Zarządzenie nr 293 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 października 2007 roku w sprawie powołania składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej


Zarządzenie nr 293

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 19 października 2007 roku

w sprawie powołania składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Na art. 30 ust. 2, pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591, z 2002 r., nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568, z 2004 r.,nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, z 2005 r., nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457, z 2006 r., nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337) podstawie § 11 pkt. 3uchwały nr LII/418/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pyrzyce zarządzam, co następuje;

§1

 1. Powołuję Społeczną Komisję Mieszkaniową jako organ doradczy Burmistrza Pyrzyc w sprawach mieszkaniowych w składzie:

 1. Czesław Mikuła - Przewodniczący

 2. Marzena Rosiak - Zastępca Przewodniczącego

 3. Jan Utnik - Członek

 4. Józef Kubajek - Członek

 5. Waldemar Mirowski - Członek

 6. Krzysztof Korgól - Członek

 7. Jan Nowak - Członek

 1. Komisję powołuje się na czas trwania kadencji Rady Miejskiej.

§ 2 Do kompetencji Komisji należy:

 1. opiniowanie wniosków o najem lokali mieszkalnych na podstawie § 12 ww. uchwały,

 2. opracowywanie projektów list mieszkaniowych, rozpatrywanie odwołań i uwag wnoszonych do projektów list.

 3. w miarę potrzeb sprawdzanie warunków mieszkaniowych wnioskodawców w miejscu zamieszkania,

 4. udział w weryfikacji osób zakwalifikowanych do najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokali socjalnych dokonywanej corocznie,

 5. opiniowanie zasiedlenia lokali mieszkalnych nowowybudowanych,

 6. wnoszenie uwag i propozycji w zakresie polityki mieszkaniowej gminy,

 7. opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w zakresie spraw mieszkaniowych

- 2 -

§ 3 Posiedzenia Komisji powinny odbywać się w razie potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 4 Traci moc zarządzenie nr 49/2003 Burmistrza Miasta i Gminy w Pyrzycach z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

§ 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z § 11 pkt.3 uchwały nr LII/418/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pyrzyce Burmistrz zarządzeniem powołuje skład Komisji Mieszkaniowej.

Komisja składa się z radnych oraz przedstawicieli instytucji zajmujących się problematyka mieszkaniową oraz opieką społeczna. Powołanie nowego składu Komisji Mieszkaniowej wynika z faktu, upływu jej kadencji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 14-11-2007 13:50:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Łuszczyk 14-11-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 14-11-2007 13:50:23