już wcześniej, Poetica, Zespół Pieśni i Tańca Pyrzyce, wiemy dokładnie ile Rada przydzieliła pieniędzy dla Poetici na wyjazd, za ile pojechała, budżet nie dołożył, czy Zespół Pieśni i Tańca Pyrzyce- Włochy, budżet nie wyłożył, zespół pojechał. Staram się Panie Przewodniczący, Wysoka Rado o takie drobne- mniejsze pieniądze, a jeżeli mam możliwość i dobre, normalne kontakty to firmy pomagają i pomogły. Myślę, że Kresowiance też jeszcze pomogą.

Moja wypowiedź nie ustosunkowała się konkretnie do poszczególnych zadań, tylko niektóre wyłuskałem, dlatego że jest mi trudno, bo mam tą świadomość, że będzie kłopot z dochodami. Można byłoby zapytać dlaczego nie mówiłem o tym na komisji, nie zacytuję pewnie, ale przez pewien czas nie byłem potrzebny, komisja sobie pracowała sama, później zostałem tylko poinformowany, jak to ma być. Myślę, że niewiele bym zmienił.

Podsumowując, puentując moją wypowiedź, to co komisja przedstawiła po stronie wydatkowej to tak, do tego można byłoby jeszcze 2-3 razy więcej dopisać, o jest potrzebne. Wyjdziemy dzisiaj zadowoleni, zapisane zadania, zapisane dochody, oby je wykonać. Natomiast jeżeli by się okazało, że nie uda się wykona dochodów w ten sposób, jak Rada zaproponowała z tych źródeł, to nie obiecuję, ale deklaruję, że podejmę działania i postaram się znaleźć dochody z innych źródeł czy ze sprzedaży innego mienia, tak abyśmy razem ten budżet wykonali.

Przewodniczący RM - A. Gumowski- Dziękuję, czyli złożył Pan deklarację rzetelnej i sumiennej pracy jako organ wykonawczy. Panie Burmistrz, zwracam Panu uwagę tylko na fakt, iż jesteśmy jeszcze przed turą głosowania, a odnosił Pan się do tego tak, jakbyśmy byli już po głosowaniu i jakby wszystkie wnioski stały się faktem. Nie jest tak, dopiero do takiego głosowania będziemy przystępowali.

Przewodniczący K. Budżetu - R. Grzesiak - Ja rozumiem Pana Burmistrza, zawsze jak jest sesja to są media, więcej słychać, w9ięcej widać i w tym momencie widać, co faktycznie robimy. Może to jest dobra metoda, ona zresztą była prowadzona przez kolejne kadencje. Prosiliśmy Pana Burmistrza, żeby wprowadzi pewne poprawki i zmienić styl działania i wtedy myślę, że my jako Komisja Budżetu (bo tylko o tej mogę mówić) postaramy się też do pewnych rzeczy podejść inaczej. Chcę powiedzieć, co mam na myśli. Rozmowy na temat budżetu, spotykaliśmy się 6, czy 7 razy i nasze posiedzenia nie trwały godzinę, dwie, tylko trwały długo. Można by powiedzie, że albo nie rozumiemy budżetu, albo nie umiemy, albo było trudno uzyskać nam pewne informacje. Ta druga informacja jest informacją prawdziwą, ponieważ Pan Burmistrz na ile mu pozwalał czas (obowiązków ma bardzo dużo) w momentach, kiedy uznał to za stosowne prosił o to, że pozostawia kompetentne osoby (zastępcę i kierowników) po to, żeby udzielano nam odpowiedzi, jakich będziemy oczekiwali. Nie mniej jednak na ostatniej K. Budżetu powiedział w sposób następujący opuszczając pomieszczenie, w którym obradowaliśmy „proszę pracowników tylko o jedno, proszę odpowiadać na konkretne pytanie i nic więcej nie mówić”, no więc to jakby wystarcza, nie ma co dyskutować. My nie jesteśmy fachowcami w branży i może w tym momencie są takie sytuacje, w których popełniamy błąd i chciał nas z tego błędu wyprowadzić. Trzeba powiedzieć, słuchajcie Państwo, popełniacie błąd, bo to, bo to, b to i okazuje się, że niestety, ale musimy sobie te sprawy wyjaśniać podczas obrad Rady Miejskiej, co uważam za nie eleganckie i myślę, że nasi mieszkańcy tego nie oczekują, ale chcą, żebyśmy coś robili, a nie pokazywali jacy jesteśmy ważni.

Pan Burmistrz bardzo ładnie powiedział, że „proszę pamiętać Wysoka Rado, uchwała podjęta przez Radę Miejska jest Waszym autorstwem, a nie moim”, a później powiedział, że „może ja sobie pójdę na urlop”, no tak jak uchwaliliście budżet to sobie go realizujcie. Zapomniał jakby o tym, że my jesteśmy organem uchwałodawczym, a wykonawczym jest Pan Burmistrz. Wydaje mi się to trochę niegrzeczne i lekceważące nawet nie tylko dla nas, ale i mieszkańców.

Jeżeli chodzi o deficyt uważaliśmy, że ten deficyt należałoby zmniejszyć, natomiast jak zapoznaliśmy się z potrzebami to okazało się, że już w tym momencie na pewno nie zwiększać deficytu, ale nie da się go ograniczyć. Jeżeli spotkaliśmy się z kierownikami jednostek podległych Panu Burmistrzowi, co zostało też skwitowane w sposób nieelegancki, bo Pan Burmistrz powiedział, że „jak zabiegacie o środki w Radzie to sobie je załatwiajcie, to po co ja Wam jestem potrzebny”, takie padały informacje, co uważam, że też jest nie fair. Po to, żebyśmy my jako K. Budżetu mogli być zorientowani w temacie, żebyśmy wiedzieli, gdzie jest ta dziura, na co zwrócić uwagę to taka informacja była nam potrzebna. My nie staliśmy na stanowisku takim, żeby pracować za Pana Burmistrza, tylko żeby mieć informacje, żeby można było zapytać dlaczego np. nie realizuje się takiego i takiego zadania, czy takiej inwestycji, taki był nasz cel.

Pan Burmistrz powiedział, że jeżeli chodzi o dochody to one są dochodami wirtualnymi, czyli my sobie tak usiedliśmy, ustaliliśmy i tak sobie powiedzieliśmy, a nich to będzie kwota 1.649.000 zł to będzie temat załatwiony. Panie Burmistrzu, nie tak. Pierwsza rzecz tj. Pan zapisał w budżecie na rok 2007 sprzedaż 33 działek, to nie K. Budżetu tylko Pan Burmistrz. Pisał Pan, że będzie to kwota 849.000 zł i te działki będą nieuzbrojone, natomiast my prosiliśmy o to, by sprzedaż tych działek odbyła się wówczas jak nastąpi ich uzbrojenie. Jak będą uzbrojone (w budżecie Pan zaplanował kwotę 800.000 zł), czyli my tylko wzięliśmy dodaliśmy te 800.000 zł i wyszło 1.649.000 zł i stad jest ta kwota,. Nic nie wymyślaliśmy, czy to jest tak, czy inaczej, natomiast próbowaliśmy szukać uzasadnienia i uznaliśmy, że jest to kwota całkiem realna widząc, co dzieje się na rynku nie tylko pyrzyckim wydaje nam się, że jest to jak najbardziej możliwe do uzyskania. Gdyby Pan Burmistrz zapisał tam sprzedaż 20 działek to pewnie nic byśmy nie mówili. Wspomniałem w swojej wypowiedzi, ze widzimy jeszcze inne działki, ale proszę zauważyć, że my ich już do budżetu nie wprowadzaliśmy. Być może, że Pan Burmistrz będzie sprzedawał je w roku 2007, a może nie i tutaj już nie staraliśmy się tych rzeczy ruszać.

Czy dochody będą wykonane - to zależy od Pana Burmistrza. Jeżeli my np. założymy z góry, ze spokojnie sobie możemy działać, bo jeżeli mamy przygotować 10 działek w ciągu roku to myślę, że będzie o wiele łatwiej jak przygotować do zbycia 33 działki, na pewno jest to większe obciążenie i myślę, że temat jest dlatego trudniejszy.

Mówiliśmy również o zakończeniu pewnych inwestycji, nie wiem Panie Burmistrzu, Pan twierdzi, że my i tym zapomnieliśmy. Nie wiem może ja czegoś tutaj nie wiem, to proszę mnie doszkolić, ale uważam, że to Centrum Wodne tj. właśnie nowa inwestycja, a kryta pływalnia tj. stara, bo podjęta jeszcze przez poprzednią Radę i nam chodziło o to, żeby te sroki, które Pan Burmistrz uznał w tej samej dokładnie wysokości nie przeznaczać na inne zadanie, na to samo, tylko winnym miejscu i może w mniejszym zakresie, jeżeli chodzi o obiekt, także wydaje mi się, że tutaj jesteśmy konsekwentni. Myślę, że Burmistrz wysłał nas na szkolenie w zakresie budżetu i może to błąd, bo trochę nam powiedziano, co to znaczy opinia RIO i opieranie się o tą opinię nie jest akurat w tym zakresie słuszna, dlatego że RIO tylko sprawdza, czy Skarbnik we właściwym punkcie, miejscu, paragrafie zapisał jakąś kwotę, a jaka tj. kwota to jakby nikogo nie interesuje. Tak nas szkolono i wydaje mi się, że szkolili nas ludzie z RIO kompetentni i trudno im nie ufać. Jeżeli Pan Burmistrz w budżecie zabezpieczył środki, które chciałby przeznaczyć na to, by później można było uzyskać sroki unijne to proszę pokazać, bo ja nie wiem. Wydaje mi się, że my nie zrobiliśmy tu żądnych przesunięć, że Pan Burmistrz zabezpieczył na to jakąś kwotę, a my wykreśliliśmy, bo mówimy koniec ze środkami unijnymi i nie potrzeba nam tego. Może popełniliśmy błąd. Wydaje mi się, że nie powinniśmy o tym mówić dzisiaj, ale jeżeli już trzeba to, żeby podnieść rękę i żebyśmy nie popełnili błędu, żeby z nas ktoś później się nie śmiał, że nie mamy rozeznania, czy pojęcia.

