Zarządzenie Nr 253/07 Burmistrza Pyrzyc z dnia13 września 2007 r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na „Wykonanie przebudowy ulicy Gabriela Narutowicza w Pyrzycach: etap II - jezdnia”


Zarządzenie Nr 253/07

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 13 września 2007 r.

w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na „Wykonanie przebudowy ulicy Gabriela Narutowicza w Pyrzycach: etap II - jezdnia”

Na podstawie art.30 ust.1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181,poz.1337, z 2007 r. Nr 48 poz.327,Nr 138 poz.974) oraz na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658 z 2007 r. Nr 82 poz.560)

Burmistrz Pyrzyc postanawia:

§ 1.

Przyjąć treść ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, stanowiącego załącznik Nr 1 oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, na „Wykonanie przebudowy ulicy Gabriela Narutowicza w Pyrzycach: etap II - jezdnia”.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej oraz Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Nr 253/07 Burmistrza Pyrzyc

z dnia 13 września 2007 r.

O G Ł O S Z E N I E

o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia

mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie

art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Gmina Pyrzyce reprezentowana przez Burmistrza Pyrzyc, Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce, tel. 091 570 00 71, fax 091 570 01 54. www.pyrzyce.um.gov.pl

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Wykonanie przebudowy ulicy Gabriela Narutowicza w Pyrzycach: etap II - jezdnia ”

kod CPV: 45233220-7

Termin realizacji zamówienia:

Rozpoczęcie 18.10.2007 r.

Zakończenie 30.11.2007 r.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

Danuta Marciniak i Marlena Stempień tel. 091 570 12 47, pok. Nr 261a, II piętro.

W przetargu nieograniczonym mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

Wadium - warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto NR 07 2030 0045 1110 0000 0112 5470 wadium w wysokości 2 000,00 zł najpóźniej do dnia 03 października 2007 r. do godz. 930.

Kryteria oceny ofert: - cena - waga: 100%

Termin i miejsce składania ofert:

Siedziba Zamawiającego - sekretariat pok. Nr 133, do dnia 09 października 2007 r. do godz. 930.

Termin i miejsce otwarcia ofert:

Siedziba Zamawiającego - sala 282, II piętro, w dniu 09 października 2007 r. o godz.1000.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego, pok. Nr 261a, II piętro w godz. od 700 do 1500 oraz na stronie internetowej www.pyrzyce.um.gov.pl

Termin związania ofertą - wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 08-10-2007 11:31:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Król 08-10-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 08-10-2007 11:31:27