PROTOKÓŁ Nr XI/07 z obrad XI sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 czerwca 2007 r.


PROTOKÓŁ Nr XI/07

z obrad XI sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 27 czerwca 2007 r.

godzina rozpoczęcia - 10:00;

godzina zakończenia - 13:05;

Do punktu 1 porządku

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Przywitał Radnych, wszystkich zaproszonych gości, Pana Starostę, Pana Burmistrza, Panią Zastępcę Burmistrza, Radnych Powiatu, Komendantów, Kierowników jednostek, Sołtysów, pracowników Urzędu, media oraz wszystkich, którzy zechcieli wziąć udział w dzisiejszych obradach.

Otworzył obrady XI Sesji Rady Miejskiej i stwierdził, że na 15 Radnych obecni są wszyscy.

 • Lista obecności radnych stanowi zał. Nr 1 do protokołu;

 • Lista obecności sołtysów stanowi zał. Nr 2 do protokołu;

 • Lista obecności dyrektorów szkół i przedszkoli stanowi zał. Nr 3 do protokołu;

 • Lista obecności dyrektorów spółek i jednostek stanowi zał. Nr 4 do protokołu.

 • Lista obecności zaproszonych gości stanowi zał. Nr 5 do protokołu.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Wyjaśnił powód zmiany terminu obrad sesji Rady Miejskiej, iż Pan Burmistrz zwrócił się z prośbą o przełożenie terminu, ponieważ dość niespodziewanie wynikła wizyta Pyrzyczan w Korbach, gdzie w dniu jutrzejszym rozpoczynają się „Dni Starego Miasta”, będzie to dość dużą uroczystość i nasza obecność będzie tam niezbędna. Po konsultacjach z Przewodniczącymi Komisji i Wiceprzewodniczącymi Rady przenieśliśmy dzień sesji na dzisiaj na godzinę 10:00 i za wszelkie niedogodności z tego tytułu serdecznie Państwa przepraszam.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Zwrócił się do wszystkich zgromadzonych o pozwolenie rozpoczęcia dzisiejszej sesji dość nietypowo, a mianowicie od, iż wspólnie z Panem Radnym Walenty Darczukiem chciałem poinformować, iż w dniu 11 maja 2007 r. w SP w Żabowie odbyła się XIV Edycja Gminnej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Olimpiada stała na bardzo wysokim poziomie i uczestniczący Radni: Pan Radny J. Utnik, ja i jako Przewodniczący komisji konkursowej Pan Radny Walenty Darczuk, który XIV rok z rzędu organizuje ta imprezę, wybraliśmy najlepszego ekologa w Gminie Pyrzyce, którym została Justynka Sindrewicz ze szkoły podstawowej w Okuncy.

Nastąpiło złożenie gratulacji oraz wręczenie nagrody Justynie Sindrewicz.

Do punktu 2 porządku

Zgłaszanie zmian do porządku obrad sesji.

Porządek stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

Burmistrz Pyrzyc ani Radni nie zgłosili żadnych zmian do porządku obrad sesji RM.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Uznał porządek za przyjęty.

Wyszedł Radny Jan Utnik - godz. 10:08

Stan Radnych na sali - 14

Do punktu 3 porządku

Przyjęcie protokołu z obrad X sesji RM.

Radni nie wnieśli uwag do protokołu z obrad X sesji RM, który były do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z obrad X sesji RM.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 1;

Protokół został przyjęty.

Do punktu 4 porządku

Informacja Burmistrza z bieżącej działalności oraz realizacji

uchwał i wniosków RM (Druk Nr 116/07 oraz 117/07).

Informacja nr 7 z bieżącej działalności Burmistrza Pyrzyc od dnia 16 maja do 15 czerwca 2007 r. stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

Informacja nr 1 z pracy Burmistrza Pyrzyc od dnia 27 kwietnia do 04 czerwca 2007 r. stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Przedłożyłem informacje pisemną w związku z tym, iż na poprzedniej sesji nie mogłem brać udziału w całym posiedzeniu z przyczyn wiadomych, dlatego też do 4 czerwca przedłożyłem pisemną informację, a teraz postaram się w miarę szybko zapoznać z moją bieżąca pracą.

 • 5 czerwca - złożyłem wizytę Panu Marszałkowi województwa Janowi Krawczukowi i rozmawialiśmy na temat podjęcia wspólnych działań na rzecz przygotowania programu „Odnowa wsi”. Pan Marszałek przyjął ten pomysł z dużą życzliwością, z dużym zrozumieniem i wszystko na to wskazuje, że idziemy w stronę wspólnego zorganizowania kongresu w pierwszych miesiącach przyszłego roku. Będzie to uwieńczenie prac, które zostały rozpoczęte spotkaniami z Radami Sołeckimi, wyjaśniam sens, potrzebę, konieczność, filozofie tego przedsięwzięcia.

  • Posiedzenie w Pyrzycach Zarządu Zachodniopomorskiego Związku Kolarskiego przy okazji wyścigu Bałtyk - Karkonosze. Dyskutowano o wielu rzeczach nawet strategicznych dotyczących działalności Związku Kolarskiego.

 • 8 czerwca - udział w otwarciu punktu sprzedaży i punktu serwisowego Nikoland, a więc handel i serwis sprzętu i maszyn rolniczych, Spółdzielnia Maszyn Rolniczych Rolnik, konkretnie Pan Mirosław Zakrzewski złożył dużo wysiłku, aby uruchomić tenże punkt było to uroczyste otwarcie.

  • Udział w Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej Słoneczna u Pana Prezesa Kubajka.

 • 9 czerwca - Na zaproszenie Rady Sołeckiej i SP w Żabowie brałem udział w uroczystości święta Ryszewka - jest to najstarsza miejscowość i myślę, że tym dniem rozpoczniemy pewien proces pokazywania miejscowości Ryszewko, jako najstarsza wieś i w związku z tym pewne prace zostaną podjęte.

  • Udział (również Pan Przewodniczący) na zaproszenie w uroczystościach 40 - lat Technikum Rolniczego, Technikum Mechanizacji Rolnictwa, Zespól Szkól Nr, ZS RCKU, różne terminy na przestrzeni tych lat się pojawiają.

  • Udział na zaproszenie w sąsiedniej gminie OSP Wierzbno obchodziło 60 lat.

 • 10 czerwca - Udział niejako uczestnik w zawodach spinningowych na Jeziorze Lipiany, gdzie wręczyłem nagrodę najlepszemu wędkarzowi spinningowcowi z naszej Gminy Pyrzyce.

 • 11 czerwca - w tej sali prowadziłem rozmowę z młodzieżą pyrzycką na temat wizji strategicznej dla Pyrzyc.

  • Zorganizowałem spotkanie z podmiotami skupowanymi na temat skupu zbóż.

  • Konferencja prasowa.

 • 13 czerwca - Wspólnie z Panią Dyrektor Loba - Diakite odwiedziliśmy budynek, który w tej chwili pełni funkcję podstawowej opieki zdrowotnej (myślę o firmie Eskulap). Jeżeli będzie dobra wola to ten budynek mógłby być przeznaczony m. in. na funkcjonowanie Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej.

  • Udział w Konwencie Wójtów i Burmistrzów w Karlinie.

 • 14 czerwca - Zgromadzenie Wspólników w PPK, przyjęcie sprawozdania i innych uchwał.

 • 15 czerwca - Gminny Zespól Reagowania.

  • Gościłem Pana Starostę i rozmawialiśmy na temat nabycia, zbycia udziałów w Ratuszu Miejskim w Pyrzycach.

  • Brałem udział w zakończeniu części edukacyjnej sześciolatków z Przedszkolu Publicznym nr 4.

 • 16 czerwca - w sobotę w Żabowie warunki atmosferyczne przeszkodziły Pani Dyrektor w zorganizowaniu festynu, który został przełożony na następny dzień.

 • 17 czerwca - Udział w sympozjum poświeconym sprawom samorządowym, które było na wzór naszych „Dni gospodarczych”, które przez 4 razy były organizowane w Pyrzycach.

 • 18 czerwca - Odwiedzili mnie pracownicy przepompowni PPK, którzy z niepokojem odnosili się do pewnej sytuacji, jaka ma miejsce w PPK. Doprowadziłem do spotkania związkowca Prezesa Zarządu, aby porozmawiać o tych kwestiach (dotyczy spraw płacowych).

  • Spotkanie z Radą Sołecką i mieszkańcami Nowielina, aby omówić kolejne przedsięwzięcia związane z organizacją dożynek Gminy Pyrzyce.

 • 19 czerwca - udział w części posiedzenia Rady Młodzieżowej.

  • Udział w (na zaproszenie przez Pana Dyrektora Lempartego) spotkaniu poświęconym odpadom, a w szczególności budowy składowiska odpadów w Pyrzycach na działce, którą Gmina w poprzedniej kadencji aportem wniosła do Spółki.

  • Spotkanie z byłym Marszałkiem Województwa, Radnym Sejmiku Województwa prof. Zygmuntem Mejerem. Postać Pana profesora jest znana Pyrzycom od wielu lat, brał udział jako autor projektu naukowego ciepłowni geotermalnej.

 • 20 czerwca - byłem w Warszawie, gdzie odebrałem certyfikat, którym to firma prowadząca konkurs, któremu patronował Minister Gospodarki, a Przewodniczącym jury był prof. Klesza - Gmina została za pewien projekt, który może być realizowany w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego.

 • 21 czerwca - spotkanie z Panem Radosławem Mierzwiakiem - Przewodniczący Oddziału ZNP w Pyrzycach, Komendantem Policji i Prezesem GS Panem Berdzikiem.

  • Udział w spotkaniu Stowarzyszenia Producentów Zbóż Ziemi Pyrzyckiej.

 • 22 czerwca - zakończenie roku szkolnego. Ja, Zastępca, pracownicy wydziałów brali udział w zakończeniu roku szkolnego Staraliśmy się, żeby w każdej szkole ktoś był.

  • Na zaproszenie Pana Starosty brałem udział w otwarciu boisk przy Zespole Szkół Nr 1.

  • Po południu studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku zakończyli rok akademicki i spotkali się w sąsiedniej Gminie w miejscowości Żuków.

 • 24 czerwca - ZPiT Pyrzyce dał koncert, zostały upublicznione nowe stroje z haftem pyrzyckim.

 • 25 czerwca - gościłem u siebie młodych Pyrzyczan i nie tylko, bo w Pyrzyckiej Szkole Muzycznej nauki pobierają również uczniowie, dzieci spoza Gminy Pyrzyce. Pani, która przyszła z grupą uczniów Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej obwieściła, że jest to grupa niezwykle uzdolniona, bardzo pracowita, dzieci robią ogromne postępy. Powiedziała Pani, że na 5 szkół które funkcjonują w województwie zachodniopomorskim dzieci pyrzyckie robią ogromne postępy, biorą udział w różnych konkursach i użyła takiego stwierdzenia, że Pyrzyc zaczynają się bać szkoły muzyczne. Potwierdziła, że są ogromnie zadowolenie z pracy, z zaangażowania młodych Pyrzyczan, a więc warto tej szkole poświecić czas, co zresztą robimy, i nie tylko czas.

  • Udział w posiedzeniu K. Rolnictwa i Ekologii.

  • Zorganizowałem konferencje prasową.

  • Odbyłem spotkanie z Radą Sołecką w miejscowości Rzepnowa.

 • 26 czerwca - Dzień przyjęć interesantów.

  • Wieczorem Rada Sołecka w Obrominie.

 • 27 czerwca - Przed chwila złożyłem wizytę Wicemarszałkowi Województwa Panu Husejko, rozmawialiśmy o sprawach różnych.

Wszedł Radny Jan Utnik - godz. 10:28

Stan Radnych na sali - 15

Wiceprzewodniczący RM - M. Gryczka - Informacja Druk Nr 116/07 z bieżącej działalności Burmistrza Nr 7 jest od 16 maja do 15 czerwca, a dzisiaj jest 27 czerwca, druga informacja Nr 1 z prac Burmistrza też jest od 27 kwietnia do 4 czerwca, a Pan Burmistrz i tak uzupełnia informacje podczas sesji, to prosiłbym, żeby te informacje były przedkładane razem z materiałami na Komisje, ponieważ będziemy mieli czas się z nimi zapoznać, a one do BRM wpłynęły wczoraj, w związku z tym nie zapoznałem się z nimi, bo nie było kiedy. Jeżeli jest taka możliwość to proszę, żeby te informacje były przekazywane na Komisje, ponieważ kończą się one na określonych terminach jedna na 4 czerwca, druga na 15 czerwca, więc wydaje mi się, że można było je przekazać z materiałami na Komisje.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - W poprzednich kadencjach praktykowałem w ten sposób, iż informowałem Radnych z mojej pracy pisemnie i szczególnie w ostatnim okresie poprzedniej kadencji materiały spływały przed komisjami. Natomiast w tejże kadencji zacząłem składać informacje ustną i to Radni jakby przyjęli, bo nie słyszałem głosów, że chcemy na piśmie i tak do tego czasu to się działo. Po raz pierwszy jak Radni zauważyli jest forma pisemna, ponieważ na poprzedniej sesji nie miałem możliwości fizycznie, bo była swojego rodzaju uroczystość, dlatego żeby dzisiaj nie tracić czasu to napisałem. Teraz na następną sesję jeżeli Rada uzna, że odpowiada Radnym lepiej forma pisemna i to do posiedzenia pierwszej komisji, a dalszą część uzupełnię informacje w postaci ustanej to tak przyjmę.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Myślę, że to uzgodniliśmy dużo wcześniej i ta sprawa niepotrzebnie wraca. Pan Przewodniczący ma racje trzeba pisemnie i uzupełnić na sesji o dni, których brakuje i tak będziemy pracowali.

