PROTOKÓŁ Nr IX/07 z obrad IX sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 kwietnia 2007 r.


PROTOKÓŁ Nr IX/07

z obrad IX sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 26 kwietnia 2007 r.

godzina rozpoczęcia - 14:00;

godzina zakończenia - 19: 05;

Do punktu 1 porządku

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Przywitał Radnych, wszystkich zaproszonych gości, Pana Burmistrza, Panią Zastępcę Burmistrza, Radnych Powiatu, Komendantów, Kierowników jednostek, Sołtysów, pracowników Urzędu, media oraz wszystkich, którzy zechcieli wziąć udział w dzisiejszych obradach.

Otworzył obrady IX Sesji Rady Miejskiej i stwierdził, że na 15 Radnych obecnych jest 13 (nieobecni: M. Gryczka - usprawiedliwiony, M. Osękowski, który przybył o godz. 14:20), co stanowi quorum do podejmowania uchwał.

 • Lista obecności radnych stanowi zał. Nr 1 do protokołu;

 • Lista obecności sołtysów stanowi zał. Nr 2 do protokołu;

 • Lista obecności dyrektorów szkół i przedszkoli stanowi zał. Nr 3 do protokołu;

 • Lista obecności dyrektorów spółek i jednostek stanowi zał. Nr 4 do protokołu.

 • Lista obecności zaproszonych gości stanowi zał. Nr 5 do protokołu.

 • Lista obecności Honorowych Obywateli Gminy Pyrzyce stanowi zał. Nr 6 do protokołu.

Do punktu 2 porządku

Zgłaszanie zmian do porządku obrad sesji.

Porządek stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Proszę, aby wprowadzić do porządku obrad dzisiejszej sesji 2 projekty uchwał, którymi zajmowały się wszystkie Komisje, są to:

 1. projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2007 (Druk Nr 80/07),

 2. projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2007 (Druk Nr 81/07).

Przewodniczący K. Budżetu - R. Grzesiak - W imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości, Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Radnych Niezrzeszonych składam wniosek o przeniesieniu punkt nr 6 Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2006 (Druk Nr 67/07) na ostatni punkt merytoryczny dzisiejszych obrad.

Przewodniczący RM- A. Gumowski - Poddał pod głosowanie wniosek Pana Burmistrza o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2007 (Druk Nr 80/07), jako punkt 18.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 13; za - 13; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Wniosek uzyskał akceptację Rady.

Przewodniczący RM- A. Gumowski - Poddał pod głosowanie wniosek Pana Burmistrza o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2007 (Druk Nr 81/07), jako punkt 19.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 13; za - 13; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Wniosek uzyskał akceptację Rady.

Przewodniczący RM- A. Gumowski - Poddał pod głosowanie wniosek Pana Przewodniczącego Klubu Radnych R. Grzesiak o to, aby punkt nr 6 Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2006 (Druk Nr 67/07) przenieść jako punkt 20, a wszystkie dotychczasowe przesuną się o jeden.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 13; za - 13; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Wniosek uzyskał akceptację Rady.

Radni nie zgłosili więcej zmian.

Porządek po zmianach stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

Do punktu 3 porządku

Przyjęcie protokołu z obrad VIII sesji RM.

Radni nie wnieśli uwag do protokołu z obrad VIII sesji RM, który były do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z obrad VIII sesji RM.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 13; za - 13; przeciw - 0; wstrzymało się - 1;

Protokół został przyjęty.

Do punktu 4 porządku

Informacja Burmistrza z bieżącej działalności oraz realizacji

uchwał i wniosków RM (Druk Nr 82/07).

Informacja stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.

Przewodniczący RM- A. Gumowski- Zwrócił się z pytaniem do Burmistrza, czy chciałby uzupełnić przedłożoną informację.

Burmistrz Pyrzyc- K. Lipiński- Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przedstawiam informacje z pracy Burmistrza, a więc będące uzupełnieniem do informacji pisemnej, mianowicie od dnia 30 marca do dnia dzisiejszego.

 • 30 marca

  • brałem udział w posiedzeniu Rady Młodzieżowej zwołanej w celu wyboru Przewodniczącego oraz Zastepców. Ze względu na to, iż 3-letnia kadencja Młodzieżowej Rady upłynęła należało rozpisać wybory i to posiedzenie miało miejsce;

  • brałem udział w ogłoszeniu wyników konkursu na pisankę i palmę wielkanocną (wręczenie nagród), był to okres przedświąteczny;

  • brałem udział w inscenizacji poświeconej rocznicy śmierci Jana Pawła II w Szkole Podstawowej w Okunicy;

  • spotkałem się z firmą DROMEX, która ubiega się o jeden z trzech odcinków w postępowaniu przetargowym na budowę drogi S-3, rozmowa dotyczyła możliwości zagospodarowania humusu, jak również pomocy w poszukiwaniu materiału na podsypkę, na wykonanie nasypki; była lokacja, aby nie na terenie wiejskim, a wmieście zagospodarować tą ziemię, mam na myśli chociażby teren przy Jeziorze Pyrzyckim, o tym będę jeszcze mówił trochę później;

   • 31 marca- brałem udział w zakończeniu Powiatowych Igrzysk Samorządowców;

   • 2 kwietnia

    • udział w uroczystościach poświęconych rocznicy śmierci Jana Pawła II, tym razem w SP w Brzesku, jak również wieczorem przy kościele jednym i drugim, w kościele naszym pyrzyckim w godzinach wieczornych;

    • zorganizowałem spotkanie, na które zaprosiłem kierowników jednostek, pracowników urzędu, jak również radnych na spotkanie z Panem Dyrektorem Banku Gospodarstwa Krajowego, jest to bank polski, który został powołany, stworzony przez państwa, by przede wszystkim pomagał samorządowcom, a ta pomoc będzie im bardzo potrzebna i niezbędna teraz, kiedy zmierzamy do pozyskiwania środków unijnych. Uważam, że było to spotkanie bardzo treściwe, zresztą taki odbiór jest;

    • miałem konferencję prasową, jak również wieczorem spotkałem z pracownikami społecznymi Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej;

     • 3 kwietnia

      • spotkanie na temat podsumowania Sportowego Turnieju Miast i Wsi oraz Dni Kultury Czeskiej. Swego czasu informowałem Radę, że przyznano nam prawo organizacji i podsumowania Turnieju, jak również w tym dniu święto Republiki Czeskiej. Będzie dobra okazja, żeby spotkać się z naszymi kolegami z miejscowości Vysokie Myto, z którymi miasto współpracuje;

      • spotkanie robocze ze strażnikami miejskimi, od niedawna pracują. Teraz jest okres wiosenny, śnieg zniknął i trzeba baczniejsza uwagę zwrócić na miejsca, które wymagają starannej opieki, czystości;

      • był to również dzień przyjęć interesantów ;

      • odbyłem spotkanie na temat wydania monografii piłki nożnej w gminie Pyrzyce w latach 1946- 2006. Przypomnę, że w przyszłym roku obchodzimy 50- lecie Klubu Sportowego „Sokół”, jak również 60- lecie piłki nożnej w gminie Pyrzyce;

      • odbyło się w Pyrzycach posiedzenie Związku Zlewni Jeziora Miedwie; poinformuję, że w tym czasie mniej więcej trwa spotkanie w Warszawie, zarząd pojechał zważywszy na sesję i każdy z punktów, członkowie zarządu godnie mnie zastąpią;

      • spotkanie zarządu OSP, jak również zebranie wiejskie w miejscowości Obromino;

      • rozmawiałem z inicjatorem, pomysłodawcą Pikniku Drezynowego, który w tamtym roku był po raz pierwszy, w tym roku odbędzie się w Pyrzycach, jednodniowy i tym razem 16 czerwca;

       • 7 kwietnia - dzień przedświąteczny, uczestniczyłem na zaproszenie Klubu Abstynenta „Krokus” w śniadaniu wielkanocnym;

