PROTOKÓŁ Nr VIII/07 z obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 marca 2007 r.


PROTOKÓŁ Nr VIII/07

z obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 29 marca 2007 r.

godzina rozpoczęcia - 14:00;

godzina zakończenia - 19: 10;

Do punktu 1 porządku

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Otworzył obrady VIII Sesji Rady Miejskiej i stwierdził, że na 15 Radnych obecnych jest 12 (nieobecni: Z. Leszczyńska, M. Budynek, M. Osękowski, który przybył o godz. 15:15), co stanowi quorum do podejmowania uchwał.

Przywitał wszystkich zaproszonych gości, Pana Burmistrza, Panią Skarbnik, Pana Starostę, Radnych Powiatu, Komendantów, Kierowników jednostek, Sołtysów, media oraz wszystkich, którzy zechcieli wziąć udział w dzisiejszych obradach.

 • Lista obecności radnych stanowi zał. Nr 1 do protokołu;

 • Lista obecności sołtysów stanowi zał. Nr 2 do protokołu;

 • Lista obecności dyrektorów szkół i przedszkoli stanowi zał. Nr 3 do protokołu;

 • Lista obecności dyrektorów spółek i jednostek stanowi zał. Nr 4 do protokołu.

 • Lista obecności zaproszonych gości stanowi zał. Nr 5 do protokołu.

 • Lista obecności Honorowych Obywateli Gminy Pyrzyce stanowi zał. Nr 6 do protokołu.

 • ożenie ślubowania przez radnego.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Zwrócił się z prośbą do Pani Kazimiery Stec, aby w imieniu Gminnej Komisji Wyborczej dokonała wręczenia zaświadczenia o wyborze dla Pana Walentego Darczuka.

Pani K. Stec - Członek Gminnej Komisji Wyborczej - Gratulując wyboru, życzę owocnych prac, wszystkiego najlepszego, myślę, że będzie Pan wzmocnieniem dla naszej Rady, będzie Pan służył swoim doświadczeniem, swoją Radą i aby się spełniły Pana założenia i plany.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Zgodnie z art. 23a.1 ustawy o samorządzie gminnym „Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie”

Po odczytaniu przez Przewodniczącego Rady A. Gumowskiego Roty Ślubowania o brzmieniu: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.”

Radny W. Darczuk - Złożył ślubowanie: „ślubuję”, „Tak mi dopomóż Bóg”.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Złożył serdeczne gratulacje, liczymy, że znacznie wzmocni Pan naszą Radę i swoją wiedzą i doświadczeniem będzie powodował to, iż ta Rada będzie jeszcze mądrzejsza chociażby przez Pana wiedzę.

Do punktu 2 porządku

Zgłaszanie zmian do porządku obrad sesji.

Porządek stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Proszę, aby wprowadzić do porządku obrad dzisiejszej sesji 3 projekty uchwał, które są bardzo ważne i istotne, a wcześniej nie można było ich wprowadzić, ponieważ informacja przyszła do nas zbyt późno. Tymi projektami zajmowała się Komisja Budżetu i Komisja Edukacji, są to:

 1. projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wartości jednego punktu w złotych dla potrzeb ustalenia wynagrodzenia zasadniczego (Druk Nr 62/07),

 2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ogłoszenia konkursu ipowołania komisji do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej w Pyrzycach (Druk Nr 63/07), jest to realizacja wniosku Wysokiej Rady i późno otrzymaliśmy pismo z Książnicy wskazujące członków do Komisji Konkursowej na Dyrektora PBP.

 3. Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na 2007 rok (Druk Nr 64/07).

Przewodniczący RM- A. Gumowski - Poddał pod głosowanie wniosek Pana Burmistrza o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wartości jednego punktu w złotych dla potrzeb ustalenia wynagrodzenia zasadniczego (Druk Nr 62/07), jako punkt 31.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 12; za - 12; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Wniosek uzyskał akceptację Rady.

Przewodniczący RM- A. Gumowski - Poddał pod głosowanie wniosek Pana Burmistrza o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ogłoszenia konkursu i powołania komisji do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej w Pyrzycach (Druk Nr 63/07), jako punkt 32.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 12; za - 12; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Wniosek uzyskał akceptację Rady.

Przewodniczący RM- A. Gumowski - Poddał pod głosowanie wniosek Pana Burmistrza o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na 2007 rok (Druk Nr 64/07), jako punkt 33, a wszystkie pozostałe przesuną się o trzy.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 12; za - 12; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Wniosek uzyskał akceptację Rady.

Radni nie zgłosili więcej zmian.

Porządek po zmianach stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

Do punktu 3 porządku

Przyjęcie protokołu z obrad VII sesji RM.

Radni nie wnieśli uwag do protokołu z obrad VII sesji RM, który były do zapoznania w Biurze Rady Miejskiej.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z obrad VII sesji RM.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 12; za - 11; przeciw - 0; wstrzymało się - 1;

Protokół został przyjęty.

Do punktu 4 porządku

Informacja z kwartalnej działalności Przewodniczącego Rady.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Złożył swoje sprawozdanie z działalności w Radzie za I kwartał 2007 r. Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.

Nie są to wszystkie spotkania, którymi się zajmowałem, było szereg innych spotkań jak również szereg innych imprez, w których również brałem udział jak chociażby szereg imprez sportowych, ale również kulturalnych przykładem może być wczorajsze śniadanie wielkanocne fantastycznie zorganizowane przez naszych słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, które zostało zorganizowane na bardzo wysokim poziomie.

Przy okazji chciałem nawiązać do wyjazdu do Złocieńca, który nam Radnym wiele daje i mam nadzieję, że z tych spotkań narodzi się jeszcze wiele dobrych i pozytywnych spraw dla naszej Gminy. Zapewne ten wyjazd do Złocieńca (mówię to celowo, ponieważ już szereg mitów narosło na ten temat) jak i wyjazd Prezydium Rady do Wysokiego Myta do Czech, który będzie miał miejsce w dniu 1 kwietnia jest w 100% , co do jednej złotówki finansowany przez Radnych z własnych, prywatnych środków. Budżet Gminy z tego tytułu nie ponosi żadnych kosztów nawet 1 grosza, także chciałem to wyraźnie powiedzieć i zaznaczyć, że Radni biorąc udział w przyjacielski, czy w miarę służbowych spotkaniach polegających na wymianie doświadczeń i organizacji współpracy z Radami partnerskich miast nie korzystają nawet w najmniejszym stopniu ze środków budżetu Gminy.

Radni nie wnieśli żadnych pytań.

Do punktu 5 porządku

Informacja Burmistrza z bieżącej działalności oraz realizacji

uchwał i wniosków RM (Druk Nr 65/07).

Informacja stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Przedstawię kilkadziesiąt zdań na temat mojej bieżącej pracy w samorządzie gminnym od 22 lutego 2007 r.

Na początek przyłączam się do życzeń złożonych przez Panią Wiceprzewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej i Pana Przewodniczącego nowemu Radnemu Panu Walentemu Darczukowi, iż będzie poważnym wsparciem i wzmocnieniem dla Rady sądzę, że również będzie wzmocnieniem dla organu wykonawczego. Jest osobą znaną, doświadczoną i mam nadzieję, że na pewno bardzo pożyteczną dla wielu rozstrzygnięć, decyzji dotyczących tematów, czy zadań własnych Gminy.

- 22 lutego - po sesji brałem udział w konferencji Eurobiznesu 2006 w Szczecinie;

- 23 lutego - spotkanie z rolnikami z Rzepnowa na temat melioracji, konkretnie braku bieżącej konserwacji w skutek czego są kłopoty z drożnością tegoż systemu

- Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia na temat kierunków kształcenia.

- Spotkanie z Zarządem Żaka.

- 24 lutego - Zebranie sprawozdawcze w OSP Ryszewko.

- 26 lutego - Zastępca spotkała się z kupcami z targowiska przy ul. Młyńskiej.

- Odbyłem pierwszą konferencję prasową.

- Spotkanie z Panią byłą skarbnik, która jak wiemy odeszła na emeryturę.

- 27 lutego - brałem udział w części sesji Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

- 28 lutego - W Radisonie odbyła się konferencja nt. niepełnosprawnych pt. „Gmina jaka jesteś”. Trzeba powiedzieć, iż ocena niepełnosprawnych, samych zainteresowanych, organizacji, które działają na tą rzecz, wysoko oceniają działalności Gmin na rzecz niepełnosprawnych. Gminy przodują w każdym zakresie działalności na rzecz niepełnosprawnych.

- 1 marca - razem z Przewodniczącym RM ze Starostą braliśmy udział przedsięwzięciu „Szkoła z klasą” w SP Nr 2 w Pyrzycach.

- Udział w części posiedzenia K. Budżetu.

- 2 marca - dzień przyjęć interesantów.

- Obchody walk o Pyrzyce.

- Wieczorem Msza Św. byliśmy z Panem Przewodniczącym

- 3 marca - sobota, byłem Świdwinie i oglądałem basen kąpielowy jak również w Wychowie tam nasza Aneta Walencik zdobyła mistrzostwa województwa i tam również spoza budżetu został zakupiony sprzęt dla tejże zawodniczki.

- W Brzesku odbył się turniej w tenisie stołowym, również udział środków pieniężnych spoza budżetu.

- 4 marca - Mistrzostwa w zapasach w naszej hali OSiR-u, również sponsorowane spoza budżetu.

- 5 marca - byłem w Warszawie na forum w Ministerstwie Transportu; wyjazd ten był bardzo potrzebny, ponieważ rozstrzygnęła się relacja przejmowania w naszym powiecie , województwie infrastruktury kolejowej nieczynnej na rzecz samorządu, bo już pierwszy odzew jest, sam szef PRK prowadził o spotkanie.

- 6 marca - spotkanie z grupą byłych zawodników piłki nożnej w Pyrzycach, ponieważ w przyszłym roku mija 50 lat „Sokoła” i 60 lat piłki nożnej na Ziemi Pyrzyckiej- z tego tytułu zabiegamy o wydanie monografii o piłce nożnej, a jest bogaty materiał, dzięki bogatym zbiorom Pana Czesława Jagiełły.

- 7 marca - Dzień Kobiet, spotkanie z kobietami;

- 8 marca - sesja budżetowa; po tym jeszcze spotkałem się z dzierżawcą nieruchomości w Ubojnie;

- 9 marca - zapoznałem się z pracami przygotowawczymi na terenie po byłym PBRolu, działka została sprzedana przez syndyka i widać, że tam zaczyna się już coś dziać. Brałem też udział w spotkaniu Gminnej Spółki Wodnej, spotkałem się też z Panem Posłem Arkadiuszem Litwińskim, rozmawiałem nt. Zlewni Jeziora Miedwie, Pan Poseł pytał o inne rzeczy dotyczące Pyrzyc; w tym dniu przyjmowałem również interesantów, a wieczorem brałem udział w zebraniu OSP, wcześniej spotkanie w PDK.

- 10 marca - Turniej Piłki Siatkowej w hali; wieczorem spotkałem się z Sołtysami „nowymi i starymi” dziękując im za pracę, spotkanie miało charakter towarzyski, ale wiele rzeczy tam sobie powiedzieliśmy.

- 12 marca - spotkanie w Backer OBR na temat przyszłych inwestycji, jak również spotkałem się z Anetą Talencik i czterema dziewczynami oraz trenerem u mnie w gabinecie.

- spotkanie z Prezesem H. Będzińskim - szefem Odrzańskiej Spółdzielni Mleczarskiej, ponieważ ta Spółdzielnia zamierza pokaźnie dalej inwestować w Pyrzycach i ma pewne rozwiązania i myślę, że z nimi niedługo się zderzymy, ale w sensie pozytywnym.

- 13 marca - spotkanie z prof. E. Rymarem i Panią G. Karaźniewicz na temat (wreszcie mam nadzieję) wydania monografii Pyrzyc, bo prace ruszyły i myślę, ze tym razem już nie będzie żadnego zagrożenia.

- 14 marca - spotkanie z Panem byłym Prezesem firmy Backer OBR A. Płocharskiem i p.o. Panią E. Bogacką. Mówię byłym, ponieważ Pan Prezes przeszedł do innej pracy w tym samym koncernie, koncernie NIBE.

- byłem w części na sesji powiatowej.

- 15 marca - brałem udział w odprawie rocznej w Komendzie Powiatowej Policji. Trzeba powiedzieć, że nasza Policja dobrze jest oceniania przez Komendę Wojewódzką i ma dobre wyniki poza wykroczeniami i przestępstwami drogowymi szczególnie na odcinku Pyrzyce - Żabów i w tamtym kierunku.

- 16 marca - udział w części spotkania Rad Złocieniec i Pyrzyce, czas mi nie pozwolił.

- 17 marca - w Publicznym Gimnazjum - konkurs „Szlakiem walk o Pyrzyce”.

- 19 marca - Zarząd Zlewni Jeziora Miedwie.

- 20 marca - spotkanie w Giżynie z nową Radą Sołecką - bardzo dynamiczną i twórczą z ogromnymi zamierzeniami i planami realnymi.

- 21 marca - Dzień przyjęć interesantów.

- 22 marca - Bank Gospodarstwa Krajowego zorganizowała spotkanie na temat współfinansowania samorządów. Takie spotkanie odbędzie się 2 kwietnia z Panem Dyrektorem Grabowskim, na które już zostały wysłane stosowne zaproszenia.

- udział w posiedzeniu K. Rolnictwa.

- wieczorem 2 spotkania otwarte sołeckie w Nowielinie i Krzemlinie.

- 24 marca - Bieg Gryfitów.

- 26 marca - spotkanie z zainteresowanym współudziałem w realizacji zadania tężni pyrzyckiej.

- 27 marca - posiedzenie Związku Zlewni.

- spotkanie i nawiązanie współpracy na rzecz Pyrzyckich Spotkań Drezynowych.

- 28 marca - spotkanie na zaproszenie Pana Starosty J. Stankiewicza z Panem Dyrektorem Lempartym dotyczącym problemu jaki wynikł na ul. Kwiatowej, a konkretnie brak udrożnienia rur w ciągu wód opadowych.

- spotkanie z Zarządem Klubu Spartakus.

- udział w spotkaniu w Szczecinie „Forum Zachodniopomorskie” m.in. brał tam udział Dyrektor gabinetu Minister Gęsickiej.