Natomiast zwracam uwagę na jedną rzecz, punkt 4 brzmi: „Informacja burmistrza z bieżącej działalności oraz realizacji uchwał i wniosków RM”. W informacji nie ma ani słowa na temat realizacji wniosków i uchwał RM. Zwracam Panu na to uwagę i mam nadzieję, że przyszła informacja będzie te dane i informacje zawierała.

Starosta Pyrzycki - W. Tołoczko - Chciałbym zabrać głos w tym miejscu, ponieważ o godz. 11:30 mam posiedzenia Zarządu, a o godz. 14:00 sesję Rady Powiatu, a sprawa jest ważka i o tej sprawie wspomniał w swojej informacji też Pan Burmistrz. Mówił o tym, że spotkał się ze mną w sprawie nabycia, zbycia udziałów dołu Ratusza i też wspomniał o tym, że z Panią Dyrektor Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej I stopnia wizytował budynek po byłym Eskulapie, budynek, który niebawem zostanie w użytkowaniu i myślę, że zmieni też użytkownika przeznaczenie.

Zabieram głos, dlatego że mogą pojawiać się różne informacje na temat naszych negocjacji, rozmów w sprawie zbycia i nabycia udziałów dołu Ratusza. Sprawa nie jest nowa, sprawa ciągnie się od wielu lat. Chciałbym publicznie o tym powiedzieć, bo myślę, że taka informacja jest potrzebna, taką informację jesteśmy chyba winni, aby ją przekazywać właśnie w obliczu mediów myślę, że to właściwe miejsce na sesji Rady Miejskiej. Otóż kilka lat, poprzednia kadencja to też rozmowy Pana Burmistrza w sprawie zbycia Ratusza, różne pomysły, różne warany nabycia tych udziałów, nowa kadencja, problem został ten sam. W budżecie Powiatu Pyrzyckiego na ten rok została zapisana kwota i Radni przyjęli taką kwotę po stronie dochodów za zbycie udziałów dołu Ratusza 500.000 zł. Jestem zobowiązany do wykonania tego budżetu w związku z tym podjąłem próby rozmowy z Panem Burmistrzem właśnie na ten temat. Spotykaliśmy się wielokrotnie, ostatnie spotkanie w cztery oczy i moja propozycja została złożona w ten sposób, że zaproponowałem 500.000 zł do końca września br. a co do pozostałej kwoty (przypominam, że wartość oszacowana przez ostatniego rzeczoznawcę o 920.000 zł za dół Ratusza) i pozostałą kwotę, czy to będzie 100.000 zł w przyszłym roku i 100.000 zł w następnym, umówiłem się z Panem Burmistrzem, że się dogadamy, tym bardziej, ze rozmawiamy o nieruchomościach, które są do przekazania (mówię tu o budynku przy ul. Jana Pawła, o budynku po przychodni dziecięcej na ul. Poznańskiej). Wcześniej było jeszcze spotkanie w szerszym gronie i chciałem zaznaczyć, że inicjatywę rozmowy w tej sprawie podjął Przewodniczący Rady Powiatu Pan Stanisław Stępień i na jego prośbę zorganizowaliśmy spotkanie w Starostwie w obecności Pana Burmistrza, służb Pana Burmistrz - był Pan Roman Mol, Pan Sekretarz - Andrzej Ogrodowicz, Pani Wiceburmistrz, rozmawialiśmy w obecności Pana Przewodniczącego Rady Powiatu, w obecności Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej Andrzeja Gumowskiego, wobecności Przewodniczącego Komisji Budżetu rady Miejskiej Pana Ryszarda Grzesiak. Rozmawialiśmy o różnych wariantach, o propozycjach, o formie zbycia tej nieruchomości. Cały czas w tych rozmowach przewijał się wątek, że cały budynek powinien należeć do Burmistrza, czyli do miasta, że dół Ratusza powinien służyć jak najlepiej mieszkańcom, cały budynek powinien być remontowany. Pan Burmistrz podejmował również takie kwestie, mówił o problemach związanych z przeciekającym dachem, z remontem tego dachu, problemem związanym z zalewaniem piwnic i oczywiście o tym wszystkim wiedzieliśmy, rozmawialiśmy itd. natomiast decyzji nie wypracowaliśmy. Ostatnia nasza rozmowa w cztery oczy to jak gdyby moja propozycja grobowa, ale też uzasadniona, nadal mówiłem o tym, że chciałbym, żeby Burmistrz nabył te udziały, i żeby ten budynek służył miastu. Natomiast też stwierdzałem i dalej twierdzimy, że jesteśmy zdeterminowani do tego, że jeżeli w tym roku nie otrzymamy odpowiedzi konkretnej od Pana Burmistrza na nasze propozycje to zbędziemy te udziały w przetargu nieograniczonym. Mówiłem też o tym, że są tacy kupcy, że mogą nabyć dół Ratusza, przypominam, że dół Ratusza musi być zbyty na cele administracyjne, publiczne, ale administracja więc na ten temat mamy wiedzę i tego faktu mamy też świadomość.

Otrzymałem informację, po rozmowie Pana Burmistrza z Prezydium Rady Miejskiej, o tym, że nadal Pan Burmistrz widzi inaczej nabycie tych udziałów, mówi o problemach związanych z budżetem, mówi o analizie wniosków, które mogą też rodzić jakieś konsekwencje budżetowe w tym roku, i w tym roku nie ma na to pieniędzy w budżecie. Skądinąd wiem, że Rada Miejska, przynajmniej przedstawiciele Rady Miejskiej w osobach Przewodniczącego, czy Przewodniczącego K. Budżetu mówili, że będą na ten temat rozmawiać z Panem Burmistrzem, jeżeli będzie taki projekt uchwały to może być propozycja i przyzwolenie na to, żeby zaciągać kredyt i wtedy remontować wreszcie ten budynek, bo ten budynek nie jest remontowany od wielu, wielu lat. Taka jest oto cała sytuacja, której jak gdyby ja chciałbym usprawiedliwić swoją decyzję, która zostanie wykonana. Chciałbym powiedzieć, że 500.000 zł, które są zapisane po stronie dochodowej, ja z tego dołu Ratusza uzyskam i myślę, że wyższą kwotę uzyskam w przetargu nieograniczonym, natomiast trochę mi żal, że te negocjacje i próby rozmów nie doszły do takiego momentu, że Pan Burmistrz nie zdecydował się na kupno i nabycie tych udziałów, i doprowadzenia do takiego stanu, aby cały budynek należał do miasta. Dlatego dzisiaj mój głos, dlatego moja informacja publiczna, bo nie chciałbym, żeby po mojej decyzji o tym, że rozpoczynamy procedury przetargowe, ktoś inaczej komentował, mówił w jakiś inny sposób, w jakimś innym świetle przedstawiał całą tą sytuację.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Źle się dzieje, że po raz drugi w tej kadencji Pan Starosta skarży się na Burmistrza publicznie, ale cóż na to poradzę.

Myślę, że ja jako Burmistrz i mieszkańcy miasta podejrzewam, że miażdżąca większość mieszkańców, czy wszyscy są tego zdania, aby Ratusz, cały był miasta, gminy, inaczej sobie tego nie wyobrażamy, żeby nie było wątpliwości. Szanuję ustawodawcę, którego swego czasu ustawą o ustanowieniu powiatów wprowadził zapis, że mienie dotychczasowe, państwowe, Urzędu rejonowego staje się mieniem Powiatu i tak się stało, że w Ratuszu miejskim Powiat ma ponad 20% udziału, fizycznie dół - parter tegoż Ratusza. Poprzedni Zarząd Powiatu z poprzednim Burmistrzem tamtej kadencji prowadził rozmowy na ten temat i też nie można było dojść do porozumienia, a wszędzie, gdzie w grę wchodzą pieniądze łatwo się dogadać nie można, bo strona kupująca chce uzyskać za jak najmniejszą kwotę, a sprzedająca chce uzyskać kwotę jak najwyższą i to jest normalne. Po to ktoś wymyślił termin negocjacje, kompromis, konsensus, porozumienie itd.

Ratusz autentycznie nie był od wielu lat remontowany, ponieważ zawsze było szkoda pieniędzy, pieniędzy samorząd gminny nie przejadał, natomiast inwestował i to pewnie widać. Dzisiaj trzeba wyłożyć ogromne pieniądze na remont dachu ok. 1.000.000 zł, dotychczas prowadzimy pewne prace na zasadzie nieplanowanej, bo jak się uda to wymienimy rury, parking, otoczenie Ratusza i nigdy żądną kwotą nie obciążamy z tego tytułu udziałowca, a powinniśmy. Dzisiaj stajemy w niezmiernie trudnej sytuacji, ja osobiście też, ale nie tylko, bo inicjatywę uchwałodawczą ma również Rada. Odbyło się wiele spotkań poprzednio i teraz. Wysoko cenię sobie spotkanie przedostatnie na ul. Lipiańskiej w siedzibie Starostwa (już Pan Starostwa poinformował), kto brał udział. Wysoko cenię sobie wypowiedź niektórych Radnych, a rozpoczęto to spotkanie w ten sposób, że my tu wszyscy siedzący jesteśmy mieszkańcami naszego miasta, tutaj żyjemy, pracujemy i pewnie tak będzie dalej, i nieobce nam powinno być to, co będzie na przyszłość, nie można patrzeć dniem dzisiejszym. Gminy były, są i będą mocno usadowione w ustroju samorządu państwa. Z powiatami różnie to bywa i byłby bardzo ostrożny jako mieszkaniec miasta, który jest wybierany i będzie wybierał władze, aby na ten majątek spojrzeć trochę innymi oczami. Wówczas na tym spotkaniu (cenię sobie wysoko wypowiedź Przewodniczącego Rady Powiatu Pana Stanisława Stępnia), który próbował może nie wszystko w pieniądzach, może trochę inaczej, a więc doświadczony samorządowiec inaczej troszkę spojrzał na tą kwestię. Nie możemy żyć tylko dniem dzisiejszym, troszeczkę dalej. Ja powiedziałem (bez uzgodnienia z Radą, bo nie wiem, co na to Rada) ostatecznie 500.000 zł pewnie bym zaproponował Wysokiej Radzie, za taką kwotę, pewnie po tej propozycji parę lat bym to nosił w sercu i nie mógłbym z tym żyć, ale w tym roku nie mamy pieniędzy, budżet takiego tytułu nie przewiduje, natomiast zaciągniecie kolejnych zobowiązań, to byłbym zdziwiony, gdyby Rada podniosła rękę, ponieważ Rada (w części ma racje), że jesteśmy (tak jak wiele gmin) zadłużonych więcej, mniej, ale jeżeli się zadłużać w tym roku to nam pieniądze są potrzebne (o czym informowałem Pana przewodniczącego) na przygotowanie projektów, które dzisiaj dużo kosztują, żeby można było w przyszłości coś zrobić. Więc w tym roku ja nie widzę i każdy z nas nie widzi tych pieniędzy, a skoro jest możliwość, bo jest, zaciągnięcia zobowiązań to te pieniądze należy przeznaczyć na inny cel. Należycie przygotować się pod absorpcje środków publicznych. Jestem burmistrzem Gminy Pyrzyce wybranym w bezpośrednich wyborach i interesuje mnie Gmina Pyrzyce (bardzo przepraszam, nikomu tym nie ubliżę), ale mnie nie interesuje zapis w budżecie Powiatu, że Rada przyjęła pewna kwotę. Jestem burmistrzem Pyrzyc i dbam o podatnika Gminy Pyrzyce. Jeżeli Powiat ogłosi przetarg Gmina może przystąpić do przetargu, może da się kupić za mniejsze pieniądze niż 500.000 zł i może będzie to bardziej opłacalne, a z drugiej strony nikogo nie straszę, ale myślę, że w jednym budynku, w Ratuszu dwóch gospodarzy to mogą sobie ciekawie ułożyć tą współpracę, że będzie jakieś wzajemne sobie przeszkadzanie, bo nieraz przychodzę po korespondencje po południu, czy w niedzielę, bo różnie bywa, i już ktoś jest, a więc ktoś jest w soboty wolne, niedziele, ci którzy mają umowy krążą, nie ma krat, można chodzi sobie po całym Ratuszu i robi co się podoba. Nie postawię przecież strażnika, żeby pilnował. Chciałbym, aby ten Ratusz był cały miejski. Pewnie wszyscy o tym mówią, Pan Starosta też powiedział, też jest mieszkańcem Pyrzyce i słusznie. Ale co znaczy dogadanie się? Trzeba spotka się gdzieś w połowie drogi. Natomiast Pan Starosta tak nie powiedział, ale traktowanie tutaj jako transakcji wiązanej: Szkoła Muzyczna, ale jak pójdzie Ratusz (tak tutaj to odczytałem) myślę, że tak być nie powinno, bo nie można dzieci karać za to, że my się nie możemy dogadać, a nie możemy się dogadać ponieważ powiedziałem dlaczego. Nie wynika to ze złej woli, tylko chodzi o pieniądze. Zarząd ma obowiązek wykonać budżet, który Rada Powiatu przyjęła i czyni starania, ja chcę nabyć Ratusz, nie ma tutaj pieniędzy a wiem, że tych pieniędzy nie ma i skąd je wziąć, a takie pieniądze można przeznaczyć w tym roku na inne ważne cele.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Z uwagi na wagę sprawy dopuszczam do dyskusji w tym momencie, z tym że mam małą uwagę Panie Burmistrzu. Ja nie uznaję zabranie głosu przez Pana Starostę jako skargę tylko jako informację w bardzo ważnej sprawie i to na pewno nie jest skarga. To jest informacja w bardzo ważnej sprawie i tak to odbieram.

