Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 289/07 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 października 2007r. w sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu


Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 289/07

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 18 października 2007r.

w sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) w związku z art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 40 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603; Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2728; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459; z 2006 r. Nr 104 poz. 708, Nr 220 , poz. 1601, Nr 220 poz. 1600; z 2007 r. Nr 69, poz. 468) Burmistrz Pyrzyc zarządza co następuje:

§ 1

 1. Ogłosić ustny przetarg nieograniczony na najem gruntu stanowiącego działkę nr 34/5 o pow. 0,4099 ha; położonego w obrębie 2 miasta Pyrzyce, przy ul. Głowackiego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 1. Przyjąć regulamin przetargu na najem gruntu. Regulamin przetargu stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej i Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza

Pyrzyc Nr 289/07 z dnia 18 października 2007 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Pyrzyc ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem gruntu stanowiącego działkę nr 34/5 o pow. 0,4099 ha; położonego w obrębie 2 miasta Pyrzyce, przy ul. Głowackiego.

Okres najmu - do 3 lat.

 • Przetarg odbędzie się w dniu 08 listopada 2007 r. o godz. 10.00 w sali nr 282

( II piętro) Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1.

 • Cena wywoławcza czynszu miesięcznego z tytułu najmu wynosi 1.310,75 zł + 22% VAT tj. 1600,00 zł:

- 161,00 m2 x 1,00 zł/ m2 = 161,00 zł - wysokość czynszu za najem budynku gospodarczego

- 500,00 m2 x 0,50 zł/ m2 + 3.599,00 m2 x 0,25 zł/ m2 = 1.149,75 zł - wysokość czynszu za użytkowany grunt.

 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 4.000,00 + 22% VAT tj. 4.880,00 w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Pyrzycach nr konta 07 2030 0045 1110 0000 0112 5470, najpóźniej do dnia 05 listopada 2007r., przy czym za datę wpływu, uznaje się dzień uznania rachunku tj. dzień wpływu środków na konto Urzędu lub w kasie.

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w Wydziale Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach w pok. 256 (II piętro), albo telefonicznie pod numerem 570-00-83 w godz. od 8.00 - 15.00 od poniedziałku do piątku.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza

Pyrzyc Nr 289/07 z dnia 18 października 2007r

R E G U L A M I N

ustnego przetargu nieograniczonego na najem gruntu stanowiącego działkę nr 34/5 o pow. 0,4099 ha; położonego w obrębie 2 miasta Pyrzyce, przy ul. Głowackiego.

 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

 2. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne dzierżawiące nieruchomości stanowiące własność Gminy Pyrzyce, ale nie posiadające zaległości w opłatach czynszu dzierżawnego i czynszu najmu, co należy udokumentować zaświadczeniem z Wydziału Finansowego tut. Urzędu.

 3. Przedmiotem przetargu jest najem gruntu stanowiącego działkę nr 34/5 o pow. 0,4099 ha w obrębie 2 miasta Pyrzyce przy ul. Głowackiego, wykazanej w załączniku nr 3, na okres do 3 lat. Działka stanowi grunt zabudowany, przeznaczony pod zabudowę przemysłowo - usługową.

3. Cena wywoławcza czynszu rocznego wynosi 1.310,75 zł + 22% VAT tj. 1.600,00.

 1. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej wartości nieruchomości z zaokrągleniem do pełnego złotego.

 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 4.000,00 + 22% VAT w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Pyrzycach nr konta 07 2030 0045 1110 0000 0112 5470, najpóźniej do dnia 05 listopada 2007 r., przy czym za datę wpływu, uznaje się dzień uznania rachunku tj. dzień wpływu środków na konto Urzędu lub w kasie.

 3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg przegrał podlega zwrotowi w ciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

 4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu najmu.

 5. Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku nie stawienia się do zawarcia umowy najmu, w terminie 10 dni od dnia zatwierdzenia protokółu z przetargu przez Burmistrza Pyrzyc.

 6. Cena osiągnięta w przetargu stanowi podstawę do naliczenia czynszu najmu.

 7. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy na okres do trzech lat.

 8. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu najmu reguluje umowa, z którą należy zapoznać się przed przystąpieniem do przetargu.

 9. Osoba, która wygra przetarg, we własnym zakresie i na własny koszt uzyska pozwolenia, opinie i zgody jeśli obowiązek ich uzyskania wynika z przepisów prawa budowlanego, przepisów sanitarnych oraz innych przepisów prawa.

 10. Na osobie, która wygra przetarg ciąży obowiązek zawarcia wszelkich umów dotyczących dostawy wody, wywozu nieczystości płynnych i stałych oraz uzyskania niezbędnych pozwoleń w przypadku wykonywanej adaptacji pomieszczeń na działalność.

 11. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ustala się teren zabudowy przemysłowej z możliwością lokalizacji usług uciążliwych, składów.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 14-11-2007 13:45:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Łuszczyk 14-11-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 14-11-2007 13:45:30