Pan Burmistrz twierdzi, ze zwiększenie zatrudnienia w Urzędzie Miejskim to są 3 osoby, natomiast ja mam przed sobą dokument podpisany przez Pana Burmistrza z datą 20 lutego, w którym jest napisane „wzrost zatrudnienia w 2007 r.” i po kolei jest wymienione 12 osób, czyli średnie zatrudnienie w 2006 r. 73 osoby, a w 2007 r. 85 osób. Ja nie muszę wszystkiego prawidłowo interpretować natomiast nauczyłem się czytać i czytam, 12 osób więcej, więc, myślę, że tj. nic nie naciągane i naprawdę nie ma żadnego przekłamania. Środki na Centrum zostały przesunięte na to zadanie, ale trudno finansować zadanie, na które nie było podjętej uchwały. Rozumiem Pana Burmistrz, bo w tym momencie, kiedy był przedstawiony budżet to Pan Burmistrz nie wiedział, że Rada nie podejmie uchwały by budować Centrum wobec tego prawidłowo i tutaj nie widzę żądnych jakby uchybień. Jeżeli chodzi o tężnie, taką informacje posiadam, że w tym roku jesteśmy w stanie przygotować dokumentację i koszt, jaki na tą dokumentację jest niezbędny tj. kwota 30.000 zł, albo mamy złe informacje, albo ta osoba, która informowała przekazała złą informację, trudno jest mi w tej chwili mówić, natomiast nie jest to tak, że my popatrzyliśmy w sufit i powiedzieliśmy, żeby było to 30.000 zł.

Jeżeli chodzi o wydatki, Panie Burmistrzu zwraca Pan uwagę, że my widzimy jakąś wiatę, a Pan widzi wiatę przy ul. Lipiańskiej. My zauważyliśmy wiatę np. w Nowielinie i uznaliśmy, że trzeba przeznaczyć 5.000 zł, czy to jest dużo, czy mało nie wiem, natomiast Pan Burmistrz mógł wpisać w budżet, że wiatę przy ul. Lipiańskiej i wstawić kwotę.

Jeżeli chodzi o zakup radiowozów, wspomniał Pan również o szpitalu (oczywiste jako dyrektor szpitala muszę Panu podziękować, rzeczywiście na ile Pan może to Pan pomaga) natomiast podobnie Pan postępuje z inną jednostką powiatową tj. Komenda Policji. Wydaje mi się, że trzeba pamiętać o tym, co Pan kiedyś powiedział, że Powiat stoi gminami. Wobec powyższego, jeżeli stoi gminami, to jeżeli Gmina Pyrzyce przeznaczy jakąś kwotę, pokażmy może koledzy to w końcu zauważą i Gmina Pyrzyce przeznaczy na radiowóz 15.000 zł, czy 20.000 zł to Gmina Przelewice przeznaczy 5.000 zł, czy 8.000 zł i my ślę, że małymi kroczkami. Chcę powiedzieć, że jeżeli chodzi o szpital to zaczyna powolutku tak się dziać, już Lipiany sobie przypominają, Przelewice, wierzymy w to, że i inni. Ma Pan rację, rzeczywiście największa pomoc (przynajmniej ja mówię o swojej jednostce) to do tej pory ona była z Gminy Pyrzyce.

Natomiast, jeśli chodzi o monitoring to możemy mówić, czy tj. 15.000 zł, czy 18.000 zł, czy 22.000 zł, ale myślę, żeby tego nie robić na obradach sesji, ponieważ czymś się kierowaliśmy, dlaczego padła kwota 15.000 zł.

Wspomniał Pan o szkole podstawowej. Nie wiem być Mozę, że Pani Dyrektor szkoły podstawowej nie ma pełnego rozeznania jakie działania Pan podejmuje, bo w informacji jaką otrzymaliśmy było napisane, że z takich bardzo istotnych, najważniejszych spraw, które pragnęłaby, żeby załatwić w bieżącym roku tj. m.in. kuchnia w tejże szkole. Po głębokiej analizie doszliśmy do tego, żeby zrobić ten krok i jakby widzimy to jako krok słuszny i dlatego w tym kierunku poszliśmy.

Jeżeli chodzi o oświetlenie, to krytykuje Pan nas, że oświetlenie tak, ale kto będzie płacił za światło. Myślę Panie Burmistrzu, że jak sobie przeanalizujemy ile to światła w Pyrzycach wprowadzamy w różnych okresach i ilościach, jakich wprowadzamy to Może w jakimś stopniu tutaj zaoszczędzimy i tu dołożymy. Wydaje mi się, że są miejsca, w których brak jest bezpieczeństwa dla naszych mieszkańców, to są tematy, które ciągną się od X lat (opieram się na swojej wiedzy, a przede wszystkim na koleżankach i kolegach Radnych, którzy są nie pierwszą kadencje i uważam, że należy te niewielkie kwoty przeznaczyć na bezpieczeństwo). Monitoring nam wszystkiego przecież nie zabezpieczy.

Powiedział Pan, że widzi Pan również pewne potrzeby inne. Myślę, że to jest zgodne z tym, co my zauważyliśmy. Pan Burmistrz w swoim budżecie już wcześniej zauważył to, co zauważył i jeżeli to będzie rzeczywiście budżet Rady Miejskiej i Pana Burmistrza to ja wierzę, że poradzimy sobie z tym. Zrozumiałem Pana deklarację końcową, co mnie ucieszyło, aczkolwiek początek wywodu Pana był troszeczkę inny i wierzę, że będzie to dobrze i będziemy sobie wzajemnie pomagać, a jeżeli będziemy pomagać to wierzę, że będzie to ze skutkiem pozytywnym dla naszych mieszkańców. Jeżeli zrobimy mały krok w tym roku, to myślę, że w następnym będziemy mogli albo kontynuować to co zaczęliśmy, albo dokładać coś nowego, jeżeli tylko bezie nas na to stać.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Pan Przewodniczący Komisji wiele powiedział i będę starał się co do niektórych kwestii się odnieść. Mam zmienić styl działania, ja chodziłem na komisje, chodzili moi pracownicy i szkoda Panie Przewodniczący, że na ostatniej Komisji (nawet zauważyłem po twarzach niektórych Radnych, nie chcę użyć terminu dyktat, ale przewodniczący dysponował materiałem) rozmowa była, ale ciężko było cokolwiek merytorycznie rozmawiać. Oczywiście nie jest to temat na sesję, dla mediów, powinniśmy rozmawiać na Komisjach, ale tak się nie stało, dlaczego to nie potrafię powiedzieć. Faktycznie 6, 7 spotkań, to one były prowadzone dokonując analizy budżetów poprzednich, czy poprzedniego obecnego projektu, analizy, dlaczego więcej, dlaczego mniej. Praktycznie na jednej Komisji dyskutowano o kształcie ostatecznym i propozycjach zamian do przedłożonego przeze mnie projektu, taka jest prawda. Powiedziałem o urlopie bezpłatnym nie dlatego, żeby uciekać od zadań, tego nikt mi nie zarzuci i muszę tutaj być nieskromny, natomiast będę ewentualnie szukał oszczędności nie dlatego, żeby uciekać od zadań i zostawiać Gminę. To jest jedna z form szukania oszczędności w Dziale 750,nie mówię, że to jest ostateczna i taką prośbę ewentualnie będę artykułował, ale nie w tym duchu i nie w tym kierunku szła moja wypowiedź.

Deficyt, to ja swoją propozycją wnosiłem o zmniejszenie deficytu o 1.000.000 zł, a co stoi na przeszkodzie (tj. tylko moja propozycja), przecież Wysoka Rada może ten 1.000.000 zł rozdysponować, mamy jeszcze mnóstwo zadań. Proszę nie posądzać w kategoriach złośliwości, utrzymalibyśmy poziom deficytu na poziomie roku tego zaplanowanego, a więc są to wskaźniki bezpieczne, mamy jeszcze 1.000.000 zł.

Wykonanie dochodów, że obciążenie będzie większe, myślę, że chodzi o wykonanie dochodów i pozyskiwanie pieniędzy z zewnątrz i z różnych źródeł, żeby wspierać różne działania od 1.000 zł do 2.000 i potem wychodzi duża suma, jestem w to ogromnie zaangażowany i jeśli trzeba to mogę przypomnieć, czy w marcu przedłożyć w jaki sposób komu pomagamy. Dalej podkreślam, że są to wirtualne pieniądze i tego terminu się trzymam, bo jest niebezpieczne wysuwanie takiej kwoty.

Centrum Wodne, powiedziałem, naprawdę, ja już więcej na ten temat mówił nie będę musiałbym chyba się powtarzać. Nawet dzisiaj powiedziałem na temat basenu pływackiego, dlaczego ma być taki, a nie inny.

RIO, ja odniosłem się tylko do Działu - rezerwa ogólna i RIO uważa, że jest to niedobra sytuacja jeżeli nie ma rezerwy ogólnej i właśnie tak, nieprzewidziane wydatki tj. taka sytuacja jak np. pojawił się teraz program Blisko boisko, at hoc, szybko projekt, mam rezerwę ogólną piszę i robimy, żeby zdążyć do końca marca, a więc po co? Jeżeli Rada tak zdecyduje to będę wnosił o sesję, bo jednak parę dni ucieknie, ale myślę, że nic szczególnego się nie zdarzy, bo będą częściej sesje. Natomiast jest to niezbyt dobra sytuacja i niekorzystna i tam właśnie z tych pieniędzy chciałem finansować m.in. projektu unijne. Do tego dodam (jest zapisane w budżecie) 30.000 zł skromne, bo na ten moment tyle mogłem wysupłać wziąłem dochody i wydatki na dokumentację, na drogi, jest zapisane na jednej ze stron projektu budżetu, a więc pokazałem.