         • 10 kwietnia

 • spotkałem się z dyrektorem Agencji Nieruchomości Rolnych, Panem Stanisławem Stępniem na tematy związane z możliwością przejęcia mienia komunalnego, interesujących mnie terenów, nieruchomości zabudowanych, część niezabudowanych, które można byłoby przeznaczyć na zadanie własne gminy. Skutkiem tej rozmowy są dwa dzisiejsze projekty uchwał, mianowicie dotyczący przejęcia nieruchomości niezabudowanej w Giżynie oraz nieruchomość zabudowana w miejscowości Pyrzyce;

 • wysłałem pisma w sprawie mienia PKP, sprawa się przewleka, bierność PKP wprowadza nas samorządowców w taki stan;

 • zwróciłem się z pismem do Pana Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, ponieważ realizacja uchwały upoważniającej mnie do budowy tężni nabiera tępa dokumentacyjnego, aby wyraził stanowisko czy koszty dotychczas poniesione będą wzięte pod uwagę i wniosek nie będzie odrzucony i że np. ogłoszę przetarg, nie znam odpowiedzi, wiemy jak jest w kraju;

  • 11 kwietnia

 • spotkałem się ze stażystami, młodzi ludzie przychodzą do pracy w urzędzie i przekazałem im kilka zdań;

 • również przyjmowałem tego dnia interesantów;

 • 12 kwietnia

  • osobiście udałem się zobaczyć co się dzieje na działkach ogrodowych na wysokości wałów od strony wschodniej, ponieważ tam wybija woda i próbowaliśmy szukać przyczyn tego zjawiska;

  • spotkałem się w dwóch grupach z pracownikami Urzędu Miejskiego, ponieważ w świetle Rozporządzenie Rady Ministrów do 20 października wszyscy pracownicy urzędu bez względu na to czy są mianowanymi czy nie wymagają obligatoryjnej oceny;

   • 13 kwietnia

 • spotkałem się z Panem Tomaszem Wołoszczukiem na temat organizacji Sportowego Turnieju Miast i Wsi, na temat zakończenia, podsumowania;

 • Spotkałem się z grupą Cyganów, którzy już w formie zorganizowanej pracują i co jakiś czas mają pewne kłopoty;

 • Był u mnie również Pan Kurzaj i rozmawialiśmy o sytuacji wodociągów na terenach wiejskich;

  • 14 kwietnia

   • tradycyjnie już od wielu lat z grupą ludzi wiekowych, z Kombatantami, inwalidami wojennymi brałem udział w 62. rocznicy Forsowania Odry w Siekierkach i Gozdowicach;

    • 15 kwietnia

     • turniej halowy piłki nożnej Sołectw o puchar Burmistrza;

      • 16 kwietnia

       • pierwszy raz w tej kadencji spotkałem się z młodzieżą w ramach programu „Młodzież kontra…”, który rozpocząłem w ubiegłej kadencji;

       • przyjąłem zapaśników juniorów, którzy stratowali w Zawodach Mistrzostwa Polski w Białogardzie, gdzie Klub Sportowy „Spartakusa” zajął trzecie miejsce. Najlepszym: wicemistrzowi i dwójce zawodników, którzy zajęli trzecie miejsca, ufundowałem nagrody pieniężne;

       • spotkałem się również z członkami Rady Nadzorczej, aby omówić temat, który przedłożyłem Wysokiej Radzie zgodnie z planem pracy;

       • spotkałem się również z załogą Pyrzyckiego Domu Kultury i poinformowałem kto obejmie funkcję dyrektora, mianowicie komisja konkursowa wskazała Panią Brygidę Borecką;

       • w godzinach popołudniowych spotkałem się z nauczycielami w SP Nr 2, ponieważ mieliśmy do czynienia z pewnym konfliktem, ale na dzień dzisiejszy udało się osiągnąć dobrą sytuację, rozmawiałem o tym również z Panem Kuratorem, który był w Pyrzycach, ale o tym za chwilę;

        • 17 kwietnia

         • rozmawiałem z Panem Wicestarostą Stankiewiczem odnośnie sytuacji, jaka miała i ma miejsce na ul. Kwiatowej. Ci, którzy są bardziej zainteresowani to proszę o pytania, niekoniecznie teraz. Wynikł problem niedrożności sieci kanalizacyjnej, do końca nie wiadomo czyjej. Po rozmowie z Panem Wicestarostą wykazaliśmy zrozumienie i mamy pewien plan załatwienia tego tematu (myślę, o Wicestaroście Stankiewiczu);

         • tego dnia brałem udział w konferencji w Szczecinie „System pomocy dzieciom krzywdzonym- rola i zadania instytucji pozarządowych”;

         • w Ratuszu spotkałem się z Panem Posłem Michałem Jachem, w tym spotkaniu brał udział Pan Dyrektor Jan Lamparty i członkowie Związku Zlewni Jeziora Miedwie;

         • tego dnia odwiedził nas Paweł Zamostja, nazwisko wskazuje na to, obywatel krajów wschodnich. ONZ w ramach pomocy obszarom zagrożonym z różnego powodu zorganizowała taki program. Wygrał go Instytut Rozwoju Regionalnego i kilkuosobowa delegacja samorządowców odwiedziła Polskę, Szczecin. W tych dniach mieliśmy zaszczyt gości Pana Zamostjana, kierownika ekipy, którego interesowało to, co nas interesowało 17 lat temu. Tam też samorządy wkraczają na ścieżkę demokracji i był bardzo zainteresowany wieloma sprawami;

         • tego dnia odbyło się również posiedzenie Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych;

 • 18 kwietnia- dzień przyjęć interesantów

 • 19 kwietnia

  • spotkanie z Panem Łozą na temat uporządkowania prawnego i technicznego rurociągu kanalizacyjnego biegnącego ulicą Kwiatową;

  • tego dnia brałem udział w przedsięwzięciu, programie „Partnerstwo publiczno- prywatne” w Szczecinie;

  • tego dnia odwiedził mnie Kurator Województwa Zachodniopomorskiego oraz jego zastępca, który był zainteresowany budową basenu i prosiłem, aby pod kątem edukacyjnym, dydaktycznym może nie zajął głos, ale jak on to widzi i takie stanowisko zajął;

  • w tym dniu razem z Panem Wicestarostą Stankiewiczem braliśmy udział w podsumowaniu konkursu powiatowego w Publicznym Gimnazjum dotyczącego ortografii, a więc poprawnego pisania w języku polskim;

  • tego dnia odbyło się również podsumowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego;

  • wieczorem spotkanie w OSP w Stróżewie i spotkanie z Panem Zamostjanem, który kończył u nas wizytę. Tak się składa, że dzisiaj przypada rocznica tragedii w Czarnobylu i o tym też była mowa;

   • 20 kwietnia

    • inauguracja Pyrzyckich Dni Olimpijczyka

    • bardzo ważna rozmowa telefoniczna, a później doszła do skutku z przedstawicielem firmy SOLAR z Ciechanowa;

    • w godzinach popołudniowych przybyli do nas koledzy strażacy z miejscowości Korbach, była to kolejna wizyta, tym razem zostawili podarunek w postaci samochodu osobowego, którym już kilka razy się poruszałem, myślę że niektórzy zauważyli, kolor rzucający się w oczy;

     • 21 kwietnia

      • finał ligi wojewódzkiej w piłce ręcznej dziewcząt w ramach Dni Olimpijczyka;

      • brałem udział w podsumowaniu XXXI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych;

      • w godzinach popołudniowych w Ratuszu spotkałem się z przedstawicielem firmy SOLAR, która ma ciekawe propozycje dotyczące pewnych rozwiązań, aby ciepło w blokach było tańsze, są to nowatorskie rozwiązania. Z rozmowy wynikało, że tenże Pan ma rodzinę w Leninie, a konkretnie Pani Sołtys;

       • 22 kwietnia

        • brałem udział we Mszy Świętej, w spotkaniu w miejscowości Krzemlina, 25- lecie kapłaństwa Proboszcza Krzysztofa Rostkowskiego;

         • 23 kwietnia

 • spotkałem się z Panem Komendantem Lenkiewiczem, żeby porozmawiać o tym, co zrobić żeby złagodzi korki, które mogą występowa latem. Jest kilka propozycji, one nie rozwiążą do końca sprawy, ale niektóre z nich wymagają konsultacji, uzgodnień chociażby z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie. Próbujemy w jakiś sposób złagodzi sytuację, jaka jest.

