Informacja nr 6 z bieżącej działalności Burmistrza Pyrzyc od dnia 16 kwietnia do 15 maja 2007 roku.


Informacja nr 6 z bieżącej działalności Burmistrza Pyrzyc

od dnia 16 kwietnia do 15 maja 2007 roku.

  1. Wniosłem pod obrady Rady Miejskiej projekty uchwał w następujących sprawach:

- sprzedaży nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 153 położona w obrębie geodezyjnym nr 8 w Pyrzycach,

- sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 492/10, 492/9, 492/8, 492/7, 492/6, 492/5, 492/4, 492/13 położonych w obrębie geodezyjnym nr 10 w Pyrzycach,

- sprzedaży działki numer 173/1 położonej w obrębie nr 8 miasta Pyrzyce,

- emisji obligacji Gminy Pyrzyce oraz zasad zbywania, nabywania i wykupu przez gminę,

- określenia warunków udzielenia pomocy de minimus dla przedsiębiorstw w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości,

- nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Pyrzyce udziału w wysokości 3/20 w nieruchomości, oznaczonej w  ewidencji gruntów jako działka nr 813 o pow.0,1685 ha, położonej w obrębie Brzesko Gmina Pyrzyce,

- zmiany budżetu gminy na rok 2007 ( 2x ).

  1. Wydałem Zarządzenia w następujących sprawach:

- powołania dyrektora Pyrzyckiego Domu Kultury w Pyrzycach,

- zatwierdzenia aneksu Nr 3 do arkusza organizacyjnego, Szkoły Podstawowej w Mielęcinie,

- zatwierdzenia aneksu Nr 7 do arkusza organizacyjnego Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach,

- zmian dni pracy w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach w 2007 r.,

- przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego badawczo - kontrolnego w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach - kasa,

- przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego - kontrolnego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pyrzycach w zakresie: artykuły żywnościowe,

- przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego - kontrolnego w Szkole Podstawowej w Brzesku w zakresie: artykuły żywnościowe,

- przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego - kontrolnego w Szkole Podstawowej w Mielęcinie w zakresie: artykuły żywnościowe,

- przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego - kontrolnego w Szkole Podstawowej w Okunicy w zakresie: artykuły żywnościowe,

- przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego - kontrolnego w Szkole Podstawowej w Żabowie w zakresie: artykuły żywnościowe,

- przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego - kontrolnego w Przedszkolu Publicznym Nr 3 w Pyrzycach w zakresie: artykuły żywnościowe,

- przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego - kontrolnego w Przedszkolu Publicznym Nr 4 w Pyrzycach w zakresie: artykuły żywnościowe,

- przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego - kontrolnego w Przedszkolu Publicznym w Żabowie w zakresie: artykuły żywnościowe,

- przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego - kontrolnego w Przedszkolu Publicznym w Brzeźnie w zakresie: artykuły żywnościowe,

- przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego - kontrolnego w Szkole Podstawowej w Mielęcinie w zakresie: księgozbiory,

- przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego - kontrolnego w OSP Mielęcin w zakresie: śr. trwałe, wyposażenie,

- przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego - kontrolnego w OSP Brzesko w zakresie: śr. trwałe, wyposażenie, materiały,

- przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego - kontrolnego w OSP Pyrzyce w zakresie: materiały,

- przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego - kontrolnego w OSP Pyrzyce w zakresie: śr. trwałe, wyposażenie,

- przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego - kontrolnego w OSP Letnin w zakresie: śr. trwałe,

- przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego - kontrolnego w OSP Giżyn w zakresie: śr. trwałe,

- przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego - kontrolnego w OSP Nieborowo w zakresie: śr. trwałe,

- przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego - kontrolnego w OSP Nowielin w zakresie: śr. trwałe, wyposażenie,

- przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego - kontrolnego w OSP Turze w zakresie: śr. trwałe,

- przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego - kontrolnego w Radzie Sołeckiej w Żabowie w zakresie: śr. trwałe, wyposażenie,

- przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego - kontrolnego w Radzie Sołeckiej w Stróżowie w zakresie: materiały,

- przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego - kontrolnego w Radzie Sołeckiej Brzezin w zakresie: śr. trwałe, wyposażenie, materiały,

- przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego - kontrolnego w Zakładzie Usług Transportowych w Pyrzycach w zakresie: materiały,

- przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego - kontrolnego w GCI w Pyrzycach w zakresie: śr. trwałe, wyposażenie,

- przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego - kontrolnego w WGZP w Pyrzycach w zakresie: śr. trwałe, wyposażenie, materiały,

- przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego - kontrolnego w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach w Wydziale Rozwoju Gminy w zakresie: śr. trwałe,

- przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego - kontrolnego w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach w Wydziale GKŚiR w zakresie: śr. trwałe,

- przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego - kontrolnego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pyrzycach w zakresie: księgozbiory,

- przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego - kontrolnego w Szkole Podstawowej w Brzesku w zakresie: śr. trwałe, wyposażenie, wartości niematerialne,

- przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego - kontrolnego w Przedszkolu Publicznym w Brzeźnie w zakresie: śr. trwałe, wyposażenie, księgozbiory,

- przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego - kontrolnego w Przedszkolu Publicznym w Żabowie w zakresie: śr. trwałe, wyposażenie, księgozbiory,

- przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego - kontrolnego w świetlicy środowiskowej w Rzepnowie w zakresie: wyposażenie,

- przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego - kontrolnego w świetlicy środowiskowej w Turzu w zakresie: wyposażenie,

- przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego - kontrolnego w świetlicy środowiskowej w Nieborowie w zakresie: wyposażenie,

- przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego - kontrolnego w świetlicy wiejskiej w Stróżowie w zakresie: śr. trwałe, wyposażenie,

- przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego - kontrolnego w świetlicy wiejskiej w Rzepnowie w zakresie: opał,

- przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego - kontrolnego w świetlicy wiejskiej w Pstrowicach w zakresie: opał,

- przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego - kontrolnego w Klubie w Mielęcinie w zakresie: opał,

- przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego - kontrolnego w świetlicy wiejskiej w Mielęcinie w zakresie: opał,

- przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego - kontrolnego w świetlicy wiejskiej w Nieborowie w zakresie: opał,

- przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego - kontrolnego w świetlicy wiejskiej w Brzesku w zakresie: opał, śr. trwałe, wyposażenie,

- przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego - kontrolnego w świetlicy wiejskiej w Mechowie w zakresie: opał, śr. trwałe, wyposażenie,

- przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego - kontrolnego w świetlicy wiejskiej w Obrominie w zakresie: opał,

- przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego - kontrolnego w świetlicy wiejskiej w Turzu w zakresie: opał,

- przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego - kontrolnego w Klubie w Letninie w zakresie: opał, śr. trwałe, wyposażenie,

- przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego - kontrolnego w świetlicy wiejskiej w Letninie w zakresie: opał,

- przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego - kontrolnego w Klubie Krokus w Pyrzycach w zakresie: opał,

- przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego - kontrolnego w OSiR w Pyrzycach w zakresie: opał,

- przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego - kontrolnego w świetlicy wiejskiej w Krzemlinie w zakresie: śr. trwałe, wyposażenie,

- przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej sali widowiskowo - kinowej w budynku Domu Kultury przy Placu Wolności w Pyrzycach,

- ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu,

- zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2007,

- przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na: „Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w budynkach Przedszkoli Publicznych na terenie Gminy Pyrzyce,

- przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego,

- zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach,

- przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego,

- ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu,

- przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie dokumentacji projektowej kuchni wraz z zapleczem w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 przy

ul. Poznańskiej w Pyrzycach,

- ogłoszenia naboru na wolne stanowisko Młodszego referenta w Wydziale Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach,

- ogłoszenia naboru na wolne stanowisko Inspektora w Wydziale Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach,

- zmian budżetu gminy na rok 2007.

  1. Zatwierdziłem:

- protokół nr RG 3410-3/07 z posiedzenia Komisji Przetargowej przeprowadzonego w dniu 19 kwietnia postępowania przetargowego - przetarg nieograniczony na wykonanie remontu ulicy Willowej w Pyrzycach.

- protokół nr RG 3410-4/07 z posiedzenia Komisji Przetargowej przeprowadzonego w dniu 8 maja 2007 roku postępowania przetargowego - przetarg nieograniczony na aktualizację dokumentacji projektowej sali widowiskowo - kinowej w budynku Domu Kultury przy Placu Wolności w Pyrzycach.

- protokół nr RG 3410-5/07 z posiedzenia Komisji Przetargowej przeprowadzonego w dniu 10 maja 2007 roku postępowania przetargowego - ustny przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę ulicy Podgrodzie w Pyrzycach.

- protokół nr RG 3410-6/07 z posiedzenia Komisji Przetargowej przeprowadzonego w dniu 10 maja postępowania przetargowego - przetarg nieograniczony na wykonanie remontu chodnika przy pawilonach handlowych pomiędzy ulicą 1 - go Maja a Kilińskiego w Pyrzycach.

- protokół nr RG 3410-8/07 z posiedzenia Komisji Przetargowej przeprowadzonego w dniu 14 maja postępowania przetargowego - przetarg nieograniczony na wykonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w budynkach Przedszkoli Publicznych na terenie Gminy Pyrzyce.

  1. Wydałem decyzje w następujących sprawach:

1.W zakresie umorzeń:

- dwie pozytywne oraz jedna negatywna w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości,

- cztery pozytywne oraz cztery negatywne w sprawie umorzenia podatku rolnego,

- dwie pozytywne w sprawie odroczenia podatku rolnego oraz jedna negatywna - postępowanie umorzono na żądanie wnioskodawcy,

- jedna pozytywna w sprawie umorzenia odsetek w podatku rolnym.

2. W sprawie gospodarki komunalnej:

- trzy w sprawie podziału nieruchomości,

  • cztery w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność,

  • siedem o warunkach zabudowy,

3. W sprawie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

- jedno zezwolenie na sprzedaż,

4. W sprawie wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej:

- osiem decyzji.

  1. Realizacja wniosków przyjętych przez Radę Miejską:

- wniosek Komisji Budżetu, aby realizacja basenu odkrytego była możliwa po zrealizowaniu pływalni krytej przy Publicznym Gimnazjum w Pyrzycach - w trakcie realizacji,

- wniosek Komisji Rolnictwa i Ekologii, o zabezpieczenie środków na budowę hali targowej i partycypację Gminy w kosztach realizacji tego przedsięwzięcia - w trakcie realizacji,

- opinię Komisji Rolnictwa i Ekologii do tematu „JEZIORA PYRZYCKIEGO” opinia z dnia 23.04.2007r. stanowi załącznik do wyciągu z protokołu - w trakcie realizacji,

- Przewodniczący RM zwrócił się z prośbą o przygotowanie, czy „odkurzenie” projektu uchwały, który był negatywnie zaopiniowany przez Wysoką Radę w jednym z pierwszych miesięcy 2006 r. Pismo Państwa Genowefy i Franciszka Zadarko z dnia 17.04.2007r. stanowi załącznik do wyciągu z protokołu - w trakcie realizacji.

Pyrzyce, 28 maja 2007 roku

Sporządziła: Justyna Król

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 27-11-2007 11:02:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Łuszczyk 14-11-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 27-11-2007 11:02:04