Starosta Pyrzycki - W. Tołoczko - Szanuję punkt widzenia Pana Burmistrza i rozumiem. Myślę, że na miejscu Pana Burmistrza też twardo bym dyktował warunki. Potwierdzę intencję, którą wyraził Pan Przewodniczący. To moje dzisiejsze wystąpienie to nie jest żadna skarga. Jeżeli ja mówię „kupić” to mówię to z troską o to, aby ten dół Ratusza był miejski i żebyśmy potrafili się dogadywać w bardzo ważnych sprawach i m. in. o budynki po „Eskulapie”.

Przewodniczący K. Budżetu- R. Grzesiak- To temat, który wywołał u mnie impuls, aby kilka słów na ten temat powiedzieć. Jeżeli chodzi o budynek Ratusza, jak Pan Burmistrz powiedział, z tym się zgadzamy i wszyscy jesteśmy za tym, aby ten budynek był w rękach jednego gospodarza i na pewno tym gospodarzem powinien być Burmistrz. Natomiast jest następna kwestia, którą nie wiem dlaczego Burmistrz nie próbuje tutaj konsultować. W wielu sprawach, podejmując takie czy inne plany inwestycyjne, to widzi potrzebę, żeby konsultować te rzeczy z Radą. Natomiast ten zakres odcina, nie widzi jakby potrzeby. Został wybrany w wyborach bezpośrednich, szanujemy to, ale my radni też zostaliśmy wybrani w wyborach bezpośrednich, więc myślę, że „jedziemy na jednym wózku”-Pan Burmistrz na jednym, my na drugim, ale podejmujemy decyzje, które niekoniecznie są dobre dla nas wszystkich mieszkańców. Myślę, że jeżeli dojdzie do ogłoszenia przetargu, to dobrze żeby Burmistrz go wygrał. Jeżeli go nie wygra to praktycznie nie będziemy mieli kogo za to rozliczyć, bo Pan Burmistrz zatroskany o to, żeby jak najmniej pieniędzy wydać oczywiście my jako radni musimy to uszanować, będzie problem. Dzisiaj jest taki problem, że jest to mienie administracji samorządowej, a może być mienie całkowicie innej firmy i myślę, że w pewnym momencie mogą zacząć się problemy. Sądzę, że to, że Burmistrz nie może dogadać się z obecnym Starostą to mogę to zrozumieć, ale dlaczego z poprzednim nie udało się dogadać to tego już nie rozumiem.

Nieładnie zabrzmiało to, jeżeli Pan Burmistrz uważa, że jeżeli ktoś jest samorządowcem 20 lat to jest dobry samorządowiec i ma doświadczenie, i jest już niesamowicie dobry, a ten smorządowiec, który ma 10 lat, czy 5 to jest kiepski i źle się uczy. Dzisiaj młodzież szybko się uczy i myślę, że my starsi już możemy o zauważyć na niwie szkolnej. Widać jak dzisiaj młodzi ludzie (zresztą Pan Burmistrz podkreśla) jak młodzież się angażuje i dużą wiedzę ma samorządową, bo pytania zadaje bardzo kompetentne, konkretne i rzeczywiście trzeba mieć też wiedzę, żeby na te pytania odpowiedzieć. Apelowałabym jeszcze raz do Pana Burmistrza, do Pana Starosty, żeby wspólnie się dogadać. Jest Rada Powiatu, jest Rada Miejska i spróbujmy razem znaleźć jakieś rozwiązanie. Ja jestem Radnym Miejskim i będę zabiegał o to, żeby rzeczywiście zadbać o ten budżet, o to dobro naszej Gminy, mimo że mogę być postrzegany jako pracownik Starostwa, bo jestem w strukturach starostwa, ale to nie zmienia i tak będę zabiegał o to, co jest dobre dla naszego miasta, bo przecież pół powiatu to przecież Gmina Pyrzyce i o tym chyba też musimy pamiętać.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Zdaje sobie sprawę, ze mieliśmy żadnych dodatkowych tematów na sesję lipcową nie wprowadzać, ale uważam, że ten temat jest na tyle ważny i chciałbym tutaj wzmocnić apel Pana Przewodniczącego Grzesiak o to, żebyście Panowie jeszcze spróbowali się porozumieć w sprawie tego doły, bo jedno jest pewne, nikt nie wyobraża sobie (przynajmniej ta część społeczeństwa, z którą ja rozmawiam), żeby ten dół Ratusza nie był Ratuszem miejskim, nikt sobie tego nie wyobraża, trzeba znaleźć rozwiązanie. Byłem kilkakrotnie przywoływany do tego, że brałem udział w jednym ze spotkań (owszem tak) i byłem zbudowany tym spotkaniem podobnie jak Pan Burmistrz, jak Pan Starosta. Myślę, że tam zostało wiele bardzo ciepłych słów powiedziane i uznałem, że wszystko jest na dobrej drodze, dlatego ta w tej chwili decyzja Pana Burmistrza troszeczkę mnie niepokoi.

Uważam, że te temat powinniśmy wprowadzić pod obrady w dniu 26 lipca i do tego czasu zaapelować jeszcze raz do Pana Starosty, do Pana Burmistrza o porozumienie w tym względzie, bo tak jak powiedziało to tzw. „Prezydium Rady”, czy nas troje plus wszyscy przewodniczący Komisji, jest ciągły klimat aby znaleźć rozwiązanie, są pewne przyrzeczenia (jeżeli chodzi o Pana Burmistrza, Rada pewne rzeczy przyrzeka), także myślę, że jest tutaj pełna płaszczyzna porozumienia.

Poddam pod głosowanie wniosek, aby jako punkt trzeci wprowadzić temat zakupu Ratusz, czy spraw dotyczących dołu Ratusza.

Radny W. Darczuk - Należałoby zapyta, czy szefowie samorządu gminnego i powiatowego widzą taką potrzebę, żebyśmy my włączyli się. W taka dyskusję, byłoby to dla nas nawet może pomocne. Czy widzą taką potrzebę, czy dadzą sobie radę z tym problemem?.

Starosta Pyrzycki - W. Tołoczko - Jestem otwarty na dyskusje tylko te dyskusje rozmowy i negocjacje nie mogą trwać w nieskończoność. Muszę realizować stronę dochodową budżetu. Jeżeli jest propozycja Pana Przewodniczącego debaty na sesji lipcowej to myślę, że to jest ostatni termin, gdzie trzeba już podejmować decyzję.

Radny W. Darczuk - A Radni powiatowi nie muszą?

Przewodniczący RM - A. Gumowski - My jesteśmy Radą Miejską i nie mamy wpływu na Radę Powiatu.

Starosta Pyrzycki - W. Tołoczko - Decyzja, kompetencja należy do Przewodniczącego Zarządu, Rada będzie poinformowana, oczywiście Rada już podjęła decyzję, że 500.000 zł musi być po stronie dochodowej. Natomiast rozmowa na ten temat z Radnymi, oczywiście będą informowani.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Myślę, że powinniśmy zająć się tym tematem, tym bardziej, że Pan Burmistrz wspominał, że strona uchwałodawcza leży po stronie Rady, chociaż osobiście i z tych ostatnich spotkań jasno i precyzyjnie wynika, że Radni w tym momencie czekają na decyzje Burmistrza i to chcemy, żeby ta propozycja wyszła ze strony organu wykonawczego, ze strony Burmistrza i dlatego czekamy.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Skoro wniosek Pan Przewodniczący postawił i w tej sprawie wypowiedział się Radny Darczuk inni Radni nie, wypowiedział się kolega Starosta, to wypadałoby, żebym też się wypowiedział. Ja w przeciwieństwie do tych głosów znam swoje miejsce w szeregu i znam kompetencje swojego organu wykonawczego i nie mnie dyskutować z wnioskiem, jaki Rada podejmie.

Radny S. Ryżyk - Możemy zrobić tutaj sesję, ale tą sesją nie zastąpimy przecież negocjacji, te negocjacje muszą się odbyć na szczeblu Zarządu. Podzielam opinię, że dół musi być Gminy, podzielam racje Pana Starosty, że trzeba dbać o interes Starostwa, bo Pan Starosta za to bierze pieniądze, Burmistrz bierze pieniądze za to, żeby dbać o interes Gminy. Myślę, że te interesy niezupełnie muszą być rozbieżne, w pewnej części mogą się pokrywać. Natomiast w czasie negocjacji można używać sposobów wywarcia presji na drugą stronę i nie chciałbym, żeby (by może mimo woli) Rada przyczyniła się do wywarcia jakiejś presji na Burmistrza (szanuję Starostę i jego racje), natomiast te racje powinny się ścierać jednak w dyskusji, a to można potraktować jako formę presji, nacisku i myślę, że stawiamy Burmistrza w jakiejś z góry przegranej sytuacji, bo przecież nikt Pana Starosty w Powiecie nie zmusza do tego, że ma zrobić to za tyle i tyle, to jest sprawa negocjacji i sądzę, że są to delikatne sprawy. Oczywiście my o tym będziemy dyskutować, bo tak będzie, ale my dyskutujemy o tym, z czym się wszyscy zgadzamy. Zgadzamy się, że to ma być Gminy, że muszą się dogadać, bo na tym, co się dogadają to tylko mają do wygrania i Pan Starosta i Pan Burmistrz inaczej społeczeństwo po prostu to źle oceni. Nie odbierajmy argumentów naszej stronie, którą my powinniśmy reprezentować, taka mam prośbę.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Apeluję o to, żeby te negocjacje były dalej prowadzone i być może, że skończy to się złożeniem informacji i z tego również będę zadowolony, niemniej jednak ostateczna decyzja będzie należała do Rady Miejskiej i to my podejmujemy decyzję, czy te środki mamy znaleźć, czy nie. Proszę się już Panie Radny nie szykować, bo już skończyłem dyskusję na ten temat.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie wniosek, aby na sesji w dniu 26 lipca br. wprowadzić pod obrady temat dotyczących dołu Ratusza, czy informację, że wszystko zostało załatwione tak jak należy.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 15; za - 13; przeciw - 0; wstrzymało się - 2;

Wniosek uzyskał akceptacje Rady.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Jest już po głosowaniu i mój głos nie będzie szedł w kierunku, czy ewentualnie prosić o reasumpcję głosowania, takich przyczyn nie znajduję Inie jest moją intencją. Natomiast protokół ze spotkania w Starostwie (o czym mówiliśmy) nie jest upubliczniony, a mógłby być. Jak uczestnicy spotkania dobrze pamiętają, ja tam pewną propozycję idącą w stronę porozumienia złożyłem.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Kończąc już ten temat mając doświadczenie, wiedzę i merytoryczne podejście do sprawy, wyrażam tutaj przekonanie, że 26 lipca otrzymamy od Panów informację, że Rada ma tylko podjąć decyzję na tak i tym się zajmiemy.

Do punktu 5 porządku

Interpelacje i zapytania radnych na piśmie.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Panie Burmistrzu mam niestety przykry obowiązek zwrócenia Panu kolejny raz uwagi na niewykonanie tych przyrzeczeń, których Pan się podjął. Otóż na ostatniej sesji (wspominała pan, że była ona nietypowa i rzeczywiście uznaliśmy, że nie możemy Pana obciążać odpowiedziami na tej sesji na zadane przez Radnych interpelacje i zapytania, i zobowiązał się Pan (po moim dwukrotnym zapytaniu), że odpowiedzi udzieli Pan w ciągu 7 dni i zobowiązał się Pan do tego. Informuję, że na dwunasty dzień po sesji nie było ani jednej odpowiedzi, na niektóre z pytań do dnia dzisiejszego nie ma odpowiedzi, a na niektóre w dniu dzisiejszym. Panie Burmistrzu to jest bardzo niepoważne i nieprofesjonalne i na to zwracam Panu uwagę. Mam nadzieję, że do takiego zdarzenia więcej nie dojdzie, bo możemy tutaj podać przykłady, jeżeli Pan sobie życzy na jakie pytania jeszcze nie zostały udzielone odpowiedzi, na jakie w dniu dzisiejszym, a na jakie po dwóch tygodniach, a nie po siedmiu dniach jakie złożył Pan zobowiązanie, i myślę, że teraz Radni będą mniej tolerancyjni, będą jednak żądali odpowiedzi na sesji, bo sprawy są bardzo pilne i bardzo ważne.