 • w lutym zwróciłem się do Pani Dyrektor Wandy Kłodawskiej oraz do Pana Dyrektora Lemiesza z prośbą o spotkanie z tymi uczniami, którzy w przyszłości chcieliby wiązać się z pracą w administracji samorządowej czy publicznej. Na tą ofertę zareagowała Pani Wanda Kłodawska, spotkałem się z pewną grupą młodych ludzi, którzy ewentualnie wybiorą się na studia jak np. kadry, ponieważ odchodzą ludzie na emeryturę i każdemu pracodawcy zależy na tym, aby bez względu na nazwisko, żeby poziom kadr był na naprawę wysokim poziomie, zresztą dzisiaj jest to bardzo ważna funkcja, już nie wiąże się tylko z administrowaniem, ale również z podejmowaniem ważnych decyzji, a więc wykształcenie samorządowe jest tutaj bardzo ważne;

 • spotkałem się z Panem Rektorem Akademii Rolniczej w Szczecinie, Panem Profesorem Bronisławem Dawidowskim. Omawialiśmy różne tematy, ale między innymi też taki temat zaproponowałem, aby studenci rybactwa morskiego i technologii żywności wykonali w ramach pac dyplomowych, projekty zagospodarowania pyrzyckiego jeziora. Oferta została przyjęta z dużą radością i prawdopodobnie grupa studentów taką koncepcję zagospodarowania pyrzyckiego jeziora wykona. Oczywiście nie będzie to dokument wiążący, ale na pewno trzeba będzie zrobić wiele różnych badań, zabiegów, aby taki dokument powstał. Na pewno będzie pomocny przy kolejnych ruchach przez Radę czy też Burmistrza (w zależności od kompetencji).

 • miały miejsce Dni Otwarte pyrzyckiego gimnazjum;

 • spotkałem się z firmą HKL, która ma siedzibę w Szczecinie i zamierza przenieś się na nasz teren. Rozmowy były trudne ale są, odbywają się;

 • w tym dniu brałem udział na przemian w dwóch komisjach, ale większą część dnia spędziłem z Komisją Rolnictwa i Ekologii, a Komisję edukacji obsługiwała Zastępca;

 • również tego dnia analizowałem możliwość uruchomienia linii komunikacyjnej wewnątrz Pyrzyc, nie dlatego, że inne miasta, ale dlatego że na stronach internetowych pojawiają się takie głosy. Oczywiście nie mówię, że ona będzie, po prostu analizuję ewentualną potrzebę, a to że są zainteresowani tym, to taki jest fakt i tacy już się zgłaszają.

  • 24 kwietnia

   • brałem udział w spotkaniu w Sali 282, brał udział również Pan Starosta. Udzieliłem pomocy mieszkańcom Pyrzyc- osobom, które ukończyły 80 lat;

   • dzień przyjęć interesantów oraz posiedzenie K. Budżetu;

   • wcześniej spotkanie z przedstawicielem firmy holenderskiej IDEE INVESTMENS, która niebawem zawita do Pyrzyc i jest zainteresowana budową tężni od początku do końca, w momencie kiedy podpiszemy pewne porozumienie.

   • Był też Pan Wicekurator, o czym wspomniałem wcześniej.

    • 26 kwietnia

     • w Zespole Szkół Nr 1 konkurs „Historia i walory krajobrazowe Ziemi Pyrzyckiej”;

     • w Brzesku Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt;

Miło mi poinformować, że został zarejestrowany Europejski Klub Seniora, a więc ten który dotychczas działał trochę nieformalnie, ale robił dobrą pracę, więc wspomagałem i wspierałem, tzw. klub Pani Osińskiej, ci którzy wiedzą to mają orientację.

Poinformuję, że od jutra przez jeden miesiąc na jednej z dróg wjazdowych do Szczecina będzie bilbord pyrzycki zapraszający Szczecinian i nie tylko do odwiedzin Pyrzyc podczas Pyrzyckich Spotkań z Folklorem.

Przewodniczący RM- A. Gumowski- Dziękuję bardzo za te szczegółowe informacje. Panie Burmistrzu, umawialiśmy się, że w sprawozdaniu będzie Pan zamieszczał tylko te najważniejsze rzeczy. Bardzo proszę na najbliższą sesję wybierać te informacje, bo nie wszyscy muszą być informowani o konkursach, a jeżeli ma Pan z tym kłopot, proszę o konsultację przed sesją, wybierzemy te informacje, które rzeczywiście są najważniejsze.

Radni nie wnieśli uwag.

Do punktu 5 porządku

Interpelacje i zapytania radnych na piśmie.

Radny W. Darczuk -

 1. Pan Burmistrz wspomniał o zalewaniu działek przez niezidentyfikowaną wodę w okolicy wałów od strony Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Zabytkowej. Był Pan widział, remont został zrobiony, ale niestety woda nadal zalewa. Niepokoi mnie to bardzo, gdyż jest to woda (wg moich rozeznań) wodociągowa, czyli gdzieś ubytek wody jest. Może się mylę, może jest to gruntowa, czy podskórna, ale to można sprawdzić. Byłem wczoraj osobiście, bo zaprosił mnie Pan Ryszard Lizak i faktycznie już jest zalana piwnica i zalewa podłogę altanki, ale Panie Burmistrzu problem jest szerszy, woda podmywa wały. Są to wały ruina, gdzie stoją tylko kikuty i maczugi resztek, niebezpieczeństwo tuż, tuż i trzeba ten problem jak najszybciej rozwiązać. Co z resztą wałów? Ileż można na ten temat mówić? Mówiłem przez pierwszą kadencje Powiatu, drugą kadencję Powiatu, a teraz mówię kadencję Rady Miejskiej i nikt się tym nie przejmuje, a problem jest poważny nie tylko zalewanie, ale również podmywanie fundamentów wałów.

 1. Na wniosek wyborców, raczyłem sobie dzisiaj przejechać rowerem odcinek od końca ulicy Niepodległości do starej oczyszczalni, aktualnie przepompowni, drogą wyłożoną z płyt betonowych, która idzie wzdłuż naszego wspaniałego jeziora pyrzyckiego, ale wspaniałego z czasów przedwojennych, bo teraz jest to nieoficjalne wysypisko Pyrzyc. Są to nie tylko reszty z ogródków, ale telewizory, radia i inne rzeczy, co służby porządkowe tego nie widzą? Radny mógł się przejechać rowerem, a służby porządkowe tego nie widzą, co się dzieje, a Pan Burmistrz nam wnioskuje, że Wojewoda pyta, co z jeziorem, czy my puszczamy Sicinę przez jezioro, czy omijamy jezioro? Szanowni Państwo to jezioro to jest właśnie przyszły otwarty basen, to jest lodowisko. Już w dziewięćdziesiątym roku o tym mówiłem wraz ze św. pamięci Panem Bolkiem Nowaczykiem, że to jezioro trzeba zagospodarować i nie trzeba będzie wtedy jechać do jakiejś sadzawki do Żabowa, do Derczewka, pod Nowielin, tylko będziemy mieli swoje pyrzyckie jezioro. W tej chwili to jest wysypisko, szczególnie pod koniec drogi betonowej, gdzie jest stara oczyszczalnia i tam Panie Burmistrzu jest następny prezent. Między przepompownią jest dróżka, po drugiej stronie dróżki są działki i tam ma działkę Pan Swenderski i stoi tam potężny kikut wierzby suchej już od może pięciu, dziesięciu lat i ludzie się starają, piszą, proszą, błagają i nikt na to nie reaguje. Większa wichura, zniszczona altana, nieszczęście tuż, tuż, żeby do tej pory nikt się tym nie zainteresował? Przecież chętnych na odbiór drewna w tej okolicy jest ogrom, piła i cięcie, to jest suche drewno do palenia i nikt się tym nie interesuje.