Wiata przy ul. Lipiańskiej nie wstawiłem, będę miał pieniądze to zaproponuję Wysokiej Radzie, bo tylko Wysoka Rada jest władna podjąć takie decyzje.

Oświetlenie - Pan Przewodniczący jakby nie dokończył swojej wypowiedzi to, co ja często czyniłem w poprzedniej kadencji, jeżeli Pan Przewodniczący myślał o czym innym to proszę mnie skarcić, ale myślę o tych świecidełkach, raz w roku jest Boże Narodzenie, Nowy Rok, trzeba też jakoś nasze miasto upiększyć, myślę, że chyba to jest poza dyskusją, a więc tam nie oszczędzimy.

Podtrzymuję swoją wersję, natomiast nie dane było mi zaproponować, bo Pan Przewodniczący przyzna, że opinia była podpisana dzisiaj, a więc kartki papieru nie podpisane, nie są dokumentem, nie mogłem się odnieść, nie było czasu, nie było możliwości na to. Bym ewentualnie odniósł się i zaproponował, że niektóre dochody może faktycznie można uzyskać i wydatki, natomiast w takiej sytuacji podtrzymuję wersję przedłożoną do RIO i do Wysokiej Rady.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - W tym momencie muszę zacytować § 32 ust. 1i 3 statutu, który mówi „czas wystąpienia mówcy nie powinien przekraczać 5 minut. W uzasadnionych wypadkach Przewodniczący może ten czas przedłużyć lub udzielić ponownie głosu nie dłużej niż na 3 minuty”. Punkt 3 mówi „Przewodniczący może czynić mówcy uwagi dotyczące tematu formy i czasu trwania wystąpienia”.

Wiceprzewodniczący RM - M. Gryczka - Panie Burmistrzu mówienie, że Projekt przedkładany Wysokiej Radzie to nie jest projekt Pańskiego autorstwa, natomiast 6 dokumentów będzie niebawem głosowanych Pańskich wniosków, autopoprawek. Przynajmniej klimat jest pozytywny w poszczególnych Komisjach i te wnioski znajdą tutaj swoje odzwierciedlenie w projekcie. Nie do końca się to tak ma, że to nie jest również dokument przedkładany przez organ wykonawczy.

Komenda Powiatowa Policji, o czym już Pan Przewodniczący Komisji Budżetu wspomniał, obsługuje teren Powiatu, a Gmina Pyrzyce tj. połowa Powiatu więc wydaje mi się, że tutaj nasza Gmina powinna wieść ten prym. Wiem, ze Pan Burmistrz pisze pewne programy dotyczące bezpieczeństwa naszej Gminy i podnosi te akcenty, także należy z różnych możliwych źródeł szukać środków na wspieranie działalności tego typu jednostek i chwała. Chyba rozumiemy, aczkolwiek w temacie monitoringu to zbyt długo ten temat się przewija.

Szpital Powiatowy - będąc ostatnio na spotkaniu sekretarzy Powiatu jeden z kolegów powiedział, że „u mnie przestaje być problem szpitala powiatowego, ponieważ dołączyły się wszystkie Gminy”. Pan Przewodniczący jako dyrektor tej jednostki wspomniał, że włączają się następne.

Sprawa murów obronnych - próbujemy wskazywać jakieś minimalne środki na tego typu działania i tak w kontekście już wcześniej mówiłem 22 lutego wypowiadał się Pan w artykule do Głosu Szczecińskiego i zacytuję jeden ze zwrotów „to miejsce musi zacząć żyć”. Od ostatniej sesji do sesji dzisiejszej na wałach naście koszy na nieczystości zostało zamontowanych. Wydaje mi się, ze pewne wskazania, działania jak gdyby zgodnie z zasadą „cel uświęca środki” zostaną realizowane.

Przewodniczący K. Budżetu - R. Grzesiak - Rozumiem, że temat, który Pan podniósł nie koniecznie Panie Burmistrzu słusznie, bo jeżeli Pan uważa, że na posiedzenie Komisji mogę przyjść nie przygotowany to sobie tego nie wyobrażam, bo tak wyglądało, że ktoś mi doniósł dokumenty ja popatrzyłem, a Komisja mnie słucha i podnosi ręce. Myślę, że są tutaj członkowie K. Budżetu i jeżeli tak się dzieje to niech na ten temat kilka słów powiedzą. Tak Pan powiedział, że uznał Pan, że nie ma potrzeby, żeby Pan dłużej przebywał na posiedzeniu Komisji, ponieważ to było wszystko przygotowane.

Z jednej strony sugeruje Pan, że mogliśmy zwiększyć deficyt o kolejne 1.000.000 zł, a z drugiej strony Pan mówi, że wirtualny dochód. Myślę, że jeżeli okaże się ten wirtualny dochód to może będziemy mieli właśnie miejsce. Nie chciałbym, żeby tak się stało, ale gdyby, to po żeby zrealizować to, co zaplanowaliśmy to być może, że trzeba byłoby wtedy.

Jedna rzecz, która ,mnie bardzo boli i myślę, że wyciągnąłem sobie z tego lekcję nauki na przyszłość, jeżeli chodzi o współpracę w Radzie to mamy pierwsze kontakty z sobą, że powiedział Pan, że nie otrzymał Pan stosownego dokumentu podpisanego przeze mnie, dotyczącego tych pewnych ustaleń. Proszę sobie przypomnieć, 1 marca na Komisji prosiłem Pana Burmistrza, że z chwilą kiedy otrzyma dokument roboczy, jeszcze nie podpisany, żeby spotkać się, czy z Komisją Budżetu, może z Klubem Radnych, żeby przynajmniej powiedzieć, że tak było, to ja to tak zorganizuję, żeby to było możliwe, bo rozumiem, że Pan ma więcej obowiązków, a my potrafimy się dostosować do czasu przez Pana zaproponowanego. Myślę, że tutaj popełniłem błąd, bo jednak nie jest to możliwe, żebyśmy tak współpracowali i na przyszłość będę robił to inaczej i czuję się w tym momencie winny, ponieważ nie miał Pan jakby możliwości wypowiedzenia się i ma Pan troszeczkę inne zdanie. Nie mniej jednak nie mając tego dokumentu dopiero Pan się zapoznał z pewnymi sprawami, co jest oczywiście nieprawdą, ale powiedzmy i dlatego ma Pan tą wątpliwość. Tak to przyjąłem i przyjąłem sobie jako lekcję na przyszłość.

Radny J. Kubajek - Dyskutujemy dzisiaj nad najważniejszą uchwałą, nad budżetem na 2007 rok. Ja osobiście i cała Rada jest bardzo zainteresowana planem inwestycyjnym w najbliższym czasie, który również miałby na celu pozyskiwanie środków pozabudżetowych. Myślę, że w tym budżecie nie ma za dużo tematów dyskusyjnych ukazanych dla pozyskania środków pozabudżetowych, ale myślę, że cała Rada jest zainteresowana przedstawieniem w najbliższym czasie przez Pana Burmistrza takiego planu inwestycji i spięcie finansowe, czyli pozyskanie środków pozabudżetowych i na pewno nie będzie problemów, żeby nad takim planem popracować, zatwierdzić i w każdym budżecie zabukować pieniądze potrzebne na te zadania. Słusznie Pan Burmistrz mówi, że złotówka wydana z naszego budżetu może spowodować 2, 3, czy 4 złotówki z zewnątrz. Nie chcieliśmy zwiększać budżetu, myśleliśmy o jakimś zabezpieczeniu środków na realizację programów inwestycyjnych, żeby pozyskać również środki pozabudżetowe to, co Pan Przewodniczący K. Budżetowej mówił, że jeżeli trzeba będzie to na pewno będziemy za nawet zwiększając deficyt, ale na inwestycje w celu uzyskania środków pozabudżetowych, ale musimy wiedzieć jakie o mają być inwestycje, jakie remonty, spięcie finansowe, skąd środki pozabudżetowe, ile takich programów i na pewno cała Rada będzie głosowała za, aby rozwijać naszą infrastrukturę, szkoły, remonty.

Radny S. Ryżyk - To jest pierwszy rok naszej nowej kadencji i zauważyłem zmianę procedury uchwalania budżetu. Sądzę, że w przyszłym roku powinniśmy wcześniej się do tego przygotować taką procedurę ustalić, żeby ona była jasna, przejrzysta, żebyśmy wszyscy wiedzieli jak procesowanie w czasie uchwalania budżetu ma stać, bo zauważyłem tutaj, nie wiem jak Pan Przewodniczący z tym sobie poradzi. W poprzednich latach było tak, że Komisje inne składały wnioski do K. Budżetu i K. Budżetu rozpatrywała je i na sesji padały wnioski tylko z K. Budżetowej i one były kompletne i zamknięte. Dzisiaj stało się chyba trochę inaczej i sądzę, że taka jest uwaga, że powinniśmy takich sytuacji unikać i mieć to wszystko jasne i przejrzyste.

Co do budżetu powiem tak, że wszystkie te zadania są potrzebne, słuszne i pewnie one nie są jakimś tam rarytasem. Przewidziane tutaj zadania to są zwykłe zadania, które się mieszkańcom naszej Gminy należą. My uchwalając budżet musimy też pamiętać o tym, że jest on dosyć optymistyczny. Pan Burmistrz sygnalizował, potem jak gdyby się z tego wycofał, powiedział, że jest w stanie być może zrealizować te przychody, daj Boże żeby tak było, żebyśmy uniknęli tego, że tutaj rozdajemy jakieś rzeczy bez pokrycia. Chciałbym życzyć Panu Burmistrzowi, żeby tą stronę dochodową zrealizował i wtedy ten budżet po stronie wydatków też bezie mógł być zrealizowany i każdy z nas będzie w miarę pewnie, pewnie nie do końca i całkiem zadowolony. Jest jeszcze jedna sprawa, o czym mówiłem na Komisji Budżetowej w tym roku nam się to nie udało, sądzę, że tutaj kolega J. Kubajek mówił, że ja proponowałem żeby przyjąć tą sprzedaż 800.000 zł to po to, żeby utworzyć z tego fundusz, z którego mógłby być finansowany wkład własny Gminy w przedsięwzięciach z udziałem funduszy unijnych, czy innych zewnętrznych. Tak się nie stało Rada poszła inną drogą, takie miała prawo i tak zrobiła, ale sądzę, że nad takim rozwiązaniem jeśli już nie w tym roku to w niedalekiej przyszłości musimy się koniecznie zastanowić. Musimy wiedzieć, że przy okazji tego budżetu zaciągamy dług ok. 6.000.000 zł i tym sposobem zwiększamy deficyt, bo potem za pół roku spotykamy się i biadolimy jaka nasza Gmina jest zadłużona zapominając o tym dniu takim jak dzisiaj.

