Burmistrz Pyrzyc ogłasza przetarg nieograniczony na: „Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Krzemlinie”


Zarządzenie Nr 436/05

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 08 lipca 2005r.

w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Krzemlinie.

Na podstawie art.30. ust.1, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o prawie zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami), Burmistrz Pyrzyc postanawia:

§ 1.

Przyjąć treść ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, stanowiącego załącznik Nr 1 oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Krzemlinie.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej oraz Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Nr 436/05

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 08 lipca 2005r.

O G Ł O S Z E N I E

o przetargu nieograniczonym

Gmina Pyrzyce reprezentowana przez Burmistrza Pyrzyc, Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce, Tel. (0-91) 570 10 20

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Krzemlinie”

Termin realizacji zamówienia:

Pożądany przez Zamawiającego:

Rozpoczęcie: 02 .08.2005r. Zakończenie: 25.08.2005r.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są: Izabela Kozłowska - Gidyńska tel. 091/570-00-89 i Marlena Stempień, tel.091/570-12-47, pok. Nr 261, II piętro.

W przetargu nieograniczonym mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kryteria oceny ofert: - cena - waga: 100%

Termin i miejsce składania ofert:

Siedziba Zamawiającego - sekretariat pok. Nr 133, do dnia 2005-07-26, do godz. 1130.

Termin i miejsce otwarcia ofert:

Siedziba Zamawiającego - sala 282, II piętro, w dniu 2005-07-26, o godz.1200.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego, pok. Nr 261, II piętro w godz. od 700 do 1500 lub drogą pocztową - cena 10,00 zł (netto).

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 11-07-2005 10:19:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 11-07-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 11-07-2005 10:19:56