 1. Od dziewięćdziesiątych lat na terenie miasta i gminy byłego Powiatu pyrzyckiego wspaniale funkcjonowała Liga Ochrony Przyrody Zarząd Gmin Powiatowych. Całe serce w to włożył Pan Bolek Nowaczyk. Po śmierci Pana Bolka Nowaczyka zginęły wszystkie dokumenty wraz ze sztandarem. Pytam, gdzie jest dokumentacja, co dzieje się z tą dokumentacją, pytam już któryś raz z kolei, bo minęło już kilkanaście lat i nikt, żaden z Państwa decydentów nie jest w stanie mi na to odpowiedzieć. Pytam, gdzie to jest? Były tam wnioski, żeby zrobić przegląd naszego drzewostanu, ogrom drzew pyrzyckich wymaga rejestracji jako pomnik przyrody, tniemy, i jeszcze raz tniemy. Nie sadzimy, albo udajemy, że sadzimy, a nie bronimy nawet tego co jest.

Radny M. Osękowski - Z dwa miesiące temu w Wydziale Ochrony Środowiska podnosiłem problem kanalizacji na ul. Podgrodzie. Na K. Rolnictwa zgłaszałem Panu też ten problem. Panie Burmistrzu, czy zostały w tym kierunku posunięte jakieś kroki? Sprawa dotyczy (Pan Świerk, Pan Ksel, Pan Wrzosek, Pan Kosowski) skrzyżowania, na którym jest źle podłączona kanalizacja i proszę sobie wyobrazić, że do rowu, który nie jest drożny spływa kanalizacja.

Radny J. Utnik - Mam 3 pytania:

 1. Jaki jest status dróg wewnętrznych na osiedlu w Żabowie, bo podobno Agencja miała to przekazać do Gminy.

 1. Czy zakończono już akcje ustawiania ulicznych koszy w Gminie i na wsi? Z tego, co wiem, to w Żabowie otrzymaliśmy 3 kosze, a zapotrzebowanie jest większe, tak samo miejscowości wiejskie w pobliżu Żabowa też nie otrzymały nowych koszy.

 1. Czy uzgodniono ze Starostwem kadencyjny harmonogram naprawy dróg powiatowych w obrębie naszej Gminy, bo nasza Gmina chyba ma najwięcej dróg powiatowych i te drogi, które ja znam w pobliżu, to od początku kiedy powstał Powiat nie były remontowane tylko łatane i to z mizernym skutkiem.

Przewodniczący K. Edukacji - A. Jakieła - Jest coraz cieplej i czeka nas jeden z najdłuższych weekendów w roku, naród ruszy na działki, grille i czy nie byłoby wobec tego wskazane dokonanie przeglądu oświetlenia ulicznego? Osobiście mam działkę w kompleksie przy ul. Żwirki i Wigury, jest tam również spory parking samochodowy i ostatnio jak chodziłem na działkę to przynajmniej 3 z lamp były albo niesprawne, albo wyłączone. W celu poprawy bezpieczeństwa zarówno tych, którzy tam zostawiają samochody jak i również tych, którzy wieczorami będą wracali z ogródków, to wydaje mi się, że wskazane byłoby dokonać przeglądu oświetlenia.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Mam 3 pytania:

 1. Jestem zainteresowany sprawą mundurków szkolnych. Wiem, że za chwilę dzięki naszemu Ministrowi będą te mundurki wprowadzone i chciałbym zapytać, czy już jakieś przygotowania w szkołach do tego tematu zostały podjęte i czy prawdą jest to, że zakup tych mundurków zlecono gdzieś daleko w Polsce, pomijając naszych miejscowych producentów odzieży, chociażby Falcon, czy jeszcze parę innych jak chociażby Pan Kamieński, który ma szwalnię w Lipianach. Czy myślał Pan o tym i jak wygląda obecna sytuacja?

 1. Kiedy będzie rozpoczęta praca związana z przeniesieniem targowiska z ul. Młyńskiej. Mówię to pod wpływem wizyty handlujących u mnie podczas pełnienia mojego dyżuru w poniedziałek i czy uczciwym jest informowanie tychże kupców o tym, że to z winy Rady nie ma środków w budżecie, że to Radni nie przeznaczyli żadnych środków, więc bardzo proszę o wyjaśnienie.

 1. W nawiązaniu do Pana Radnego Jana Utnika chciałem zapytać, czy jest jakaś szansa na to, aby w rejonie ulic: Stargardzka, Ogrodowa, Wojska Polskiego, Jana Pawła II i tych okolicznych uliczek również postawić jakieś kosze, bo tam nie ma ani jednego kosza. Wiem, że taka akcja w Pyrzycach była przeprowadzona, w wielu punktach takie kosze się znalazły i bardzo pięknie, ale czy można byłoby o tym troszeczkę zapomnianym zakątku również pomyśleć.

Radni nie zgłosili więcej zapytań.

Do punktu 6 porządku

Ocena działań dalszego funkcjonowania i perspektywa rozwoju PPK Spółka z o.o. (Druk Nr 70/07).

Informacja stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.

Wyszedł Radny M. Osękowski - godz. 14:45

Stan Radnych na sali - 13

Opinie stałych Komisji Rady:

 1. K. Budżetu- opinia stanowi zał. Nr 11 do protokołu.

 2. K. Edukacji- opinia stanowi zał. Nr 12 do protokołu.

Przewodniczący K. Budżetu - R. Grzesiak - Na terenie naszej Gminy działają 3 Spółki i wszyscy wiedzą jak wygląda ta działalność, a przede wszystkim chciałbym powiedzieć kilka słów na temat PPM i PPK.

Spojrzenie jest jedno, chcielibyśmy mieć tanią wodę, dobrą wodę, tanie ciepło, żeby te Spółki działały w taki sposób, żeby sobie nie odbierały, nie konkurowały, żeby to nie było na szkodę naszych mieszkańców. Wydaje mi się, że należy doprowadzić do takiej debaty, w której oprócz materiału przedstawionego przez Pana Burmistrza również będziemy mieli informację przedstawioną przez Dyrektorów tych jednostek. To oni najbardziej chyba są zorientowani jak widzą, bo jeżeli pełni się funkcje dyrektora firmy to na pewno nie po to, żeby tylko administrować. Myślę, że jakieś plany mają i co trzeba zrobić i jak. Sądzę, że jeżeli taki materiał zostanie dokładnie przedstawiony, przeanalizowany i odpowiednio przekazany Radnym to wtedy będzie nam łatwiej, żebyśmy opracowali jakieś stanowisko. Dalsze utrzymywanie tego stanu jest nie do przyjęcia. Nie może tak być, że mieszkaniec Pyrzyc nie wie, kto daną sprawą ma się zająć (sprawa ścieków itd.). Musi być sprawa jasna, klarowna i nie powinno być tutaj żadnych nieprawidłowości, powinno to iść we właściwym kierunku. Myślę, że dobrze się stało, że taki kierunek jest myślę, że Pan Burmistrz zgodzi się z tym i w najbliższym czasie w czerwcu, czy lipcu m9żemy się zająć bardzo poważnie, a nie tylko akcyjnie, bo każda akcja, czy każda próba zmiany powoduje protest, czy niezadowolenie, a nie o to nam wszystkim chodzi. Nam chodzi przede wszystkim o dobro mieszkańców.

Radny S. Ryżyk - Jestem trochę zdziwiony opinią Komisji Rolnictwa dlatego, że sądziłem, że to jest wola większości, żeby tą dyskusję odłożyć na specjalną sesję. Nasza dyskusja na Komisji Budżetu w związku z tym przebiegała w takim właśnie kierunku, że zapoznaliśmy się z informacją Burmistrza, wysłuchaliśmy wystąpienia Pana Dyrektora, natomiast raczej nikt z członków Komisji, a jeśli już mówię za siebie, to taka opinia, że przedstawione opracowanie jest tendencyjne to ja bym się nie zgodził. Gmina Pyrzyce nie jest jedyną Gminą gdzie wybudowano stację wodociągową, czy ona była budowana w tym czasie, czy w trochę innym to tworzyła jakieś koszty. Te liczby nie przedstawiła Komisja, że te ceny, które są tutaj podane one są nieprawdziwe, one są w związku z tym rozumiem prawdziwe, ja aż tak głęboko nie sprawdzałem, po prostu wierzę Burmistrzowi i służbą, że jeśli przedstawił ceny to one są prawdziwe, że one są zdecydowanie wyższe od cen w rejonie, czy w województwie to tutaj jest pełna zgoda. Oczywiście możemy mówić o tym, dlaczego one są wyższe, czy to inwestycje, czy tam nie ma stacji wodociągowych, czy tylko w Pyrzycach jest stacja wodociągowa, czy być może są inne tego powody, że ta cena jest taka jaka jest. Na naszej Komisji Pan Dyrektor mówił tylko, że np. cena wody w Stargardzie wynosi 1,70 zł i to jest prawda, ale w najbliższym czasie Dyrektor, czy Prezydent mają zamiar podnieść ją o 17%, nawet takie podniesienie wody nie spowoduje jednak wyrównania jej z ceną pyrzycką.