- razem z Panem Przewodniczącym byliśmy na śniadaniu wielkanocnym organizowanym przez Uniwersytet Trzeciego Wieku.

- 29 marca - spotkanie z kierownictwem Spółki Budimex Dromex, która będzie ubiegała się w przetargu o wykonawstwo części odcinka Klucz - Pyrzyce, odcinek został podzielony na 3 części. Jest już po przetargu jeżeli chodzi o nadzór inwestorski, natomiast za moment będzie przetarg na wykonawstwo i jesienią prace powinny się rozpocząć. Spotkanie dotyczyło znalezienia miejsca na ziemię, która będzie zbyteczna, jak również potrzeba dużej ilości materiałów na podsypkę, na nasypy, piasek i tutaj będę rozmawiał z wieloma rolnikami na ten temat też.

Przy okazji chciałem powiedzieć, że potwierdzili Panowie to, co niejeden raz mówiłem, iż droga S3 do pewnego momentu będzie drogą bezpłatną, potem będzie drogą płatną, a więc nasza dróżka blisko Pyrzyc by się pewnie przydała.

Radny J. Kubajek - Pan Burmistrz chyba 3 razy mówił, że było posiedzenie szefostwa Spółki Zlewni Jeziora Miedwie, jest Pan od pewnego czasu szefem tej firmy, jakby jej przewodniczy, może 2 zdania, jak daleko są zaawansowane prace w kontekście naszej oczyszczalni, bo trzeba będzie coś zrobić, żeby ta oczyszczalnia funkcjonowała? Czy są szanse w najbliższym czasie ruszyć z programem?

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Dzisiaj mówiłem 2 razy. Szefuję Zarządowi Zlewni, a nie Związkowi, to dla wyjaśnienia. Sytuacja w tej chwili wygląda następująco, nie będę powtarzał tego, o czym mówiłem tutaj pewnie kilkanaście razy na tejże sali, na obradach sesyjnych i nie tylko. Zadanie nie zostało zakwalifikowane do budżetowania 2004 - 2006, natomiast ma szanse być realizowane i będzie realizowane w okresie budżetowania unijnego 2007 - 2013, ale to spowodowało zmianę pewnych kryteriów. Jesteśmy zaniepokojeni tą sytuacją, ponieważ ciągle od roku 2001 w momencie, kiedy powstał Związek wręcz namawiano, aby tworzyć duże Zespoły, które wykonają zadanie dla jak największej społeczności, taki był kierunek. W tej chwili zmiana kryteriów spowodowała, że tak na dobrą sprawę zadanie trzeba będzie dzielić na 3 (Pyrzyce, Barlinek i reszta Gmin), ale nie jest to jeszcze przesądzone, ponieważ nie chcemy się z tym zgodzić. Nie dlatego, ze nam się nie podobają dyrektywy unijne, ale uznaliśmy, że Rada była nie w porządku wobec nas, dlatego też podpisałem (3 dni temu) i wyszły pisma do wszystkich Posłów i Senatorów Ziemi Zachodniopomorskiej jak również poszło pismo i czeka do Pana Wojewody i Pana Marszałka - gospodarza województwa, by się z nami spotkali ipowiedzieli, czy zależy na tym zadaniu, czy nie. Nie jest to zadanie, które załatwia, czy eliminuje pewne problemy każdej z Gmin, bo pewnie my byśmy sobie razem już poradzili bez części, chociażby oczyszczalnie, do czego zaraz wrócę. Natomiast jest to problem regionu. Jest to problem Szczecina, zbiornik wody pitnej. Prezydenci miasta Szczecina od początku są zainteresowani, ale patrzeniem z boku, kiedy będzie ten system już funkcjonował. Natomiast włączamy w to również Prezydenta Szczecina, bo jest to nie fair, jeżeli chodzi o obszar metropolitarny to Szczecin chce się zamykać i wychodzić nie za daleko, a jeżeli chodzi o Zlewnie to jak najdalej i nie za swoje pieniądze, więc jest to gra nie w porządku. Tak samorządowy nie współpracują, nie powinni tak współpracować, a problem jest ogromny, o co pyta Radny Kubajek, jeżeli chodzi o oczyszczalnię pyrzycką. Jeżeli po sygnałach, konkretnych wypowiedziach okaże się, że to zadanie może być zrealizowane za 4 - 5 lat, to trudno (będą taki wniosek stawiał, sądzę, że koledzy mnie poprą) i wyłączymy z tego zadania oczyszczalnię i podejmiemy swoimi ścieżkami próby wykonania tego zadania, tyko, że Regionalnym Programie Operacyjnym takich pieniędzy się nie znajdzie, tylko krajowy może sfinansować i tutaj może być kłopot, ale dobre relacje na linii Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, myślę, że będę prowokował. Pan Dyrektor Lamparty i ja jesteśmy zaniepokojeni tą sytuacja, tym bardziej, że pieniądze prawie były, kazano się wycofać i teraz kto za to zapłaci? Myślę, ze najbliższe godziny, po spotkaniu z Panem Marszałkiem i Panem Wojewodą okaże się, czy tym Panom, których wymieniłem zależy na tym zadaniu, czy też nie.

Przewodniczący RM- A. Gumowski - Wydaje mi się, że miesiąc kwiecień będzie tym miesiącem, który wniesie dużo nowego do pewnych kart, ponieważ będzie ocena i działalność PPK przez Radę Miejska i tam będzie można również ten temat podciągnąć.

Do punktu 6 porządku

Interpelacje i zapytania radnych na piśmie.

Radny W. Darczuk - Dziękuję za gratulację. Rozpocznę interpelację od najbardziej mi bliskiej sprawy związanej z ekologią, ochroną środowiska.

1) Zwracam się do Pana Burmistrza - ul. Zabytkowa - parking naprzeciw NETTO, ciąg pawilonów handlowych i zaplecze ciągnące się aż do wałów - tragedia, bo inaczej tego nazwać nie można. Wysypisko śmieci, płyt eternitu. Proszę o uporządkowanie tego stanu.

2) Edukacja - nie będąc jeszcze Radnym docierały do mnie informacje, że jest możliwość na terenie miasta i Gminy otworzyć przedszkola w środowisku miejskim i wiejskim. Jeżeli to jest prawda to proszę o przybliżenie tej możliwości.

Radny M. Majak - W sprawie porządkowej, a konkretnie chodzi o teren przy garażach przy ul. Kościuszki. Tak się składa, ze mam możliwość często tamtędy przechodzić i szczególnie działka Nr 178/7 (była ona niedawno wystawiona do sprzedaży). Ta działka jest zapomniana przez Urząd, a jest to na pewno działka gminna. Bardzo proszę o doprowadzenie do porządku. Podkreślę, że swego czasu był tam robiony porządek w okolicach garaży, śmieci zostały zebrane na kupce i czekają aż się same sprzątną już chyba od roku czasu. Przepraszam, że poruszam ten temat, ale jeśli nie można inaczej to trzeba na sesji.

Poza tym skoro jest stanowisko ds. estetyzacji miasta to estetyzujmy Panie Burmistrzu to miasto, a nie twórzmy tylko stanowisk, które będą nie wiadomo po co.

- Druga sprawa dotyczy dróg na ul. Rycerza Przybora i na ul. Przyszłości, które są w bardzo złym stanie. Wiem, że w budżecie są zapisane te drogi, będzie tworzona dla nich dokumentacja, natomiast czy będzie tworzony jakich chociażby cząstkowy remont, chociażby nawiezienie jakiegoś sypkiego materiału, bo jechać tam 5 km/h to już jest sztuka.

Radna S. Jemielity - Kolega Radny poruszył temat dróg i zmobilizowało mnie o do mojego wystąpienia. Niejednokrotnie jeżdżę obrębem Gminy Pyrzyce, wczoraj jechałam obrębem Gminy Kozielice i znam mieszkańców z jednej i drugiej Gminy i są niejednokrotne głosy (głos powinnam zabrać na sesji Rady Powiatu, ale jest tu obecny Pan Starosta, a jest to nasza wspólna sprawa) temat drogi w kierunku Kozienic i później przez Przydarłów, Krzemlina do Mielęcina do drogi E3. Niejednokrotnie jeżdżą do żwirowni i ze żwirowni w kierunku Załęża ciężarowe, duże samochody, wczoraj jadąc busem jechało 5, 6 samochodów w kierunku żwirowni. Zgłaszał też m.in. kierowca busa, czy autobusów, potwierdzają mieszkańcy, a jest to ciężki sprzęt i wybijają drogi, a to są nasze ciężkie pieniądze wydane na drogi (wiadomo, że pieniędzy brakuje na drogi gminne, czy powiatowe). Róbmy coś, odezwijmy się w jakimś kierunku, żeby był odzew pozytywny, albo nie wiem stawiać znaki zakazu, żeby mogli inną drogą jeździć. Nie wiem, musimy coś w tym kierunku robić, są głosy mieszkańców Załęża, Tetynia, że budynki siadają, pękają ściany, nie mówię o drogach, że one pękają są dziury, wyboje jest niebezpiecznie, jak jedzie osobowy samochód i jak nie zna trasy to może uszkodzić niejednokrotnie samochód.

Przewodniczący RM- A. Gumowski - Przyjmuję to jako apel Pani Radnej, bo nie słyszałem treści pytania, o to żeby coś w tym temacie zrobić.

Radni nie wnieśli więcej pytań

Do punktu 7 porządku

Sprawozdanie Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych z realizacji uchwał w 2006 roku (Druk Nr 48/07),

Informacja stanowi zał. Nr 11 do protokołu.

Opinie stałych Komisji Rady:

 1. K. Edukacji- opinia stanowi zał. Nr 12 do protokołu.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonej informacji.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Uznał, iż Sprawozdanie Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych z realizacji uchwał w 2006 roku (Druk Nr 48/07), zostało przez radę przyjęte.

Do punktu 8 porządku

Ocena działań promocyjnych Gminy Pyrzyce za 2006 rok (Druk Nr 47/07),

Informacja stanowi zał. 13 do protokołu.

Opinie stałych Komisji Rady:

 1. K. Budżetu- opinia stanowi zał. Nr 14 do protokołu.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Sądzę, że materiał jest wyczerpujący, dobrze przygotowany, byłem na posiedzeniu K. Rolnictwa, która przyjęła bez uwag. Nie miałem możliwości uczestnictwa w pozostałych Komisjach z przyczyn ode mnie niezależnych jak również od Komisji. Mogę dodać jedną rzecz, nie będę mówił o pieniądzach, bo zawsze jest mało na każdą działalność i na funkcjonowanie każdej instytucji. Chciałem mówić o formach promocyjnych. Kto interesuje się tym tematem i zgłębia, to na pewno wie, że dzisiaj już nie foldery, nie filmy trafiają i przekonają więcej może przyciągnąć inwestora, czy przyciągnąć osoby, które maja duże znaczenie dla Gminy, może działalność tylko wysokiej organizacji zawodów sportowych, czy wysokiej organizacji przedsięwzięć kulturalnych. Idąc dalej to już nie te formy, a jak to ostatnio doczytałem, że polecenia. Jedna firma poleca Gminę taką i taką, bo warto tam, bo się opłaca i z dużą korzyścią, a więc przekładając na język prosty, osobiste kontakty.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie przyjęcie w/w informacji.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonej informacji.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Uznał, iż Wysoka Rada przyjęła informację z działań promocyjnych Gminy Pyrzyce za 2006 rok

Do punktu 9 porządku

Ocena funkcjonowania Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Mieszkaniowego Spółka z o.o. (Druk Nr 53 /07).

Informacja stanowi zał. Nr 15 do protokołu.

Opinie stałych Komisji Rady:

1) K. Budżetu- opinia stanowi zał. Nr 16 do protokołu.

 1. K. Rolnictwa i Ekologii- opinia stanowi zał. Nr 17 do protokołu.

Radny J. Kubajek - W opinii K. Budżetu nie ujęła tego, ale sprawa jest znana od dłuższego czasu. Pan Przewodniczący K. Budżetu odczytywał korespondencję pomiędzy PPK, a PPM odnośnie kanalizacji. Do obowiązków utrzymania drożności przez Wspólnotę (czyt. Zarządcę, czy6 administratora), a gdzie idzie dalej odbiorca, który zagospodarowuje ścieki, czyli PPK Sp. z o.o. Nie może tak być, że Wspólnoty są dodatkowo obciążane kosztami, że nie udrażnia PPK kanalizacji, zjeżdża telewizja, filmują nas niepotrzebnie. Myślę Panie Burmistrzu, ze najwyższy czas ten temat zamknąć, a dotyczy to również mojej Spółdzielni, gdzie zarządzam wspólnotami przy ul. Stargardzkiej i Narutowicza, również na ul. Warszawskiej, Staromiejska odejście od osiedla wiem, że są kłopoty i myślę, że niepotrzebnie sobie nawzajem utrudniamy życie.

Radny M. Majak - W nawiązaniu do opinii K. Rolnictwa i Ekologii oraz K. Budżetu chciałbym zadać Panu pytanie: jakie jest Pana stanowisko w stosunku do sytuacji obecnie na rynku mieszkaniowym, tj. przejmowania przez jedną Spółkę jednego właściciela zadań zakresu drugiej Spółki? Jaka jest polityka Burmistrza wykonującego uprawnienia właściciela obu Spółek? Dlaczego tak się dzieje, że jedna Spółka jednego właściciela tworzy konkurencję drugiej Spółce?

Jakie działania Pan Burmistrz zamierza podjąć w sprawie budownictwa socjalnego, oprócz Giżyna? Chybiana każdej wspólnocie, wszyscy członkowie Wspólnot mieszkaniowych pytają, co z tymi ludźmi, którzy nie mogą płacić, czy nie chcą płacić czynszu, gdzie ewentualnie tych ludzi można byłoby przenieść?

Jakie jest uzasadnienie dla dość wysokiego wynagrodzenia dla Dyrektora PPM w wysokości 275% średniej krajowej, nie wiemy jakiej, bo nie podano na Komisji, nie mogłem zapytać o to na Komisji Pana Burmistrza, ponieważ na Komisji Pana Burmistrza nie było więc nie był w stanie odpowiedzieć. Zakres działalności PPM nie jest realizowany tak jak planowano. Z kilku punktów ok. 10 realizowane są tylko takie punkty jak:

- sprawowanie zarządu na dostawy stosownych umów w budynku z lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność Spółki;

- wynajmowanie lokali użytkowych i garaży;

- obrót nieruchomościami być może w jakimś zakresie do niedawna egzekucja, sprzedaż energii cieplnej.