Radny M. Osękowski - Mam dwie sprawy:

 1. Na ulicy Stargardzkiej, jest położona nowa nawierzchnia i studzienki kanalizacyjne, bądź od wody deszczowej, są luźne i często przejeżdżające samochody powodują w nocy stukanie i jest to uciążliwe dla mieszkańców, którzy prosili, żeby tym tematem się zająć, bo obluzowały się studzienki metalowe i to przeszkadza.

 2. Na ul. Szkolnej - skręt w ulicę Ks. Barnima nie ma znaku „ślepa ulica” i osoby z zewnątrz, które nie znają w Pyrzycach topografii puszczają się samochodami jadąc do Słowianina i tam później nie mogą wyjechać, wracają, podjeżdżają z powrotem pod sklep i wyjeżdżają w ulicę jednokierunkową, a później Policja ich zatrzymuje. Prosiłbym, żeby tam postawić jakiś znak w miarę możliwości, że jest ślepa ulica na wprost, żeby można było skręcać.

Radny W. Darczuk - Najpierw chciałem podziękować, bo są jednak ludzie, którzy realizują nasze interpelacje i takim człowiekiem jest kierownik Waldemar Gredka. Serdecznie dziękuję za realizację mojej interpelację dotyczącej wycięcia niebezpiecznej uschniętej wierzby przy starej przepompowni starej oczyszczalni.

Mam 3 interpelacje:

 1. Pani I. Ćwiklińska kiedyś miała taki spektakl „Drzewa umierają stojąc” i umierają. Ulica Bogusława i początek ul. Szczecińskiej, umierają klony, lipy, jarzębiny. Jest tego bardzo dużo i stawiam 3 pytania dla służb: dlaczego usychają, dlaczego nie wycinamy a są bardzo niebezpieczne przy budynkach rosną - stoją, dlaczego nie nasadzamy? To jest interpelacja na jutro, poważny problem.

 2. Lekarz sportowy - ja składałem taką interpelacje będąc jeszcze Radnym powiatowym w poprzednie kadencji i nie doczekałem się lekarza sportowego i zwracam się do Pana Burmistrza. Pomóżcie naszym działaczom sportowym, to są ludzie społeczni, pomóżcie im, żeby mieli gdzie wypełniać obowiązki związane z rejestracją klubów. To co wiem, to nawet w dniu dzisiejszym nie ma lekarza sportowego, jeżeli mamy to proszę poprawić.

 3. GZP w miesiącu kwietniu podała artykuł „Pyrzyckie szambo” podpisał Konrad Czerwiński i tam są niepokojące informacje, ul. Warszawska numery od 15 do 29 nie podłączone do kanalizacji miejskiej. Prawdopodobnie pod mostkiem, którym przepływa przez ul. Warszawską strumień Pstrowicki (tak nazwała GZP) jest wyciek wszystkich ścieków. Jadąc dalej w kierunku osiedla Słoneczne przy posesji nr 43 płynie „śmierdzący ciek”, faktycznie ja to sprawdzałem i to się potwierdza, to wszystko dociera do Siciny, a wiadomo komu Sicina oddaje swoje ścieki. Proszę się zapoznać z tym artykułem, jeżeli nie to dysponuję ksero i należałoby chyba odpowiedzieć dla GZP i dla mieszkańców, którzy tam mieszkają, dlaczego nie ma podłączenia pod kanalizację miejską?

Wiceprzewodniczący RM - M. Gryczka - Też taki akcent bardzo przyjemny, już dziękowałem na posiedzeniu naszej Komisji Rolnictwa Panu Maciejowi Hermanowi, który uważam, że ad hoc zadziałał. Prosząc o pewne rzeczy, nadzoruje grupie pracowników i to się zauważa, że jest zaangażowany w to, żeby było czyściej, schludniej, żeby były zamontowane kosze na nieczystości i działa ad hoc. Ostatnio na ten temat rozmawialiśmy również na Zespole Reagowania Kryzysowego, Pan Sekretarz Andrzej Ogrodowicz sobie odnotował rzecz i zaistniały kosze przy urządzonej plaży w Giżynie, są jeszcze tam pewne inne rzeczy do zrobienia typu wykoszenia szuwarowej części, która porosła. Chciałem publicznie powiedzieć, że są ludzie, którzy realizują zadania i ad hoc temat jest załatwiony.

31 maja 2007 r. pisemnie złożyłem interpelacje odnośnie Państwa Minta (pamiętacie Państwo temat Letnin - droga, jest wyrok sądowy prawomocny), prosiłem w tej interpelacji, żeby Państwu Minta udzielić wszelkiej możliwej pomocy, ukierunkować do tego czasu (również Państwo Radni posiadacie wystąpienie ojca Pana Henryka 91 letniego człowieka), do tego włącza się również Związek Kombatantów RP prosząc, żeby tą sprawą Pan Burmistrz osobiście się zainteresował. Pan Burmistrz w odpowiedzi, którą otrzymałem faktycznie dzisiaj, a do Biura Rady wpłynęła wczoraj, pisze: „Jednocześnie informuję, że stronami postępowania o zasiedzenie mogą być tylko posiadacz oraz właściciel nieruchomości, dlatego też Państwo Minta nie mogli być uczestnikami postępowania.” W swojej interpelacji występowałem, prosiłem, żeby Państwa Minta ukierunkować, bo wiem, że noszą się z zamiarem wzruszenia tego wyroku i jak Państwo pamiętacie w poprzedniej kadencji (przynajmniej Ci Radni, którzy są po raz kolejny w Radzie) była rozstrzygana skarga na korzyść Państwa Minta i dziwnym to się stało trafem, że w tym postępowaniu sądowym nie zostali wskazani jako strona. Nie mi tutaj rozstrzygać. Natomiast Pan Burmistrz zbyt stanowczo tutaj pisze, że kto powinien być stroną w tym postępowaniu. Ja wcześniej składając interpelację mówiłem, że gdyby sąd zasądził to temat byłby zamknięty. Natomiast nie dano możliwości. Dzisiaj wiem, że Pan Henryk zachorował dość poważnie z tego powodu i kto wie, czy nie dojdzie do jakichś tragedii osobistych, dlatego Panie Burmistrzu ja nie wiem, czy do końca były spełnione wszystkie przesłanki w tym postępowaniu.

Radny J. Utnik - W maju wisiało w Żabowie ogłoszenie o zbiórce odpadów wielkogabarytowych i mieszkańcy przygotowali rzeczy, które 3 dni stały, część wróciła do domów, a reszta prawdopodobnie poszła na dzikie wysypiska. Czy będzie powtórna zbiórka rzeczy ponad gabarytowych?

Radna J. Kołatkiewicz - Proszę o wykoszenie byłego cmentarza poniemieckiego w Brzesku, jest tam taka dróżka do cmentarza głównego, którą chodzą ludzie, a trawa już niedługo będzie miała metr.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Ponawiam swoją prośbę o informację na temat filmu o Pyrzycach w stosunku do poprzedniej sesji, na której nie dostałem do dnia dzisiejszego odpowiedzi.

Chodzi o ścieżkę rowerową, bo mieszkańcy zgłaszają, że należałoby wykosić pobocze, bo trawa, czy różnego rodzaju powoje, zielsko wchodzi już na ścieżkę rowerową i prosiłbym o zainteresowanie się tym tematem.

Radni nie wnieśli więcej zapytań.

Do punktu 6 porządku

Stan rolnictwa w Gminie Pyrzyce, perspektywa rozwoju oraz przygotowanie podmiotów skupowych do skupu zbóż w 2007 roku (Druk Nr 105/07).

Informacja stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.

Opinie stałych Komisji Rady:

 1. K. Rolnictwa i Ekologii - opinia stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.

Radny W. Darczuk - Byłem na Komisji Rolnictwa i Ekologii, i muszę pogratulować Pani Przewodniczącej, że zaprosiła wszystkie agencje, które są związane z rolnictwem i wokół rolnictwa, ale brakuje nam chyba jeszcze, żeby służby Pana Burmistrz przedstawiły nam - mieszkańcom Gminy, kto na dzień dzisiejszy, albo może za kilka dni deklaruje skup zbóż, jakie zboża, od kiedy, może na terenie Gminy, może na terenie Powiatu, a może na terenie województwa, bo nasi rolnicy nawet i na teren województwa dowiozą. Brakuje mi tego, żeby powiadomić jak najszybciej naszych rolników, może wiedzą, ja np. nie wiem kto będzie taki skup prowadził.

Sołtys Stróżewa - I. Skawińska - Jakiś czas temu mieliśmy spotkanie w tej sali i był również szef Agencji, który podał nam taką informację, że Ci, którzy składali wnioski o dopłatę energetyczną na razie nie są wprowadzani do sieci komputerowej, ponieważ nie ma tam jakichś rozporządzeń z Warszawy, żeby to uczynić, czy może jest już coś wiadomo na ten temat? W sumie jest to grupa 280 osób, jeżeli okazałoby się, że nie ma tego rozporządzenia, to Ci, którzy złożyli o dopłatę energetyczną, automatycznie zostają wprowadzani na końcu i automatycznie ta dopłata nie będzie w lutym, czy w marcu, a wtedy jest najbardziej potrzebna, a powiedzmy w czerwcu.

Przewodnicząca K. Rolnictwa i Ekologii - Z. Leszczyńska - Był Pan Bartków - Kierownik Biura Powiatowego w Pyrzycach i powiedział o tym. Zostało złożone o dopłaty obszarowe 1700 wniosków, z czego 233 wnioski są złożone na energetyczne rośliny i one będą faktycznie rozpatrywane w późniejszym terminie, nie będą rozpatrywane również teraz wnioski o dopłaty obszarowe tam, gdzie rolnicy składali aneksy do dopłat cukrowych. Niektórzy rolnicy dokupowali sobie limit buraczany i zostały zwiększone dopłaty cukrowe, nie ma jeszcze rozporządzeń w tym kierunku w związku z tym te dopłaty faktycznie będą rozpatrywane w terminie późniejszym. Będą przesuwane i będą czekali na decyzje Ci, co nie składali o dopłaty energetyczne i Ci, którzy nie zmienili umów (jeśli chodzi o buraki cukrowe), faktycznie będą w pierwszym rzędzie rozpatrywani, a tu musimy czekać na stosowne rozporządzenia. Taka jest informacja od Kierownika Agencji Restrukturyzacji.

Odpowiadając na pytanie Pana Darczuka, są to firmy, które działają na naszym terenie tj. Agrolex, Agrobest, GS Pyrzyce, GS Banie, Centrala Nasienna, Glenkore, te firmy będą skupowały z tymże żadna z firm nie chce się wypowiadać co do ceny. Cena ma być dosyć wysoka i skup przez okres tych trzech miesięcy będzie odbywał się (tak twierdzą) sprawnie, będzie taka sytuacja, że jest dosyć dużo zbóż również zakontraktowanych na cele energetyczne i to zboże będzie szło również za granicę. Po za tym będzie również rozładowane to napięcie skupowe, nie będzie się odbywał skup na naszym terenie tylko młynarze z centralnej Polski będą zabiegać jak zwykle o naszą pszenicę jakościową, która z reguły jest dobra, chyba że pogoda spłata nam figle.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Brałem udział w posiedzeniu Komisji Rolnictwa i przysłuchiwałem się jak Komisja dyskutuje z zaproszonymi gośćmi, na tą okoliczność przedłożyłem pismo (Druk Nr 105/07), w którym napisałem wiele tematów pokazałem, które powinny jakby w sposób wystarczający wypełnić temat, o którym dzisiaj rozmawiamy „Stan rolnictwa i perspektywa rozwoju oraz przygotowanie podmiotów skupowych do skupu zbóż”. Jak zauważyłem rozmawiamy o skupie zbóż natomiast stan rolnictwa, perspektywa rozwoju jak do tej pory na razie nie miała miejsca. Co do wypowiedzi Radnego Darczuka chciałem uspokoić, że każdego roku informacje są przesyłane do Sołectw na tablice i nie tylko o podmiotach, które zamierzają skupować. Od kiedy termin to nie do końca można określić, ponieważ nie wiemy, kiedy będą żniwa. Żyjemy w gospodarce rynkowej niestety również i w rolnictwie, aczkolwiek ten sektor powinien być inaczej regulowany i na pewno taką informację w czasie, na czasie, w odpowiednim czasie przekażemy wszystkim zainteresowanym.

Do punktu 7 porządku

Ocena współpracy Gminy Pyrzyce z jednostkami działającymi na rzecz rolnictwa (Druk Nr 104/07).

Informacja stanowi załączniki Nr 11 do protokołu.