Niepełne jest zadowolenie społeczeństwa z działalności PPK w tym zakresie, przecież cena wody jest dla zwykłego obywatela zbyt wysoka. My tutaj jako Rada musimy się interesować PPK, sale nie przede wszystkim i nie kosztem mieszkańców. Otóż jest taki odwieczny problem „czy tabakierka dla nosa, czy nos dla tabakiery”, ja uważam, że PPK powstało po to, żeby spełniać określone zadania dla Gminy Pyrzyce, a nie odwrotnie. Oczywiście Gmina powinna dołożyć wszelkich starań, żeby pomóc, a przynajmniej nie przeszkadzać przedsiębiorstwu.

Mamy jeszcze wiele innych zastrzeżeń do działalności PPK, nie chciałbym tu o nich mówić jest przecież cena wywozu nieczystości.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - W tej chwili Pan Radny rozpoczyna debatę, a ja przypominam o dwóch wnioskach, które są złożone i być może, że za miesiąc, dwa Pan będzie musiał znowu się powtarzać.

Radny S. Ryżyk - Ma Pan rację Panie Przewodniczący, ale gdyby nie było wystąpienia Pani Przewodniczącej to ja bym tego tematu nie zaczął. Jeśli wobec tego uważamy tą dyskusję dzisiaj za niepotrzebną, ja jestem w stanie przerwać swoje wystąpienie, jednak chciałbym zaakcentować, że nie jest tak, że wszystkiemu jest winien Burmistrz, a przedsiębiorstwo zrobiło, czy robi wszystko, co jest możliwe do zrobienia. Otóż nie, są również, ja przynajmniej widzę błędy po stronie PPK, które myślę Burmistrz w swoim wystąpieniu wskazał jak próbuje zapobiec dalszym błędom, albo ich uniknąć, ale to będzie przedmiotem innej dyskusji i dlatego ja tego tematu nie poruszam i to zostawiam tak jak to jest.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Mam nadzieję Panie Radny, że my nie mamy dwóch różnych dokumentów, bo ja z treści opinii K. Rolnictwa w żaden sposób się nie doczytałem, że wszystkiemu jest winny Burmistrz.

Przewodniczący K. Edukacji - A. Jakieła - roszę Państwa „punkt widzenia zależy od punktu siedzenia”. Ja też nie jestem pierwszą kadencję radnym Rady Miejskiej, pamiętam początek lat dziewięćdziesiątych, wówczas też były „wojny” tylko te „wojny” miały inny charakter. Ja mieszkam w takiej części Pyrzyc, gdzie po trzech dniach takiej pogody, jaką mamy aktualnie o godz. 16:00, 17:00, to zapomnij o wodzie. Wody na trzeciej kondygnacji w ogóle nie było, w dni przedświąteczne, wigilia dzień przed wigilią przed Wielkanocą zapomnij o wodzie, jeżeli nie było zimnej wody w kranie na trzecim piętrze, miałem przyjemność być przewodniczącym Rady Nadzorczej w PPK gdzieś przez okres półtora roku i też przyglądaliśmy się temu i analizowaliśmy. Dzisiaj sytuacja jest taka od wybudowania nowej stacji woda na trzecim piętrze jest nawet w wigilię i to przez 24 godziny na dobę i to jest sukces, ale są koszty tego sukcesu, a tymi kosztami jest koszt wybudowanie nowej stacji, pewna wymiana pomp na mocniejsze, pewna jakaś modernizacja sieci, bo wiem, że wcześniej był problem z odcinkiem 1300 m rury azbestowo - cementowej, którą należało wymienić. Mnie na tej Sali przez 8 lat nie było, ale mogę powiedzieć jedno, że od momentu oddania nowej stacji problem wody w rejonie, w którym mieszkam się skończył. Ona jest oczywiście droższa niż była i jest droższa może niż u sąsiadów, ale ja się cieszę, że ona jest.

Radny S. Ryżyk - Odniosę się do wystąpienia mojego poprzednika, Otóż ja również się cieszę, że woda w Pyrzycach jest na trzecim piętrze, ale jeśli to jest szczyt naszych marzeń to daj Boże. Wiele razy tu rozmawialiśmy o kosztach tego przedsięwzięcia, o przetargu i to miało wpływ na dzisiejszą cenę i ja o tym nie zapomina. Ja wiem, że tak było, że cena wody dzisiaj gdyby inaczej poprowadzoną tą inwestycję mogłaby być zdecydowanie niższa.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Zwracam się do Państwa Radnych, do Pana Burmistrza z apelem o to, aby przygotowując tą debatę (myślę, że jest taki konsensus w Radzie, żeby jednak taką debatę na temat tych Spółek gminnych przeprowadzić), żeby nie zapominać o załodze PPK, bo jest to znakomita załoga, jestem tam częstym gościem, interesuję się tą załogą i wiem, że swoją pracę wykonują znakomicie w sposób bardzo profesjonalny, czego świadectwem jest uzyskanie przez nich różnego rodzaju certyfikatów dobrej jakości. Proszę o uwzględnienie w planach działania potrzeb i tego wszystkiego, co jest związane z pracownikami PPK.

Poddał pod głosowanie wniosek K. Rolnictwa i Ekologii, która wnioskuje do Burmistrza Pyrzyc i do Dyrektora PPK o przygotowanie pełnych materiałów dotyczących funkcjonowania Spółek PPK, PPM, Geotermii Pyrzyce i odbycie debaty w miesiącu czerwcu lub lipcu do precyzyjnego ustalenia przez Prezydium Rady.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 13; za - 13; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Wniosek uzyskał akceptacje Rady.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Uznał temat „Ocena działań dalszego funkcjonowania i perspektywa rozwoju PPK Spółka z o.o.” na dzień dzisiejszy za zakończony, natomiast w miesiącu czerwcu lub lipcu odbędzie się sesja (może to być nawet sesja nadzwyczajna, gdyż nie wynika z ona z planu prac Rady Miejskiej) na temat działalności tych Spółek. Myślę, że te materiały będą przygotowane, jest na to czas i będziemy mogli bardzo rzetelnie podejść do tego tematu.

Do punktu 7 porządku

Ocena stanu podstawowej opieki zdrowotnej w mieście i gminie Pyrzyce (Druk Nr 78/07, 78A/07, 78B/07).

Przybył Radny M. Osękowski - godz. 15:08

Stan Radnych na sali - 14

Informacje stanowią załączniki Nr 13, 14, 15 do protokołu.

Opinie stałych Komisji Rady:

 1. K. Edukacji- opinia stanowi zał. Nr 16 do protokołu.

Przewodniczący K. Edukacji - A. Jakieła - Winien jestem Państwu komentarz do wniosków Komisji, z czego one wynikają. Sprawa dwóch punktów wynika z informacji przedłożonej przez Panią Prezes Grabińską - Gawrońską, bo istnieje tam zagrożenie i te punkty muszą spełniać wymagania unijne i jeżeli nie osiągną standardów unijnych to będą musiały być zamknięte. I jest to jakiś sygnał również dla samorządu gminnego. Trzeba być może się spotkać i wspólnie zastanowić, co zrobić, aby te punkty utrzymać. Jeżeli te zabiegi są kosztowne i przekraczają możliwości Gminy to niestety skończy się tak, że Ci pacjenci będą jeździli do Pyrzyc.