Natomiast nie są realizowane takie punkty jak:

- budowanie, nabywanie i remontowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu;

- budowanie i remontowanie domów mieszkalnych w celu sprzedaży lokali mieszkalnych oraz znajdujących się w tych domach lokali użytkowych;

- budowanie garaży, miejsc postojowych w celu ich sprzedaż7y, wynajęcia lub dzierżawy;

- wykonywanie usług budowlanych, pełnienie funkcji inwestora zastępczego w działalności związanej z budowaniem budynków i jeszcze kilka innych punktów.

Ten zakres działalności pierwotnej, jaka miała być jest bardzo wątpliwy.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Na ostatni pakiet pytań to poroszę, żeby odpowiedział Pan Dyrektor Gwiazdorski. Natomiast odniosę się do pozostałych wypowiedzi. Co do stanowiska Komisji szanuję i chyba, że będzie wyraźna prośba o to, abym się odniósł to bardzo proszę.

Radny J. Kubajek wypowiedział kilka zdań myślę, że tylko Ci, którzy w Radzie pracują od dłuższego czasu i Ci, którzy są obserwatorami wiedzą, o co chodzi. Pozwolę Panie Radny Kubajek do tego się nie odnosić, mam jeszcze tyle punktów przed sobą.

To co powiedział Pan Przewodniczący, że będzie sesja w kwietniu na temat PPK, w maju na temat Geotermii i bardzo dobrze, że są po jednym temacie, a nie tak jak kiedyś wszystkie Spółki szły na jedną sesję i tak jak powiedziałem na sesję kwietniową, co do PPK będzie bardzo bogaty materiał z wnioskami.

Radny M. Majak, niestety nie mógł zadać, bo mnie nie było na Komisji. Ja myślę, Panie Radny, że nie byłem, ponieważ nie dlatego, że sobie bimbam, tylko nie mogłem być.

Budynek mieszkaniowy - jaka jest polityka Burmistrz w tym zakresie? Po pierwsze już pierwszy Minister Gospodarki Niemiec powiedział, że konkurencja jest najlepszym rozwiązaniem na rynku komunalnym i miał w tym dużo racji, a było to bardzo dawno temu. Gmina swego czasu powołała Spółkę PPM i znanych nam powodów i przyczyn, po to żeby zarządzała, administrowała zasobami komunalnymi i to czyniła. Na przestrzeni czasu mieszkania komunalne były zbywane i w tej chwil firma administruje mieszkaniami komunalnymi gdzieś ok. 1/3 wszystkich lokali komunalnych, a 2/3 zostały zbyte dla tych, którzy w tym czasie posiadali umowy najmu. Teraz są suwerenne decyzje Wspólnot i nie można zabronić, aby Wspólnoty szukały sobie innych administratorów lepszych, gdzie oferta będzie korzystniejsza i może są jeszcze inne powody, czy przesłanki, że akurat Wspólnoty podejmują takie decyzje i tutaj nie wolno ingerować. Zauważmy, ze nie wszystkie Wspólnoty, które odchodzą z PPM-u zmierzają na ul. Kościuszki do PPK, niektórzy wybierają innych zarządców jak chociażby takich, którzy wymienieni są w materiale, który został złożony.

Moje zdanie jest tego rodzaju, iż jest to w jakiś sposób nieuczciwa konkurencja, ponieważ jeżeli Gmina podjęła swego czasu decyzję, iż odbiera jednej i tworzy inną, zasób mieszkaniowy, ponieważ Gmina uznała z wielu powodów, że nie wywiązuje się Spółka należycie, czy nietakt jak by Gmina to widziała i po pewnym czasie ta Spółka próbuje odzyskać, czy składa ofertę. Słyszę głosy, że oferta jest nierealna, że za te pieniądze PPK nie będzie w stanie spełnić się należycie, że to jest tylko taki chwyt marketingowy, ale jest warte uzasadnienie merytoryczne i to słyszałem na Komisjach, nie tylko z ust tych, którzy zasobami zarządzają od wielu, wielu lat. Więc jakieś tutaj niebezpieczeństwo jest, dlatego też już nie przedłużając i nie to, że uciekając od odpowiedzi, ale mówię jeszcze raz, że na sesję kwietniową będzie bogaty materiał inwentaryzacyjny, ale jeszcze bogatszy do propozycji Burmistrza nad uporządkowaniem tematu komunalnego w naszym mieście. Tamten materia praktycznie już prawie jest, tylko go ciągle uzupełniam, ale jest już prawie gotowy i zrobię wszystko, żeby był jeszcze przed świętami, żeby Radni mogli go wcześniej mieć i wcześniej debatować między sobą, czy w Komisjach, czy na Klubie i rozważać.

Co do wysokości wynagrodzenia, to tylko osoby z wyboru mogą ujawniać swoje pobory, natomiast z powołania zasady są znane, mogą sobie przeliczyć, ja nawet nie wiem, wiem tylko tyle, co Radny.

Radny M. Majak - Rozumiem Pana wypowiedź, natomiast moją intencją nie było wypowiadanie się na temat tego, co robią Wspólnoty. Chodziło mi tylko i wyłącznie o stanowisko Burmistrza jako właściciela odnośnie zasobu komunalnego i rozumiem, że w miesiącu kwietniu ostatecznie sobie porozmawiamy na ten temat. Natomiast moim zadaniem trochę rynek mieszkaniowy jest za ciasny dla dwóch takich dużych firm i ta konkurencja akurat tutaj jest taka nielogiczna miedzy dwoma przedsiębiorstwami jednego właściciela.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Tak jak Radny M. Majak zauważył, że rynek pyrzycki jest ciasny dla 2-ch, 3-ch, ale jeżeli podmioty uznają, że ten zasób, którymi zarządzają jeszcze daje im żyć to pewnie widać, że dla 3-ch starcza, ale nie może się tak okazać (na Komisjach o tym mówiliśmy odnośnie PPM) i zastanawialiśmy się, czy czasem nie rozważyć zasadność funkcjonowania dalej Spółki PPM. Przecież ten zasób można byłoby zlecić w drodze przetargu firmie, która wygrałaby przetarg na administrowanie naszymi zasobami komunalnymi (ich jest coraz mniej) i takie głosy były, z Dyrektorem nawet się w jakiś sposób zgadzamy, oczywiście ktoś inny podejmuje decyzję, ale jakaś nasza propozycja niedługo może paść. Trzeba analizować, trzeba pamiętać o tym, że tam też pracują ludzie, żeby im też zabezpieczyć pracę, aczkolwiek nie za wiele, ale wiele lat. To jest temat, który może powrócić pod obrady z konkretnymi decyzjami.

Przewodniczący RM- A. Gumowski - Myślę, że ten temat i tak wróci w momencie, kiedy będziemy omawiali PPK, bo nie sposób tych dwóch firm w jakiś sposób oddzielać. Na marginesie chciałbym powiedzieć, że jeszcze raz w tej chwili przekonujemy się jak ważna jest Pańska obecność na Komisjach, bo tej dyskusji dzisiaj by tutaj nie było.

Radny W. Darczuk - Zaniepokoiło mnie strasznie stwierdzenie K. Rolnictwa i  kolegi utrata zarządzania podmiotami, może dajmy jednak głos Panie Przewodniczący Panu Prezesowi Spółki, może ma jakieś rozwiązanie, wizję jak utrzymać swoją jednostkę i jak funkcjonować w konkurencyjnym środowisku.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - W pierwszej kolejności udzielam głosu Radnym, natomiast za chwilę wszystkim, którzy są zainteresowani.

Radny J. Kubajek - Oczywiście zdrowa konkurencja, na zdrowych zasadach, tak. Wszyscy jesteśmy otwarci, niejednokrotnie wspólnoty też do naszej Spółdzielni pukały, żeby zawrzeć umowy o zarządzaniu, przedstawiliśmy nasze stawki, nasze oferty za ile możemy zarządzać to po zastanowieniu się niektórzy zrezygnowali. Pan Burmistrz napomknął miedzy wierszami, że było spotkanie u Pana Burmistrza z Dyrektorem PPM-u, Prezesem Pyrzyckiej Spółdzielni Mieszkaniowej i z mojej strony osobą na temat propozycji przez PPK. Jeżeli to będzie uczciwa propozycja, uczciwa konkurencja i rozliczona osobno, że tylko z tych kosztów zarządzania i zaliczki na pokrycie kosztów zarządzania częściami wspólnymi tylko, zęby o nie było jakieś inne finansowanie.

Radny S. Ryżyk - Tutaj kolega J. Kubajek ma 100% racji, ale idąc dalej tym tokiem rozumowania dojdziemy do sposobu rozliczania PPK do tzw. subwencjonowania sprośnego i tego tematu od kilku lat nie potrafiliśmy skutecznie rozwiązać, także myślę, ze to są trudne sprawy i tylko jakiś podział PPK i wyodrębnienia tam czystych kosztów umożliwi to, żeby PPM nie czuło się, że konkuruje na niezdrowych zasadach na rynku mieszkaniowym.

Dyrektor PPM - H. Gwiazdowski - PPM funkcjonuje już 10 lat, nie obchodziliśmy tego jubileuszu hucznie, bo nie jest nas na to stać. Pełnimy określoną rolę na rynku pyrzyckim. Jak sobie przypominamy Spółka została powołana po to, żeby przede wszystkim zarządzać zasobami komunalnymi, ale jednocześnie sytuacja na przestrzeni 10-ciu lat utworzyła się taka, że sprzedano z zasobów komunalnych ok. 800 mieszkań. W związku z tym powstały Wspólnoty, bo w między czasie istniała już Ustawa o własności lokali, zarządzamy profesjonalnie Wspólnotami. Osobiście nie mam żadnych obaw, że mamy jakieś zagrożenie, że Wspólnoty chcą od nas odejść. Każdy właściciel ma prawo decydować o swoim losie, jednakże Państwo Radni musicie strzec pewnych zasad, że mając prawie 500 lokali komunalnych (lokale komunale od nas nie odchodzą, są one w dalszym ciągu zarządzane przez PPM). Fajnie zarządza się tym zarządcom, którzy przejmują wspólnoty, bo oni 10-go wystawiają rachunki za zasoby komunalne i nie obchodzi ich kto, czy mieszkańcy zasobów komunalnych płacą należności, czy też nie płacą. Martwi się o to PPM i Gmina, czyli Państwo. Zdrowa konkurencja jeśli jest, to niech ona będzie, ale ja przestrzegam nas, siebie, Państwa, że ta niezdrowa konkurencja, która zaczyna się pojawiać wyjdzie nam wszystkim bokiem. Mnie osobiście dobrze współpracuje się zarówno z Radą ta i poprzednią jak również z Panem Burmistrzem, co nie oznacza, że nie ma jakichś zgrzytów, bo zawsze nawet najsprawniejsza maszyna może zazgrzytać. Jest to nasza wspólna sprawa, bo proszę Państwa na dzień dzisiejszy wiemy, że nie budujemy od wielu lat lokali komunalnych, że nie mamy lokali socjalnych. Na dzień dzisiejszy należałoby (wynika to z dokładnych wyliczeń) wypowiedzieć umowy najmu (gdybyśmy strzegli ustawy o ochronie) dla 53 rodzin, dlatego że te rodziny permanentnie nie płacą. Jeżeli jest taka sytuacja to, co z tymi ludźmi zrobić? Nie ma lokali zastępczych, nie ma lokali socjalnych i nad tym należy się wspólnie zastanowić. Zgrzyta również czasami między PPM, a PPK, mam prawo powiedzieć, bo przedstawiciel PPK jest na Sali, bo gdyby nie było to nie mówiłbym nic na ten temat, ale zgrzyta nie z winy PPM. Proszę sobie przypomnieć sytuacje z 2004 r. kiedy była „wojna” miedzy Radą, a PPK odnośnie ceny wody. Myśmy nie pobierali od mieszkańców wyższej ceny wody tej, którą PPK nam zafundowało, wiadomo, dlaczego i później PPK skierowało nas do Sądu i dzisiaj oczekuje zasłużonych odsetek. Zadaję sobie pytanie, skąd ja mam zapłacić te odsetki, jeśli ja nie będę ściągał tych odsetek od ludzi? Jeśli Janie będę ściągał odsetek z Gminy? Nie zapominajmy o jednej rzeczy, PPM jest zarządcą lokali komunalnych i jeśli pada takie pytanie: dlaczego PPM nie buduje, dlaczego PPM nie buduje garaży itd., to co jest zapisane w umowie notarialnej Spółki, to ja zapytam Państwa, dlaczego Państwo nie dali działek pod budownictwo, dlaczego Państwo nie zabezpieczyli w budżecie pieniędzy żebyśmy mogli budować? PPM nie jest firma dochodową, PPM zarządza lokalami komunalnymi i innymi lokalami. PPM zawsze ma wynik około zerowy. Cieszy mnie, że uchwała Rady Miejskiej polityce oddłużeniowej weszła w życie aczkolwiek ona jest kulawa. Na dzień dzisiejszy złożonych jest niecałe 40 wniosków, my jako firma, która ma do wypełnienia pewne rzeczy wypełniliśmy i dokumenty są złożone w Gminie. Czekam na to kiedy zacznie się polityka oddłużeniowa, bo ja czekam na pieniądze, bo to są pieniądzem które najemcy lokali komunalnych są winni dla PPM.

My martwy się o inne rzeczy (mówię w tej chwili jako mieszkaniec Pyrzyc) monopolizmu, który w Pyrzycach istnieje. Nie będę się rozwodził na temat wody i ścieków, ale powiem o jednej rzeczy, która nie powinna mieć miejsca na rynku pyrzyckim (a my, Państwo doskonale wiecie, że mamy również zasoby na wioskach i musimy wywozić szamba to są ścieki zrzucane do szamba). Kiedy PPK zaproponowało nam 15 zł/m3 znaleźliśmy innego wywożącego, a była to prywatna firma, która wywoziła nam za ok. 10 zł, tak PPK człowieka gnębiło za zrzut ścieków na oczyszczalnię, ze zrezygnował z wykonywania tejże pracy. Kiedy wykończony wywożącego to zawarliśmy umowę z PPK i od razu stawka została podwyższona za wywóz śmieci. To nie Gwiazdorski płaci za wywóz ścieków, to płacą ludzie mieszkający na wioskach, a jeśli Ci ludzie nie płacą, to płaci Gmina i dlatego jest to ściśle związane z funkcjonowaniem PPM. Z chęcią PPM by budował i sprzedawał tylko proszę zabezpieczyć na to, co Gmina powinna nam zabezpieczyć.