Przewodniczący K. Edukacji - A. Jakieła - Przysłuchując się tej dyskusji odnoszę wrażenie, że przypomina mi to pojedynek zapaśników, my się mocujemy w sprawie budżetu, a nie bardzo wiem po co?

Po pierwsze: te zmiany zaproponowane przez K. Budżetu, one nie zwiększają deficytu, ani nie zmniejszają, one tylko przekierowują środki, które były zaproponowane w budżecie, bo nawet trudno tam się doszukać za dużo zmian, tytuły pozostały te same. Pan Burmistrz powiedział, że już 13 lat na tej Sali zarządza, decyduje, także posiada bardzo dużą wiedzę i pewno tak jest, z tym że ja odnoszę takie wrażenie, że wraz z tym stażem Panie Burmistrzu narasta w Panu przekonanie o nieomylności, o jedynie słusznych poglądach, a to jest trochę niebezpieczne. Wydaje mi się, że w tej Radzie miał Pan i ma Pan dalej szanse mieć partnera w większości tych zamierzeń, które chce Pan realizować tylko proszę traktować tą Radę po partnersku. Te wszystkie kruczki (ja też doświadczyłem tego na jednej z Komisji) trochę się kłócą z powagą Pańskiego urzędu i powagą tej Rady. Na Komisji zapytałem kiedy obradowaliśmy nad projektem budżetu, dotyczyła sprawa świetlicy w Brzeźnie, że Sołtys wystąpił o 240.000 zł, a ja widzę w projekcie budżetu 100.000 zł, jaka wówczas Panie Burmistrzu padła odpowiedź? „Jeżeli Sołtys nie wie do kogo się zwracać to będzie miał tyle ile ma”, tj. przykład właśnie takich przepychane, które w ogóle nie powinny mieć miejsca, bo nie o to chodzi kto jest ważniejszy, kto jest mniej ważny, tylko chodzi o to, żeby załatwić te problemy, które są. Razi mnie trochę sformułowanie „ja daję, ja nie daję”, wydaje mi się, że my wszyscy jesteśmy tutaj Rada w mniejszym, Pan Burmistrz w znacznie większym stopniu, dysponentami budżetu, ale to są publiczne pieniądze, które wydajemy zgodnie z ustawą o finansach publicznych, a rozkładem tych wydatków jest budżet, nad którym dzisiaj debatujemy.

Ostatnio byliśmy na dwudniowym szkoleniu, konferencji na temat budowy obiektów sportowych i wsparcia finansowego ze strony Ministra Sportu. Występował tam człowiek, który jest właścicielem jednego z większych biur projektowych zajmujących się projektowaniem obiektów sportowych w Polsce, ma kilka oddziałów w całym kraju. Podkreśliłem sobie grubą krechą w notatkach uwagę na jedno ze zdań wypowiedzianych przez tego Pana „zbudować łatwo, utrzymać trudno”. On stwierdził wręcz, że w momencie kiedy przystępujemy do jakiejkolwiek inwestycji w obszarze sportu, pewno również w innych dziedzinach, to jako przyszły inwestor powinniśmy narzucić projektantom, co chcemy. Czyli powinniśmy najpierw przeanalizować (na przykładzie basenu, czy tego Centrum Wodnego), jakie są systemy uzdatniania wody i który z nich jest najtańszy. Jakie są systemy ogrzewania obiektów, który z nich jest najtańszy i my już na tym etapie powinniśmy narzucić pewne ramy projektowe projektantom, tak się póki co chyba nie dzieje.

Dla mnie trochę jest śmieszne kiedy Pan wyraża zatroskanie, co to będzie jak oświetlimy dodatkowo kilka wiosek, kto będzie płacił za prąd? Natomiast nie ma Pan tego typu obaw, że jak wybudujemy Centrum Wodne, skąd znajdziemy ponad 1.000.000 zł, żeby dopłacić do eksploatacji tego obiektu rok w rok i to samo, co podkreślam, bo również na tej konferencji powiedziano, że wszyscy którzy poszli w tym kierunku, a nie przeanalizowali tego na dzień dobry przed projektowaniem od strony kosztów, to niestety do tych inwestycji sporo muszą rok w rok dołożyć.

Na koniec pół żartem, pół serio, budujmy tą tężnię jak najszybciej, bo ona w ubiegłym roku kosztowała 1.000.000 zł, a w tym już 5.000.000 zł, także nie chciałbym, żeby ona w takim tempie traumatycznie wzrosła i trzeba ja jak najszybciej zrealizować.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Pan Przewodniczący Jakieła - przypomina to pojedynek zapaśników, wolałbym, żeby to był pojedynek na szermierkę, ale i za tym optuję.

Pan Przewodniczący Gryczka - ja nie powiedziałem, że ten dokument, który złożyłem i podpisałem się pod nim to nie jest mój, tylko w tej wersji tak znacznie zmienionej, to nie jest mojego autorstwa i mówiłem w tym kontekście, nie inaczej.

Co do Komendy Powiatowej Policji, to autentycznie, w ubiegłej kadencji kupiliśmy jeden samochód, pewnie 5 gmin pozostałych, bo połowa Powiatu powinni kupić drugi samochód, kupili? Nie kupili. Teraz proponujemy też 20.000 zł nie wiem jak będzie, ale praktyka jest niezbyt ciekawa. Zresztą podczas Dni Policji w Szczecinie powiedziałem (akurat taką możliwość widziałem), że dam pieniądze na drugi samochód pod warunkiem, że Gminy lub Powiat dorzucą część pieniędzy (jeszcze Komendantem był Pan Olewacz), a więc też tak się nie stało.

O szpitalu już nie będę mówił, bo pomagamy, inne Gminy nie wiem, Pan Przewodniczący na ostatniej Komisji (chyba, że ostatnio się coś zmieniło), że nigdy nie pomagały.

Żeby nie było tak odebrane, że wszystkie zadania, które proponuje Komisja to ja neguję, że powiedziałem z tamtego miejsca tak te zadania jeszcze pewnie więcej tylko, że muszą być pieniądze, żeby można było je wydawać póki, co obawiam się, jest zagrożenie, że akurat z tego źródła tych pieniędzy może nie być, ale podtrzymuję, że pewnie zauważę inne źródło, ale to wymaga mojej osobistej, starannej analizy.

Cieszę się, że Pan Przewodniczący zauważył kosze są różnokolorowe, także to się udało.

Panie Przewodniczący, jeżeli na Komisji słyszę, jestem obecny, że opinia została przegłosowana to uznaję, że ona jest ostateczna, jest tylko kwestia podpisu, więc opinia była przegłosowana.

Co do wypowiedzi Radnego J. Kubajka odnośnie programu itd. to Panie Radny Kubajek kierunki Burmistrza na poprzedniej sesji Rada przyjęła, myślę, ze one są jakąś bazową do kreowania budżetu, to są kierunki. Kasę - wrzucimy parę działek.

Pan Radny Ryżyk - zmiana procedury, za późno. Nie za późno, bo od sierpnia już po woli do tego się zabieraliśmy i na pewno nie za późno. Tak było, Pan Radny wnosił, ale nie uzyskał poparcia, żeby te pieniądze przeznaczyć na wkład własny, na zadania. Rezerwa ogólna jest taką instytucją, w której przewiduje się pieniądze na nieprzewidziane wydatki, tak to powinno być i tak podtrzymuję. Do wypowiedzi Pana Przewodniczącego Jakieły , do tych zapaśników już się odniosłem, natomiast nie chodzi o nieomylność czy stawanie ponad przyzwoitymi zasadami, tylko jeżeli ja nieraz przypominam nieśmiale jak wyglądają kompetencje u jednego i drugiego organu, jest to tak odbierane jak gdybym ja próbował uświadamiać. Ustawodawca wyraźnie określił, co komu jest przypisane i tak też bym prosił, żeby tego się trzymać. Przepraszam za to „ja”, teraz będę używał terminu „Burmistrz”. Myślę, że tak będzie bardziej elegancko.

Co do basenu to już powiedziałem, nie chciałbym słowa zmieniać. Z tamtego miejsca mówiłem o basenie, że już więcej nie będę zabierał głosu, ale skoro powiedziałem to nie będę zabierał.