Natomiast, jeśli chodzi o wnioski wynikające z opracowania Zakładu Opieki Zdrowotnej - Medycyna Szkolna, to sprawa jest prosta. W tych wynikach otrzymaliśmy m.in. dane statystyczne dotyczące schorzeń, jakie występują u naszych dzieci i wśród tych schorzeń dominują, podobnie było również wcześniej, wady postawy, aby im przeciwdziałać to oprócz zwiększonej ilości ruchu również elementem tego jest gimnastyka korekcyjna. Aktualnie są prowadzone zajęcia z gimnastyki korekcyjnej w klasach I, II, III. W toku dyskusji padł wniosek, aby postarać się wdrożyć również jeszcze tą gimnastykę korekcyjną w klasach IV szkół podstawowych, co być może poprawi sytuację. Jako nauczyciel wychowania fizycznego pozwoliłem sobie wygłosić taką opinię, że zapisanie dziecka na zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, które się będą odbywały przez 45 minut raz, góra dwa razy w tygodniu to jest dopiero początek drogi, rodzice powinni je traktować jako instruktaż do codziennych ćwiczeń, jakie dziecko musi wykonywać w domu i to jest istota tych zajęć i skuteczności ich oddziaływania na rozwój dziecka. Stąd drugi wniosek mówiący o tym, aby poprawić przygotowanie nauczycieli nauczania zintegrowanego do prowadzenia elementów wychowania fizycznego w ramach swoich zajęć to wynika z ogólnej opinii, która jest zgłaszana przy różnego rodzaju okazjach m.in. przez rodziców, że w klasach I, II, III, gdzie wszystkie zajęcia prowadzi Pani, te zajęcia, w których powinny wystąpić elementy wychowania fizycznego takie jak gry i zabawy, elementy gimnastyki są niestety nienajlepiej realizowane, bywa tak, że te dzieci dopiero w IV klasie są wdrażane do normalnych zajęć z wychowania fizycznego.

Trzeci wniosek mówił o pedagogizacji rodziców, ch0dzi o to, żeby rodzicom uświadomić, że zapisanie dziecka na gimnastykę korekcyjną to nie jest załatwienie tematu, to jest pierwszy ruch we właściwym kierunku i nie zdejmuje to z rodziców obowiązku dbałości o prawidłową sylwetkę dziecka poprzez codzienne, systematyczne ćwiczenia lub aktywny styl życia.

Radny W. Darczuk - Ja zabierałem również głos w tym punkcie (dzisiaj chyba będę już przynależny do K. Edukacji). Panie Przewodniczący „Ocena podstawowej opieki zdrowotnej w Gminie Pyrzyce - informacje”, jak słusznie napisał Pan Przewodniczący Komisji A. Jakieła ta ocena dotyczyła profilaktyki tzn. konkursy, kampanie, akcje i zawody sportowe, ja nic nie zauważyłem odnośnie podstawowej opieki zdrowotnej statutowej z wyjątkiem tych dwóch jednostek, które wspaniale to przedstawiły. W związku z tym widzę potrzebę, żeby materiał został uzupełniony o „Ocenę podstawowej opieki zdrowotnej”. My musimy przedstawić społeczeństwu jak Urząd Miejski widzi i ocenia tą sytuację, żebyśmy mogli przekazać to naszym wyborcom. Jeżeli Pan będzie użął, że ten wniosek jest zasadny to proszę o jego przegłosowanie.

Wyszedł Radny M. Majak - godz. 15:10

Stan Radnych na sali - 13

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie wniosek K. Edukacji, która wnioskuje do Burmistrza o podjecie działań mających na celu dostosowanie punktu medycznego w Mielęcinie i ośrodka w Brzesku do wymagań określonych przepisami prawa. Brak działań w tym zakresie będzie skutkował ich likwidacją.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 13; za - 13; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Wniosek uzyskał akceptacje Rady.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie wniosek K. Edukacji o wdrożenie gimnastyki korekcyjnej w klasach IV szkół podstawowych.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 13; za - 13; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Wniosek uzyskał akceptacje Rady.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie wniosek K. Edukacji o podjecie działań mających na celu doskonalenie przygotowania nauczycieli nauczania zintegrowanego do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w ramach swoich godzin lekcyjnych.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 13; za - 13; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Wniosek uzyskał akceptacje Rady.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie wniosek K. Edukacji o podjęcie działań mających na celu pedagogizację rodziców w zakresie znaczenia i wagi zajęć korekcyjnych dla uczniów.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 13; za - 13; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Wniosek uzyskał akceptacje Rady.

Radny W. Darczuk - Wnioskuje o przygotowanie pisemnej informacji przez Urząd Miejski w Pyrzycach na temat funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej, jaką opinię ma Urząd Miejski i Burmistrz na ten temat. Będzie to zakończenie tych informacji, które zostały przygotowane przez jednostki służby zdrowia.

Przybył Radny M. Majak - godz. 15:15

Stan Radnych na sali - 14

Z-ca Burmistrza - T. Jasińska - Chciałam poinformować, że Gmina ma podpisaną umowę z Niepublicznym ZOZ Eskulap na świadczenie, które wykonuje w zakresie ustawy samorząd gminny, ponieważ nie jesteśmy w stanie utworzyć drugiej przychodni, dlatego te wszystkie zadania profilaktyczne, które się odbywają są prowadzone przez Panią Dyrektor Grabińską, a tutaj z ramienia gminy prowadzimy profilaktyczne działania wśród młodzieży i uzupełniamy się nawzajem organizując forum zdrowia i to też jest w zasadzie na podstawie tej umowy.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Rozumiem, ale poprę wniosek Pana W. Darczuka i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby taką opinię Urzędu dostosować, dopracować i dołączyć do obowiązujących w tej chwili informacji, chociażby informacji o zawartych umowach i o tym wszystkim, co w tym temacie się dzieje. Rozumiem, że te wniosek po przegłosowaniu będzie skserowany i wręczony każdemu Radnemu, bo nie będziemy przeprowadzali drugiej debaty na ten temat.

Poddał pod głosowanie wniosek Radnego W. Darczuka wnioskuje o przygotowanie pisemnej informacji przez Urząd Miejski w Pyrzycach na temat funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej, jaką opinię ma Urząd Miejski i Burmistrz na ten temat. Będzie to zakończenie tych informacji, które zostały przygotowane przez jednostki służby zdrowia.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Wniosek uzyskał akceptacje Rady.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie przyjęcie informacji przygotowanych przez podmioty realizujące zadania z zakresu służby zdrowia.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Stwierdził, że informacja została przez Wysoką Radę przyjęta.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Przewodniczący ogłosił przerwę.

Przerwa od 15:18 do 15:40

Po przerwie

Do punktu 8 porządku

Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Pyrzyc do podjęcia działań na rzecz budowy lodowiska - wrotkowiska, otwartego basenu kąpielowego oraz parkingów przy ul. Basenowej w Pyrzycach (Druk Nr 71/07).

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 17 do protokołu.

Opinie stałych Komisji Rady:

 1. K. Budżetu- opinia stanowi zał. Nr 18 do protokołu.

 2. K. Edukacji- opinia stanowi zał. Nr 19 do protokołu.

 3. K. Rolnictwa i Ekologii - opinia stanowi zał. Nr 20 do protokołu.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Chciałem poinformować, że w dniu wczorajszym ja wspólnie z przewodniczącymi K. Edukacji i K. Budżetu naszej Rady uczestniczyliśmy w spotkaniu z Gronem Pedagogicznym na ich zaproszenie w Publicznym Gimnazjum w Pyrzycach. Wyjaśniliśmy wszystkie aspekty problemu związanego z budową krytej pływalni, przeprowadziliśmy bardzo szeroką dyskusję na ten temat i nie wiem, czy po tym spotkaniu, bo nie odbyło się to w naszej obecności, Grona Pedagogicznego jak również samorząd uczniowski Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach wystosowały pisma następującej treści: - odczytał pismo od Grona Pedagogicznego Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach, które stanowi załącznik Nr 21 do protokołu;

Odczytał pismo od Samorządu Uczniowskiego Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach, które stanowi załącznik Nr 22 do protokołu.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie wniosek K. Rolnictwa i Ekologii, która wnioskuje do Rady Miejskiej o ponowne przeanalizowanie zasadności inwestycji pływalni przy Publicznym Gimnazjum.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 6; przeciw - 6; wstrzymało się - 2;

Wniosek nie uzyskał akceptacji Rady.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie wniosek K. Rolnictwa i Ekologii, aby w uzasadnieniu do złożonego projektu uchwały w drugim akapicie od dołu „Powstanie krytej pływalni” zamienić na słowa „Powstanie odkrytej pływalni”.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Wniosek uzyskał akceptacje Rady.