Opinie stałych Komisji Rady:

 1. K. Rolnictwa i Ekologii - opinia stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.

Przewodnicząca K. Rolnictwa i Ekologii - Z. Leszczyńska - Chciałam jeszcze dodatkowo powiedzieć do tej oceny współpracy o tym, co Pan Burmistrz przed chwilą powiedział. Rolnicy będą na bieżąco informowani nie tylko przez Gminę, ale również przez Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego i mogą uzyskiwać wszystkie potrzebne dane nie tylko związane ze skupem. Chciałabym przypomnieć, że zostało już niewiele dni, bo do końca czerwca należy składać wnioski o dopłaty do materiału siewnego kierowane do ARR. Pomagamy w wypełnianiu tych wniosków i rolnicy jeszcze przychodzą i proszę, żebyście Państwo przekazali rolnikom. Ponadto ARR przedłużyła również termin składania rozliczeń kwot mlecznych bezpośrednich, kwoty hurtowe rozlicza mleczarnia, ale kwoty mleczne bezpośrednie do końca czerwca, a początkowo był termin do 14 maja i proszę o przekazanie takich danych.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Ogłosił przerwę.

Przerwa od 11:20 do 11:30

Po przerwie

Wyszedł Radny A. Jakieła - godz. 11:20

Stan Radnych na sali - 14

Do punktu 8 porządku

Działalność Burmistrza na rzecz rozwoju Gminy Pyrzyce w tym rozwoju gospodarczego (Druk Nr 103/07 i 110/07).

Informacja Druk Nr 103/07 stanowi załączniki Nr 13 do protokołu.

Informacja Druk Nr 110/07 stanowi załączniki Nr 14 do protokołu.

Opinie stałych Komisji Rady:

 1. K. Budżetu - opinia stanowi załącznik Nr 15 do protokołu;

 2. K. Rolnictwa i Ekologii - opinia stanowi załącznik Nr 16 do protokołu.

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionej informacji.

Do punktu 9 porządku

Informacja o działaniach gminy związanych z organizacją wypoczynku letniego dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem rodzin najuboższych (Druk Nr 107/07).

Informacja stanowi załączniki Nr 17 do protokołu.

Opinie stałych Komisji Rady:

 1. K. Edukacji- opinia stanowi załącznik Nr 18 do protokołu;

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Jednostki naszej Gminy przede wszystkim PDK, OSiR plus Sołectwa na przestrzeni ostatnich lat swój dynamizm zwiększają, jeżeli chodzi o zaangażowanie organizacyjne i finansowe na rzecz zagospodarowania wolnego czasu, szczególnie w wakacje to się daje zauważyć, ale bywa tak, że również i Kluby Sportowe, Spółdzielnie Mieszkaniowe, Straże Pożarne też się angażują, a więc tych chętnych do uczestniczenia w organizowaniu czasu wolnego na terenach wiejskich i w mieście, tych organizacji przybywa, co sobie wysoko cenię i bardzo chwalę, a jednocześnie w tym przypadku, jeżeli jest inicjatywa oddolna to czuję się odpowiedzialny, aby również wspierać w różny sposób. Wiadomo, że budżet Gminy nie jest z „gumy”, budżet Gminy ma pewne tytułu zaznaczone, a w szczególności budżet tegoroczny, gdzie Burmistrz nie ma wolnych pieniędzy do dyspozycji w różnych sytuacjach, staram się i myślę, że Sołtysi o tym wiedzą, nie tylko Sołtysi, bo Kluby Sportowe również, staram się pomagać lub też wychodzić z własną inicjatywą wspierania finansowego i organizacyjnego różnych przedsięwzięć. Sądzę, że i również w tym roku tak się stanie, że już na tych spotkaniach z Radami Sołeckimi, o których mówiłem, aczkolwiek one idą w innym kierunku, również mówimy o sprawach bieżących. Oczywiście jak zawsze dotychczas, jak teraz i na przyszłość pieniędzy ciągle będzie za mało, bo apetyt rośnie w miarę jedzenia, ale jesteśmy po to, aby o to zadbać.

W pierwszym tygodniu lipca we wszystkich Sołectwach na tablicach ogłoszeń jak również tablicach nasze sprawy i myślę, że w Radio Lipiany jeden komunikat wydamy, że również Pulsie Powiatu (aczkolwiek ukaże się w połowie lipca) taka informacja dotycząca, gdzie i co się będzie działo będzie dostępna dla naszych mieszkańców szczególnie do dzieci i młodzieży. Dołożymy starań, żeby organizacja wolnego czasu w tym roku nie odbiegała i minus w porównaniu do roku ubiegłego.

Radny S. Ryżyk - Czytając informację znalazłem jeden słuszny wniosek i on brzmi tak „Dla dzieci i młodzieży pozostających w czasie wakacji w domu oraz bez odpowiedniego zabezpieczenia im opieki rodziców, najlepszą formą są półkolonie.” Myślę, że w tej opisowej tabeli organizacji tego wypoczynku tych półkolonii mi trochę brakuje. Sądzę, że to jest rzeczywiście najlepsza forma i powinniśmy, jeśli już nie w tym roku, bo być może już jest za późno, to na lata następne zwrócić na to uwagę. Przecież mamy dosyć bogatą bazę szkół, sądzę, że to można wykorzystać, mamy też (nie wiem jak on będzie przebiegał w tym roku, ale sądzę, że powinien przebiegać tak jak w latach poprzednich) program dożywiania dzieci z tych najuboższych rodzin w czasie wakacji i sądzę, że te inicjatywy powinniśmy połączyć. Sądzę, że w każdej szkole powinna być organizowana półkolonia na okres wakacyjny, taki jest mój wniosek, jeśli już nie w tym roku (rozumiem, że jest już dość późno) to na lata następne bardzo bym prosił o rozpatrzenie takiej możliwości.

Radny W. Darczuk - Panie Burmistrzu nie chcę posądzać Pana o coś gorszego, ale w tym sprawozdaniu jest również PBP i czytam w pionie środkowym, że ta PBP ma bardzo szeroką ofertę nie tylko w Pyrzycach, ale piękne oferty są w filii: filia Ryszewko, filia Okunica, filia Sady, filia Żabów, filia Brzesko, filia Mielęcin, filia Krzemlin, ja szczególnie sobie to cenię. Może Pan to przeoczył, ale chciałem to uzupełnić, ponieważ pominięto PBP, czyli wszystkie filie, to gratulacja dla Pani Dyrektor i dla pracowników.

Chciałbym, bo padło sformułowanie na wczorajszej naszej Komisji, że oferty wypoczynku stawiamy dla dzieci i młodzieży rodzin najuboższych i faktycznie te tematy tak się już powtarzają, że ta młodzież nieraz była już kilka razy w jednym, czy drugim miejscu (Pani Burmistrz również to potwierdziła), my poszliśmy dalej, a może wyjść z tymi ofertami dla rodzin średniozamożnych może wtedy ta oferta byłaby bardziej korzystna, bo skorzystałaby ta młodzież, z której nie skorzystała młodzież z rodzin najuboższych. Ta ofertę przedstawiamy i proszę również mieć to na uwadze przy planowaniu na następny rok.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Panie Radny Darczuk ja powiedziałem przede wszystkim PDK, OSiR i Sołectwa, bo przede wszystkim te 3 jednostki są bardzo zaangażowane, PBP towarzyszy również tym jednostkom nie wszędzie, nie zawsze, ponieważ nie wszędzie jest taka potrzeba, albo zainteresowanie. Z autopsji, czy z doświadczenia minionych lat wiemy, gdzie biblioteka ma największe powodzenie i ona tam jest. Aczkolwiek ma Pan rację z książką trzeba wychodzić, książka uczy logicznego myślenia, kreowania myśli itd. Zawsze podkreślam, że książka jest ważniejsza niż telewizja, radio i inna przekaźniki mediów, a więc zgadzam się i szanuję tą instytucję i powtarzam, nie wyłączyłem PBP tej z oferty wakacyjnej.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poprosił Pana Radnego S. Ryżyka o sprecyzowanie wniosku.

Radny S. Ryżyk - Rada wnioskuje o uwzględnienie w miarę możliwości w roku bieżącym, jeśli nie to w latach następnych, konieczności organizowania półkolonii we wszystkich szkołach podstawowych naszej Gminy.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie wniosek Radnego S. Ryżyka.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Wniosek uzyskał akceptacje Rady.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Dodałbym do tego jakby można było rozpocząć półkolonię od pałacu w Krzemlinie - jest tam jezioro, Radny z Krzemlina i wszystko pasuje.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Mamy nadzieję, że to odbędzie się przy finansowym wsparciu Spółdzielni Mieszkaniowej w Krzemlinie.

Do punktu 10 porządku

Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników (Druk Nr 112/07).

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 19 do protokołu.

Opinie stałych Komisji Rady:

 1. K. Budżetu desygnuje do Zespołu Radnego Mariusza Majaka - opinia stanowi zał. Nr 20 do protokołu;

 2. K. Edukacji desygnuje do Zespołu Radnego Walentego Darczuka - opinia stanowi załącznik Nr 21 do protokołu;

 3. K. Rolnictwa i Ekologii desygnuje do Zespołu Radnego Mirosława Gryczkę - opinia stanowi zał. Nr 22 do protokołu.

Radny M. Majak - Wyraził zgodę na kandydowanie do Zespołu opiniującego kandydatów na ławników.

Radny W. Darczuk - Wyraził zgodę na kandydowanie do Zespołu opiniującego kandydatów na ławników.

Radny M. Gryczka - Wyraził zgodę na kandydowanie do Zespołu opiniującego kandydatów na ławników.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników (Druk Nr 112/07)w składzie:

 1. Radny Walenty Darczuk;

 2. Radny Mirosław Gryczka;

 3. Radny Mariusz Majak.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Stwierdził, że uchwała została podjęta. Uchwała Nr XI/78/07 stanowi załącznik Nr 23 do protokołu.

Do punktu 11 porządku

Projekt uchwały w sprawie powołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Pyrzycach (Druk Nr 106/07).

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 24 do protokołu.

Opinie stałych Komisji Rady:

 1. K. Budżetu- opinia stanowi zał. Nr 25 do protokołu.

 2. K. Edukacji - opinia stanowi zał. Nr 26 do protokołu.

 3. K. Rolnictwa i Ekologii - opinia stanowi zał. Nr 27 do protokołu.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Z mocy ustawy Kierownikiem USC jest Burmistrz - kierownik jednostki w tym momencie, ale ustawodawca dopuszcza powołanie kierownika i kierownikiem USC jest Pani Aleksandra Wszoła. Od momentu, kiedy Pani Aleksandra Wszoła (należy wspomnieć, że do czasu powołania Pani Aleksandry Wszoły tę czynność przez pół roku wykonywał Burmistrz i kierownika nie mieliśmy), często bywają sytuacje, że Pani Kierownik jest na urlopie, czy też na wyjeździe służbowym, a trzeba w trybie pilnym przyjąć takie dokumenty i podpisać jak uznanie dziecka, przyjmowanie zapewnienia ślubu, czy też nadanie dziecku nazwiska i inne czynności, absorbuje dodatkowy czas, którego Burmistrz nie ma za wiele. Dziękuję Komisjom Rady Miejskiej, które wypowiedziały się i pozytywnie zaopiniowały tenże projekt uchwały. Jest na sali Pani Karolina Rutkiewicz, która ma doświadczenie w tym zakresie, osobiście jako pracodawca oceniam pracę bardzo dobrze i proszę o przyjęcie tejże uchwały.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Pyrzycach (Druk Nr 106/07). Zastępcą Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego została Pani Karolina Rutkiewicz.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Stwierdził, że uchwała została podjęta. Uchwała Nr XI/79/07 stanowi załącznik Nr 28 do protokołu.

Do punktu 12 porządku

Projekt uchwały w sprawie zmiany zasad udzielania stypendium Burmistrza Pyrzyc dla uczniów (Druk Nr 102/07).

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 29 do protokołu.

Opinie stałych Komisji Rady:

 1. K. Budżetu- opinia stanowi zał. Nr 30 do protokołu;

 2. K. Edukacji- opinia stanowi załącznik Nr 31 do protokołu;

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany zasad udzielania stypendium Burmistrza Pyrzyc dla uczniów (Druk Nr 102/07).

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Stwierdził, że uchwała została podjęta. Uchwała Nr XI/80/07 stanowi załącznik Nr 32 do protokołu.

Do punktu 13 porządku

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 115 położona w obrębie geodezyjnym Letnin Gmina Pyrzycach (Druk Nr 101/07).

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 33 do protokołu.

Opinie stałych Komisji Rady:

 1. K. Budżetu- opinia stanowi zał. Nr 34 do protokołu.

 2. K. Rolnictwa i Ekologii - opinia stanowi zał. Nr 35 do protokołu.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 115 położona w obrębie geodezyjnym Letnin Gmina Pyrzycach (Druk Nr 101/07).

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Stwierdził, że uchwała została podjęta. Uchwała Nr XI/81/07 stanowi załącznik Nr 36 do protokołu.

Do punktu 14 porządku

Projekt uchwały w sprawie najmu gruntu stanowiącego własność gminy Pyrzyce (Druk Nr 108/07).

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 37 do protokołu.