Przybył Radny M. Osękowski - godz. 15:15

Stan Radnych na sali - 13

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Będę stał przy stanowisku, że Pańska wypowiedź w dużej części była nie na temat, bo za chwilę w kwietniu będziemy oceniali PPK i będziemy to samo słuchali, jeśli chodzi o Pańskie przedsiębiorstwo, a o nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby panowała między firmami komunalnymi pełna zgoda.

Jedna odpowiedź, dlaczego Rada Miejska nie przyjęła w budżecie środków na budowę mieszkań, czy mieszkań socjalnych, a Burmistrz tego nie zaproponował. Otóż odpowiedź jest bardzo prosta, bo nie są cudotwórcami i nie mają własnej mennicy. Przepraszam za dygresję, ale nakapać nie da rady.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie wniosku K. Budżetu o urealnienie przez Burmistrza Pyrzyc stawek czynszu za lokale komunalne tak, aby gospodarka lokalowa nie wymagała dopłaty z budżetu Gminy.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 13; za - 12; przeciw - 0; wstrzymało się - 1;

Wniosek uzyskał akceptację.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Uznał, iż Wysoka Rada przyjęła informację na temat funkcjonowania Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Mieszkaniowego Sp. z o.o.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Przewodniczący ogłosił przerwę.

Przerwa od 15:20 do 15:40

Po przerwie

Do punktu 10 porządku

Ocena zaawansowania prac określających kierunki i możliwości w pozyskiwaniu funduszy pomocowych w tym przygotowanie wniosków i dokumentacji (Druk Nr 54 /07).

Informacja stanowi zał. Nr 18 do protokołu.

Opinie stałych Komisji Rady:

 1. K. Budżetu- opinia stanowi zał. Nr 19 do protokołu.

 2. K. Edukacji- opinia stanowi zał. Nr 20 do protokołu.

Przewodniczący K. Edukacji - A. Jakieła - Będąc na szkoleniu na temat dofinansowania budowy obiektów sportowych przez Ministra Sportu dowiedzieliśmy się, że wszystkie te Gminy, te jednostki samorządu, które w ramach Programu Budowy Boisk Wielofunkcyjnych ze sztuczną nawierzchnią, takie boiska posiadają, w przyszłym roku będą mogły przystąpić do kolejnego Programu, a jest to Program Budowy Urządzeń Lekkoatletycznych. Idea jest taka, aby wokół każdego boiska ze sztucznej nawierzchni (standardowy wymiar takich boisk tj. 44 na 22 metry) są to dwa typy nawierzchni (tartan, albo krótka trawa). W tym programie rozbudowy urządzeń lekkoatletycznych wokół tych boisk powstaną bieżnie lekkoatletyczne, skocznie w dal i wzwyż oraz rzutnie. Myślę, że można byłoby rozważyć, czy nie pokusić się o złożenie wniosku również w tym konkursie, jeżeli nie w tym roku to może w przyszłym udałoby się do tego programu podejść, a następnie skorzystać z tego drugiego programu, który ma ruszyć dopiero w 2008 r. i będzie również przez kilka lat realizowany.

Przewodniczący K. Budżetu - R. Grzesiak - Wydaje mi się, że ten materiał jest bardzo dobrym materiałem szkoleniowym, czyli informuje nas jakie są możliwości, skąd można pozyskiwać, natomiast brak jest konkretów, że mamy zamiar podjąć działania, w taki, w takim i takim kierunku. Oczywistą rzeczą jest, ze możemy podjąć 10 zadań, a wyjdzie nam jedno, albo nic, albo 5, różnie, ale żeby była jakaś deklaracja jakby w jakim kierunku konkretnie zmierzamy, prosilibyśmy żeby jednaka w przyszłości były takie informacje.

Radny S. Ryżyk - Moje lekkie zaniepokojenie wzbudził fakt, że w tym programie nie jest umieszczony program Zlewni Jeziora Miedwie. Fakt, że na początku dzisiejszej Sesji słuchając odpowiedzi na zapytanie kolegi J. Kubajka jak gdyby troszeczkę się zorientowałem w tym temacie, ale sądzę, że nie należy łatwo rezygnować z tego programu Zlewni Jeziora Miedwie, bo to jest kwestia oczyszczalni ścieków w Krzemlinie, ale nie tylko. Sieć kanalizacyjna na terenie wiosek naszej Gminy jest w stanie zapaści i myślę, że już jest najwyższy czas i musimy się zdecydować, czy jesteśmy w stanie zdobyć te środki w ramach programu Zlewni Jeziora Miedwie, a jeśli nie to nie możemy zapominać o problemie kanalizacji i oczyszczalni ścieków w naszej Gminie. Jeśli ten program nie jest realny to musimy go rozbić na jakieś mniejsze, albo stworzyć jakiś jeden wspólny gminny program skanalizowania Gminy Pyrzyce i tego oczekujemy. Rozumiem, że w kwietniu ma się wiele spraw rozstrzygnąć i pewnie na to przyjdzie czas, ale ja chciałbym na to zwrócić uwagę i o to prosić.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Padły tutaj, iż mało konkretów. Nazwa tego tematu była dosyć ogólna i taka idąca w kierunku informacji. Proszę bardzo Radnych kiedy będą tematy, żeby one były bardziej doprecyzowane, czy uściślone, to będzie mi też łatwiej spełnić Państwa oczekiwania a taką możliwość mam i na pewno tak postąpię. Co do propozycji K. Budżetu oczywiście zgadzam się, nie jestem gołosłowny, mam materiał roboczy, sądziłem, że zdążę na tą sesję wykonać, ale chcę go porządnie doprecyzować. Będzie on w formie tabelarycznej, nawa zadania, koszt całkowity, nakłady dotychczas poniesione, nakłady przewidziane w budżecie, brakujące środki finansowe, program unijnych możliwości, wysokość możliwości pozyskania, dokumentacja, uwagi, sposób realizacji zadania i wymaga on jeszcze doprecyzowania. Do tego jeszcze będzie część opisowa, która też jest i myślę, że przed świętami taki materiał Rada otrzyma. Będzie to jasna sytuacja, pokażę na ile nas stać, oczywiście będzie to materiał roboczy do dyskusji na komisjach i z prośbą o uzupełnienie, o dopracowanie.

Przy ubieganiu się o bezzwrotne środki finansowe, pomocowe, aby wykonywać zadania publiczne ważna jest swego rodzaju „rekomendacja” tzn., że Gmina powinna się okazać dokumentami, certyfikatami i nie tylko, że dotychczas dobrze wykonywała projekty. Każdego roku Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza edycję (w tym roku szóstą) Program Gmina Fair Play. W budżecie takiego tytułu nie ma, takiego zadania nie ma, możemy się ubiegać, ale potrzebne są na to pieniądze. Informuję Wysoką Radę, że do 15 kwietnia jest termin, promocji mógłbym wziąć te pieniądze, ale jeżeli Rada przeznaczy w stosownym terminie pieniądze (w ogóle, czy Rada będzie chciała, żeby Gmina w takim programie zaistniała), też jest to swego rodzaju dokument, który pokazuje, że Gmina jest dobrze przygotowana. To wcale nie znaczy, że kupuje się, ale to są koszty. Marszałek określił, że to jest rzędu ok. 10.000 zł, trudno w tej chwili powiedzieć, przy okazji tego tematu o tym Radę informuję.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Apeluję, bo coraz z większą przykrością zauważam taką tendencję, że dyskusja, która powinna odbywa się na Komisjach jest przenoszona na sesję i chciałbym tego uniknąć, bo dzisiejsza sesja jest bardzo długa.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie wniosek K. Budżetu, która wnioskuje, aby przy następnym opracowywaniu informacji w zakresie „możliwości pozyskiwania funduszy pomocowych, w tym prac związanych z przygotowaniem wniosków i dokumentacji” wskazać zadania, na które Gmina będzie się ubiegała o dofinansowanie wraz z określeniem kwot na poszczególne zadania.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 13; za - 13; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Wniosek uzyskał akceptację Rady.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie wniosek K. Edukacji, która wnioskuje o rozważenie możliwości włączenia się do programu „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży” ogłoszonego przez Ministra Sportu, wniosek powinien dotyczyć budowy takiego boiska przy SP Nr 2.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 13; za - 13; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Wniosek uzyskał akceptację Rady.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Jeżeli nie usłyszę innych głosów to uznam, iż Wysoka Rada przyjęła informację dotyczącą zaawansowania prac określających kierunki i możliwości w pozyskiwaniu funduszy pomocowych w tym przygotowanie wniosków i dokumentacji wraz z przegłosowanymi wnioskami.

Nie widzę żadnych uwag, to uważam, że Wysoka Rada materiał przyjęła.

Do punktu 11 porządku

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę (Druk Nr 46/07).

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 21 do protokołu.

Wniosek o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę od Wodociągów Zachodniopomorskich Spółka z o.o. - stanowi zał. Nr 21 A do protokołu.

Opinie stałych Komisji Rady:

 1. K. Budżetu- opinia stanowi zał. Nr 22 do protokołu.

 2. K. Rolnictwa i Ekologii - opinia stanowi zał. Nr 23 do protokołu.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Rozumiem, że w miesiącu kwietniu K. Rolnictwa i Ekologii wystąpi z taką inicjatywą?

Radny M. Osękowski - W związku z tym, że umowa wygasa, temat znamy, umowa była zawarta pomiędzy Gminą a Pyrzycami, dlatego podejmie tą inicjatywę.

Temat Wodociągów Zachodniopomorskich jest nam znany, były próby przejęcia tych wodociągów, był bardzo silny opór Sołtysów, a tym samym mieszkańców wsi, że woda kiedy zostanie przejęta przez PPK podrożeje i będzie jednolita stawka wody w mieście na wsi. Przedstawiciel PPK na spotkaniu z K. Rolnictwa i Ekologii stwierdził, że jest możliwe, aby były dwie taryfy wody, to nie znaczy, że w Pyrzycach będzie droższa woda, a na wsi będzie taka sama. Jest nawet taka możliwość, że woda w poszczególnych miejscowościach będzie zróżnicowana. Będzie to rozbite i rozliczone na koszty i woda w Krzemlinie, czy innej miejscowości może mieć różne ceny. Dotychczas to było niemożliwe i woda u jednego operatora musiała mieć taką samą cenę, a w związku z tym, że zmieniła się ustawa to różne ceny mogą być w tym samym przedsiębiorstwie.

Radny S. Ryżyk - Ten temat przerabialiśmy już parokrotnie i pewnie to nie jest nic nowego i tj. takie podgrzewanie tematów, nie wiem, czy potrzebne, ale jeśli tak to jest taka możliwość również, żeby w ramach konkurencji, o której mówiliśmy przy okazji PPM-u, by Mozę sieć wodociągową w Pyrzycach przekazać firmie z Goleniowa po to, żeby woda była tańsza w mieście by może to będzie lepsze rozwiązanie, będzie więcej zadowolonych, bo będą w mieście mieli niższe ceny, a na wsi zostaną przy starych cenach.

Sołtys wsi Stóżewo - I. Skawińska - Chciałam zaproponować, że w przygotowaniu do kolejnych sesji, gdy będzie ten temat poruszany, żeby włączyć też Sołtysów.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Pan Przewodniczący Komisji pewnie już przyjął sugestię i pewnie na ten temat odbędzie się debata.

Radny M. Osękowski - Nie jest ona pewna.

Radny S. Jemielity - Temat wody i ścieków jest bardzo delikatnym i drażliwym tematem, a szczególnie na terenach wiejskich, gdzie jest wysokie bezrobocie, trudna sytuacja rolników itd. Myślę, że nawet przy tej podwyżce wody, którą proponuje Goleniów 5,45% tj. ok. 11 groszy to i tak jest cena konkurencyjna w stosunku do tego, co proponuje PPK na dzień dzisiejszy, bo od stycznia nie jest podniesiona na terenie miasta cena wody i jest na poziomie 2006 roku. Podchodziliśmy do tego tematu jak pamiętam już dziewiąty rok ten delikatny temat wody i ścieków jak jestem w Radzie i znam obiecanki Pana Dyrektora Lempartego i bynajmniej przez te ileś lat się nie sprawdził, żeby dotrzymał słowa. Prosiliśmy też o kalkulacje, o inne szczegóły. Tak jak Pani Sołtys prosiła, jeżeli jest temat dotyczący wsi, to proszę o udział i informacje dla Sołtysów, żeby udział brali przedstawiciele wsi chociażby w temacie wody.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę (Druk Nr 46/07).

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 13; za - 1; przeciw - 11; wstrzymało się - 1;

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Stwierdził, że uchwała nie została podjęta.

Do punktu 12 porządku

Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr LIII/434/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie ustalenia lokalizacji targowiska (Druk Nr 43/07).

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 24 do protokołu.

Opinie stałych Komisji Rady:

 1. K. Budżetu- opinia stanowi zał. Nr 25 do protokołu.

 2. K. Rolnictwa i Ekologii - opinia stanowi zał. Nr 26 do protokołu.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr LIII/434/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 sierpnia 2006 r. w spawie ustalenia lokalizacji targowiska (Druk Nr 43/07).

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 13; za - 13; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Stwierdził, że uchwała została podjęta. Uchwała Nr VIII/38/07 stanowi załącznik Nr 27 do protokołu.

Do punktu 13 porządku

Projekt uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji targowiska (Druk Nr  44/07).

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 28 do protokołu.

Opinie stałych Komisji Rady:

 1. K. Budżetu- opinia stanowi zał. Nr 29 do protokołu.

 2. K. Rolnictwa i Ekologii - opinia stanowi zał. Nr 30 do protokołu.

Przewodniczący K. Budżetu- R. Grzesiak- Chcę zapyta Pana Burmistrza o jeden temat, ponieważ nikt nie mógł mi tego wyjaśnić. Jest planowane usytuowanie wiaty handlowej, czy tą wiatę postawią kupcy za swoje środki, czy to będzie wybudowane i później każdy z nich będzie sobie wykupywał?