Radca Prawny - R. Mol - Chciałem zwrócić uwagę, że Rada nie jest władna do zmieniania uzasadnienia uchwały. Są to przemyślenia wnioskodawcy w uzasadnieniu tego wniosku i być może była to pomyłka i Burmistrz do tego by się odniósł, natomiast Rada nie powinna i nie może zmieniać uzasadnienia do uchwały.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Nawet, jeżeli Rada w tej formie sprostowała błąd rzeczywisty to ja tu nie widzę żądnych przeszkód, został on przegłosowany i myślę, że Rada zachowała się poprawnie.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Pyrzyc do podjęcia działań na rzecz budowy lodowiska - wrotkowiska, otwartego basenu kąpielowego oraz parkingów przy ul. Basenowej w Pyrzycach (Druk Nr 71/07).

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 13; przeciw - 1; wstrzymało się - 0;

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Stwierdził, że uchwała została podjęta. Uchwała Nr IX/59/07 stanowi załącznik Nr 23 do protokołu.

Do punktu 9 porządku

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Pyrzyckiego Domu Kultury za rok 2006 (Druk Nr 68/07).

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 24 do protokołu.

Opinie stałych Komisji Rady:

 1. K. Budżetu- opinia stanowi zał. Nr 25 do protokołu.

 2. K. Edukacji- opinia stanowi zał. Nr 26 do protokołu.

 3. K. Rolnictwa i Ekologii - opinia stanowi zał. Nr 27 do protokołu.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Pyrzyckiego Domu Kultury za rok 2006 (Druk 68/07).

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Stwierdził, że uchwała została podjęta. Uchwała Nr IX/60/07 stanowi załącznik Nr 28 do protokołu.

Do punktu 10 porządku

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej za rok 2006 (Druk Nr 69/07).

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 29 do protokołu.

Opinie stałych Komisji Rady:

 1. K. Budżetu- opinia stanowi zał. Nr 30 do protokołu.

2) K. Edukacji- opinia stanowi zał. Nr 31 do protokołu.

3)K. Rolnictwa i Ekologii - opinia stanowi zał. Nr 32 do protokołu.

Przewodniczący K. Edukacji - A. Jakieła - Po odczytaniu poinformował, że ostatni wniosek Komisji został już zrealizowany i odpowiedź stanowi załącznik Nr 31A do protokołu.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie wniosek K. Edukacji o zbilansowanie wydatków poniesionych na remont biblioteki w 2006 roku wraz ze wskazaniem środków niezbędnych do jego dokończenia.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Wniosek uzyskał akceptację Rady.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej za rok 2006 (Druk Nr 69/07) wraz z przegłosowanym wnioskiem.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Stwierdził, że uchwała została podjęta. Uchwała Nr IX/61/07 stanowi załącznik Nr 33 do protokołu.

Do punktu 11 porządku

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży działki numer 126/11 położonej w obrębie nr 10 miasta Pyrzyce (Druk Nr 72/07).

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 34 do protokołu.

Opinie stałych Komisji Rady:

 1. K. Budżetu- opinia stanowi zał. Nr 35 do protokołu.

 2. K. Rolnictwa i Ekologii - opinia stanowi zał. Nr 36 do protokołu.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie wniosku K. Rolnictwa i Ekologii, aby po sprzedaży działki Nr 126/11 i po przygotowanych w związku z tym zmianach wprowadzić inwestycje, które nie zostały zrealizowane w 2006 roku przedstawione przez Komisję Rewizyjną w opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 11 kwietnia 2007 r.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 10; przeciw - 0; wstrzymało się - 4;

Wniosek uzyskał akceptacje Rady.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie wniosek K. Rolnictwa i Ekologii, o zabezpieczenie środków na budowę hali targowej i partycypację Gminy w kosztach realizacji tego przedsięwzięcia.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 11; przeciw - 0; wstrzymało się - 3;

Wniosek uzyskał akceptacje Rady.

Przewodniczący K. Budżetu - R. Grzesiak - Mam wątpliwość, bo nie wiem, dlaczego my to głosowaliśmy, bo uchwała jest w sprawie zbycia działki. Natomiast my dzielimy już to, co będzie i nie bardzo rozumiem, dlaczego?

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Środki uzyskane ze sprzedaży tej działki maja być przeznaczone na te cele, o które wnioskuje K. Rolnictwa i Ekologii.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie Projekt uchwały w sprawie sprzedaży działki numer 126/11 położonej w obrębie nr 10 miasta Pyrzyce (Druk Nr 72/07).

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Stwierdził, że uchwała została podjęta. Uchwała Nr IX/62/07 stanowi załącznik Nr 37 do protokołu.

Do punktu 12 porządku

Projekt uchwały w sprawie najmu lokalu garażowego stanowiącego własność Gminy Pyrzyce (Druk Nr 73/07).

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 38 do protokołu.

Opinie stałych Komisji Rady:

 1. K. Budżetu- opinia stanowi zał. Nr 39 do protokołu.

 2. K. Rolnictwa i Ekologii - opinia stanowi zał. Nr 40 do protokołu.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie Projekt uchwały w sprawie najmu lokalu garażowego stanowiącego własność Gminy Pyrzyce (Druk Nr 73/07).

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Stwierdził, że uchwała została podjęta. Uchwała Nr IX/63/07 stanowi załącznik Nr 41 do protokołu.

Do punktu 13 porządku

Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność gminy Pyrzyce (Druk Nr 74/07) przy ul. Żwirki i Wigury.

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 42 do protokołu.

Opinie stałych Komisji Rady:

 1. K. Budżetu- opinia stanowi zał. Nr 43 do protokołu.

 2. K. Rolnictwa i Ekologii - opinia stanowi zał. Nr 44 do protokołu.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność gminy Pyrzyce (Druk Nr 74/07) przy ul. Żwirki i Wigury.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Stwierdził, że uchwała została podjęta. Uchwała Nr IX/64/07 stanowi załącznik Nr 45 do protokołu.

Do punktu 14 porządku

Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Pyrzyce (Druk Nr 76/07) - obręb 11 miasta Pyrzyce.

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 46 do protokołu.

Opinie stałych Komisji Rady:

 1. K. Budżetu- opinia stanowi zał. Nr 47 do protokołu.

 2. K. Rolnictwa i Ekologii - opinia stanowi zał. Nr 48 do protokołu.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Kilka słów wyjaśnienia do materiału, nad którym za chwilę Rada Miasta będzie głosowała. Nawiązując do materiałów, jakie przedłożyłem Wysokiej Radzie i sądzę, że już Radni się zapoznali, a Komisja Edukacji - wiodąca ten dokument ma, a myślę o pewnej analizie sytuacji w oświacie w naszej Gminie. Z tego materiału wynika z danych statystycznych, że na terenie naszej Gminy należałoby uruchomić 3 przedszkola, pomijam czy one będą publiczne, czy prywatne, to nie jest istotne. Wiemy o tym, iż zapotrzebowanie na przedszkole w mieście jest ogromne jak również w świetle nie do końca sprawdzonych sondaży nie było w Krzemlinie, nie wiemy jak wygląda teren Brzeska, co do zainteresowania, ale te 3 miejscowości charakteryzują się taką statystyką, iż należałoby przedszkole utworzyć. Czyniłem starania różnego rodzaju aby uzyskać pomieszczenie i po rozmowie z Panem Dyrektorem ANR wyraził zgodę, iż przekaże, a w świetle planów przestrzennych wynika, iż można tam przedszkole zorganizować przy ul. Warszawskiej w parku, gdzie stoi wolny budynek, swego czasu w części był mieszkalny, a w części były biura zakładu sadowniczego. Wnoszę, aby taką uchwałę Rada przyjęła.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Może coś na temat ewentualnych środków finansowych na modernizację tego obiektu, na remont, na przygotowanie do funkcji przedszkola.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Tak głęboko jeszcze nie analizowałem. Stan budynku jest dobry i przed wakacjami udałoby się przejąć (co jest możliwe), ale będzie to zależało od dwóch stron od Dyrektora Agencji i od Burmistrza. Jeżeli pojawią się pieniądze, a dziękuję Radzie za to, że przegłosowała uchwałę Druk Nr 72/07, dla tych, którzy nie mają pełnej informacji dotyczy terenu naprzeciwko Zespołu Szkół Nr 1, czy Starostwa Powiatowego w Pyrzycach. Jest to teren duży, atrakcyjny nie proponowałbym takiego projektu uchwały, gdybym nie miał informacji, że zainteresowanie jest. Trudno mi ocenić, jaką kwotę można uzyskać, ale na pewno nie małą, co to znaczy to też jest pojęcie względne, ale w granicach kilku zer. Odnosząc się do pytania Pana Przewodniczącego pieniądze będą tylko chciałem przypomnieć, że prowadzenie przedszkoli leży w gestii Gmin i w subwencji oświatowej się nie przewiduje. Jakie środki trudno jest powiedzieć, w tej chwili byłbym nieodpowiedzialny, gdybym wymienił jakąkolwiek kwotę, ale myślę, że rozważymy wspólnie z Komisją, z Radą sposób prowadzenia przedszkola. Niewykluczone, przecież w kraju, w województwie są prywatne przedszkola i rodzice wcale więcej nie płacą (to dla uspokojenia), bo Gmina i tak musi połowę dołożyć, kwestia tylko wynagrodzenia, czy też sposobu zatrudnienia wychowawców, pracowników przedszkola jest troszeczkę inny. Nie chciałbym mówić o kwotach, ale budynek jest w dobrym stanie i dobrze by było gdyby w tym roku, ale czy to zobaczymy.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Z niecierpliwością będziemy czekali na spięcie finansowe tego zadania.

Poddał pod głosowanie Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Pyrzyce (Druk Nr 76/07) - obręb 11 miasta Pyrzyce.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Stwierdził, że uchwała została podjęta. Uchwała Nr IX/65/07 stanowi załącznik Nr 49 do protokołu.

Do punktu 15 porządku

Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Pyrzyce (Druk Nr 77/07) - obręb Giżyn.

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 50 do protokołu.

Opinie stałych Komisji Rady:

 1. K. Budżetu- opinia stanowi zał. Nr 51 do protokołu.

 2. K. Rolnictwa i Ekologii - opinia stanowi zał. Nr 52 do protokołu.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - W wyniku rozmów i negocjacji również jest zgoda Dyrektora ANR, aby Gmina mogła przejąć do zasobu komunalnego działkę z zasobu własności rolnej skarbu państwa, działkę w Giżynie. Jest to nieruchomość w tej chwili dzierżawiona przez jednego z mieszkańców Giżynu, umowa wygasa, działka jest położona równolegle od drogi głównej powiatowej w kierunku sklepu Państwa Malinowskich po prawej stronie. Działka graniczy z terenem obecnego sołtysa Pana Oszczyka. Skąd wziął się ten projekt uchwały, ponieważ jak Radni wiedzą w budżecie Gminy na rok 2007 są skromne pieniądze przeznaczone. Przejęliśmy swego czasu budynek administracyjno - socjalny w Giżynie z intencją, zamiarem zaadaptowania na mieszkania i świetlicę wiejską. Po wyborach ostatnich sołeckich Rada Sołecka zaprosiła mnie na zebranie i Rada Sołecka uznała, iż powierzchnia przewidziana w projekcie na świetlicę wiejską w Giżynie jest za mała i nie spełni oczekiwań mieszkańców, a trzeba przypomnieć, że wieś się rozwija w kierunku turystycznym. W związku z tym, że jest takie zapotrzebowanie to z takim projektem uchwały występuję. W związku z tym, że najwyższą władzą we wsi jest Zebranie wiejskie i to wieś powinna rozstrzygnąć, w którym powinna być świetlica. Obiecałem powiedziałem, że wystąpię do Sołtysa, bo Burmistrz ma takie prawo, a Sołtys ma taki obowiązek, żeby w terminie przewidzianym statutem zwołać zebranie wiejskie, w Giżynie potrzebna jest taka pogoda jak chociażby dzisiaj, bo to będzie pod chmurką i to Zebranie wiejskie zdecyduje gdzie. Dla uzupełnienia powiem, iż na tej działce, o której jest mowa, nad którą Radni będą za chwilę głosować, że Rada Sołecka chciałaby się mocno zaangażować i wybudować tam świetlicę wiejską dla potrzeb mieszkańców jak również teren sportowy, a wiec byłaby to nieruchomość zabudowana na potrzeby kulturalno - sportowe.

Mieszkanka Giżyna - A. Kawka - Jestem Radną Giżyna, chciałam się wypowiedzieć odnośnie tej działki i obiektu, o który się właśnie staramy. Mamy budynek, który możemy zagospodarować na świetlice, budynek istnieje wystarczy tylko wyremontować, co o wiele zmniejsza nakłady pracy pomocy gminy na obciążeni nadmiernego funduszu Gminy. Działka jest już uzbrojona, jest kanalizacja wodna, prąd, jest doprowadzony gaz do budynku, co wcześniej obciążyło Gminę. Budynek znajduje się w dogodnym miejscu wioski, gdzie jest największe skupisko mieszkańców i jest również blisko do jezior i rekreacji dla turystów, którzy nadmiernie zaczynają odwiedzać Giżyn i wiążą swoje plany z tą miejscowością na przyszłość. Argumentem przeciw tej działce, jest przede wszystkim odległa perspektywa powstania obiektu przeciągająca się w czasie i przede wszystkim duże koszty, a tu chcemy sami, swoim nakładem i swoimi środkami wykończyć to i na dzień dzisiejszy moglibyśmy wejść na ten obiekt i zrobić świetlicę. Rozmawialiśmy kiedyś z Panem Burmistrzem i Pan Burmistrz nie miał nic przeciwko temu, żebyśmy zaczęli rozmawiać, coś tam robić. Była u Pana i tak samo było tylko, że wyszedł wniosek od Pana Sołtysa, że trzeba przejąć tą działkę, a tam nic nie ma. Trzeba ją uzbroić i wszystko zrobić, a to są koszty.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Jest tu dla mnie trochę niezrozumiała sytuacja, bo Pan Burmistrz przed chwilą powiedział, że uzgodnił to z Radą Sołecką, a rozumiem, że Pani jest przedstawicielem Rady Sołeckiej?

Mieszkanka Giżyna - A. Kawka - Nie była na zebraniu, bo mi nikt nie powiedział, bo Pan Burmistrz miał być w poniedziałek, a był we wtorek i mnie niestety nie zaproszono na to zebranie.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Rozumiem również z Pani słów, że Pan Burmistrz złożył deklaracje przekazania Wam tego budynku na p[otręby świetlicy?

Mieszkanka Giżyna - A. Kawka - Tak było.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Kilka słów wyjaśnienia do tego, co powiedziałem i usłyszałem. Swego czasu Rada podjęła uchwałę przyjmując na mienie gminne budynek, poprzednio mający funkcję administracyjno - socjalny przy tzw. suszarni w Giżynie z całym skromnym terenem. Żeby Agencja mogła przekazać to musi być zadanie własne, a więc napisaliśmy na świetlicę wiejską, czy też mieszkania socjalne, jest to zadanie własne. Z takich powodów, iż w budżecie brakowało pieniędzy (ciągle ich brakuje, Radni, którzy są koleją kadencję o tym wiedzą razem ze mną), że nie znalazło to uznania, czy też brakło pieniędzy ( różnych terminów można używać), nie dlatego że Giżyn był traktowany po „macoszemu” i do pewnego momentu nic tam się nie działo. Zrobiliśmy tylko projekt przewidując w tym budynku kilka mieszkań i świetlicę chyba ponad 70m

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 10-08-2007 09:07:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 09-08-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 10-08-2007 09:07:43