Opinie stałych Komisji Rady:

 1. K. Budżetu- opinia stanowi zał. Nr 38 do protokołu.

 2. K. Rolnictwa i Ekologii - opinia stanowi zał. Nr 39 do protokołu.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie najmu gruntu stanowiącego własność gminy Pyrzyce (Druk Nr 108/07).

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Stwierdził, że uchwała została podjęta. Uchwała Nr XI/82/07 stanowi załącznik Nr 40 do protokołu.

Do punktu 15 porządku

Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność gminy Pyrzyce (Druk Nr 109/07).

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 41 do protokołu.

Opinie stałych Komisji Rady:

 1. K. Budżetu- opinia stanowi zał. Nr 42 do protokołu.

 2. K. Rolnictwa i Ekologii - opinia stanowi zał. Nr 43 do protokołu.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność gminy Pyrzyce (Druk Nr 109/07).

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Stwierdził, że uchwała została podjęta. Uchwała Nr XI/83/07 stanowi załącznik Nr 44 do protokołu.

Do punktu 16 porządku

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości na rzecz najemców (Druk Nr 114/07).

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 45 do protokołu.

Opinie stałych Komisji Rady:

 1. K. Budżetu- opinia stanowi zał. Nr 46 do protokołu.

 2. K. Rolnictwa i Ekologii - opinia stanowi zał. Nr 47 do protokołu.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Chciałem poinformować zebranych, iż ten projekt uchwały nie jest autorstwa Burmistrza, więc Burmistrz tego projektu uchwały nie przedkłada. Natomiast z mojej wiedzy wynika, iż moi pracownicy wydziału merytoryczni informowali Radnych, którzy są inicjatorami tego projektu uchwały, w sposób wyczerpujący taką mam wiedzę. Moje stanowisko w tej materii było przedstawiane w poprzedniej kadencji, także proszę to do protokołu.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poinformował, że jest to uchwała zgłoszona przez trzech Radnych i jest ona powieleniem uchwały z poprzedniej kadencji Rady Miejskiej, gdzie wtedy Rada nie wyraziła zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości na rzecz najemców. Jest to działka Nr 32/1 o pow. 0,1875 ha poł. W obrębie Nr 2 miasta Pyrzyce stanowiąca własność Gminy Pyrzyce. Odczytam uzasadnienie do projektu uchwały.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości na rzecz najemców (Druk Nr 114/07).

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 14; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Stwierdził, że uchwała została podjęta. Uchwała Nr XI/84/07 stanowi załącznik Nr 48 do protokołu.

Do punktu 17 porządku

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Pyrzyce na 2007 rok (Druk Nr 113/07).

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 49 do protokołu.

Opinie stałych Komisji Rady:

Przewodniczący K. Budżetu- R. Grzesiak- Muszę stwierdzić, że ani Pan Burmistrz, ani jego Zastępca nie widzieli potrzeby, żeby uczestniczyć w posiedzeniu tejże Komisji. Uważam, że źle się stało, niemniej jednak osoby, które uczestniczyły na ile były w stanie udzieliły nam wyczerpujących odpowiedzi. Odczytam opinię.

 1. K. Budżetu- opinia stanowi zał. Nr 50 do protokołu;

 2. K. Edukacji- opinia stanowi załącznik Nr 51 do protokołu;

 3. K. Rolnictwa i Ekologii - opinia stanowi zał. Nr 52 do protokołu.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Odniosę się do pierwszej wypowiedzi Pana Przewodniczącego Grzesiaka, co do pozostałej części poproszę Panią Skarbnik, żeby zabrała głos.

Panie Przewodniczący myślę, że najpierw należałoby zapytać o powody, dlaczego nie było Zastępcy, ani Burmistrza, aczkolwiek będą sytuacje podobne ze strony Radnych, ja ich nie wykorzystam, żeby mówić, że nie było. Bardzo dyplomatyczna jest moja wypowiedź, ale skoro nie było zapytania to i nie będzie odpowiedzi, dlaczego nie było, ale Burmistrza reprezentował Sekretarz Gminy, Zastępca obsługiwała Komisję Edukacji i jeżeli jesteście Państwo niezadowoleni ze współpracy w tym dniu z Panem Sekretarzem to proszę mi to powiedzieć. Natomiast jestem zbudowany tym, iż dwie Komisje, a w szczególności Komisja Rolnictwa i Ekologii, która ma w swej nazwie ekologie, a więc czystość, zaopiniowała pozytywnie, a tam dotyczy to m.in. spraw związanych z kompetencjami tejże Komisji.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Korzystając z zajmowanej funkcji stwierdzam autorytatywnie, że nie ma ważniejszej sprawy od posiedzeń Komisji i Sesji Rady Miejskiej.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - W tym przypadku była ważniejsza sprawa.

Radna S. Jemielity - Pan Przewodniczący R. Grzesiak przedstawił stanowisko K. Budżetu, jestem członkiem K. Budżetu moja opinia była inna i chciałam tu wyrazić swoją wolę, co do kwoty 15.000 zł. Zdjęcie z Działu 900, w §4300 jest kwota 15.000 zł przeniesiona do Działu 700 §4610 na konto koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Moja opinia była taka, że na ten moment z tego względu, że Pani Skarbnik otrzymała tytuły wykonawcze, a jest określony termin zapłaty, także tutaj słusznie ta kwota na chwilę obecną została przeniesiona, z tymże moje zdanie jest takie, że z chwilą, kiedy w dalszej części (za miesiąc, czy dwa) będą spływały dochody z tytułu poniesionych egzekucji, wpływ powróci z powrotem na ten rozdział. Moim zdaniem jest to słuszna opinia i tak powinniśmy postąpić, bo Pani Skarbnik nie ma skąd wziąć pieniędzy i nie ma sytuacji takiej, żeby wyegzekwować w jakiś sposób pieniądze i zrealizować tytuły wykonawcze.

Przewodniczący K. Budżetu - R. Grzesiak - Ustosunkowując się do tego, co powiedział Pan Burmistrz, prośba była taka, żebyśmy ustalali Komisje z miesięcznym wyprzedzeniem wobec powyższego ja rozumiem, że ostatni raz teraz będziemy ustalać komisje z dnia na dzień i wtedy Pan Burmistrz znajdzie dla nas czas. Nie uważam, żeby z tych dwóch osób nie mogła któraś być. Jeżeli chodzi o współpracę z Panem Sekretarzem to jest ona idealna i w tym zakresie, w jakim ma mieć wiedzę, to ją ma i to wystarczy. Natomiast w tym zakresie niezbędna była obecność kogoś z Państwa i myślę, że na ten temat nie powinniśmy więcej dyskutować.

Wiceprzewodniczący RM - M. Gryczka - Chciałem się odnieść do propozycji dotyczącej zmiany w zakresie wydatków budżetu w Dziale 921 kultura ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92109 w §2480 dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- 5.510 zł. Ponieważ do chwili obecnej nie ma jeszcze pełnego rozliczenia z odbytej cyklicznej corocznej imprezy Pyrzyckie Spotkania z Folklorem, proponuję, żeby tej kwoty 5.510 zł na dzień dzisiejszy nie przekazywać dla tej jednostki, do chwili pełnego rozliczenia wydatków na tą imprezę. Są to zarobione pieniążki, niemniej pytaliśmy na naszej komisji, jaka jest skala wydatkowa i wydaje mi się, że w pewnym momencie możemy pogubić rachunki.

Skarbnik Gminy - D. Bartków - Najpierw w kwestii 15.000 zł, co do kosztów postępowania egzekucyjnego. W budżecie Gminy na rok 2007 nie zostały zaplanowane koszty na tytuły ani zastępstwa procesowego, ani też kosztów komorniczych. Na dziś zrealizowaliśmy kwotę blisko 13.500 zł, gdzie są tytuły egzekucyjne i poniesione koszty w roku 2006 na wydane klauzule. Jest deklaracja i jest wydana klauzula wykonalności, gdzie komornik rozpoczyna swoją pracę. Dziś od miesiąca maja zaczynają wpływać wezwania do uzupełnienia wniosków i my mamy 7 dni na zapłacenie tych pieniążków. Ponieważ zmian w budżecie na rok 2007 dokonujemy na wniosek wydziału merytorycznego, który zaproponował kwotę 15.000 zł zdjęcia z Działu 900 i przeniesienie do działu 700 więc tak też został ułożony ten budżet po zmianach. Niezrealizowanie tych wezwań komornika spowodowałoby to, że zakańcza się proces egzekucji i koniec, a koszty poniesione w ubiegłym roku idą w niwecz, a są to znaczne pieniążki.

Co do rozliczenia folkloru, ja przedstawiłam kwotę, ponieważ nadal wpływają jeszcze faktury, jest jeszcze w całości folklor nie rozliczony, na dzisiaj wiem, że jeszcze jedna faktura nie wpłynęła, zgodnie ze zleceniem kwota jest podana, ale ja jeszcze nie wiem, czy faktura będzie o 10 zł niższa, czy wyższa w związku z tym nie możemy podawać całego rozliczenia folkloru. Kwota 5.510 zł została zaproponowana przez wydział merytoryczny w związku z tym, że są zobowiązania w PDK, są faktury, terminy, dlatego ta niezbędna kwota została zaproponowana przez wydział i wprowadzona do zmian budżetu.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Niezbyt przyjemnie się słucha takich informacji jak to, że nie została jakaś kwota zaplanowana w budżecie. Pytania są dwa zasadnicze w związku z tym: dlaczego nie została zaplanowana i kto nie dopilnował swoich obowiązków? Nie przypominam sobie, aby to Rada „wycięła” te sprawy z budżetu, takich zmian nie było.

Ponieważ nie jestem uczestnikiem żadnej z komisji, a sprawy budżetu są mi bardzo bliskie to pozwolę sobie nie zgodzić się z Panią Radną Jemielity, że Pani Skarbnik i Pan Burmistrz nie mają skąd wziąć tych pieniędzy. Ja osobiście uważam, że utrzymanie zieleni w miastach i Gminie, czyli na naszych pięknych wioskach jest ostatnim miejscem skąd powinniśmy te pieniądze brać. Jeżeli już to weźmy te pieniądze np. z funkcjonowania Urzędu Miejskiego (przepraszam bardzo), tam myślę, że też odbędzie się to z mniejszą szkodą i co do powrotu tych środków wszyscy wiemy dokładnie jak to jest, że najczęściej się o takich tematach zapomina. Natomiast chciałbym tutaj poprzeć wniosek i stanowisko Pana Mirosława Gryczki. Ad vocem dla Pani Skarbnik, rzeczywiście potwierdza Pani to sformułowanie, którym posługiwał się Pan Radny Gryczka, że nie jest rozliczony folklor, a wydaje mi się również osobiście, że te środki uzyskane w kwocie 5.510 zł one powinny trafić właśnie na rozliczenie tego folkloru. Była jakaś dziwna informacja na Komisji Edukacji, że te pieniądze zostaną przeznaczone (zresztą na bardzo szczytny cel, co do tego nie mam żadnej wątpliwości) na stroje dla zespołu „Jaworek”, a to ma trochę (bardzo przepraszam) niewiele z folklorem. Jeżeli te środki zostały „zarobione” podczas spotkań z folklorem to powinny tam trafić i dlatego zasadne jest, żebyśmy poczekali na to, aby to rozliczenie nastąpiło i wtedy zobaczymy ile tych środków jest potrzebnych.

Radna S. Jemielity - Moja opinia była wyraźna, co do tych 15.000 zł, żeby w tej chwili dokonać przesunięcia z §4300 utrzymanie zieleni na konto 4610 na chwilę obecną, bo Pani Skarbnik ma tytuł i termin 7 dni do zapłaty, a z chwilą wpływu środków z powrotem te środki przekazać decyzją Rady na §4300 utrzymanie zieleni. Chyba to nie jest zła opinia i nie jest zła decyzja na chwilę obecną, jeżeli taka sytuacja zaistniała. Myślę, że w tej chwili te 15.000 zł zaprocentuje wielokrotnie, ponieważ te kwoty będą ściągalne i będzie możliwość zwielokrotnienia tej kwoty.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Doskonale zrozumiałem Pani wypowiedź tylko uważam, że akurat z tego Działu i Rozdziału branie tych środków powinno być ostatnie. Również przypominam, że najczęściej kończy się to tym, że tak już pozostanie i nikt nie wraca do sprawy związanej z powrotem tych środków.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Pani Skarbnik musiałaby sięgnąć do projektu budżetu, bo ja też nie pamiętam, czy były planowane i w jakiej wysokości, bo jest bardzo istotne. Natomiast jestem zdumiony wypowiedzią Pana Przewodniczącego Grzesiaka i na początek zacytuje Goethego, który powiedział, że „jeżeli nie otworzysz oczu to nie znaczy już, że wszystko widzisz”. W związku z tym skoro słyszałem tutaj, iż z Sekretarzem na Komisji współpraca idealna, a był moim reprezentantem na Komisjach do wszystkich projektów uchwał, w związku z tym ta wypowiedź jest dla mnie niezrozumiała. Pan Andrzej Ogrodowicz nie jest sekretarzem Urzędu, a jest sekretarzem Gminy Pyrzyce, tak dla przypomnienia. Oczywiście zgadzam się z Panem Przewodniczącym, że czystość, porządek powinny być ostatnim sektorem finansów publicznych, aby uszczuplać, ale wiem, że tego nigdy nie usłyszę w moim kierunku, ale będę jeszcze miał okazję zabrać głos w wolnych wnioskach, że miasto ładnie wygląda. Ostatnio słyszałem, że nawet wygląda tylko dlatego, że pewna z firm otrzymała certyfikat. Szanowni Państwo, ile nas kosztuje i pracowników wydziału gospodarki komunalnej, różnymi sposobami i metodami robimy, żeby to nasze miasto wyglądało pięknie, bo taka jest ocena. Byłbym ostatni idący tą drogą, że zabieramy 15.000 zł, przeznaczamy na inne bardzo ważne zadania, a z tego tytułu będzie w mieście brudno. Na pewno nie, tak nie ma i tak nie będzie. Jeszcze raz podkreślam, w sposób różny, przeróżny wykonujemy, szukamy tańszych wykonawców, żeby ten publiczny grosz zaoszczędzić. Przypomnę w ubiegłym roku, kiedy z roku na rok pieniądze na czystość miasta są co raz mniejsze, a my wykonujemy te prace w inny sposób, w różny sposób, z oszczędności kupujemy kwiaty, ławki, urządzenia itd., a więc to nie tak.