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Panie Burmistrzu, ja bym jeszcze do tego pytania dodał pytanie o termin realizacji.

Burmistrz Pyrzyc- K. Lipiński- Odniosę się do tych dwóch wypowiedzi Pana Przewodniczącego- jednego i drugiego. Podpisane porozumienie między kupcami a Burmistrzem zdecyduje o tym, kto w jakim procencie finansowym i rzeczowym będzie miał udział w tym przedsięwzięciu. Najprawdopodobniej my wykonamy, utwardzimy, doprowadzimy media, a kupcy wykonają, ale to nie jest przesądzone. Spotkanie idzie w tą stronę i kupcy akceptują tą sprawę. Co do terminu wszystko zależy od tego, jak szybko przejmiemy udziały z Urzędu Marszałkowskiego. Na szczęście uchwała już jest, Biuro Notarialne ma prawdopodobnie u siebie już dokumenty. Ni znamy terminu, ten termin jest od nas niezależny, ale jeśli tylko otrzymam akt notarialny, niebawem do tego ruszymy i wystąpię do Wysokiej Rady o zabezpieczenie środków finansowych, bo będą potrzebne.

Przewodniczący K. Budżetu- R. Grzesiak- Przepraszam, bo powinienem za pierwszym podejściem zadać wszystkie pytania, ale mam takie pytanie, bo z kupcami spotkaliśmy się, czy to targowisko, które jest parę kroków dalej, jest zamysł aby je zlikwidować i będzie wtedy jedno, czy będą dwa funkcjonowały?

Burmistrz Pyrzyc- K. Lipiński- Generalnie ilość miejsca czy powierzchni w tzw. centrum naszego miasta Pyrzyce jest ograniczona i nie mamy takich miejsc, żeby zadowalało sprzedających i kupujących na otwartej przestrzeni, tzw. rynku. Wszyscy chcieliby w samym sercu miasta, to się nie udaje, w wielu miastach o się nie udaje, chociażby w Lipianach jest już dalej niż było dotychczas, w pobliskich Myśliborzu jest chyba 700 m od centrum i funkcjonuje. Staramy się jak najbliżej, takie miejsc zostało zaproponowane, po tych opiniach Komisji myślę, że zostanie przyjęte. Co do rynku, targowisko miejskie nie może tam by z dwóch powodów: po pierwsze nie ma tam kupującego, mieszkańcy tam nie idą, a po drugie teren fosy dawno już powinien by uporządkowany. Natomiast idąc w kierunku ul. Stargardzkiej, ten teren gdzie obecnie handlują, tzw. mały rynek, on docelowo przeznaczony jest na inną zabudowę, ale też w części targową, bo ma to być przedłużenie ul. Narutowicza, przetnie ul. Stargardzką i zabudowa ma tak wyglądać, że na dole będą pawilony, a u góry mieszkania, a więc idzie w tą stronę. Natomiast taki rynek, jaki jest tam na dzisiaj, nie przewiduje się, używa się terminu, że do technicznego zużycia, a wiemy, że prowizorki trwają najdłużej i to może trwać dosyć długo. Natomiast nie przewiduję, aby park przy PDK zamienił się w potężne targowisko, jak Stadion Dziesięciolecia. Oczywiście skromne, estetyczne, ale w zakresie ograniczonym. Zaraz mogą pewnie by postawione pytania: czy inni, którzy też chcieliby pracować, zarabiać na życie, a gdzie mają się podziać? Jakieś rozszerzenie, powiedzmy x2 istnieje, ale nie na szeroką skalę. Nie ma miejsca w mieście, tym bardziej, że parkingi są już na wyczerpaniu. Są takie dni, iż parking przy ul. Poznańskiej jest pełny, tutaj już soją poza utwardzonym miejscem koło PDK i też będę wnosił i prosił Wysoką Radę o zmiany do budżetu, pokażę tą stronę dochodową, trzeba ten parking przedłużyć jeszcze do ogrodzenia budynku firmy „Eskulap”, gdzieś na około 18-20 miejsc postojowych, też niezbyt daleko w ten park, ale trzeba zwiększyć, bo mało jest miejsc parkingowych.

Przewodniczący RM - A. Gumowski- Dziękuję i jednocześnie gwarantuję Panie Burmistrzu, że ze stadionu OSiR nie damy zrobi jarmarku.

Radni nie wnieśli więcej uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM - A. Gumowski- Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji targowiska (Druk Nr 44/07).

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 13; za - 13; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Stwierdził, że uchwała została podjęta. Uchwała Nr VIII/39/07 stanowi załącznik Nr 31 do protokołu.

Do punktu 14 porządku

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Pyrzyce (Druk Nr  40/07).

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 32 do protokołu.

Opinie stałych Komisji Rady:

 1. K. Budżetu- opinia stanowi zał. Nr 33 do protokołu.

 2. K. Edukacji- opinia stanowi zał. Nr 34 do protokołu.

 3. K. Rolnictwa i Ekologii - opinia stanowi zał. Nr 35 do protokołu.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie wniosek K. Budżetu, która wnioskuje o dodanie w §9 ustępu 4 - „Wyniki konsultacji podaje się do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia, w sposób zwyczajowo przyjęty.” oraz dodać ustęp 5 - „W obwieszczeniu podaje się:

- przedmiot konsultacji,

- teren objęty konsultacją,

- liczbę ludności zamieszkującą na terenie objętym konsultacją,

- liczbę osób biorących udział w konsultacji,

- frekwencję w procentach,

- wyniki przeprowadzonej konsultacji.”

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 13; za - 13; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Wniosek uzyskał akceptację Rady.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie wniosek K. Rolnictwa i Ekologii, która wnioskuje, aby przy określaniu formy konsultacji w danej sprawie Rada Miejska każdorazowo odnosiła się, co do wymaganej liczby osób, jaka powinna wziąć udział w konsultacji.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 13; za - 12 przeciw - 0; wstrzymało się - 1

Wniosek uzyskał akceptację Rady.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określania zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Pyrzyce (Druk Nr 40/07) wraz z przyjętymi wnioskami.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 13; za - 13; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Stwierdził, że uchwała została podjęta. Uchwała Nr VIII/40/07 stanowi załącznik Nr 36 do protokołu.

Do punktu 15 porządku

Projekt uchwały w sprawie Gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2007 - 2010 (Druk Nr 49/07).

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 37 do protokołu.

Opinie stałych Komisji Rady:

 1. K. Edukacji- opinia stanowi zał. Nr 38 do protokołu.

 2. K. Rolnictwa i Ekologii - opinia stanowi zał. Nr 39 do protokołu.

Wiceprzewodniczący RM- M. Gryczka - Ja osobiście i wydaje mi się, że tutaj w tej Radzie mam większość orędowników, cieszymy się, że taki dokument w ogóle powstał. Co prawda dosyć późno powstał, bo w uzasadnieniu Pan burmistrz pisze, że „obowiązek uchwalenia gminnego programu ochrony nad zabytkami wynika z art. 87 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”. Jest to pewne kompendium, są przywołane hasła, tematy i dobrze, że ten dokument stanowimy, będzie do czego wracać w poszczególnych latach przy uchwalaniu budżetów, bo jak wcześniej zauważaliśmy jest to „perełka” dla naszej gminy, o którą materialnie musimy się zatroszczyć, bo inaczej po nas to tylko, jak co niektórzy mówią, popiół może zostać.

Burmistrz Pyrzyc- K. Lipiński- Chciałbym poinformować, bo akurat w tym miejscu uważam za stosowne, iż w miesiącu wrześniu tego roku odbędą się Europejskie Dni Zabytków. Sądzę, że będzie dobra okazja zaprosi tych, którzy mają coś do powiedzenia i tych którzy, pilotują sprawy związane z ochroną i utrzymaniem zabytków, jak również tych którzy decydują o środkach finansowych, pomocowych, oczywiście nie w formie uznaniowej, ale żeby widzieli, że warto na Pyrzyce postawić, jeżeli chodzi o zabytki.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie wniosek K. Rolnictwa i Ekologii, która wnioskuje, aby w załączniku do projektu uchwały w punkcie „4. Zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie o poprawy stanu ich zachowania- opracowanie dokumentacji na remont najbardziej zagrożonego fragmentu zabytkowego muru obronnego w Pyrzycach” dokonać zmiany terminu realizacji na następujący: „2007- 2008”.

Wynik głosowania:

Obecnych na sali: 13; za- 13, przeciw- 0, wstrzymało się- 0

Wniosek uzyskał akceptację Rady.

Przewodniczący RM - A. Gumowski- Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie Gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2007- 2010 (Druk Nr 49/07) wraz z przyjętym wnioskiem.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 13; za - 13; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Stwierdził, że uchwała została podjęta. Uchwała Nr VIII/41/07 stanowi załącznik Nr 40 do protokołu.

Do punktu 16 porządku

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania (Druk Nr 52/07).

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 41 do protokołu.

Opinie stałych Komisji Rady:

 1. K. Edukacji- opinia stanowi zał. Nr 42 do protokołu.

 2. K. Budżetu - opinia stanowi zał. Nr 43 do protokołu.

Radny W. Darczuk- Mam pytanie Panie Burmistrzu, doczytałem się nie będąc na komisji o świetlicach środowiskowych. Piękna sprawa, w każdej miejscowości taka świetlica środowiskowa mogłaby się znaleźć, a czy Pan poradzi sobie z funduszami?

Burmistrz Pyrzyc- K. Lipiński- Z pewnością trzeba przyzna, że jest to dosyć ambitny termin, ambitny zapis, aby we wszystkich miejscowościach uruchomić, w pozostałych, bo przecież w pewnych miejscowościach funkcjonują. Z doświadczenia wiem, iż nie we wszystkich miejscowościach świetlice się przyjmują. Można przyczyn szuka wiele, ja o nich tutaj nie będę mówił, bo myślę, że nie o to chodzi, ale takie są moje propozycje wobec Komisji Przeciwdziałania i Profilaktyki Przeciwalkoholowej, takie zadanie postawiłem we współpracy z Radami Sołeckimi i tam gdzie jest takie zapotrzebowanie, gdzie będzie frekwencja i dzieci chętne do wzięcia udziału w pracach świetlicy, to tam będą uruchamianie.

Pytanie radnego Darczuka było sport: czy wystarczy pieniędzy? W ramach działania tej Komisji muszę szuka oszczędności, a więc co do wysokości diet, co do składu Komisji- tam grosz do grosza i się coś znajdzie. Jeżeli będę wiedział, że nie da się już więcej wycisnąć (może to brutalnie zabrzmi) to wtedy poproszę Wysoką Radę o zwiększenie środków, żeby wszędzie tam gdzie jest zapotrzebowanie świetlice funkcjonowały. Jaki jest czas dobrze wiemy, trzeba przygarnąć dzieci i młodzież, trzeba stworzy ofertę daleko idącą. Jeżeli nie znajdzie ona odbiorcy, nie będzie chętnych to uznam, że akurat w tej miejscowości zainteresowania dzieci są całkiem inne, ale w tym kierunku będę szedł.

Sołtys Nieborowa - A. Włodarczak - Proszę Państwa, ja sobie nie wyobrażam żeby świetlice środowiskowe nie funkcjonowały na wsiach. Ja jestem w Nieborowie nie długo, bo trzy lata. Starałam się, aby taka świetlica zafunkcjonowała w Nieborowie, ona istnieje, dzieci z niej korzystają, jest to jedyne miejsce, do którego mogą się udać po zajęciach lekcyjnych, bo praktycznie odwożone są autobusami do domu, nie mają żadnej możliwości skorzystania z Domu Kultury, kina i innych. Tylko ta namiastka, to są 2-3 godziny, trzy razy w tygodniu, gdzie przebywają z opiekunką, która potrafi nauczy ich wielu rzeczy. Dlatego proszę Wysoką Radę, aby nie zapominała o tych dzieciach na wsiach, aby nie ograniczała funduszy na świetlice środowiskowe.

Radny S. Ryżyk - Ja chciałbym przyłączyć się do głosu Pani Sołtys i powiedzieć, że w 100 procentach ma rację. To o co chciałem zapyta K. Edukacji to czy ta poprawka dotyczy w ogóle wyeliminowania tego punktu, czy może (bo tak rozumiem, że ta nazwa była nieodpowiednia) wystarczy po prostu zmieni nazwę, np. Gminna Olimpiada na temat szkodliwości zażywania narkotyków, czy ta poprawka dotyczy likwidacji tego ze względu na złą nazwę? Bardzo bym prosił o sprecyzowanie.

Przewodniczący K. Edukacji - A. Jakieła - Komisja Edukacji stanęła na stanowisku, że nie możemy przeprowadzać konkursu, który konkretnie ma się nazywać: Gminna Olimpiada na temat wiedzy o środkach psychoaktywnych. Sama nazwa mówi, kto w tej olimpiadzie ma szansę wygrać, a idea jest trochę inna. My nie chcemy się dowiedzieć, kto w gminie Pyrzyce jest najbardziej biegły w narkotykach, sposobach ich przyjmowania. My mamy działać przeciwko zażywaniu, przeciwko zagrożeniom jakie niosą ze sobą środki psychoaktywne, więc zmiana tego konkursu, która spowoduje osiągnięcie tego celu nadrzędnego, aby dzieci odsunąć od narkotyków- tak!, ale nie konkurs pod tym tytułem. Jest tu przypisana kwota 500 zł dofinansowania do tego konkursu. Ja myślę, że można kilka innych tytułów zaproponować i ten cel profilaktyczny osiągnąć.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Rozumiem Panie Przewodniczący, że głosować będziemy o wyprowadzenie? Trudno w tej chwili się domagać chyba, że wnioskodawca zgłosi tutaj w ramach własnej autopoprawki zmianę nazwy tego punktu.

Przewodniczący K. Edukacji - A. Jakieła - Miejmy tutaj zaufanie do tych, którzy realizują ten program. Komisja proponowała wyprowadzenie lub zmianę na inny tego zapisu.