Przewodnicząca K. Rolnictwa i Ekologii - Z. Leszczyńska - Po Komisji Rolnictwa i Ekologii, po pracach nad budżetem, prawdę mówiąc byłam trochę załamana, że tak mało pieniędzy może by przeznaczone na Sołectwa, bo uważam, że jest to nasz priorytetowy temat. Poprosiłam wcześniej wszystkich Sołtysów o przedstawienie potrzeb, które są najistotniejsze w danym Sołectwie. Tych potrzeb jest bardzo dużo, w związku z tym uważam, że Komisja Budżetu pracując nad budżetem po fakcie, jak znalazła dodatkowe pieniądze i mogliśmy wspólnie popracować nad rozdysponowaniem tych pieniędzy to kwoty, które zostały przeznaczone na poszczególne Sołectwa to nie są duże kwoty tak jak Burmistrz zaznaczył, że gdyby był większy fundusz sołecki, to sami Sołtysi i Rady Sołeckie poradziłyby sobie z zagospodarowaniem tych pieniędzy, ale póki co tak nie jest. Staraliśmy się te najpotrzebniejsze sprawy załatwić, ale wiemy doskonale na dzień dzisiejszy, że tych środków potrzeba znacznie więcej, potrzeby są większe. Mówię to tylko po to, bo po odczytaniu propozycji Komisji Budżetu słyszałam jak Sołtysi sobie westchnęli, że co to jest tyle co usłyszeli, a jeszcze będziemy wnioskować i sądzę, że będą jeszcze zmiany bo chyba nie wszystko przejdzie w ten sam sposób. Wiemy doskonale, że oprócz tego jak wspominaliśmy, że będzie budowana wiata przystankowa, są zabezpieczone pieniądze dla Turza i Brzeźna. My zaproponowaliśmy żeby to było w Nowielinie i Żabowie, ale potrzebna jest jeszcze ta inwestycja w Mielęcinie, Ryszewku, Nowielinie przy „trójce” i ZSRCKU przy głównej trasie, ale nie tylko tam.

Oświetlenie, już wcześniej mówił Przewodniczący K. Budżetu, też w niewielkim stopniu jest zaproponowane, bo zależało to od środków, jakimi dysponowaliśmy. Przeznaczone jest tylko 7.500 zł tylko na dokumentację w miejscowościach: Letnin, Ryszewko, Młyny i Mielęcin, a takie potrzeby zgłaszali też Sołtysi w Pstrowicach, Stróżewie, Ryszewie, Krzemlinie. Dlatego uważam, że to jest wszystko jeszcze nic, a wiadomo, że oświetlenie to bardzo ważna sprawa, bo jak rozmawiałam z Sołtysami, to nie chodzi o jakieś dodatkowe oświetlenie, które oznaczałoby „widzi mi się”, a chodzi tu o bezpieczeństwo ludzi, tam gdzie jest zupełnie ciemno i należałoby to zabezpieczyć.

Place zabaw- każda miejscowość chciałaby plac zabaw, a zabezpieczyliśmy tylko dla Żabowa i Krzemlina, nie wiadomo jeszcze jak sprawa będzie dalej wyglądała.

Potrzebne są środki na stroje dla zespołu „JAWOREK” z Rzepnowa, ponieważ z tego co wiem od Pani Sołtys, te stroje są już zamówione. Niestety, nie zabezpieczyliśmy pieniędzy. Myślę, że przy kolejnych spływających do budżetu gminy środkach, należy6 to w pierwszej kolejności zabezpieczyć. Staraliśmy się rozdysponować tak pieniądze, aby każde sołectwo otrzymało środki na zabezpieczenie swoich najpilniejszych spraw. Dotychczas bywało tak (jak z rozmów sołtysów wynikało), że niektóre tylko Sołectwa były lobbowane, a każde Sołectwo ma swoje potrzeby. To nie są duże środki. Uważam, że każdy chciałby, aby było ich jeszcze więcej, ale póki co nie ma innych możliwości.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Trochę jest mi przykro, bo wydaje mi się, że przyjęty był już taki doby zwyczaj, że co raz więcej dyskutowaliśmy na komisjach. Tu się jednak trochę przeniosło na salę obrad. Panie Burmistrzu, kolejny raz w jakim trybie?

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Chciałbym odnieść się do wypowiedzi Pani Radnej Leszczyńskiej.

Przewodniczący RM - A. Gumowski- Nie chcę być posądzony o jakąś stronniczość, więc proszę bardzo.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński- Panie Radna Leszczyńska wspomniała, kiedy otrzymała projekt budżetu, że było mało na Sołectwa. Słusznie zauważyła, bo wiedziałem, że tylko tyle pieniędzy mogę realnie zdobyć po stronie dochodowej. Natomiast mówiła Pani Radna, że Komisja znalazła pieniądze. Tak, znalazła propozycję dochodową, żeby zabezpieczyć każdemu po trosze, co też mija się z pewną filozofią, bo mogliśmy nie jeden raz kompleksowo pozałatwiać sprawy, a nie rozdrabniać. O tym nie mówiłem, ale uzupełnię swoją wypowiedź. Mimo mojego 13- letniego stażu w samorządzie zrobiłem błąd, bo mogłem tą nadwyżkę milionową przeznaczyć na zadania, Komisja by dorzuciła i byłoby dużo więcej zrobione, ale Tak się nie stało.

Uzupełnię swoją wypowiedź wcześniejszą, kiedy mówiłem o dofinansowaniu wyjazdu jednego i drugiego zespołu. Myślę, że nie ma problemu. Takie pieniądze jak na stroje dla zespołu „JAWOREK” nie muszą miotać się w budżecie gminy.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Dziękuję Panie Burmistrzu, będziemy trzymać Pana za słowo. Pozwolę sobie jeszcze na koniec może nie tyle spuentować, co kilka swoich uwag wypowiedzieć, bo nie ma możliwości czyni tego na komisjach, gdyż nie jestem członkiem żadnej z nich, chociaż jeżeli mogę to uczestniczę we wszystkich możliwych posiedzeniach komisji. Mam parę przemyśleń, którymi chciałbym się z Państwem podzielić. Przepraszam za kolokwializm, ale „język mnie swędzi”, ponieważ przez cztery lata to ja byłem Przewodniczącym Komisji Budżetu i niejako tym, który najwięcej tutaj mówił, dlatego będę się naprawdę bardzo mocno powstrzymywał. Odniosę się do kilku spraw i nawet nie chcę tego komentować tylko będzie to stwierdzeniem.

Już kiedyś na tej sali powiedziałem, że żadna z osób siedzących przy stołach nie przypomina mi strusia i potwierdzam to słowo. Dalej nie widzę tutaj strusi, dlatego nie udawajmy Panie Burmistrzu, że nie ma dochodów, nie ukrywajmy tych dochodów. Ja Panu jestem w stanie tutaj (chociaż nie będę tego robił) jak dużo jest jeszcze rezerw w dochodach, jak jeszcze bardzo liberalna Rada w tym momencie nie wykazując pewne dochody, które powinny być wykazane. Jak łatwo rządzić nie mając zbyt dużo obowiązków po stronie dochodowej to można sobie to wyobrazić, ale właśnie nie. Rada stoi na stanowisku takim, że pewne elementy wykazać i zmusić w ten sposób do bardzo uczciwej, rzetelnej pracy nie tylko Burmistrza (Burmistrz tylko nadzoruje), ale również Urząd Miejski, który wykonuje te zadania.

Ostania sprawa, jeżeli chodzi o stronę dochodową, to z całą stanowczością stwierdzę jeszcze raz - jeżeli w projekcie budżetu, którego autorem jest Burmistrz za sprzedaż 33 działek planuje się pozyskać kwotę 849.000 zł i w tym samym budżecie planuje się wydać na uzbrojenie tychże działek 800.000 zł to ja pozostawię to Państwu bez komentarza, 49.000 zł za właściwie ostatnie 33 najlepsze działki to my możemy chyba się tylko tu pośmiać.

Panie Burmistrzu mówił Pan o rezerwie, ja się do tego odniosę, a właściwie to tylko stwierdzę fakt, mówił Pan, że na środki unijne, że ta rezerwa jest potrzebna itd. Również byłem na szkoleniu RIO razem z Panem Przewodniczącym K. Budżetu i tam wprost mówiono jasno i precyzyjnie, że te rezerwy nie są takie konieczne do tworzenia, a z kolei stwierdzę również fakt, że do dnia dzisiejszego nie ma żadnego sensownego projektu mówiącego o tym, że potrzebne są do zabezpieczenia środki na pozyskanie środków unijnych. Nie ma takiego projektu. Ta Rada w tym projekcie budżetu nie dostała żadnej zmiany mówiącej o tym, żeby ciąć wydatki po stronie zabezpieczenia środków na pozyskanie środków unijnych. Nie ma takiej pozycji.

Mówił Pan o tym, że przy takim budżecie będziemy musieli się częściej spotykać. Bardzo chętnie, nie boimy się pracy, jeżeli będzie trzeba to Panie Burmistrzu na Pański wniosek i nie tylko będziemy zwoływali sesję, co dwa dni, w końcu po to nam powierzono mandat, żebyśmy uczciwie i rzetelnie pracowali, a pracy się absolutnie nie boimy.

Nie fair z Pańskiej strony była wypowiedź na temat zwolnień, niestety muszę to jasno i precyzyjnie powiedzieć. Powiedział Pan, że skoro Rada podejmuje decyzje o tym, aby zmniejszyć wydatki w Dziale 750 Urząd Miejski o kwotę 200.000 zł, to będzie Pan musiał dokonywać zwolnień. Proszę w ten sposób ludzi nie straszyć, bo to nie jest zgodne z tym, co powinno się zrobić. Trzeba szukać prawidłowych rozwiązań, a nie straszyć. Jeżeli i tak mimo tego cięcia 200.000 zł Radni chcą zwiększyć wydatki w Dziale 750 o 200.000 zł, to znaczy, że nie jesteśmy ani wrogami dla Urzędu Miejskiego, ani dla jego pracowników, wprost przeciwnie mamy na uwadze, że powinny być jakieś podwyżki i powinno się coś za te dodatkowe pieniądze zrobić.

Chciałem stwierdzić i mocno powiedzieć, jesteśmy wszyscy siedzący tu Radni za budową tężni i obcięcie kwoty 170.000 zł jest spowodowane tylko i wyłącznie tym, że otrzymaliśmy informacje (proszę na to zwrócić uwagę), iż w tym roku ta kwota jest nie potrzebna, że jest potrzebna tylko kwota na dokumentację i na sporządzenie planów i zabezpieczenia tej „papierkowej” części. Stad nie widzimy potrzeby (przynajmniej tak rozumiem intencję K. Budżetu), nie widzi K. Budżetu potrzeby, aby w budżecie taka kwota figurowała. Mam nadzieję, że jeżeli jednak okaże się, że jakieś środki będą potrzebne to sobie poradzimy i wspólnie dojdziemy do jakiegoś wniosku.

