ZARZĄDZENIE Nr 250/ 2007 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 10 września 2007r. w sprawie: ogłoszenia drugiego naboru na wolne stanowisko Mł. Referenta w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach - Kancelaria Burmistrza Pyrzyc.


ZARZĄDZENIE Nr 250/ 2007

BURMISTRZA PYRZYC

z dnia 10 września 2007r.

w sprawie: ogłoszenia drugiego naboru na wolne stanowisko Mł. Referenta w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach - Kancelaria Burmistrza Pyrzyc.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806,
z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203,
z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175. poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007r. Nr 48. poz. 327) oraz art. 3a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593, Dz. U. z 2002r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806,
z 2005r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 192i Nr 122, poz. 1020; z 2006r. Nr 79, poz.549, Nr 169, poz. 1201 i Nr 170, poz. 1218) zarządzam co następuje:

§ 1. Ogłaszam drugi nabór na wolne stanowisko Mł. Referenta w Urzędzie Miejskim
w Pyrzycach - Kancelaria Burmistrza Pyrzyc. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1
do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Do rozstrzygnięcia w/w naboru powołuję Komisję Konkursową w składzie:

1) Teresa Jasińska - Zastępca Burmistrza Pyrzyc - Przewodnicząca

2) Andrzej Ogrodowicz - Sekretarz Gminy - członek

3) Waldemar Gredka - Kierownik Wydziału - członek

4) Grażyna Wojciechowska - Inspektor - sekretarz komisji

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez:

 1. Wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

 2. Wywieszenie na tablicy ogłoszeń Powiatowego Urzędu Pracy w Pyrzycach.

 3. Opublikowanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Burmistrz Pyrzyc

(-)Kazimierz Lipiński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 250/2007

Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 września 2007r.

w sprawie ogłoszenia drugiego naboru na wolne stanowisko

Mł. Referenta w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach
- Kancelaria Burmistrza Pyrzyc

BURMISTRZ PYRZYC

Ogłasza nabór

na wolne stanowisko urzędnicze Mł. Referenta w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach
- Kancelaria Burmistrza Pyrzyc, Plac Ratuszowy 1.

 1. Wykształcenie:

Wyższe lub średnie.

 1. Wymagania niezbędne:

  1. Nieposzlakowana opinia.

  2. Komunikatywność oraz życzliwość w kontaktach z interesantami.

  3. Umiejętność pracy w zespole.

 1. Opis stanowiska:

Do głównych zadań pracownika będzie należało wykonywanie następujących obowiązków
z zakresu informacji, komunikacji społecznej, a w szczególności:

 1. Podejmowanie, we współpracy z mediami, działań typu public relations i akcji promocyjnych skierowanych do mieszkańców (konkursy, imprezy, wkładki, itp.), upowszechnianie wśród nich informacji o Gminie Pyrzyce, jej historii, tradycji, kulturze i współczesności.

 1. Współpraca z placówkami kulturalnymi, organizacjami sportowymi, instytucjami społecznymi, szkołami i innymi stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy
  w celu aktywizacji postaw obywatelskich mieszkańców i podejmowania wspólnych inicjatyw.

 1. Współpraca i nadzór nad jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie przestrzegania jednolitej identyfikacji przedsięwzięć i inwestycji miejskich oraz działań promocyjnych.

 1. Prowadzenie kalendarza imprez miejskich, ich promocja i dbałość o poprawny przepływ informacji na ich temat w ścisłej współpracy z mediami.

 1. Współpraca z merytorycznymi wydziałami w realizacji wybranych projektów i pomoc
  w komunikacji z mieszkańcami,

 1. Obsługa medialna Burmistrza i Urzędu.

 1. Opracowywanie założeń polityki informacyjnej.

 1. Organizowanie konferencji prasowych.

 1. Nadzór nad przepływem informacji przekazywanych środkom masowego przekazu przez wydziały.

 1. Nadzór nad polityką informacyjną jednostek organizacyjnych gminy.

Szczegółowy opis zadań w Kancelarii Burmistrza znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.pyrzyce.um.gov.pl w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

 1. Wymagania dodatkowe:

 • Znajomość przepisów prawnych KPA, Instrukcji Kancelaryjnej, ustawy
  o samorządzie gminnym, ustawy o dostępie do informacji publicznej.

 • Dyspozycyjność.

 • Znajomość obsługi komputera tj. pakietu office.

 • Umiejętność pisania pism urzędowych, listów okolicznościowych, gratulacyjnych, przemówień, artykułów prasowych itp.

 • Komunikatywność, obowiązkowość, sumienność.

 • Mile widziana znajomość języka angielskiego lub niemieckiego.

 1. Wymagane dokumenty:

  1. kwestionariusz osobowy,

  2. list motywacyjny,

  3. życiorys (CV),

  4. kserokopia trzech stron dowodu osobistego lub kserokopia nowego dowodu,

  5. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

  6. oświadczenie o niekaralności i dobrym stanie zdrowia,

  7. oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej,

  8. kserokopia świadectwa ukończenia szkoły,

  9. kserokopie świadectw pracy,

  10. kserokopie posiadanych dodatkowych kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy sporządzone
   w języku polskim lub też przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego).

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy składać do dnia 25 września 2007r. do godz. 15:00, (decyduje data wpływu) w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko Mł. Referenta w Urzędzie Miejskim

w Pyrzycach - Kancelaria Burmistrza Pyrzyc” na adres:

Urząd Miejski w Pyrzycach

Plac Ratuszowy 1

74-200 Pyrzyce

Kandydaci zakwalifikowani, zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Osoba wybrana w drodze konkursu zostanie zatrudniona na okres 3 miesięcy z możliwością dalszego zatrudnienia. Wynagrodzenie według VIII kategorii zaszeregowania stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r.

w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 146 poz. 1223).

W przypadku wyboru kandydata na stanowisko Mł. Referenta, uczestnik konkursu zobowiązany jest do przedłożenia zaświadczenia o stanie zdrowia od lekarza medycyny pracy, jak również dostarczyć informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi w terminie do dnia 30.09.2007r.

Złożonych dokumentów nie odsyłamy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)”.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 11-09-2007 08:28:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Tachasiuk - Michno 09-08-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 11-09-2007 08:28:27