Przewodniczący RM - A. Gumowski- W takim razie proszę mi podpowiedzieć, co mam przegłosować.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Rozumiem intencję Pana Przewodniczącego A. Jakieły i będę głosował cały wniosek w takiej treści, w jakiej został przedstawiony.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Ja się naprawdę na tym nie znam, mam tą odwagę się przyznać, ale tutaj pracownicy mi podpowiadają, żeby ułatwić podjęcie decyzji przez Wysoką Radę, iż ta olimpiada nazywałaby się następująco: „Gminna Olimpiada wiedzy na temat szkodliwości używania środków psychoaktywnych”.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Rozumiem, że jest to Pański wniosek jako wnioskodawcy?

Burmistrz Pyrzyc- K. Lipiński - Tak.

Przewodniczący RM - A. Gumowski- Zachowując wszelkie procedury, skoro nie ma więcej głosów w tym temacie, musimy przegłosować zarówno wniosek K. Edukacji, jak i poprawkę wnioskodawcy, Pana Burmistrza.

- Poddał pod głosowanie wniosek K. Edukacji o wyprowadzenie lub zmianę na inny zapisu w załączniku w zadaniu III w punkcie 3, dotyczącego organizacji „Gminnej olimpiady na temat wiedzy o środkach psychoaktywnych”.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 13; za - 13; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Wniosek uzyskał akceptację Rady.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Zaproponował przegłosowanie wniosku Pana Burmistrza jako wnioskodawcy i zwrócił się z prośbą do Burmistrza o sprecyzowanie nazwy.

Burmistrz Pyrzyc- K. Lipiński- Podam może dwie wersje: 1) Gminna olimpiada wiedzy na temat szkodliwości używania środków psychoaktywnych, 2) Gminna olimpiada wiedzy o szkodliwości używania środków psychoaktywnych.

Przewodniczący K. Edukacji - A. Jakieła - Proszę Państwa, nie róbmy niczego pochopnie. Jak Państwo wyobrażacie sobie taki konkurs, gdzie pada pytanie: podaj objawy po użyciu amfetaminy. Taki uczeń ma mówić, że to wymioty, zawroty głowy. Czy nam o to chodzi? Panie Burmistrz, ja proponuję żebyśmy to nazwali „Narkotykom stop!”, „Narkotykom nie!”, niech to będzie jakiś konkurs plastyczny. Zmiana tej formuły na tą, którą proponuje Pan Burmistrz to będzie dalej forma doszkolenia tych, którzy mają o tym mgliste pojęcie, to po udziale w takim konkursie wyjdą naprawdę biegli.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Na pewno się do tego nie odniosę, bo jestem zbyt słaby w tej materii. Jestem uczestnikiem wielu spotkań na ten temat i zapewniam, że znalazłby Pan Przewodniczący A. Jakieła dyskutanta i spróbowałby przekonać, ale ja tego czynił nie będę.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Rozumiem, że nie ma w tej chwili wniosku Panie Burmistrzu?

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Nie ma.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007 (Druk Nr 55/07) wraz z przyjętym wnioskiem K. Edukacji.

Wynik głosowania:

Obecnych na sali: 13; za- 13, przeciw -0, wstrzymało się - 0

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Stwierdził, że uchwała została podjęta. Uchwała Nr VIII/42/07 stanowi załącznik Nr 44 do protokołu.

Do punktu 17 porządku

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego miasta Pyrzyce w obrębie geodezyjnym nr 8 (Druk Nr 52/07).

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 45 do protokołu.

Opinie stałych Komisji Rady:

 1. K. Rolnictwa i Ekologii - opinia stanowi zał. Nr 46 do protokołu.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego miasta Pyrzyce w obrębie geodezyjnym nr 8 (Druk Nr 52/07)

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 13; za - 13; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Stwierdził, że uchwała została podjęta. Uchwała Nr VIII/43/07 stanowi załącznik Nr 47 do protokołu.

Do punktu 18 porządku

Projekt uchwały w sprawie ustalenia Nagrody Artystycznej Gminy Pyrzyce (Druk Nr 37/07).

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 48 do protokołu.

Opinie stałych Komisji Rady:

1) K. Edukacji - opinia stanowi zał. Nr 49 do protokołu.

 1. K. Rolnictwa i Ekologii - opinia stanowi zał. Nr 50 do protokołu.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia Nagrody Artystycznej Gminy Pyrzyce (Druk Nr 37/07).

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 13; za - 13; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Stwierdził, że uchwała została podjęta. Uchwała Nr VIII/44/07 stanowi załącznik Nr 51 do protokołu.

Do punktu 19 porządku

Projekt uchwały w sprawie Programu rozwoju Sportu i Rekreacji oraz Bazy Sportowo-Rekreacyjnej Gminy Pyrzyce na lata 2007 -  2015 (Druk Nr 56/07).

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 52 do protokołu.

Opinie stałych Komisji Rady:

 1. K. Edukacji- opinia stanowi zał. Nr 53 do protokołu;

 2. K. Rolnictwa i Ekologii - opinia stanowi zał. Nr 54 do protokołu.

Wiceprzewodniczący RM - M. Gryczka - Odczytał opinię Komisji Sportu przy Burmistrzu Pyrzyc dotyczącą „Programu rozwoju bazy sportowo- rekreacyjnej na lata 2007- 2013”- stanowi zał. Nr 55 do protokołu.

Radny W. Darczuk - Bardzo mi się tu podoba zapis i chciałbym zapytać omożliwości finansowe, na str. 5 Panie Przewodniczący. Począwszy od 2007 r. było przyznawane stypendium dla najlepszych sportowców, którzy reprezentują naszą gminę w województwie, kraju i na arenie międzynarodowej. Czas najwyższy, gratuluję za ten pomysł, ponieważ będąc wieloletnim Prezesem „Spartakusa”, mamy zawodników na poziomie kraju i europy, a niestety młodzież nie miała żadnych stypendiów, żadnej pomocy nie miał też trener. Uważam, że tej młodzieży się należy zasiłek stypendialny nawet z tytułu dojeżdżania czy kosztów związanych ze specyficznym wyżywieniem. Bardzo dobrze, że ten zapis istnieje. Myślę, że koledzy trenerzy i wyczynowe klubu sportowe naszej gminy ucieszą się z tego zapisu.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - W dalszej części tam właściwie jest odpowiedź Panie Radny. Pan Burmistrz pisze dalej, że w tym celu wniesie stosowną uchwałę, która będzie określać tryb i warunki przyznawania owego stypendium i myślę, że tam również będzie określone, bo w budżecie w roku 2007 takiej kwoty nie ma, ale pewnie jakiś projekt zmian do budżetu będzie, o ile Wysoka Rada dzisiaj przyjmie. Przepraszam, jeżeli odpowiadam za Pana Burmistrza. Jeżeli chce mnie Pan Burmistrz uzupełnić, to bardzo proszę.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Z należytą uwagą wysłuchałem opinii i głosów w tej sprawie. Nie ukrywam, że dotykam już powoli punktu kolejnego, punktu 20. uważam, że należy rozpatrywać w tej sytuacji łącznie. Najpierw jednak odniosę się do wypowiedzi Radnego Darczuka. Autentycznie, nasi sportowcy osiągają, osiągali i będą osiągać wysokie wyniki. Kiedyś sposób finansowania sportu był całkiem inny. Tak się składa, że ci zdolni zawodnicy, którzy rokują szansę reprezentowania gminy Pyrzyce w powiecie, województwie, kraju czy za granicą, nie zawsze pochodzą z rodzin, gdzie przelewają się środki finansowe. Dlatego też taką pomoc trzeba stworzyć i nie kto inny, jak podatnik powinien o uczynić za sprawą Rady i Burmistrza. Bywam często na zawodach, zresztą w dzisiejszej informacji z mojej pracy jasno wypowiedziałem (rzadko to czynię), że finansuje się tych młodych ludzi w różny sposób, spoza budżetu, bo żal, że biega, buty w zasadzie nie nadają się do niczego, a wygrywa. Trzeba pójść tą drogą i przedstawię Wysokiej Radzie propozycję w jaki sposób byśmy pomagali tym młodym ludziom. Oczywiście za tym idą pieniądze, w budżecie takiego tytułu czy nazwy nie ma, również innych możliwości z budżetu, bo jest bardzo zdyscyplinowany tenże budżet. Cieszę się, że tutaj zauważono tą moją propozycję.

Chciałbym się odnieść do propozycji Komisji Edukacji: punkt 5.1 o pływalni przy Publicznym Gimnazjum. Mówiłem na konferencji prasowej, że moje argumenty merytoryczne chyba już się skończyły. Radni i mieszkańcy są bogaci w wiedzę na ten temat. Jedno jest pocieszające, że chcemy wszyscy razem tzw. basenu w Pyrzycach, tylko jest kwestia lokalizacji. Po dzisiejszym przegłosowanym wniosku, chociaż ten teren i tak się nie nadawał, jeżeli chodzi o teren przy SP 2, naprawdę pozostaje teren przy ul. Basenowej. Jeżeli nie to za chwilę po głosowaniu powiem, a może teraz.

Są ekspertyzy, oceny techniczne, że teren przy Gimnazjum jest za mały, przestrzennie ograniczony już na dzisiaj, a nie mówię o latach przyszłych, kiedy gminą pyrzycką będą zarządzać inni, bo kiedyś przyjdzie czas, że odejdziemy - nie razem, ale każdy w innym czasie- ze sprawowania funkcji w samorządzie pyrzyckim. Dlatego też prosiłbym Wysoką Radę, aby jednak podjąć decyzję o uchyleniu uchwały i przyjąć uchwałę, którą Rada odrzuciła bodajże w miesiącu grudniu. Był to Druk Nr 2/06 w sprawie upoważnienia burmistrza do podjęcia działań mających na celu realizację Centrum Rehabilitacji, Sportów Wodnych i Rekreacji przy ul. Basenowej w Pyrzycach, w którym wykorzystane będą do celów leczniczych zasoby miejscowych wód geotermalnych.

Kiedy składałem informację czy zabierałem głos, cytowałem niemieckiego Ministra Gospodarki, ale też taki człowiek o nazwisku F. Dostojewski powiedział: „By rozumnie postępować sam rozum nie wystarczy”. Jesteśmy wszyscy mądrzy i mamy rację, ale jeszcze coś może. Nie chcę powiedzieć, że chcę aby powstał obiekt, do którego będzie się dopłacać, ale bywają sytuacje kiedy człowiek jest ważniejszy od zysku. Myślę, że tutaj na moment funkcjonowania można by przeliczyć czy warto włożyć w rehabilitację, żeby później nie było schorzeń praktycznie nieuleczalnych.

Faktycznie zabrakło mi już chyba argumentów, wszystkie zostały przekazane ustnie i pisemnie, w różnej formie w jakiej tylko można. Nie ograniczajmy możliwości przyszłym rządzącym, aby mogli się rozwijać. Mówiłem chyba na konferencji prasowej o tym, jak w zrobiono w Świdwinie. Mieli pewną określoną działkę i zmieścili tam basen. Były zastępca burmistrza, który realizował to zadanie, powiedział: pamiętaj o dwóch rzeczach- rekreacja, rekreacja i jeszcze raz rekreacja, bo tam się zarabia, po to żeby tą funkcję pływacką jakoś zrekompensować, bo młodzi ludzie nie będą płacić ceny pełnego biletu. To jest jedna rzecz. Druga rzecz- wiemy dzisiaj, że trzeba rozbudować, niestety nie ma gdzie. Myślę, że tyle z mojej strony. Na koniec pół żartem, pół serio. Skoro Rada Ministrów 23 stycznia przyjęła pewną strategię i tam się mówi, że powinien być taki system, że w jednej gminie jedna sala gimnastyczna, w jednym powiecie jedna pływalnia, to wolałbym jechać do gminy Warnice np. na basen, niż do Gryfina.

Sołtys Nieborowa - A. Włodarczak - Pan Wiceprzewodniczący dużo mówił o miejscach i planach rekreacyjno- sportowych, jeżeli chodzi o Pyrzyce. Lakonicznie zakończył swoją wypowiedź, że nie będzie zapominał o sołectwach, chodzi tu o place zabaw itd. Nie wymienił Pan żadnego sołectwa, w którym Pan myśli w danym projekcie, że będzie pierwsze, drugie czy trzecie, to ja rozumiem, że praktycznie żadnego. To jest jedna sprawa. Druga sprawa - jeżeli mogę jako mieszkanka gminy Pyrzyce wypowiedzieć się na temat basenu, to uważam, że jeżeli przyjdzie mi wybierać czy mam przyjechać do Pyrzyc na basen przy szkole czy pojechać do Gryfina, to wybiorę Gryfino, bo tam jest zdecydowanie większa baza, zktórej ja będę mogła skorzystać, to czego nie jesteście w stanie Panowie zagwarantować przy szkole. Basen przy szkole nie będzie zarabiał pieniędzy, a basen rekreacyjny na pewno te pieniądze w jakiś sposób by zarabiał.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Ja powiem w ten sposób, że jeżeli mam do wyboru zadłużenie gminy na wiele, wiele lat zupełnie niepotrzebnie, a w tym czasie zrobienie wielu pożytecznych inwestycji, o wiele bardziej potrzebnych to wybiorę to drugie.

Radni nie wnieśli więcej uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie wnioski K. Edukacji:

 1. Na str. 6 w punkcie 5.1 zmienić istniejącą treść dokumentu na następującą:

„Budowa basenu przy Publicznym Gimnazjum w Pyrzycach”

Wynik głosowania:

obecnych na sali: 13; za- 10, przeciw- 1, wstrzymało się- 2

Wniosek uzyskał akceptację Rady.

 1. Na str. 4 w punkcie 5 po słowach „Budynek socjalny” dodać słowa stan do remontu.

Wynik głosowania:

obecnych na sali: 13; za- 13, przeciw-0, wstrzymało się- 0

Wniosek uzyskał akceptację Rady.

 1. Na str. 6 w punkcie 2. Brzesko dopisać punkt „2.2 Remont zaplecza socjalnego przy boisku”.

Wynik głosowania:

obecnych na Sali: 13; za- 13, przeciw- 0, wstrzymało się- 0

Wniosek uzyskał akceptację Rady.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie Programu rozwoju Sportu i Rekreacji oraz Bazy Sportowo- Rekreacyjnej Gminy Pyrzyce na lata 2007- 2015 (Druk Nr 56/07) wraz z przyjętymi wnioskami K. Edukacji.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 13; za - 12; przeciw - 0; wstrzymało się - 1;

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Stwierdził, że uchwała została podjęta. Uchwała Nr VIII/45/07 stanowi załącznik Nr 56 do protokołu.