Wiele tu było mówione na temat dofinansowania do zakupu radiowozu dla Policji, chciałbym powiedzieć tylko, że ja rozmawiając z Panem Komendantem Powiatowym Policji, który jest tu obecny uzyskałem m.in. taką informacje, że Komenda Wojewódzka Policji za każdą złotówkę samorządu przeznaczonego na te samochody, da drugą złotówkę, czyli Komenda jest w sanie pozyskać jeszcze raz takie środki, jakie przeznaczą Gminy. Wykonałem parę telefonów i wiem, że Gmina Lipiany chce dać nie małe środki, że inne Gminy chcą się włączyć i również pewnie Pan Starosta potwierdzi, że takie środki Starostwo również przekaże.

Ostatnia moja uwaga i przechodzę do głosowania, to potwierdzam zdanie Pana Przewodniczącego Andrzeja Jakieły, Panie Burmistrzu nie można pracować tak, że Pan się kieruje cały czas zasadą, „że ja mam rację wszyscy inni jej nie mają”, tak nie jest. Pan ma 13 lat doświadczenia w samorządzie, nasz kolega Mirosław Budynek ma takie same doświadczenie, ja mam 9. letnie i wielu tutaj kolegów i koleżanek ma również dziewięcioletnie, także myślę, że jesteśmy równymi partnerami.

Zamykam dyskusję i przechodzę do głosowania nad autopoprawkami Pana Burmistrza złożonymi do projektu budżetu.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Odczytał autopoprawkę Burmistrza - Druk Nr 1A/06, która stanowi załącznik Nr 22 do protokołu i poddał ją pod głosowanie.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Autopoprawka Burmistrza została przyjęta.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Odczytał autopoprawkę Burmistrza - Druk Nr 1B/06, która stanowi załącznik Nr 23 do protokołu i poddał ją pod głosowanie.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Autopoprawka Burmistrza została przyjęta.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Odczytał autopoprawkę Burmistrza - Druk Nr 1C/06, która stanowi załącznik Nr 24 do protokołu i poddał ją pod głosowanie.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Autopoprawka Burmistrza została przyjęta.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Odczytał Druk Nr 1D/06, który stanowi załącznik Nr 25 do protokołu, a który nie został poddany pod głosowanie, gdyż nie jest to wniosek do głosowania tylko informacja.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Odczytał autopoprawkę Burmistrza - Druk Nr 1E/06, która stanowi załącznik Nr 25 do protokołu i poddał ją pod głosowanie.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Autopoprawka Burmistrza została przyjęta.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Odczytał autopoprawkę Burmistrza - Druk Nr 1F/06, która stanowi załącznik Nr 26 do protokołu i poddał ją pod głosowanie.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Autopoprawka Burmistrza została przyjęta.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Zwrócił się z prośbą do Pani Skarbnik o przeliczenie, czy budżet się bilansuje i ogłosił przerwę.

Przerwa od 17:37 do 17:53

Po przerwie

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poinformował o otrzymanej przed chwilą informacji od Pani Skarbnik Danuty Bartków, że po przegłosowaniu wszystkich autopoprawek Burmistrz, które zostały przyjęte jednogłośnie, budżet się bilansuje i możemy przystąpić do następnych autopoprawek. Rozpocznę od głosowania wniosków zgłoszonych przez K. Budżetu.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie:

DOCHODY

Zwiększa się dochody budżetu Gminy w Dziale:

- 700 Gospodarka mieszkaniowa § 0870 - wpływy ze sprzedaży składników

majątkowych

o kwotę 800.000 zł

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 12; przeciw - 0; wstrzymało się - 2;

Wniosek uzyskał akceptację Rady.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie:

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy w Działach:

 1. Dział 400 Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę -

85.600 zł

W tym:

- w Rozdziale 40002 - Dostarczanie wody - wyprowadzić kwotę - 85.600 zł

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 5; przeciw - 9; wstrzymało się - 2;

Wniosek nie uzyskał akceptacji Rady.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie:

 1. Dział 750 Administracja publiczna - 220.000 zł

W tym:

 • w Rozdziale 75023 - Urzędy Gmin - wyprowadzić kwotę - 200.000 zł

 • w Rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wyprowadzić kwotę - 20.000 zł

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Wniosek uzyskał akceptację Rady.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie:

 1. Dział 758 Różne rozliczenia - 70.000 zł

W tym:

- w Rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - wyprowadzić kwotę 70.000 zł

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Wniosek uzyskał akceptację Rady.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie:

 1. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 10.000 zł

W tym:

- w Rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach -

wyprowadzić kwotę - 10.000 zł

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Wniosek uzyskał akceptację Rady.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie:

 1. Dział 926 Kultura fizyczna i sport - 350.000 zł

W tym:

- w Rozdziale 92695 - Pozostała działalność (w części opisowej) - wydatki inwestycyjne - budowa tężni - wyprowadzić kwotę - 170.000 zł

- w Rozdziale 92695 - Pozostała działalność (w części opisowej) - wydatki inwestycyjne - budowa Centrum Rehabilitacji i Sporów Wodnych i Rekreacji - wyprowadzić kwotę - 180.000 zł

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Wniosek uzyskał akceptację Rady.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie:

 1. Dział 600 Transport i łączność - zwiększenie wydatków o kwotę 385.000zł

W tym:

 • w Rozdziale 60016 - Drogi publiczne i gminne - kwotę 385.000 zł

  • Remont ulicy Willowej - kwotę 20.000 zł

  • Remont chodników w Krzemlinie - kwotę 20.000 zł

  • Budowa chodników na Osiedlu Słonecznym przy udziale Spółdzielni Mieszkaniowej Słoneczna - kwotę 40.000 zł

  • Budowa drogi przy ul. Podgrodzie - kwotę 150.000 zł

  • Zakup wiaty przystankowej w Nowielinie - kwotę 5.000 zł

  • Zakup wiaty przystankowej w Żabowie - kwotę 5.000 zł

  • Budowa drogi w Giżynie - kwotę 100.000 zł

  • Budowa chodnika w Młynach - kwotę 15.000 zł

  • Remont chodnika w Pyrzycach przy ciągu sklepów od ul. Kilińskiego do ul. 1-go Maja - kwotę 30.000 zł

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 5; przeciw - 9; wstrzymało się - 0;

Wniosek nie uzyskał akceptacji Rady.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie:

 1. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększenie wydatków o kwotę 35.000 zł

W tym:

  • w Rozdziale 75495 - Pozostała działalność

kwotę 35.000 zł

   • Dofinansowanie zakupu radiowozów dla Policji kwotę

20.000

   • Monitoring miasta Pyrzyce - kwotę 15.000 zł

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Wniosek uzyskał akceptację Rady.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie:

 1. Dział 801 Oświata i wychowanie - zwiększenie wydatków

o kwotę 655.000 zł

W tym:

  • w Rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe

   • Remont kuchni w SP2 - kwotę 350.000 zł

  • w Rozdziałach: 80101; 80104; 80110

   • Remonty szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjum -

kwotę 300.000 zł

  • w Rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół kwotę 5.000 zł

   • Zakup dwóch autokarów dla ZUT - kwotę 5.000 zł

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Wniosek uzyskał akceptację Rady.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie:

 1. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie wydatków o kwotę 109.500 zł

W tym:

  • w Rozdziale 90015 - Oświetlenie placów, ulic i dróg - kwotę 109.500 zł

   • Na dokumentację i budowę oświetlenia garaży i warsztatów przy ul. Ciepłowniczej - kwotę 25.000 zł

   • Budowę oświetlenia w Brzesku - do posesji nr 137

kwotę 25.000 zł

   • Na dokumentację oświetlenia w Letninie, Ryszewku, Mielęcinie i Młynach (w miejscach określonych we wnioskach Rad Sołeckich) - kwotę 7.500 zł

   • Na dokumentację i budowę oświetlenia - przy ulicy Słowackiego - kwotę 5.000 zł

   • Oświetlenie uliczne w Krzemlinie w kierunku Przydarłowa -

kwotę 2.000 zł

   • Oświetlenie uliczne w miejscowości Krzemlin kwotę 45.000 zł

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 5; przeciw - 9; wstrzymało się - 0;

Wniosek nie uzyskał akceptacji Rady.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie:

 1. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększenie wydatków

W tym:

  • w Rozdziale 92109 - Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby -

o kwotę 75.000 zł

   • Dokumentacja techniczna na budowę świetlicy przy ul. Ciepłowniczej (dawne Obojno) - kwotę 7.000 zł

   • Remont świetlicy wiejskiej w Turzu - kwotę 7.000 zł

   • Remont świetlicy wiejskiej w Mielęcinie - kwotę 10.000 zł

   • Remont świetlicy wiejskiej w Letninie - kwotę 3.000 zł

   • Remont świetlicy wiejskiej w Nieborowie - kwotę 5.000 zł

   • Remont świetlicy wiejskiej w Brzesku - kwotę 10.000 zł

   • Remont świetlicy wiejskiej w Obrominie - kwotę 10.000 zł

   • Remont świetlicy wiejskiej w Okunicy - kwotę 5.000 zł

   • Remont świetlicy wiejskiej w Pstrowicach - kwotę 5.000 zł

   • Remont świetlicy wiejskiej w Rzepnowie - kwotę 3.000 zł

   • Remont świetlicy wiejskiej w Ryszewku - kwotę 5.000 zł

   • Remont świetlicy wiejskiej w Stróżewie - kwotę 5.000 zł

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Wniosek uzyskał akceptację Rady.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie:

  • w Rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami -

o kwotę 80.000 zł

   • Na konserwację i utrzymanie murów i wałów obronnych -

kwotę 50.000 zł

   • Dofinansowanie remontu kościoła w Nowielinie -

kwotę 10.000 zł

   • Dofinansowanie remontu kościoła w parafii Św. Ottona w Pyrzycach - kwotę 20.000 zł

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Wniosek uzyskał akceptację Rady.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie:

  • w Rozdziale 92195 - Pozostała działalność - o kwotę 5.000 zł

   • Dofinansowanie zespołu Kresowianka - kwotę 5.000 zł

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 4; przeciw - 10; wstrzymało się - 20;

Wniosek nie uzyskał akceptacji Rady.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie:

 1. Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport - zwiększenie wydatków

o kwotę 191.100 zł

W tym:

  • w Rozdziale 92695 - Pozostała działalność - o kwotę 191.100 zł

   • Zakup słupków do siatkówki i bramek do piłki nożnej w Czernicach - kwotę 1.100 zł

   • Zakup i montaż urządzeń placu zabaw w Żabowie -

kwotę 5.000 zł

   • Zakup i montaż urządzeń placu zabaw w Krzemlinie -

kwotę 5.000 zł

   • Budowę krytej pływalni przy ul. Rejtana w Pyrzycach -

kwotę 180.000 zł

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Wniosek uzyskał akceptację Rady.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie wnioski Komisji Rolnictwa i Ekologii.