Natomiast jest zasadą, że pieniądze, które zostały zarobione podczas Pyrzyckich Spotkań z Folklorem, głównym organizatorem jest PDK i tam pieniądze powinny trafić i sądzę, że była to normalna, uczciwa propozycja, która została zawarta w projekcie uchwały.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Z jednym się nie zgodzę, że co rok jest coraz mniej pieniędzy na zieleń i estetykę miasta, otóż nie jest to Panie Burmistrzu prawdą, proszę sprawdzić, przynajmniej na poziomie wykonania roku poprzedniego, środki przez Radę są przeznaczane na ten cel i nigdy nie było tak, żeby te środki były zmniejszane. Proszę to sprawdzić, ja akurat przygotowując się do tej sesji te tematy sobie posprawdzałem i nie jest to prawdą.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie wniosek K. Budżetu, aby w projekcie uchwały nie dokonywać zmniejszenia w Dziale 900 Rozdział 90004 o kwotę 15.000 zł, jednocześnie nie wyrazić zgody na zwiększenie o tą samą kwotę w Dziale 700 Rozdział 70004.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 10; przeciw - 4; wstrzymało się - 0;

Wniosek uzyskał akceptacje Rady.

Wiceprzewodniczący RM - M. Gryczka - Sformułował wniosek, aby na ten moment nie przekazywać kwoty 5.510 zł w formie dotacji dla PDK do czasu pełnego rozliczenia się z folkloru i wstrzymać decyzję odnośnie przekazania tych środków.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie wniosek Pana Wiceprzewodniczącego M. Gryczki.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 10; przeciw - 4; wstrzymało się - 0;

Wniosek uzyskał akceptacje Rady.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Pyrzyce na 2007rok (Druk Nr 113/07) wraz z wnioskami przyjętymi przez Radę.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 14; za - 10; przeciw - 3; wstrzymało się - 1;

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Stwierdził, że uchwała została podjęta. Uchwała Nr XI/85/07 stanowi załącznik Nr 53 do protokołu.

Do punktu 18 porządku.

Odpowiedzi Burmistrza na zgłoszone zapytania.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Ten punkt rozpoczął Pan Przewodniczący z takim jakby ubolewaniem, po części się zgadzam, nie odpowiedziałem, przypomnę, że był to ostatni maja - sesja, 1 czerwca - dzień dziecka, a dzieciom należy poświęcać dużo czasu w związku z tym tez tak się działo. Potem 7 czerwca było Boże Ciało, ja się nie tłumaczę, moja odpowiedź nie jest powodem tłumaczenia się, powinno być w ciągu siedmiu dni i wszystko, będę dokładał starań, żeby tak było i myślę, że w takim przypadku słowo przepraszam dla Radnych się należy, co czynię. Nie dlatego, że należy się administracyjnie, ale dołożę starań, ze to co powiem, żeby się wypełniło i poczta w tym przypadku też niezbyt sprawnie działa.

 • Radny M. Osękowski - ul. Stargardzka, stukają studzienki - wystąpię z takim pismem do Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, aby sprawdzili, co tam się takiego dzieje i usunęli, aby ta działalność była konkretna.

  • Ul. Szkolna - brak oznakowania - jest to droga powiatowa. W tej chwili chciałbym zaapelować do Radnych Powiatu, którzy otrzymali mandat od mieszkańców Gminy Pyrzyce, żeby na sesji Rady Powiatu również zwracali uwagę na drogi powiatowe, ponieważ jak do tej pory tego doprosić się nie mogę, a w tym przypadku dotyczy to Radnych, którzy otrzymali głosy mieszkańców miasta Pyrzyce. W zasadzie na każdej sesji są tematy dotyczące infrastruktury powiatowej w naszym mieście, czy na terenach wiejskich i sądzę, ze taki głos powinien paść. Dziwne, że nasi Radni zauważają, za co dziękuję, a nasi koledzy tego nie zauważają, czy też nie artykułują.

 • Radny W. Dardczuk - ul. Bogusława - drzewa. Ten teren mieści się w obszarze Generalnej Dyrekcji, pismami zasypujemy. Poprzedni Dyrektor F. Gilewski na mój widok ciągle miał pretensje, że u wszystkich jakoś jest w porządku, tylko u ciebie ciągle źle, ciągle źle, bo ciągle się pisze i się dzwoni. Ostatnia odpowiedź jest w tej materii, iż generalnie Dyrekcja Dróg Publicznych jest przeciwna gęstościom zadrzewień i sadzenia różnych kwiatów twierdząc, że to utrudnia utrzymanie terenów i z tym trzeba się zgodzić, ale chcemy miasto mieć ładne, piękne i domagamy się pewnych nowych rozwiązań, na co jest pismo i można się z nim zapoznać, że tak autentycznie jest.

 • Lekarz sportowy - na pewno jest taka potrzeba, aczkolwiek kluby sportowe radzą sobie w inny sposób. Jest taka potrzeba i myślę, że tym zakresem powinien zająć się Powiat porozumiewając się z wszystkimi minami, bo wtenczas miałby sens i cel. Swego czasu były na ten temat prowadzone rozmowy niezobowiązujące, ale takie były.

 • GZP „Pyrzyckie szambo” - zdziwiony jestem, że akurat nie zareagowano na ten temat w tym zakresie, ale również odpowiedź merytoryczną Pan Radny otrzyma.

Wyszedł Radny M.Osękowski - godz. 12:26

Stan Radnych na sali - 13

 • Radny M. Gryczka - poruszył kilka kwestii ja myślę, że w tej materii kilka zdań więcej się należy. Sądzę, że Radni zdecydujcie się jak artykułować pewne tematy. Jeżeli jest coś zrobione nie tak adresem jest Burmistrz o pewnym nazwisku w tej kadencji, jeżeli wszystko jest dobrze to wyszukuje się pracowników. Natomiast myślę, że to świadczy o klasie i o wiedzy, ponieważ na temat klasy nie będę się wypowiadał, a na temat wiedzy będę się wypowiadał, bo jest jeden z artykułów ustawy o samorządzie gminnym art. 33, który mówi, że burmistrz wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Gminy. Zachowanie się inne niż takie podważa autorytet burmistrza i myślę, że dobrą byłoby dewizą, żebyśmy akurat pewien poziom utrzymali i tyle na temat koszy, aczkolwiek jak z informacji Radny przeczyta, polecenie takie dotyczące czystości miasta było. Pan pracownik Herman za to odpowiada i wykonał, natomiast sprawdziłem i nie bardzo jestem zadowolony, bo akurat na plaży, gdzie przebywa dużo ludzie kosze są za małe, a niebezpieczeństwem jest postawić duży kosz, bo los tego kosza może być taki jak przy Sicinie, kiedy zdjęcia były pokazane, kosz w połowie był zanurzony w wodzie i pewnie takie zagrożenie też by było.

 • Co do Państwa Minta - Panie Radny - Wiceprzewodniczący, Szanowni Państwo proszę mi wybaczyć, że nieraz może rzadko sięgam do przeszłości, ale był taki czas Panie Wiceprzewodniczący - kierowniku wydziału rolnictwa Urzędu Miejskiego, to nie jest sprawa nowa Państwa Minta w Leninie i sprawę można było dawno rozstrzygnąć. Ja próbowałem na wszelkie sposoby negocjacji, rozmów, prosiłem tutaj w trójkę razem Pana Kuźmińskiego, Panią Kiełbasa, Państwa Minta, razem, z osobna, w dwójkę, w takim układzie, w takim układzie, szukałem rozwiązania, bo temat był bardzo delikatny. Różne metody i sposoby, żadna propozycja nie została przyjęta i „konia z rzędem” temu kto ten konflikt trwający od wielu, wielu lat załatwiłby, bo to się nie udało nikomu i ja próbowałem i też się nie udało. Wkroczył sąd, który temat załatwił. Takie granie na uczuciach to nie wiadomo, czy to jest wynik zaniechań z lat poprzednich, jeszcze przede mną, czy moich i myślę, że to tak troszeczkę nie przystoi, chociaż ludzkim zdrowiem gra się również w tej sali od czasu, do czasu też.

Wyszedł Radny D. Błażejewski - godz. 12:28

Stan Radnych na sali - 12

 • Radny J. Utnik - maj - jeżeli jest dobra współpraca między pracownikiem merytorycznym, Kierownikiem, a Sołtysem, nawzajem się komunikują kiedy ma przyjechać, odwieźć itd. to wszystko jest OK., tutaj coś nie do końca zostało wypełnione, ale dołożymy starań, żeby tak nie było. Na pewno takie akcje będą organizowane, bo jest taka potrzeba. Pytanie w drugiej części było, czy będą takie akcje ogłaszane, na pewno takie akcje będą ogłaszane, co jakiś czas.

 • Radna J. Kołatkiewicz - temat cmentarza, wykoszenie trawy w Brzesku - mam zobowiązanie wobec Ks. Proboszcza Januarego, który już dzwonił do mnie do domu, z pewnością niedługo ten temat będzie wyglądał inaczej.

 • Przewodniczący RM - A. Gumowski - ścieżka rowerowa - po tych deszczach trawa szybko rośnie, przedwczoraj jechałem do Giżynu i samochodem ciężko było przejechać na d Miedwie, bo się trawa wyłożyła i również przy tej ścieżce.

 • Film - sądziłem i sądzę dalej, że jeżeli K. Rewizyjna tym tematem się zajmowała, z tego tytułu jest protokół i ja nie pamiętam, czy są jakieś konkretne wnioski, zarzuty w tej materii. Uznałem jako sprawę zakończoną, jeżeli Pan Przewodniczący uznaje, że nie.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Nie wpłynął jeszcze protokół, ale ja wyrażę zgodę na to, żeby jednak Pan w ciągu siedmiu dni mi odpowiedział, jeżeli to jest możliwe.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - W ciągu siedmiu dni od czasu powrotu.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Wyraził zgodę. Nie widzę potrzeby, żeby unosił się Pan z taki dość mocnymi słowami, mówiącymi o tym, że jeżeli któryś z Radnych w sposób publiczny zwróci uwagę na dobrą, skuteczną, merytoryczną pracę podległych Panu pracowników, że to jest jakieś wielkie przewinienie i uchybienie. Ja uważam, że tak powinno być (chociaż akurat dzisiaj z tym nie występowałem), bo każda pochwała dla pracowników Urzędu i jednostek jest również pochwałą dla Pana, Panie Burmistrzu i ja to traktuję w ten sposób. Także tu są niepotrzebne te uniesienia, a wskazanie tych naprawdę najbardziej zaangażowanych pracowników to pewnie i Panu pomoże.

Przewodniczący K. Rewizyjnej - M. Majak - K. Rewizyjna badała m.in. faktury i umowę związaną z tym filmem, natomiast nie wiem, jaki był zakres pytania Pana Przewodniczącego i na Komisji ustaliliśmy, że będzie odpowiedź zgodnie z wymogami formalnymi. Jeżeli było zapytanie, interpelacja to powinna być odpowiedź. Natomiast protokołu jeszcze nie ma, ponieważ są pewnego rodzaju sprawy, które trzeba wyjaśnić odnośnie wątpliwości, co do kserowania dokumentów i załączania do protokołu.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Pan Przewodniczący ma racje, bo ja zwróciłem się z pytaniem do Burmistrza, a nie do K. Rewizyjnej.

Radny W. Darczuk - Pociągnę też ten wątek odpowiedzi Burmistrza. Panie Przewodniczący ja podziękowałem dla Pana Waldemara Gredki, dlatego że otrzymałem pismo, w którym pisało, że to drzewo będzie wycięte w 2008 r., niebezpieczne drzewo, dlatego musiałem zareagować i zwrócić się uprzejmie do Pana Kierownika, który załatwił mi sprawę w ciągu jednego tygodnia, to na usprawiedliwienie.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Rozumiem, że mamy takie samo zdanie, jeżeli chodzi o wskazanie tych pracowników, którzy naprawdę na to zasługują.