Do punktu 20 porządku

Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVI/384/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 stycznia 2006r. w sprawie zobowiązania Burmistrza do podjęcia działań mających na celu realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa pływalni krytej przy Publicznym Gimnazjum w Pyrzycach” (Druk Nr 42/07).

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 57 do protokołu.

Opinie stałych Komisji Rady:

 1. K. Budżetu- opinia stanowi zał. Nr 58 do protokołu.

 2. K. Edukacji- opinia stanowi zał. Nr 59 do protokołu.

 3. K. Rolnictwa i Ekologii - opinia stanowi zał. Nr 60 do protokołu.

Radny W. Darczuk - Ja w kampanii wyborczej pytałem swoich wyborców w tym zakresie. Opinie były różne, jednak większość była takich, jak powiedziała Pani Sołtys Nieborowa. W związku z tym moje osobiste refleksje, gdyż nie uczestniczyłem w posiedzeniach komisji. Już przed II wojną światową Niemcy podjęli taką decyzję, aby basen był przy ul. Basenowej. Chodziło o źródło wody, ponieważ ta woda była dostarczana z kanału. Jeżeli coś robimy dla Pyrzyc to może zróbmy faktycznie dla pokoleń, z których będą korzystać nie tylko uczniowie szkoły podstawowej czy gimnazjalnej, ale również młodzież szkół ponad gimnazjalnych i faktycznie tego miejsca przy ul. Rejtana nie ma za dużo. Jeżeli to ma być usługa szersza, nie tylko dla młodzieży, ale też dla dorosłych, różnego rodzaju sprawy rehabilitacyjne to faktycznie miejsca jest mało. Następny argument, który według mnie jednak jest za tym, aby wykorzystać powierzchnię przy ul. Basenowej. Cała infrastruktura, która powinna towarzyszyć tej budowli. Napisane jest w projekcie uchwały Druk Nr 56/07, zresztą burmistrza to powiedział, a ja powtórzę. W systemie jedne powiat - jedna pływalnia, a mówi się również o lodowisku. Pamiętajmy o tym, wchodzimy w strefę klimatu umiarkowanego, gdzie zimy są łagodne, lodowisko jest też potrzebne. Może w przyszłości przy tej pływalni należałoby uwzględnić lodowisko, o którym mówi Burmistrz, w Druku Nr 42/07: „lodowisko w sąsiedztwie kąpieliska”. To są moje uwagi, a nawet zabezpieczenie porządku publicznego. Wiemy w jakich czasach żyjemy, narkotyki dilerzy rozprowadzają wszędzie, przy takim nasileniu przy ul. Rejtana, gdzie jest duże osiedle mieszkalne, szkoła. Czy tam będziemy w stanie opanować i to zjawisko? Proszę koleżanki i kolegów radnych, aby rozważyć czy jednak nie więcej jest argumentów za tym, żeby wrócić na ul. Basenową?

Przewodniczący K. Budżetu - R. Grzesiak - Z uwagą wysłuchałem słów Pana Radnego Darczuka i chciałoby się powiedzieć: zgoda, jestem za i dwoma rękoma podpisuje się pod tym, żeby basen był w tym miejscu. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na coś innego, ważnego. Dlaczego my uważamy, że dziś nas na to nie stać? Uważamy, że nas na to nie stać. Nikt z radnych nie sądzę, że jest innego zdania niż pan radny Walenty Darczuk, tylko uważamy, że na dzień dzisiejszy nie sta gminy Pyrzyce na taki temat. Są bardzo ważne sprawy do załatwienia. Mamy piękny dom kultury, który nie wiem, kiedy zostanie ukończony. Jest sala widowiskowo, a my nie mamy kina, teatru. Gdybyśmy mieli salę, pewnie z tego obiektu można byłoby skorzystać, młodzież nie musiałaby korzystać z innych usług, a mogłaby tam się pojawić. Mamy manię dużych obiektów, jak Geotermia. Dzisiaj wiemy, że z jednej strony była to dobra decyzja, a z drugiej wszyscy narzekają, że ciepło jest drogie. Dlaczego jest drogie? Dlatego, że jest to duży obiekt, który powinien mieć odbiorców wielu. Rzeczywiści trudno było przewidzieć, bo ta sytuacja gospodarcza, która się pojawiła, ilość podmiotów, których dzisiaj już nie ma, a które to ciepło mogłyby brać- to na pewno też ma wpływa na to. Mamy dużą firmę PPK, duży budynek, który jest niewykorzystany. To są też koszty.

Dzisiaj w prasie jest informacja, że ten basen ma kosztować 4.000.000 zł. Nie wiem skąd są te informacje, czy pani która się wypowiada to się na tym zna. Jeżeli tak jest to rewelacyjna informacja. Natomiast cały czas wydaje mi się, że my stoimy w miejscu. Dzisiaj, jeżeli będzie podjęta uchwała na nie, biorę takie założenie, że Pan Burmistrz tej uchwały pewnie nie będzie realizował, ponieważ się z tym nie zgadza i zresztą to wypowiada na konferencji prasowej, w prasie.

Wypowiadała się Pani Sołtys. Oczywiście nie wiem skąd taka informacja, że Rada jest innego zdania. My jesteśmy za tym, żeby ten basen był, tylko proszę powiedzieć skąd wziąć pieniądze. Każdy z nas ma jakieś środki w budżecie domowym i jeżeli stać go na tyle, to wydaje tyle. Natomiast nie można żyć na kredyt. Uważam, że na dziś gminy nie stać na taki wydatek. Jeżeli rozpoczniemy coś i mamy to realizować przez 15 lat, to ja na dzisiaj mówię: nie! Uważam, żeby na dzisiaj zrobić coś, co spełni nasze potrzeby minimalne, natomiast myślę, że do takiej pływalni niekrytej możemy wrócić, to będą niższe koszty, a w miarę możliwości wtedy można rzeczywiście mówić o jakimś kompleksie. Czy na tym zarobimy? Nie wiem. Mam kolegę, który jest Burmistrzem w Gryfinie, jest to bogate miasto i mówi, że nie da się tego finansować.

Przewodniczący K. Edukacji - A. Jakieła - Ja rozumiem, że ten temat wraca, bo on jest ważny, z tymże my jak gdyby zapominamy przy kolejnych podejściach do tego o sprawach fundamentalnych dla tej inwestycji. Przecież wszyscy chcielibyśmy mieć takie centrum wodne w Pyrzycach, tylko że my staramy się spojrzeć dalej, o czym już na tej sali dwukrotnie mówiłem. Około 100 centrum wodnych jest wybudowanych w Polsce, wg danych organizacji AQUA w Gdańsku, które m. in. bada funkcjonowanie tych centrów. Żadne z tych centrów nie bilansuje się na zero, do każdego trzeba dokładać. Zgadzam się tutaj, że Burmistrz będzie operatywny, uda pozyskać środki zewnętrzne, tylko przy tego typu inwestycji problem nie kończy się w momencie, kiedy przyjedzie telewizja, wstęgę się przetnie, kamery pójdą w ruch. Problem zaczyna się po przecięciu wstęgi, kiedy ten obiekt trzeba eksploatować, kiedy musi tętnić życiem i 10-12 godzin dziennie funkcjonować. Proszę mi znaleźć przykład tego typu obiektu w Polsce, który generuje dochody. Gryfino, które tu tak przywołujemy, nie jest daleko. Naprawdę można jednym telefonem dowiedzieć się ile rycino dopłaca do centrum, a to centrum obsługuje kilka powiatów, m in. Szczecin. Dlatego my jesteśmy ostrożni. My chcemy basen w Pyrzycach. Nie buduje się dzisiaj basenu tak, jak został zbudowany w latach '70 przy ul. Rejtana - dziura w ziemi oklejona płytkami, do tego niewymiarowa, bo takie wówczas były czasy i na to nas było stać. Dzisiaj baseny 25- metrowe zawsze mają również funkcję rekreacyjno- rehabilitacyjną. W przywołanym przeze mnie kiedyś Szczecinku oddano w 2003 r. takie właśnie średnie centrum wodne, które kosztowało ponad 16.000.000 zł. Szczecinek do tego dokłada 500.000-600.000 zł rocznie, żeby można było to eksploatować. U nas mówi się, że nasz kompleks to ma być wielki kompleks. Zresztą ekspert, którego ściągnął Pan Burmistrz powiedział, że to co jest w Szczecinku, to jest basenik. To ja się pytam, skąd my znajdziemy 1.000.000 zł rocznie (mogę się mylić +- 200.000 zł), żeby dołożyć do eksploatacji tego obiektu. Za ten 1.000.000 zł możemy jeszcze wiele dobrego dla Pyrzyc zrobić, a to jest właśnie ta podstawowa sprawa, że Rada upiera się i nie chce budować pięknego centrum wodnego. Natomiast również powiedzieliśmy, że my widzimy przywrócenie funkcji rekreacyjno- wypoczynkowe, sportowej tym terenom przy ul. Basenowej. Tylko, że widzimy to troszeczkę inaczej. Odbudować basen przywrócić jego funkcję kąpieliska, wówczas nic nie stoi na przeszkodzie, aby przy tym basenie były korty tenisowe, lodowisko w okresie zimowym. To się da załatwić, lodowisko będzie funkcjonowało sztuczne, o naturalnym już raczej nie ma mowy w Pyrzycach, a coś na ten temat wiem, bo przez kilkanaście lat budowałem te lodowiska przy dawnej SP nr 1, obecnym Gimnazjum. Lodowisko to też jest przedsięwzięcie sezonowe, ono będzie funkcjonowało 4-5 miesięcy i to będzie wszystko. Niech ta ul. Basenowa znowu tętni życiem, niech Pyrzyczanie chodzą tam z dziećmi na basen, kąpieliska, niech tam będzie zjeżdżalnia, obok niech będą inne obiekty o charakterze rekreacyjnym, ale to nas będzie kosztowało znaczenie taniej. Studium wykonalności, które przedłożył nam Pan Burmistrz do wglądu, oczywiście jest hipotetyczna cena tego centrum- 14.500.000 zł, z tymże wykonawca tego studium pisze: +- 20%. Doświadczenie uczy, że przeważnie jest to + a nie - 20%. Jeżeli do 14.500.000 zł dorzucimy 20% to już trąci o 20.000.000 zł. jeżeli liczymy na dotację Ministra Sportu, to Minister Sportu dokłada tylko do funkcji sportowej, nie dołoży do żadnego pomieszczenia w tym kompleksie, które nie będzie spełniało funkcji sportowej. Przy Gimnazjum wielkich terenów nie ma. Kiedyś wyraziłem tu swoją opinię na temat tego basenu, ale tu generalnie chodzi o to, żebyśmy zrobili coś pożytecznego dla Pyrzyczan, ale na miarę naszych potrzeb. Przewodniczący Grzesiak posłużył się przykładem Geotermii, mówił o budynku PPK, można do tego dorzucić jeszcze czyszczalnie, PDK już tyle lat czeka na dokończenie, te funkcje kulturalne są również ważne. Natomiast my tutaj bardzo mało mówimy o tym jak szybko skończyć Dom Kultury i oddać go w pełni mieszkańcom. Proszę Państwa, nami kieruje przede wszystkim ostrożność jeżeli chodzi o to, co po wybudowaniu możemy zostawić tym, którzy tu przyjdą w następnej kadencji.

Radny S. Ryżyk - Nie chciałem zabierać głosu na ten temat, bo rzeczywiście sprawa jest stara i Burmistrz wykazuje pewną konsekwencję i większość w Radzie również chce udowodnić swoje stanowisko i nie zabierałbym głosu tylko, że widzę, że nasza dyskusja idzie gdzieś trochę bokiem. Zgadzam się z Panem Przewodniczącym K. Budżetu i z Panem Przewodniczącym K. Edukacji (jeśli mówimy o wielkości i o kosztach), ja też boję się gigantomanii i tego, że stworzymy sobie jakiś obiekt, na który nie będzie nas potem stać, żeby go eksploatować. Boje się, że mówiąc o wielkości obiektu w pewnych momentach słyszę głosy, które mówią w zasadzie, że chodzi tyko o wielkość, a nie o lokalizację. Przecież moglibyśmy porozmawiać wtakim właśnie kontekście o lokalizacji, czy nie bylibyśmy w stanie jako takiego zalążka, to co planujemy na ul. Rejtana, zbudować na ul. Basenowej, co było marzeniem moim i Pana Przewodniczącego, żeby zbudować tam baseny letnie, czy odkryte i do takiej dyskusji myślę, ze Pan Przewodniczący K. Edukacji wzywał, mówił, że ta sprawa jest jeszcze dyskusyjna. Prosiłbym Wysoką Radę, żebyśmy być Mozę sobie tej ścieżki nie zamykali, nie mylili wielkości z lokalizacją. Sądzę, że o lokalizacji jesteśmy bardziej skłonni rozmawiać jak o wielkości, wymyślmy coś, żeby tej dyskusji o lokalizacji nie zakończyć, natomiast rzeczywiście, co do wielkości obawy tutaj są słuszne i ja je w pełni podzielam.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Sądzę, że nie mamy mani dużych obiektów. Gmina Pyrzyce budowała kiedyś i Ci, którzy zarządzali na tamten czas, bo były takie projekty, były takie decyzje i nie zarzucałbym naszym poprzednikom, że akurat źle działali. Chcieli i pracowali w dobrej mierze. Co do Centrum to nie chodzi o wielkość, chodzi o wielkość funkcji, o czym mówimy. Jeżeli mają dodatkowe funkcje zarabiać to muszą być gdzieś zlokalizowane i siłą rzeczy tych metrów musi być więcej.

Jeżeli chodzi o PPK, to właśnie budowano kiedyś tą firmę pod szeroko pojęte usługi komunalne, których dzisiaj już nie świadczy z różnych powodów. Na własne życzenie lub też odebrano firmie, chociażby ciepło, bo stworzono inną Spółkę.

Co do danych w „Głosie Szczecińskim”, dlaczego zauważyliśmy 4.000.000 zł. Nikt nie pytał, że mną nie rozmawiał i pewnie jakaś pomyłka natomiast, dlaczego nikt nie mówi o tym, co mówią ludzie napotkani na ulicy w te sprawie. Myślę, że to można byłoby też przytoczyć. Przewodniczący Komisji - Pan Grzesiak mówi, że będą duże koszty utrzymania, że nas nie stać. Dopiero będą duże koszy utrzymania tylko na samym basenie pływackim, bo tam się na niczym nie zarobi, tam dopiero będziemy musieli wykładać pieniądze.