 1. Komisja wnioskuje, aby w Dziale 750 Administracja publiczna Rozdział 75075 Promocja j.s.t. (wydatki bieżące na promocję gminy) z kwoty 20.000 zł na plansze informacyjne w TVK AURA wyprowadzić

kwotę 10.000 zł

i przeznaczyć ją na:

- wykonanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy przy ul. Ciepłowniczej (dawne Obojno) kwotę 7.000 zł

- remont świetlicy wiejskiej w Mielęcinie kwotę 3.000 zł

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poinformował, że te wnioski są zawarte we wnioskach Komisji Budżetu, więc są bezzasadne.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rolnictwa i Ekologii:

 1. Komisja wnioskuje o wyprowadzenie z Działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, następujących kwot:

  • Rozdział 92109 Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby- Pyrzycki Dom Kultury - zmniejszenie dotacji o kwotę 20.000 zł

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 4; przeciw - 10; wstrzymało się - 0;

Wniosek nie uzyskał akceptacji Rady.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rolnictwa i Ekologii

- Rozdział 92116 - Biblioteki - Pyrzycka Biblioteka Publiczna -

zmniejszenie dotacji o kwotę 20.000 zł

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 4; przeciw - 10; wstrzymało się - 0;

Wniosek nie uzyskał akceptacji Rady.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poinformował, że bezzasadny jest również wniosek o przeznaczeniu kwoty 40.000 zł na ochronę zabytków lub opiekę nad zabytkami, ponieważ poprzednie wnioski nie upadły.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rolnictwa i Ekologii.

 1. Komisja wnioskuje, aby w Dziale 926 Kultura,

- Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej - Ośrodek Sportu i Rekreacji -

wyprowadzić kwotę 20.000 zł

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 4; przeciw - 10; wstrzymało się - 0;

Wniosek nie uzyskał akceptacji Rady.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poinformował, że nie jest zasadny wniosek dotyczący Działu 600 dotyczący remontu ul. Willowej, ponieważ jest on zawarty we wnioskach K. Budżetu.

Również jest bezprzedmiotowy wniosek dotyczący wyprowadzenia kwoty 170.000 zł w Dziale 926 na budowę tężni i kwoty 180.000 zł na budowę Centrum, dlatego że te wnioski zostały już przegłosowane we wnioskach K. Budżetu.

Wniosek o przeznaczenie kwot 350.000 zł na stołówkę w SP Nr 2 jest też zbieżny z wnioskiem K. Budżetu i został już wcześniej przegłosowany pozytywnie.

Radny M. Majak - Wnioskuje o zwiększenie wydatków w Dziele 600 transport i łączność o kwotę 347.400 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne z przeznaczeniem na:

  • Remont ulicy Willowej - kwotę 20.000 zł

  • Dofinansowanie budowy chodników przy ul. Słonecznej -

kwotę 32.400 zł

  • Remont i budowa drogi przy ul. Podgrodzie - kwotę 150.000 zł

  • Budowa drogi w Giżynie - kwotę 100.000 zł

  • Zakup wiaty przystankowej w Nowielinie - kwotę 5.000 zł

  • Zakup wiaty przystankowej w Żabowie - kwotę 5.000 zł

  • Dofinansowanie budowy chodnika w Młynach - kwotę 15.000 zł

  • Remont chodnika w Pyrzycach ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. 1-go Maja do Kilińskiego przy sklepach na tzw. „górce”

kwotę 20.000 zł

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez Radnego M. Majaka.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Wniosek uzyskał akceptację Rady.

Radny J. Kubajek - W związku z tym, że w pierwszej wersji upadł wniosek K. Budżetu w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, to wnioskuję o zwiększenie w:

Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 64.500 zł

  • w Rozdziale 90015 - Oświetlenie placów, ulic i dróg:

   • Na dokumentację i budowę oświetlenia garaży oraz drogi dojazdowej do warsztatów przy ul. Ciepłowniczej -

kwotę 25.000 zł

   • Drogi dojazdowej do budynku posesji nr 137 w Brzesku

kwotę 25.000 zł

   • W Młynach, Mielęcinie, Ryszewku (w miejscach określonych we wnioskach Rad Sołeckich) - kwotę 7.500 zł

   • Przy ulicy Słowackiego - kwotę 5.000 zł

   • W Krzemlinie przy budynkach na drodze wyjazdowej w kierunku Przydarłowa - kwotę 2.000 zł

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez Radnego J. Kubajka.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Wniosek uzyskał akceptację Rady.

Przewodniczący K. Budżetu - R. Grzesiak - Ponieważ wniosek w pierwszym głosowaniu nie uzyskał akceptacji, a dotyczy on Działu 921 Rozdział 92195 Pozostała działalność - dofinansowanie zespołu Kresowianka proponuję kwotę 2.000 zł.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez Przewodniczącego K. Budżetu - R. Grzesiaka.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Wniosek uzyskał akceptację Rady.

Przewodniczący K. Budżetu - R. Grzesiak - Komisja Budżetu wnioskuje o wykreślenie §4 w projekcie uchwały Rady Miejskiej w Pyrzycach w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na 2007 rok.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez Przewodniczącego K. Budżetu - R. Grzesiaka.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Wniosek uzyskał akceptację Rady.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Wnioskuje, aby w projekcie uchwały w §11 pkt 3 miał następujące brzmienie „Dokonywanie zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami i rozdziałami.” Motywuję o tym, ze chcielibyśmy mieć większy wgląd nie tylko raz na pół roku sprawozdani, ale chcielibyśmy mieć większą możliwość decydowania o przesuwaniu szczególnie środków finansowych w poszczególnych rozdziałach.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez siebie.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 12; przeciw - 0; wstrzymało się - 2;

Wniosek uzyskał akceptację Rady.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Przewodniczący ogłosił przerwę.

Przerwa od 18:20 do 18:02

Po przerwie

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poinformował, że wszystkie wnioski zbilansowały się na tzw. zero i Pani Skarbnik przygotowała projekt uchwały po zbilansowaniu wszystkich wniosków i autopoprawek Burmistrza, który stanowi załącznik Nr 32 do protokołu.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2007 (Druk Nr 1/06) wraz z przyjętymi autopoprawkami Burmistrza oraz z przyjętymi wzniosami wnioskami poszczególnych Komisji i Radnych.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 12; przeciw - 0; wstrzymało się - 2;

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Stwierdził, że Uchwała Nr VII/37/07 została podjęta. Uchwała stanowi załącznik Nr 33 do protokołu.

Do punktu 10 porządku

Odpowiedzi Burmistrza na zgłoszone zapytania.

Kier. Wydz. BiF - J. Marszałek - Odpowiem na pytanie Pana Radnego Jakieły w sprawie szkoły muzycznej. W jednej z ostatnich zmian wprowadzonych do projektu uchwały Pan Burmistrz wskazał, że została zwiększona tzw. subwencja ogólna, w której mieści się subwencja oświatowa na 85.000 zł i 15.000 zł subwencja wyrównawcza. Było pytanie, czy szkoła muzyczna jest ujęta? Szkoła muzyczna została zgłoszona w wykazie szkół prowadzonych przez Gminę, a dokładne dane ile dostała szkoła, czy została ujęta w subwencji będzie wykazane, gdy otrzymamy z Ministerstwa Edukacji metryczkę wraz z wykazem jednostek oświatowych.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Zwrócił się do pytającego, czy jest zadowolony z odpowiedzi.

Przewodniczący K. Edukacji - A. Jakieła - Odpowiedział, że na dzisiaj tak.

Sekretarz Gminy - A. Ogrodowicz - Zwrócił się do Pana Przewodniczącego, że na zadanie pytanie na poprzedniej sesji jest przygotowana informacja, która w jak najszybszym czasie zostanie dostarczona Wysokiej Radzie.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Proszę również pisemna odpowiedź dotyczącą realizacji programu oddłużeniowego.

Do punktu 11 porządku

Wolne wnioski.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poinformował, że wpłynął jeden wolny wniosek (co prawda trochę późno) od Klubu Karate Kamikaze o wsparcie działalności pismo stanowi załącznik Nr 33 do protokołu. Pismo wpłynęło bardzo późno, bo już po posiedzeniach wszystkich Komisji i nie było możliwości żadnej ingerencji. Po drugie Rada może tylko ingerować w kwotę przeznaczoną na Stowarzyszenia Sportowe, a wszystkie pozostałe podziały odbywają się w drodze konkursu. Udzielimy stosownej odpowiedzi do tego co przed chwila powiedziałem.

- Postawię wniosek formalny i proszę o przegłosowanie, aby sesja, która miała się odbyć 22 marca została przeniesiona na dzień 29 marca 2007 r. Motywuję to tym, że jest bardzo krótki okres miedzy 8 marca, a 22 marca i nie zdążą się odbyć Komisje, a materiałów już jest sporo.