Do punktu 19 porządku.

Wolne wnioski.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Odczytał opinię K. Budżetu z dnia 26 czerwca 2007 r. dotyczącą „oceny kondycji zakładów pracy z terenu gminy, aktywności gospodarczej w gminie, oceny bezrobocia oraz skuteczności inicjatyw samorządowych w ograniczaniu bezrobocia” - opinia stanowi załącznik Nr 54 do protokołu.

- Odczytał opinię K. Edukacji z dnia 26 czerwca 2007 r. dotyczącą „Wyników pracy szkół w roku szkolnym 2006/2007 ze szczególnym uwzględnieniem egzaminów zewnętrznych oraz efektów zajęć pozalekcyjnych” oraz planowanych remontów w okresie wakacyjnym. - opinia stanowi załącznik Nr 55 do protokołu.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie wniosek K. Edukacji, która zwraca się z prośbą do Burmistrza Pyrzyc o przekazanie jak najszybciej informacji, jak została podzielona kwota 400.000 zł na remonty szkół w 2007 r.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 12; za - 10; przeciw - 0; wstrzymało się - 2;

Wniosek uzyskał akceptacje Rady.

Przewodniczący RM - A. Gumowski -Odczytał wniosek K. Edukacji, „która wnioskuje o przekazanie informacji dotyczącej zrealizowanych i planowanych remontów w szkołach w 2007 r. wraz z montażem finansowym” i zwrócił się z pytaniem, czy to chodzi o te remonty, które już zostały wykonane?

Radna J. Kołatkiewicz - Na K. Edukacji uzyskaliśmy informację od Dyrektorów szkól, że taki materiał posiada Pani Kierownik Gidyńska i chcielibyśmy wiedzieć, co chcieliby dyrektorzy, bo my tego nie mamy wraz z montażem finansowym.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie wniosek K. Edukacji, która wnioskuje o przekazanie informacji dotyczącej zrealizowanych i planowanych remontów w szkołach w 2007 r. wraz z montażem finansowym.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 12; za - 10; przeciw - 1; wstrzymało się - 1;

Wniosek uzyskał akceptacje Rady.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie wniosek K. Edukacji, która wnioskuje o podjęcie działań przez organ prowadzący w porozumieniu z Dyrektorami szkół, w celu rozwiązania problemów związanych z sytuacją kadrową nauczycieli języków obcych szczególnie w Publicznym Gimnazjum.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 12; za - 12; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Wniosek uzyskał akceptacje Rady.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie wniosek K. Edukacji, która wnioskuje o uzupełnienie przedłożonego materiału, o informacje dotyczące awansu zawodowego nauczycieli.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 12; za - 10; przeciw - 0; wstrzymało się - 2;

Wniosek uzyskał akceptacje Rady.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poddał pod głosowanie zmianę w planie pracy K. Edukacji, która zwraca się z prośbą o przeniesienie tematu „Wyniki pracy szkół w roku szkolnym 2006/2007 ze szczególnym uwzględnieniem egzaminów zewnętrznych oraz efektów zajęć pozalekcyjnych” na miesiąc sierpień.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 12; za - 12; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Wniosek uzyskał akceptacje Rady.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Odczytał zażalenie na działalność Burmistrza od Sołtysa Sołectwa Giżyn, które stanowi załącznik Nr 56 do protokołu, jest tu cała procedura, wszystko opisane tak jak powinno być. Moim zadaniem jest przekazanie sprawy do K. Rewizyjnej i w związku z tym poddaje pod głosowanie propozycję przekazania zażalenia do rozpatrzenia przez K. Rewizyjną.

Wynik głosowania:

obecnych na sali - 12; za - 12; przeciw - 0; wstrzymało się - 0;

Wniosek uzyskał akceptacje Rady.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Poinformował o piśmie Pana Franciszka Minty, które stanowi załącznik Nr 57 do protokołu, a które otrzymali wszyscy Radni.

- Pismo, które wpłynęło do Burmistrza Pyrzyc i Radnych Rady Miejskiej od WTZ w Nowielinie dotyczące prośby o 5% dofinansowanie udziału dzieci z Gminy Pyrzyce w czasie działalności WTZ w Nowielinie. Sprawę skierowałem do K. Budżetu i mam nadzieję, że Komisja i Pan Burmistrz tym tematem się zajmą. Pismo stanowi załącznik Nr 58 do protokołu.

- wpłynęło zaproszenie od Rady Sołeckiej w Okunicy na festyn. Zaproszenie stanowi załącznik Nr 59 do protokołu.

- Pismo Pana Burmistrza z dnia 25 czerwca 2007 r. dotyczące Monografii Pyrzyc, które stanowi załącznik Nr 60 do protokołu. Pismo kieruje do K. Budżetowej myślę, że sprawa będzie załatwiona pozytywnie, bo wstępna zgoda już była wydana.

- Pismo Pana Burmistrza z dnia 21 czerwca 2007 r. dotyczące programu „odnowa wsi”, które stanowi załącznik Nr 61 do protokołu. Wstępnie tą sprawę kieruję do K. Budżetu, natomiast rozumiem, że Pan Burmistrz stosowny projekt uchwały w tym temacie wniesie.

- Podanie do RadyMiejskiej w Pyrzycach od Pana J. Adamskiego, które przekażę do Pana Burmistrza, a dotyczy dwóch szamb znajdujących się przy ul. Rycerza Przybora jak również drogi znajdującej się obok posesji nr 48. Podanie stanowi załącznik Nr 62 do protokołu.

Chciałbym wrócić do dwóch skarg, które Pan Burmistrz skierował do Wojewody, a które dość szeroko opisywał „Puls Powiatu”. Pan Wojewoda stanowisko swoje w obu tych sprawach zajął, ja otrzymałem jedno pismo Wojewody w sprawie skargi na wydawanie biuletynu Rady Miejskiej w Pyrzycach, z którym Państwa zapoznam (pismo stanowi załącznik Nr 63 do protokołu). Natomiast mimo próśb, które kierowałem do Pana Burmistrza nie uzyskałem odpowiedzi Pana Wojewody na skargę, którą Pan Burmistrz złożył na moją działalność w związku z nie podpisywaniem wszystkich delegacji. Jeżeli chodzi o treść drugiej skargi to jej nie mam, ale zadzwoniłem do Biura Nadzoru Prawnego Wojewody, rozmawiałem z Panem Dyrektorem Wierzbickim, który przeczytał mi treść tego pisma i ono mniej więcej tak samo brzmi, iż Wojewoda nie widzi żadnych uchybień w pracy przewodniczącego, że przewodniczący działa na podstawie stosownych uchybień i Wojewoda nie będzie w tym temacie podejmował żadnych decyzji, natomiast również wskazuje drogę do odwołań sądowych.

Ostatnia informacją, którą prosiła mnie przekazać Pani Radna S. Jemielity, otóż informuję Państwa Radnych, że w dniu 3 lipca o godz. 18:00 (wtorek) odbędzie się msza św. za Duszę św. pamięci Pani Bogumiły Słomki - wieloletniego członka Zarządu, wieloletniej Radnej i wszyscy, którzy chcieliby wziąć udział to serdecznie zapraszam.

Sołtys Stróżewa - I. Skawińska - Chciałam Państwa poinformować, że festyn, który miał odbyć się u nas 7 lipca 2007 jest przełożony na 30.06.2007 r. z tego powodu, że obok w Okunicy jest festyn 7 lipca 2007 r. i moglibyśmy nie uzyskać frekwencji oraz z uwagi na to, że w tym dniu odbywa się wesele w Stóżewie, dlatego festyn jest przełożony na dzień 30 czerwca 2007 r., na który serdecznie zapraszam.

Radny W. Darczuk - Poinformował, że w dniu 25 czerwca 2007 r. powstał Klubu Radnych „Porozumienie Samorządowe”, pismo stanowi załącznik Nr 64 do protokołu.

Radna S. Jemielity -Mam pytanie odnośnie pisma Pana J. Adamskiego, czy jest to odcinek drogi gminnej, niech wypowie się wydział czyja to jest droga?

Radny J. Kubajek - Popieram interpelacje Radnego W. Darczuka w sprawie szamb, bo czas najwyższy w XXI wieku tym tematem się zająć, żeby tym mieszkańcom pomóc. Cała ul. Warszawska chyba nie jest skanalizowana i należałoby jak najszybciej tym tematem się zająć.

Bardzo podobała mi się nowa dekoracja wkoło PDK, jest to bardzo miły akcent i bardzo ładnie to wygląda przy nowej elewacji PDK.

Chciałbym podziękować Panu Burmistrzowi w imieniu społeczności ul. Słonecznej i Warszawskiej za decyzję i podpisanie umowy w sprawie dofinansowania remontu chodnika, którą Wysoka Rada uchwaliła w budżecie, chyba się nie narażę Panu Burmistrzowi, że podziękuję Panu Burmistrzowi i Pani D. Marciniak za merytoryczne przygotowanie i dobre podejście, profesjonalizm w prowadzeniu tej sprawy, która jest bardzo zaangażowana, dziękuję.

Sołtys Rzepnowa - L. Wilgocka - Długo trzeba było czekać na nasze boisko, bo chyba z 10 lat, ale jest jeszcze nie zasiana trawa, jest wyrównane i serdecznie dziękuję Panu Burmistrzowi, bo mamy się teraz, czym szczycić.

Burmistrz Pyrzyc - K. Lipiński - Chciałbym wyjaśnić Pani Sołtys, że tam nie było tylko wyrównywanie, tam były duże roboty ziemne.

Radny S. Ryżyk - Chciałbym w imieniu Sołtysa z Krzemlina oraz swoim zaprosić wszystkich na festyn do Krzemlina, który odbędzie się w dniu 14 lipca 2007 r. o godz. 12:00.

Prośba do Pana Przewodniczącego, ja bardzo proszę, żeby Pan mi raczył nie zabierać głosu, a zdarza się to już nie po raz pierwszy, dlatego ośmielam się zwrócić do Pana z taką prośbą. Nie sądzę, żebym ja był tutaj takim Radnym, który gada od rzeczy, albo zbyt często zabiera głos. Są Radni, którzy zabierają głos w jednym punkcie kilka razy, są ludzie, którzy spoza Rady zabierają głos opowiadają tutaj „wierutne głupstwa” i nie doczekali się tego, żeby im zabrać głos, natomiast mi już parokrotnie to się przydarzyło. Bardzo proszę Panie Przewodniczący, ja będę ze swojej strony starał się mówić do rzeczy, a Pana proszę tylko o to, żeby Pan mi nie zabierał głosu. Ja, jeśli mówię to staram się mówić krótko.

Raczył mnie Pan Przewodniczący strofować, że nie słucham tego, co Pan mówi, ja nie sądzę, żeby to było obowiązkowe, ale słucham Panie Przewodniczący tego, co Pan mówi, a moja wypowiedź (chociaż Pan mnie za to strofował) nie odnosiła się w żaden sposób do Pańskich poprzednich wypowiedzi. Ja tylko chciałem wygłosić swoją opinie na ten temat i takie prawo sądzę, że mam.

Podsumował Pan, że oczywiście zadecyduje Rada, ja z tym się zgadzam, zgadzam się w większości z tym, co tutaj padło, natomiast negocjuje Burmistrz i chciałbym, żebyśmy to rozumieli.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Nie zniżę się Panie Radny Stefanie do tego poziomu wypowiedzi, który Pan tu przed chwilą wygłosił, ja korzystam ze swoich uprawnień. Jeżeli robię to w sposób zły, to zawsze są jakieś środki w celu zapobieżenia tym moim działaniom, korzystam tylko i wyłącznie ze swoich uprawnień, proszę zapoznać się ze statutem, a nie zgadzam się z opinią, że ktokolwiek tu na tej sali wyrażał jakieś „wierutne głupstwa”, ja takich rzeczy na tej sali tu nie słyszałem. Takie sformułowanie mówiące o tym, że „wielu ludzi tutaj wygłasza wierutne głupstwa” jest wg mnie niedopuszczalne. Jeszcze raz oświadczam, korzystam tylko ze swoich uprawnień i będą korzystał nadal i do poziomu Pańskiej dyskusji w tej chwili się nie zniżę.

Informuję, że następna sesja jest w dniu 26 lipca 2007 r. o godz. 14:00, proszę Pana Burmistrza o przygotowanie materiałów na poszczególne Komisje dotyczących PPM i PPK jak również oczekujemy pozytywnych wieści na temat dołu Ratusza. Ponadto informuję, że posiedzenia merytorycznych komisji Rady Miejskiej w dniach: 23,24,25 lipca 2007 r.

Do punktu 20 porządku

Zamknięcie obrad XI sesji rady.

Przewodniczący RM - A. Gumowski - Podziękował wszystkim za przybycie i zamknął obrady XI Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach.

Protokołowała:

Anna Piotrowska

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 10-08-2007 09:10:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 09-08-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 10-08-2007 09:10:04