Często powołujemy się na Gryfino i inne miejscowości. Takich obiektów jak Gryfino, czy inne już Polska, już świat nie buduje. Dzisiaj buduje się po przemyśleniu, wylicza się, ja prawie wcale nie odnoszę się do tych obiektów, które już powstały. Mówi się o basenie odkrytym - basen odkryty funkcjonuje 2 miesiące, z wodą podgrzewaną 5 miesięcy i tam są dopiero koszty, bo max. 5 miesięcy na 12 miesięcy, a pozostałe miesiące nieczynny, a trzeba utrzymywać, dozorować, pilnować i nie zarabia.

Była tutaj mowa, ze mało mówimy o PDK. Przyszedłem w 1998 r. „zabity dechami” obiekt, dzisiaj funkcjonuje, zaproponowałem pewną kwotę, zwiększyłem tą kwotę, Rada przyzwoliła, mamy pewne pieniądze i dalsze prace będą trwały.

Przychylam się i dziękuję Radnemu Ryżykowi, przecież tego nie uzgadnialiśmy, nie rozmawialiśmy na ten temat i to jest właśnie ten kierunek. Określił pewną funkcję, bo na tyle nas stać, jak to często słyszę, i dopiero dalej stwórzmy możliwości innym zarządzającym.

W rozmowie z wieloma ludźmi, którzy znają się na tym i projektują i budowali itd. z tych wszystkich funkcji najlepiej, najbardziej zarabia się na grocie solnej, my to mamy. Tam są największe pieniądze.

Proszę Wysoką Radę dajcie mi uchwałę na 3 miesiące, zepnę finansowo, pokażę itd. po trzech miesiącach uchwała wygasa o ile nie przekonam, że zepnie się finansowo i potem administrowanie tym obiektem.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Panie Burmistrzu trochę jest tak, że zawsze możemy twierdzić, że poruszamy się wśród mieszkańców, którzy popierają Pana zdanie. Ja niestety zawsze jestem wśród innych mieszkańców, bo zdecydowana większość opowiada się właśnie za terenem przy Gimnazjum i muszę to głośno powiedzieć, bo jestem winny to mieszkańcom, którzy właśnie w ten sposób się opowiadają.

Sprawa wyboru, rozmawiamy o basenie, ale czy nierównie ważną, bardzo często podnoszona sprawą jest sala widowiskowo - kinowa w naszym PDK. My mówimy o domu kultury, ale sala widowiskowo - kinowa jest trochę odsuwana w cień, a tam jest strasznie dużo pieniędzy potrzeba, żeby to zrobić i gdybyśmy zrobili w tej chwili referendum kto jest zakonem, a kto jest za basenem, to myślę, że byłoby to dokładnie równo podzielone 50 na 50.

Przepraszam Panie Radny Darczuk, muszę odnieść się do Pańskich słów, ale myślę, że gdy wciągnie się Pan w pracę Radnego i pozna stan naszego budżetu i jego możliwości to trochę zmieni Pan zdanie, co do budowy tego Centrum.

Jeszcze bardziej zaniepokoiła mnie informacja z niedzieli (oglądam program sportowy na TVP Szczecin, gdzie był Wiceprezydent Szczecina i Dyrektor Wydziału Sportu, którzy podali informacje, że Urząd Miejski w Szczecinie podjął już decyzję i przedstawi Radzie, o budowie takiego Centrum jak w Gryfinie, na terenie Szczecina. Pytam, kto tu do nas przyjedzie, kiedy wszędzie w okolicy mamy, Choszczno ma, Gorzów ma, Gryfino ma, Goleniów ma, Szczecin będzie miał, to dla kogo my to będziemy budowali?

Mówił Pan również o tym, że nie wypowiadał się Pan do tego artykułu, to skąd ta Pańska wypowiedź? Trzeba to jasno powiedzieć, bo to może mieszkańców bardzo w błąd wprowadzić, taka informacja, że wybudowanie kompleksu rekreacyjno sportowego ma kosztować ok. 4.000.000 zł, to jest to totalna bzdura i musimy o tym głośno powiedzieć, bo mowa tu jest o dwudziestu kilku milionach w całym kompleksie jaki przedstawiał nam Pan Dyrektor w swoim studium wykonalności.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Odniosę się do tego, co powiedział Pan Przewodniczący w samej końcówce, że Szczecin, tak czekamy, a wyprzedzają nas, w wyniku takiej sprawy my czekamy, a inni budują, inni robią obwodnicę, baseny, a my czekamy, czekamy, bo się nie zgadzamy i w tej kwestii pewnie nas może nie Szczecin wyprzedzi, ale któraś z gmin ościennych, czy nawet Powiatu Pyrzyckiego.

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jeżeli nawet pokażę (to będzie zależało od Wysokiej Rady) znaczne dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości, czy wówczas otrzymam zgodę?

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Nie wiem, ja przecież nie mogę na ten temat nic Panu odpowiedzieć tylko chciałem Panu pogratulować dobrego samopoczucia, jeżeli porównuje Pan Szczecin do Pyrzyc to super. Jeżeli nas Szczecin ma nie wyprzedzać to kto?

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVI/384/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 stycznia 2006r. w sprawie zobowiązania Burmistrza do podjęcia działań mających na celu realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa pływalni krytej przy Publicznym Gimnazjum w Pyrzycach” (Druk Nr 42/07).

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 13; za - 3; przeciw - 10; wstrzymało się - 0;

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Stwierdził, że uchwała nie została podjęta.

Do punktu 21 porządku

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Pyrzyce do drugiej       edycji programu EUROBOISKA w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2007 - 2013 (Druk Nr 35/07).

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 61 do protokołu.

Opinie stałych Komisji Rady:

 1. K. Budżetu- opinia stanowi zał. Nr 62 do protokołu.

 2. K. Edukacji- opinia stanowi zał. Nr 63 do protokołu.

 3. K. Rolnictwa i Ekologii - opinia stanowi zał. Nr 64 do protokołu.

Przewodniczący K. Edukacji - A. Jakieła - To nie jest tak, że my wszystkie inicjatywy odrzucamy. Te przykłady tych mniejszych inwestycji, które są niezbędne popieramy, nawet wówczas, kiedy potrzebna jest tzw. szybka ścieżka Panu Burmistrzowi, bo są terminy i my to rozumiemy. Rozumiemy również to, że każdy z tych wniosków wiąże się ze środkami, które musimy zabezpieczyć w budżecie, a które dzisiaj nie są zabezpieczone. EUROBOISKO i BLISKO BOISKO wymaga udziału własnego jednostki samorządu terytorialnego, która przystępuje do danego programu. Podobnie będzie, jeśli chodzi o ten program EUROBOISKA, ale zielona światło dla Pana Burmistrza, a martwi się będziemy wtedy, kiedy już do tych programów nas Ci, którzy ogłaszają te konkursy, włączą.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Pyrzyce do drugiej       edycji programu EUROBOISKA w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2007 - 2013 (Druk Nr 35/07).

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 13; za - 13; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Stwierdził, że uchwała została podjęta. Uchwała Nr VIII/46/07 stanowi załącznik Nr 65 do protokołu.

Do punktu 22 porządku

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pn. „Budowa boiska z trawy syntetycznej w miejscowości Brzesko (Druk  Nr 59/07).

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 66 do protokołu.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poinformował, że Pan Burmistrz skierował szereg opinii wyrażonych przez różne podmioty, a wszystkie dotyczą pozytywnych opinii i sprzyjaniu temu programowi. Takie pismo wystosowała m.in. Pani Radna Powiatowa M. Żwierełło - pismo stanowi załącznik Nr 67 do protokołu; Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Brzesku - pismo stanowi załącznik Nr 68 do protokołu; Sołectwo Brzesko - pismo stanowi załącznik Nr 69 do protokołu; Szkoła Podstawowa w Brzesku - pismo stanowi załącznik Nr 70 do protokołu; Komenda Powiatowa Policji - pismo stanowi załącznik Nr 71 do protokołu; Ludowy Zespół Sportowy „SĘP” Brzesko - pismo stanowi załącznik Nr 72 do protokołu, są to wszystko opinie pozytywne, które popierają ta inicjatywę.

Opinie stałych Komisji Rady:

 1. K. Budżetu- opinia stanowi zał. Nr 73 do protokołu.

 2. K. Edukacji- opinia stanowi zał. Nr 74 do protokołu.

Przewodniczący K. Edukacji - A. Jakieła - Widzę, że lekcje tutaj odrobiliśmy, bo Pani Kierownik była na tym samym szkoleniu, na którym ja byłem, a na którym mówiono m.in. o tym programie EUROBOISKA, tylko żebyśmy z tymi opiniami nie przesłodzili, bo generalnie radzono nam, żeby rzeczywiście wesprzeć się opiniami środowiskowymi, lokalnymi, ale to miały być opinie negatywne dla terenu. To miały być opinie, w których miało się mówić, że to jest teren wybitnie zagrożony demoralizacją młodzieży, przestępczością nieletnich itd., żebyśmy nie poszli za daleko w drugą stronę.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pn. „Budowa boiska z trawy syntetycznej w miejscowości Brzesko (Druk  Nr 59/07),

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 13; za - 13; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Stwierdził, że uchwała została podjęta. Uchwała Nr VIII/47/07 stanowi załącznik Nr 75 do protokołu.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Przewodniczący ogłosił przerwę.

Przerwa od 17:25 do 17:40

Po przerwie

Do punktu 23 porządku

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2007 (Druk  Nr 60/07).

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 76 do protokołu.

Opinie stałych Komisji Rady:

 1. K. Budżetu- opinia stanowi zał. Nr 77 do protokołu.

 2. K. Edukacji- opinia stanowi zał. Nr 78 do protokołu.

Przewodniczący K. Budżetu - R. Grzesiak - Jestem bardzo zadowolony i członkowie Komisji również tak wyrazili, że okazuje się, że Pan Burmistrz potrafi sprzedać za duże pieniądze działkę i jesteśmy z tego bardzo zadowoleni, że nieduża działka jest sprzedana za 210.000 zł. Myślę, że 33 działki też będą sprzedane za kwoty odpowiednie i myślę, że temat, który był dyskutowany wcześniej, że zawyżyliśmy jakby dochody, to okazuje się, że jednak życie pokazuje, że wygląda to trochę inaczej.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2007 (Druk  Nr 60/07),

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 13; za - 13; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Stwierdził, że uchwała została podjęta. Uchwała Nr VIII/48/07 stanowi załącznik Nr 79 do protokołu.

Do punktu 24 porządku

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Pyrzyce na 2007 rok (Druk Nr 61/07).

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 80 do protokołu.

Opinie stałych Komisji Rady:

 1. K. Budżetu- opinia stanowi zał. Nr 81 do protokołu.

 2. K. Edukacji- opinia stanowi zał. Nr 82 do protokołu.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Pyrzyce na 2007 rok (Druk Nr 61/07).

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 13; za - 13; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Stwierdził, że uchwała została podjęta. Uchwała Nr VIII/49/07 stanowi załącznik Nr 83 do protokołu.

Do punktu 25 porządku

Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej na terenie przeznaczonym pod kiermasz w czasie trwania XXVIII Pyrzyckich Spotkań z Folklorem (Druk Nr 38/07).

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 84 do protokołu.

Opinie stałych Komisji Rady:

 1. K. Budżetu- opinia stanowi zał. Nr 85 do protokołu.

 2. K. Rolnictwa i Ekologii - opinia stanowi zał. Nr 86 do protokołu.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie wniosek K. Budżetu, która wnioskuje, aby przetarg na wyłonienie dzierżawcy gruntu pod ogródek gastronomiczny w ramach kiermaszu handlowego w Pyrzycach w dniach 24 - 27. 05.2007 r. ograniczyć do prowadzących działalność na terenie miasta i Gminy Pyrzyce.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 13; za - 12; przeciw - 0; wstrzymało się - 1;

Wniosek uzyskał akceptację Rady.

Radca Prawny - R. Mol - Taki zapis w tej uchwale może zostać uchylony przez Wojewodę, ponieważ narusza to zasady uczciwej konkurencji i ogranicza swobody działalności gospodarczej. Będzie rodził też różne problemy, bo co to znaczy prowadzących działalność na terenie Gminy, czy mających miejsce zamieszkania, czy wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej w Pyrzycach? Taka jasność nie wynikała np. z oświadczenia majątkowego małżonka Pani Gronkiewicz - Waltz, też miało miejsce prowadzenie działalności teoretycznie na terenie całego kraju.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Proszę mi wyjaśnić, jaki to ma związek z projektem uchwały?

Radca Prawny - R. Mol - Nie z projektem uchwały tylko z wnioskiem K. Budżetowej.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Jak Wojewoda może uchylić wniosek?

Radca Prawny - R. Mol - Został wniosek przegłosowany, czyli będzie on w uchwale.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - On jest obok uchwały. Rozumiem intencję K. Budżetu w ten sposób, że przy okazji ustalania stawek również odniosła się do innej kwestii.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej na terenie przeznaczonym pod kiermasz w czasie trwania XXVIII Pyrzyckich Spotkań z Folklorem (Druk Nr 38/07).

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 13; za - 13; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Stwierdził, że uchwała została podjęta. Uchwała Nr VIII/50/07 stanowi załącznik Nr 87 do protokołu.

Przewodniczący K. Budżetu - R. Grzesiak - Te wniosek nie ma żądnego powiązania, natomiast z tego, co się orientuję to został już ogłoszony przetarg i jak ten wniosek Pan Burmistrz widzi załatwić?

Kier. Wydz. EKSiZ - Z. Białecka - Przetarg jest ogłoszony i ma on termin do 14 maja. Swego czasu Rada w poprzedniej kadencji podjęła taką decyzję ograniczając tylko do podmiotów prowadzących działalność na terenie Gminy i Wojewoda uchylił tą uchwałę. Obawiam się, że w tym momencie możemy się znaleźć w takiej samej sytuacji. Chodzi nam o ustalenie stawki za 1 m

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 10-08-2007 09:06:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 09-08-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 10-08-2007 09:06:56