Przewodniczący RM- A. Gumowski - Poddał pod głosowanie wniosek o zmianę terminu marcowej sesji z 22 marca na dzień 29 marca.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Wniosek uzyskał akceptację Rady.

Przewodniczący K. Edukacji - A. Jakieła - Na poprzedniej Sesji Rada uchwaliła uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu i powołania Komisji do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora PBP. Kiedy opiniowaliśmy jako Komisja ten projekt mieliśmy wątpliwości, co do całego składu. Te wątpliwości mnożą się, załoga PBP chciałaby również uczestniczyć w procedurze wyłonienia kandydata na szefa tej jednostki i wyłoniła kandydata. Mamy wątpliwości, czy w składzie komisji nie powinien być jeszcze przedstawiciel Książnicy Pomorskiej, bo jest to biblioteka, która sprawuje nadzór merytoryczny nad działalnością bibliotek w województwie. W związku z tym w imieniu K. Edukacji chciałem zapytać, w jakim trybie moglibyśmy uzupełnić skład Komisji o p[przedstawiciela załogi? Czy wymaga to podjęcia ponownej uchwały, czy możemy to zrobić w trybie roboczym, nawet jeszcze w trakcie tej sesji?

Radca Prawny - G. Łukasiewicz - Zmiana uchwały może nastąpić tylko poprzez nową uchwałę wprowadzającą zmiany, ale z tego, co się orientuję ustalone były terminy i poszły już ogłoszenia o konkursie. O ile nie ukazały by się ogłoszenia to można byłoby je jeszcze wycofać, ale wtedy przedłuża się termin składania ofert i wyłonienie kandydata.

Przewodniczący K. Edukacji - A. Jakieła - Ogłoszenie konkursu nie ma bezpośredniego związku ze składem Komisji dlatego że w ogłoszeniu o konkursie nie jest wymieniany skład Komisji, posiedzenie Komisji Konkursowej jest zaplanowane na 13 kwietnia, a najbliższą sesję mamy 29 marca. Czy wobec tego możliwym byłoby załatwienie sprawy na najbliższej sesji?

Radca Prawny - G. Łukasiewicz - Jeżeli odbędzie się to przed terminem otwarcia ofert to jest możliwa zmiana składu Komisji Konkursowej.

Przewodniczący K. Edukacji - A. Jakieła - Chodziło nam o to, żeby ponownie nie ogłaszać konkursu i nie wchodzi w koszty. Czyli konkurs może być ogłoszony natomiast ewentualnie chodzi o wyjaśnienie sprawy składu Komisji i ewentualną korektę.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - W tej chwili chodzi już o przygotowanie projektu uchwały zmieniającego przyjętą uchwałę.

Przewodniczący K. Edukacji - A. Jakieła - W imieniu K. Edukacji zgłaszam wniosek o przygotowanie projektu uchwały korygującego uchwałę z dnia 22 lutego w sprawie powołania Komisji do wyłonienia kandydata na Dyrektora Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej. Projekt chcielibyśmy rozpatrzyć na sesji w dniu 29 marca 2007r. Myślę, że w między czasie uda się wyjaśnić sprawę udziału przedstawiciela Książnicy Pomorskiej.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - We wniosku trzeba dodać, iż zmiana polega na wprowadzeniu do Komisji Konkursowej przedstawiciela załogi i aby projekt uchwały był przygotowany na najbliższą sesję.

Przewodniczący RM- A. Gumowski - Poddał pod głosowanie wniosek K. Edukacji, o przygotowanie projektu uchwały korygującego uchwałę z dnia 22 lutego w sprawie powołania Komisji do wyłonienia kandydata na Dyrektora Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej w terminie do 29 marca 2007 r., która poszerzona zostanie o przedstawiciela Książnicy Pomorskiej oraz przedstawiciela załogi.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Wniosek uzyskał akceptację Rady.

Z-ca Dyrektora PBP - M. Stefaniak - Chciałam bardzo podziękować Wysokiej Radzie, że nie został przegłosowany wniosek K. Rolnictwa o wyprowadzenie budżetu 20.000 zł, bo byśmy ni wydołali. Z uzyskanej informacji od Pani Księgowej wynik, ze budżet jest na poziomie poprzedniego roku, a jak Państwu wiadomo mamy jeszcze do zrealizowania zalecenia Straży Pożarnej, wyszedł problem filii bibliotecznej w Brzesku, gdzie trzeba koniecznie przeprowadzić remont, bo zalewa. Chciałam usprawiedliwić nieobecność Pani Dyrektor G. Muszyńskiej, która przebywa od 1 do 9 marca na urlopie.

Chciałam przeprosić Państwa Radnych, że musicie przesunąć jeszcze ten wniosek K. Edukacji na obrady następnej Sesji, bo gdybyśmy pracownicy wiedzieli wcześniej to ten problem byłby już rozwiązany 22 lutego na poprzedniej sesji, wzorem pracowników PDK wpłynęła by nasza prośba o uzupełnienie składu Komisji Konkursowej. Poza ty prawo stoi po naszej stronie, bo jest rozporządzenie Ministra i  ustawa.

Mieszkaniec Okunicy - E. Kruszyński - Jestem obserwatorem i dawno już na sesjach nie byłem, ale chciałbym podzielić się pewnymi uwagami. Jeżeli chodzi o pracę Rady - to odpowiednio pracujecie i dobrze zaczęliście, przynajmniej teraz, dlatego nie muszę przebywać, bo wiem, że dobrze robicie. Dowodem tego jest np. punkt 6 projekt uchwały w sprawie dodatkowego sposobu udostępniania informacji publicznych, przecież Radni mają obowiązek. To nie jest tak, że ktoś sobie podpisze czy nie podpisze, to może znaleźć trzeciego prawnika, jeżeli dwóch nie może podpisać. Obowiązkiem Radnych jest udzielać informacji, a jaki wybierze sobie sposób to o tym decyduje Rada, a nie żaden Burmistrza, ani żaden prawnik. Rada ma rozum, jest 15 osób i jeszcze my id czasu do czasu podpowiemy. Trzeba powiedzieć, że dla wspólnego dobra musicie pracować, tu są role jasne, Rada ma uchwalać i kontrolować, a Burmistrz ma wykonywać, a jak nie chce to nie musi, bo to nie jest obowiązkowe. Został brany dla ludzi to niech pracuje. Rada sobie projektuje basen blisko i bardziej potrzebny i w krótszym okresie czasu do zrobienia, przy Gimnazjum to nie ma, co przeskakiwać, takie jest postanowienie Rady i Burmistrz uchwały Rady nie zmieni, a Rada może nie przyjąć sugestii Burmistrza. Pamiętam jak dyskutowaliście w sprawie tężni i przypadkowo dowiedziałem się, że może to kosztować 300 - 400.000 zł, a okazuje się, że 6.000.000 zł to jest pogoda dla bogaczy, to jest sukces w nowym wydaniu. My mamy robić dla ludzi podstawowe rzeczy, a tam gdzie jest np. ogólnie, czy basen czy coś, ale jak jakieś basenownie to robi się elegancko, szybko, żeby przemycić. Rada nie jest na tyle naiwna, że a się kupić. Znamy sposoby niektórych osób, które próbują w ten sposób działać, ale to już się przejadło. Chyba na tym rzecz polega, że jeżeli Burmistrz będzie wiarygodny, a jesteśmy już parę lat ze sobą, to nie da się oszukać, nie ma już tu głupich ludzi. Jeżeli Burmistrz na siłę mówi, że trzech zatrudni, a Rada dopatruje się dwunastu, to może zatrudni trzech, ale w kwartale, bo 4 kwartały razy 3 tj. 12, a my też potrafimy liczyć. Jeżeli na wodę przeznaczacie pieniądze tylko dla miasta to protestuję w imieniu wsi. Jeżeli Burmistrz powie, że dla miasta i dla wsi to proszę powiedzieć, czy 1.000 zł dla wsi, a 84.000 zł dla miasta, czy inaczej? Proszę odpowiedzieć w tej chwili ile to będzie dla kogo? Chciałbym uzyskać konkretna odpowiedź.

Z-ca Dyrektora PBP - M. Stefaniak - Bardzo chciałam podziękować wnioskodawcom Panu A. Gumowskiemu, Panu M. Majakowi, Panu M. Gryczce, że wreszcie dostrzegli to „Rada Miejska w Pyrzycach informuje”, tj. tzw. dokument życia społecznego, a ponieważ PBP pretenduje do tytułu ośrodka wiedzy o regionie, to wiadomo, że otrzymujemy różne rzeczy i bardzo chcielibyśmy też otrzymywać ten informator.

Poza tym chciałabym bardzo, żeby w niedługim czasie był tzw. uchwalony egzemplarz obowiązkowy wszystkich druków, które ukazują się, czy GCI, czy z Urzędu, żebyśmy dostawali je i żebyśmy nie musieli sami o nie zabiegać.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Jeżeli chodzi o informator Rady Miejskiej to bezie Pani taki informator otrzymywała i małe sprostowanie, ze te podziękowania nie do nas, ale do wszystkich Radnych, ponieważ to wszyscy Radni podjęli taką decyzję.

Z-ca Dyrektora PBP - M. Stefaniak - Dziękuje Panu Redaktorowi Naczelnemu „Pulsu Powiatu”, że bezpłatnie dostarcza egzemplarz „Puls Powiatu”do działu tradycji, Pani sekretarz Radnej za „Gazete Ziemi Pyrzyckiej”, Pani Z. Gumowskiej za to, że dostarczyła do naszych zbiorów souveniry z okazji 60 - lecia.

Radni nie zgłosili więcej wniosków.

Do punktu 12 porządku

Zamknięcie obrad VII sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Podziękował wszystkim za przybycie i zamknął obrady VII Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach.

Protokołowała

Anna Piotrowska

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

43

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 10-08-2007 09:05:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 09-08-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 10-08-2007 09:05:37