Informacja nr 4 z bieżącej działalności Burmistrza Pyrzyc od dnia 16 lutego do 15 marca 2007 roku.


Informacja nr 4 z bieżącej działalności Burmistrza Pyrzyc

od dnia 16 lutego do 15 marca 2007 roku.

 1. Wniosłem pod obrady Rady Miejskiej projekty uchwał w następujących sprawach:

  • o zmianie uchwały w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,

  • przystąpienia Gminy Pyrzyce do wieloletniego programu pod nazwą „BLISKO BOISKO” ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu,

  • zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 r.,

  • uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na 2007 rok

 • zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę,

- uchylenia uchwały LIII/434/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia

31 sierpnia 2006r. w sprawie ustalenia lokalizacji targowiska,

- ustalenia lokalizacji targowiska,

- określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z

mieszkańcami Gminy Pyrzyce,

- Gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2007 - 2010,

 • uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007,

 • uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pyrzyce - w obrębie

geodezyjnym nr 8,

 • ustalenia Nagrody Artystycznej Gminy Pyrzyce,

 • Programu rozwoju Sportu i Rekreacji oraz Bazy Sportowo-Rekreacyjnej Gminy Pyrzyce na lata 2007 - 2015,

- uchylenia uchwały Nr XLVI/384/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z

dnia 26 stycznia 2006r. w sprawie zobowiązania Burmistrza do

podjęcia działań mających na celu realizację przedsięwzięcia pn.

„Budowa pływalni krytej przy Publicznym Gimnazjum w

Pyrzycach”,

 • przystąpienia Gminy Pyrzyce do drugiej edycji programu

EUROBOISKA w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2007 - 2013,

 • przystąpienia do realizacji zadania pn. „Budowa boiska z trawy syntetycznej w miejscowości Brzesko”,

- zmiany budżetu Gminy Pyrzyce na 2007 rok x 2

 • ustalenia stawki opłaty targowej na terenie przeznaczonym pod kiermasz w czasie trwania XXVIII Pyrzyckich Spotkań z Folklorem,

- nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Pyrzyce,

 • o uchyleniu uchwały w sprawie określenia inkasentów opłaty skarbowej oraz wynagrodzenia za inkaso,

 • desygnowania przedstawiciela Gminy Pyrzyce do Powiatowej Rady Zatrudnienia,

 • powiadomienia o obowiązku przedłożenia Radzie Miejskiej w Pyrzycach oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami.

 1. Wydałem Zarządzenia w następujących sprawach:

  • ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu ustnego przetargu nieograniczonego na najem lokalu użytkowego usytuowanego na działce nr 333 położonej w obrębie 9 m. Pyrzyce, przy ul. Stargardzkiej, z przeznaczeniem pod działalność usługową,

  • ustalenia regulaminu oraz terminu konkursu celem wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Pyrzyckiego Domu Kultury w Pyrzycach,

  • o zmianie Regulaminu Pracy Pracowników Urzędu Miejskiego w Pyrzycach,

  • ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na zorganizowanie kiermaszu handlowego w Pyrzycach w dniach 24-27 maja 2007r.,

  • rezygnacji z prawa pierwokupu działek niezabudowanych numer 91/25, 91/26, 91/5, 91/15 położonych w obrębie nr 2 Gmina Pyrzyce,

  • rezygnacji z prawa pierwokupu działki niezabudowanej, nr 91/28 położonej w obrębie nr 2 Gmina Pyrzyce,

  • przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego zdawczo - odbiorczego w Radzie Sołeckiej Brzesko w zakresie środki trwałe, wyposażenie,

  • przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego zdawczo - odbiorczego w Radzie Sołeckiej Giżyn w zakresie środki trwałe, wyposażenie,

  • ogłoszenia naboru na wolne stanowisko Młodszego referenta w Wydziale Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach,

  • zatwierdzenia aneksu Nr 4 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pyrzycach,

  • odwołania przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce,

  • powołania Gminnej Komisji Stypendialnej,

  • rezygnacji z prawa pierwokupu działki niezabudowanej numer 706/2, położonych w obrębie Brzesko gmina Pyrzyce,

  • wykonania uchwały dotyczącej ogłoszenia konkursu i powołania komisji do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej w Pyrzycach,

  • przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności komórki kontroli wewnętrznej w 2006 roku,

  • ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli oraz maksymalnych kwot dofinansowania opłat z tym związanych w Gminie Pyrzyce w 2007 roku,

 1. Zatwierdziłem:

- protokół nr RG 72241-3/07 z posiedzenia Komisji Przetargowej przeprowadzonego w dniu 08 marca 2007 roku postępowania przetargowego - ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 288 obręb 10 -

ul. Ciepłownicza pod garaż,

- protokół nr RG 72241-4/07 z posiedzenia Komisji Przetargowej przeprowadzonego w dniu 08 marca 207 roku postępowania przetargowego - ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 236 obręb 8 ul. Szkolna zabudowa wielorodzinna z możliwością usług nieuciążliwych,

- protokół nr RG 72241-5/07 z posiedzenia Komisji Przetargowej przeprowadzonego w dniu 08 marca 2007 roku postępowania przetargowego - ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę lokalu przy ul. Stargardzkiej.

 1. Wydałem decyzje w następujących sprawach:

1.W zakresie umorzeń:

- jedna pozytywna oraz jedna negatywna w sprawie umorzenia podatku od

nieruchomości,

- dwie pozytywne w sprawie rozłożenia podatku od nieruchomości na raty,

- trzy negatywne w sprawie umorzenia podatku rolnego,

2. W sprawie gospodarki komunalnej:

- trzy w sprawie podziału nieruchomości,

- pięć w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego na własność,

- dwadzieścia jeden o warunkach zabudowy,

3. W zakresie spraw administracyjnych:

- jedna w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego,

- dwie w sprawie wymeldowania z pobytu stałego,

- jedna w sprawie uchylenia czynności polegającej na zameldowaniu na pobyt stały.

4. W sprawie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

- dziewięć zezwoleń na sprzedaż.

 1. Realizacja wniosków przyjętych przez Radę Miejską:

- wniosek Komisji Edukacji, o przygotowanie projektu uchwały korygującego uchwałę z dnia 22 lutego w sprawie powołania Komisji do wyłonienia kandydata na Dyrektora Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej w terminie do 29 marca 2007 r.- wniosek zrealizowany - przygotowano projekt uchwały,

- wniosek Radnego Józefa Kubajka o przygotowanie stosownych zmian do głównych kierunków działań Burmistrza, które wynikają z planu rewitalizacji miasta - wniosek w trakcie przygotowania,

- wniosek Komisji Edukacji, która wnioskuje, aby upoważnić Burmistrza Pyrzyc do przeprowadzenia konkursu na zadania zlecone, w obszarze kultury fizycznej i sportu, w oparciu o prowizorium budżetowe na 2007 rok - w trakcie rozstrzygania ofert,

- wniosek Komisji Budżetu, która wnioskuje o poprawę ściągalności podatków, a także wnioskuje o to, aby przy podejmowaniu decyzji o umarzaniu zaległości podatkowych kierować się tylko ważnym interesem publicznym

i społecznym - upomnienia oraz tytuły wykonawcze są na bieżąco realizowane, natomiast powstałe zaległości wynikają z zadłużenia przedsiębiorstw (firm) wobec, których toczą się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne, którego realizację wydział Budżetu i Finansów nie jest w stanie przyspieszyć. W przypadku zaległości powstałych od osób fizycznych toczą się postępowania egzekucyjne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 27-11-2007 11:00:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Łuszczyk 14-11-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 27-11-2007 11:00:54